Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܨܡܳܢܘܼܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܡܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܨܡܳܢܘܼܬܐ

ܠܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܘܡܶܬܬܰܗܡܐ ܗܿܘ ܕܥܰܬܝܼܩ ܩܶܨܰܬ ܥܰܬܝܼܩܘܼܬܗ. ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܚܳܫܚ ܘܐܦܠܐ ܡܰܘܬܰܪ. ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܥܰܦܰܩ ܘܡܶܬܩܰܒܰܠ ܗܿܘ ܕܰܚܕܶܬ ܩܶܨܰܬ ܚܰܕܬܘܼܬܗ. ܐܠܐ ܕܢܶܚܫܰܚ ܘܢܰܘܬܰܪ.

ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܶܬܡܰܥܣܝܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܫܰܪܝܪ̈ܐ ܘܚܰܬܝ̈ܬܐ ܕܡܶܠܬܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܳܢܐ ܐܢܘܢ ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܢܰܟܝܢ ܘܡܶܣܬܓܦܝܼܢ ܡܼܢ ܥܳܪ̈ܘܨܳܬܐ ܕܙܰܒܢܐ ܘܕܘܼܟܬܐ ܟܕ ܡܬܟܰܪܟܝܢ ܒܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܡܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܨܡܳܢܘܼܬܐ ܕܦܘܼܪܫܳܢܐ. ܘܡܶܬܬܰܫܩܝܢ ܓܰܢ̈ܬܗܘܢ ܘܡܬܬܪܘܝܢ ܡܰܫܟ̈ܒܳܬܗܘܢ ܒܐܘܼܪܚܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ܕܥܳܗܢܳܐ ܠܬܰܪܒܝܼܬܐ ܐܘܡܬܳܢܳܝܬܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܒܰܠܒܘܼܟܝܳܐ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܡܫܝܼܚܳܝܐ.

ܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ܆ ܗܐ ܡܬܒܰܪܡܝܢ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܐܰܒܘܼ̈ܬܳܢܝܐ ܩܶܨܰܬ ܚܺܐܦܐ ܪܗܝܼܒܐ ܕܫܘܼܚ̈ܠܳܦܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܝܐ. ܐܠܘܠܐ ܡܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܨܡܳܢܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܝ ܪܘܼܚܐ ܘܕܝܘܼܠܦܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܩܘܡ ܙܓܘܼܪܝܐ ܒܐܦ̈ܝ ܡܰܚܫ̈ܘܼܠܐ ܘܡܳܡ̈ܘܠܐ ܙܩܝ̈ܦܐ ܕܡܳܚܝܢ ܣܦܳܪ̈ܐ ܕܪܘܼܚܰܢ ܘܫܳܩܦܝܼܢ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܰܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܕܬܪܒܝܼܬܢ ܘܡܰܪܕܝܬܢ. ܕܒܪܘܼܡܝܐ ܗܢܐ ܪܘܟ ܪܘܟ ܦܳܠܩ ܘܓܳܕܡ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܐܒܘ̈ܬܢܳܝܐ (ܟܐܡܬ ܡܰܫܠܡܳܢܘܼ̈ܬܳܢܳܝܐ) ܡܨܰܝܒ̈ܢܐ ܘܰܡܣܰܘ̈ܣܝܳܢܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܣܘܓܐܬ ܡܶܫܬܡܰܥ ܘܡܶܬܦܪܶܣ ܩܳܠܐ ܕܰܣܒܘܼ̈ܠܝܐ ܘܰܩܒܘܼ̈ܠܝܐ ܡܰܠܝ̈ܝ ܒܘ̈ܓܳܢܐ ܘܪ̈ܛܢܐ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܒܰܝܢܬ ܓܰܘܐ.

