Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܫܘܼܥܝܼܬܐ ܦܶܠܶܐܬܳܢܳܝܬܐ

 

ܫܘܼܥܝܼܬܐ ܦܶܠܶܐܬܳܢܳܝܬܐ

ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܓܰܒܪܐ ܐ̱ܢܫ ܐܰܪܡܠܐ. ܗܢܐ ܕܡܼܢ ܙܒܰܢ ܠܰܙܒܰܢ ܚܳܙܩ ܗ̱ܘܐ ܒܰܒܥܳܬ ܦܘܼܠܚܢܐ ܘܬܐܓܘܪܬܐ. ܙܒܢ̱ܬܐ ܟܕ ܗܘܼ ܒܰܚܙܘܼܩܝܐ܆ ܥܰܠܘ ܓܰܢ̈ܒܐ ܠܒܰܝܬܗ ܘܐܘܩܕܘܗܝ. ܘܐܰܥܪܶܩܘ ܠܰܒܪܗ. ܟܕ ܗܦܰܟ ܘܐܶܫܟܰܚ ܠܒܰܝܬܗ܆ ܚܫܰܒ ܘܰܣܒܰܪ ܕܟܠܗ ܒܰܝܬܐ ܝܩܕ ܘܗܘܳܐ ܩܶܛܡܐ ܘܠܐ ܦܳܫ ܡܕܡ ܡܼܢ ܒܪܗ ܐܠܐ ܫܰܪܟܳܢܐ ܩܶܛܡܳܢܳܝܐ.

ܡܟܐ ܩܳܡ ܘܫܰܪܝ ܕܰܢܠܰܡܠܶܡ ܠܩܶܛܡܐ ܒܠܒܐ ܬܒܝܼܪܐ ܟܕ ܣܐܡ ܠܗ ܒܫܳܛܝܦܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܕܠܐ ܦܳܪܫ ܠܗܿ ܣܟ ܡܢ ܢܦܫܗ ܠܟܪ ܕܐܙܠ.

ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܬܐ ܒܪܐ ܘܰܗܦܟ ܠܒܰܝܬܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܒܰܠܗܳܬܐ ܪܒܬܐ ܟܕ ܥܰܪܝܼܩ ܡܼܢ ܐܝܕ̈ܝ ܓܰܢܒ̈ܐ. ܘܡܛܐ ܠܒܰܝܬܐ ܡܫܰܘܚܪܐܝܬ. ܘܫܰܪܝ ܕܢܩܘܫ ܠܬܪܥܐ ܒܠܠܝܐ ܗܿܘ ܥܰܡܝܼܩܐ...

ܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܐܒܐ ܡܼܢ ܫܶܢܬܗ ܥܰܡܝܼܩܬܐ ܐܰܙܥܶܩ ܘܶܐܡܰܪ:

«ܡܰܢ ܗ̱ܘ؟» ܦܰܢܝ ܒܪܐ ܟܕ ܐܡܿܪ: « ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐܘ ܐܒܝ. ܐܢܐ ܒܪܳܟ ܐ̱ܢܐ.»

ܐܠܐ ܗܘܼ ܐܰܒܐ ܚܫܰܒ ܘܰܣܒܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܠܝܐ ܐ̱ܢܫ ܣܪܝܼܚܐ ܕܰܡܒܰܙܰܚܘ ܡܒܰܙܚ ܒܗ. ܘܰܡܡܰܝܳܩܘ ܡܡܰܝܩ ܒܗ.. ܘܐܫܬܠܗܒ ܒܚܶܡܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܘܰܛܪܕ ܠܰܒܪܗ ܡܼܢ ܬܪܰܥ ܒܰܝܬܗ.

ܐܠܐ ܒܪܐ ܫܰܪܝ ܕܢܶܬܓܰܪܓܰܚ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ ܟܕ ܒܳܥܐ ܕܢܰܘܕܥ ܢܦܫܗ. ܐܠܐ ܗܘܼ ܐܒܐ ܠܐ ܐܰܫܦ ܟܰܬܦܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ ܘܐܦܠܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠܝܘܗܝ. ܘܰܣܟܪ ܘܰܛܦܐ ܬܪܥܐ ܒܐܦ̈ܘܗܝ.

ܐܬܦܪܫ ܒܪܳܐ ܡܼܢ ܬܡܢ ܟܠ ܟܘܠܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܗܦܟ ܣܟ ܙܒܢ̱ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܐܒܘܗܝ...!

ܫܘܥܝܼܬܐ ܗܕܐ ܪܳܡܝܐ ܩܶܛܡܐ ܒܪܝܫܐ. ܘܡܰܠܝܐ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܐ ܣܘ̈ܟܳܠܳܝܐ ܪ̈ܒܐ. ܘܦܠܐܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܬܬܢܝܐ ܠܰܡܦܰܫܳܩܘ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝ̈ܥܐ ܘܗܿܢܘܢ ܡܰܫܪ̈ܢܐ ܘܡܰܗܪ̈ܢܐ.

«ܐܝܢ ܒܰܙܒܢ ܫܪܳܪܐ ܫܰܪܝܪܐ ܘܚܰܬܝܬܐ ܐܳܬܐ ܘܢܳܩܫ ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܚܫܰܒܬܢ. ܐܠܐ܆ ܠܐ ܦܳܬܚܝܢܢ ܬܪܥܐ ܘܠܐ ܡܰܥܠܝܢܢ ܫܪܪܐ ܗܢܐ ܠܓܰܘ ܩܶܨܬ ܣܰܪܝܼܟܘܼܬܐ ܘܐܰܚܝܼܕܘܼܬܐ ܥܰܫܝܼܢܬܐ ܒܡܰܫܪܳܢܘܼܬܐ ܕܗܰܘ ܡܐ ܕܣܳܒܪܝܼܢܢ ܘܚܳܫܒܝܼܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܪܐ!»

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com