ܥܰܪܬܐ ܘܕܳܪܘܼܟܬܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܥܰܪܬܐ ܘܕܳܪܘܼܟܬܳܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܥܰܪܬܐ ܘܕܳܪܘܼܟܬܳܐ

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܡܕܰܘܶܕ ܘܰܡܛܰܪܦ ܘܡܰܚܣܰܪ ܐܝܟ ܚܘܼܒܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܐ ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܕܫܳܓܶܫ ܘܕܳܠܰܚ ܨܝܼܠܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܐܟܡܐ ܕܰܦܪܝܼܫ ܫܰܪܒܳܐ ܡܼܢ ܫܰܪܒܐ܆ ܗܝܼ ܗܳܟܘܬ ܚܘܼܒܳܐ ܡܼܢ ܚܘܼܒܳܐ ܦܪܝܼܫܐ ܒܕܝ̈ܠܝܳܬܗܿ ܘܡܬܒܰܥܝ̈ܢܝܳܬܗܿ. ܘܠܐ ܒܳܢܝܳܐ ܘܐܦܠܐ ܡܫܬܰܪܬܚܳܐ ܚܘܼܒܐ ܗܿܝ ܕܡܬܦܰܠܩܳܐ ܘܡܬܓܰܕܡܳܐ ܩܶܨܬ ܝܰܨܪ̈ܐ ܡܬܝܕ̈ܥܳܢܐ ܒܫܘܼܡܠܝܐ ܕܣܢܝܼܩܘ̈ܬܐ ܕܕܪܓܐ ܘܬܫܡܫܬܐ.

ܐܟܡܐ ܕܫܳܪܳܐ ܡܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܒܕܺܝܼܪ̈ܐ ܘܰܦܪ̈ܝܼܣܐ ܣܟܝܼܪ ܗ̱ܘ ܫܶܡܥܐ ܕܥܰܛ̈ܠܝ ܠܒܐ ܡܼܢ ܒܘܼܝܳܢܐ. ܘܠܝܬ ܗ̱ܘ ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܒܝܢܬ ܓܰܒܪܐ ܡܙܰܘܓܐ ܕܒܰܠܝܼܥ ܒܚܘܼܒܐ ܕܥܰܪܬܐ ܘܕܳܪܘܼܟܬܐ ܘܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܪܝܪ ܥܡ ܬܫܡܫܬܗ ܘܥܡ ܡܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܘܳܬܐ ܕܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܐ.

ܡܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܰܥܕܐ ܟܠܝܼܠܐ ܘܰܢܣܰܓܶܐ ܙܳܟܘܬܐ ܣܢܝܼܩܝܢܢ ܠܡܰܕܥܐ ܡܠܝܼܠܐ. ܟܕ ܠܳܒܟܝܢܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܦܫܝܼ̈ܛܐ ܘܪܳܚܩܝܼܢܢ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܝܼ̈ܚܐ ܘܗܳܘܝܢܢ ܚܪ̈ܺܝܼܙܐ ܘܰܚܙܝܼ̈ܩܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܬܫܡܶܫܬܰܢ ܘܥܺܝܪ̈ܐ ܘܰܙܗܝܪ̈ܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܝܳܪܬܘܼܬܐ ܕܠܒܝܼܫܝܼܢܢ. ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܘܼܡܬܐ ܘܥܕܬܐ ܘܠܫܢܐ ܠܐ ܨܳܒܝܢ ܘܐܦܠܐ ܡܶܙܕܰܗܝܢ ܒܚܘܼܒܐ ܕܡܶܬܕܰܡܝܐ ܠܗܿܝ ܕܥܰܪܬܐ ܘܕܳܪܘܼܟܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܦܠܚܘܢ ܠܬܪܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ» (ܡܬܝ 6).

ܦܘܼ̈ܫܳܩܐ ܥܣ̈ܩܐ:

ܨܝܼܠܐ: Zihin / Mind / İntellect

ܣܰܓܝܼ ܘܡܢܗܿ ܣܘܼܓܳܝܐ: ܥܘܼܢܳܝܐ ܘܙܘܼܡܳܪܐ ܡܫܘܼܚܬܳܢܳܝܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܣܘܼܓܝܼܬܐ.

ܥܰܪܬܳܐ:Kuma / Rival Wife / Fellow Wife / Second Wife / Female Concubine

ܕܳܪܘܼܟܬܳܐ:Metres / Nikahsız Eş / Kapatma / Cariye / Mistress / Paramour / Kept Women

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com