Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܕܫܳܡܝܪܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܕܫܳܡܝܪܐ

ܦܘܼܪܫܢܐ ܐܰܝܢܳܝܐ ܒܪܡ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܫܢܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܝܢܬ ܫܳܡܝܪܐ ܘܠܰܙܓܘܼܓܝܼܬܐ.

ܫܳܡܝܼܪܐ ܡܿܢ ܝܰܩܝܪܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܒܢܶܙܠܐ ܢܳܬܳܥ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܡܝܰܬܰܪ. ܘܒܰܕܡ̈ܝܐ ܪ̈ܳܡܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܚܫܝܼܒ.

ܙܓܘܼܓܝܼܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܢܳܬܥܳܐ. ܘܐܦܠܐ ܩܰܢܝܐ ܐܝܩܳܪܐ ܘܰܡܝܰܬܪܘܼܬܐ ܕܕܡ̈ܝܐ ܪ̈ܳܡܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ.

ܐܠܐ ܥܡܗܕܐ ܠܐ ܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܦܘܪܫܳܢܐ ܐܰܝܢܳܝܐ ܘܪܝܼܫܳܝܐ ܒܝܢܬ ܫܳܡܝܼܪܐ ܘܠܰܙܓܘܼܓܝܼܬܐ ܒܚܘܼܒܝܐ ܘܚܶܫܟܐ ܕܠܠܝܐ ܘܒܝܢܬ ܨܰܘܪ̈ܢܐ. ܘܛܘܦܣܐ ܠܗܕܐ ܕܗܘܼ ܣܰܡܝܐ ܠܐ ܡܳܐܫ ܘܐܦܠܐ ܦܳܪܫ ܦܘܼܪܫܢܐ ܗܢܐ. ܕܠܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܗܝܼ ܟܕ ܗܝܼ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܚܳܙܐ ܘܰܡܛܰܝܡ ܘܒܗܝܼ ܟܕ ܗܝܼ ܫܰܘܝܘܬ ܢܶܙܠܐ ܚܳܫܒ ܘܰܡܝܩܪ...

ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܢܰܗܝܪ̈ܢ ܘܰܦܫܝ̈ܛܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡܶܚܕܐ ܕܳܪܟ ܘܡܶܣܬܰܟܠ ܝܰܩܪܳܐ ܛܝܼܡܳܢܐ ܕܫܳܡܝܼܪܐ܆ ܘܡܳܐܫ ܘܚܳܟܶܡ ܦܘܪ̈ܫܳܢܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܝܢܬ ܫܳܡܝܼܪܐ ܘܠܰܙܓܘܼܓܝܼܬܐ.

ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ: «ܫܪܳܓܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܥܰܝܢܐ. ܐܢ ܥܰܝܢܟ ܗܟܝܠ ܬܗܘܐ ܦܫܝܼܛܐ ܟܠܗ ܦܰܓܪܟ ܢܰܗܝܼܪ ܗ̱ܘ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܝܢܟ ܬܗܘܐ ܒܝܼܫܐ ܟܠܗ ܦܰܓܪܟ ܚܶܫܘܟܐ ܢܗܘܐ. ܐܶܢ ܗܟܝܠ ܢܘܗܪܐ ܕܒܳܟ ܚܶܫܘܟܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܶܫܘܟܳܟ ܟܡܐ ܢܗܘܐ؟!» (ܡܬܝ 6: 22).

ܡܟܐ ܫܳܪܳܐ ܕܠܡ ܐܢ ܥܰܝܢܳܐ ܦܫܝܼܛܐ ܘܢܰܗܝܪܐ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܡܳܝܫܳܐ ܘܚܳܙܝܳܐ ܠܫܳܡܝܪܐ ܐܦܢ ܕܬܗܘܐ ܩܳܝܡܐ ܒܰܝܢܳܬ ܨܰܘܪ̈ܳܢܐ. ܒܕ «ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܶܛܫܶܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܥܠ ܛܘܪܐ ܒܰܢܝܐ» (ܡܬܝ 5: 14).

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ

ܦܘܫ̈ܩܐ ܥܰܣ̈ܩܐ:

ܫܳܡܝܼܪܐ: ܐܰܕܰܡܘܣ. Elmas / Diamond

ܙܓܘܓܝܬܐ: ܡܐܢܐ ܣܰܚܝܼܚܳܐ ܕܦܫܝܼܩܐܝܬ ܡܬܬܒܪ ܘܡܬܬܩܢ ܒܦܘܼܫܳܪܐ ܕܚܳܠܐ ܘܐܘܼܚܠܳܐ. Cam / Glass

ܚܘܼܒܝܳܐ: ܥܰܡܛܳܢܐ. ܚܶܫܘܟܐ ܠܒܝܼܕܐ. Alacakaranlık / Zifiri Karanlık / Twilight / Dusk

ܨܰܘܪܳܢܐ ܘܨܰܘܪ̈ܢܐ: ܚܶܫܘܼܟܐ ܥܰܡܘܛܐ. ܨܘܼܕܳܪܐ ܕܥܰܝ̈ܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܫܟ̈ܚܢ ܠܡܚܙܐ ܘܠܡܦܪܫ ܨܒܘ̈ܬܐ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ ܘܰܙܢܳܢ̈ܝܳܬܐ. Kör Alan / Blind Zone

ܝܰܩܪܳܐ: ܝܘܼܩܪܐ. Ağırlık / Çok Ağır Olma Durumu ve Niteliği / Heaviness / Weightiness

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com