ܠܝܬ ܦܘܼܪܣܐ ܘܡܰܦܩܳܢܐ ܐܠܐ ܕܰܢܚܰܕܬ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܒܕܳܪ̈ܬܰܢ ܘܣܳܚܪ̈ܬܰܢ. ܘܰܢܫܰܦܐ ܡܰܚܫܰܒܬܢ ܘܫܶܡܥܰܢ ܘܡܶܠܬܰܢ ܘܥܰܡܠܰܢ ܟܕ ܪܳܚܩܝܢܢ ܡܼܢ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܦܰܛܝܪܐ ܘܰܥܕܘܼܠܝܐ ܣܳܩܘܪܐ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܘܚܘܒܐ ܕܚܢܢܐ ܓܳܝܠܝܢܢ ܠܐܦ̈ܝ ܚܕ̈ܕܐ ܒܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܗܘ ܡܐ ܕܒܛܝܼܠ ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܙܳܠܥܝܼܢ ܚܢܢ ܠܢ ܚܝܠܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܕܩܒܝܼܥܝܼܢ ܒܥܳܠܡܰܢ ܓܰܘܳܝܐ.

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܟܕ ܡܶܫܬܰܗܝܐ ܥܰܙܝܼܙܘܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܚܢܢܐ ܓܰܘܳܝܐ ܟܳܡܕܝܼܢ ܘܕܳܥܟܝܼܢ ܐܦ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܰܨ̈ܡܳܢܐ.

ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܝܠܢ: «ܟܰܦܰܪ ܙܶܒܠܐ ܘܰܢܦܳܬܐ ܡܼܢ ܒܰܝܬܐ ܘܕܳܪܬܐ».

ܦܘܼ̈ܫܳܩܐ ܥܣ̈ܩܐ:

ܡܰܚܡܳܢܘܼܬܐ: ܡܼܢ ܚܰܡ ܚܰܡܶܡ ܐܰ̇ܚܶܡ ܡܰܚܡܳܢܐ ܐܘܟܝܬ ܫܰܚܢ ܡܫܰܚܢܳܢܘܬܐIsıtma / Isıtmak / Warm Up / Heating / Warming

ܡܰܨܡܳܢܘܼܬܐ: ܡܼܢ ܨܰܡ ܨܰܡܶܡ ܐܰܨܶܡ ܡܰܨܡܳܢܐ ܐܘܟܝܬ ܢܛܪ ܡܼܢ ܚܘܼܣܪܳܢܐ ܘܣܘܼܓܦܳܢܐ. ܢܛܘܪܬܐKorumak / Kollamak / Preservation / Protection

ܪ̈ܥܝܢܐ ܐܰܒܘ̈ܬܳܢܳܝܐ: ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܡܰܫܠܡܳܢܘܼܬܐ ܟܐܡܬ ܡܫܠܡܳܢܘܼ̈ܬܳܢܳܝܐ. Geleneksel Düşünce / Traditional Thoughts

ܒܪܘܼܡܝܐ ܡܼܢ ܒܪܰܡ ܒܪܳܡܐ:Kemirmek / Gnaw / Gnawing / Nibble

ܩܒܘܼܠܝܐ: ܡܼܢ ܩܒܰܠ ܩܒܳܠܐ ܟܐܡܬ ܫܟܳܝܐ ܘܩܘܼܛܪܓܐ ܘܰܥܕܘܼܠܝܐ. Yakınma / Şikayet / Complaint

ܣܒܘܼܠܝܐ: ܡܼܢ ܣܒܰܠ ܐܘܟܝܬ ܣܰܝܒܰܪ ܘܚܰܡܣܢ. ܛܥܰܢ ܝܘܩܪܐ ܕܡܕܡ. ܣܒܰܠ ܚܫ̈ܐ ܘܥܩ̈ܬܐ Dayanmak / Katlanmak / Tahammül Etmek / Endure / Enduring / Endurance / Sufferance

ܢܦܳܬܳܐ: ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܬܟܢܫ ܡܼܢ ܒܝܬܐ ܘܡܫܬܕܐ ܠܒܪ. ܙܒܠܐ ܘܣܘܠܐܢܐ Çöp / Süprüntü / Garbage / Rubbish / Trash / Sweepings

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com