Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܨ̈ܰܠܠܳܢܶܐ ܘܠܘ ܡܟܰܬܡ̈ܳܢܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܡܨ̈ܰܠܠܳܢܶܐ ܘܠܘ ܡܟܰܬܡ̈ܳܢܐ

ܨܳܐܘܼܬܐ ܕܡܰܚܕܘܼܪܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܗܦܘܼܟܝܐ ܕܨܰܥܠܘܼܬܐ ܓܰܘܝܬܐ ܕܟܘܼܝܳܢܳܐ ܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܐ ܘܬܪܒܝܼܬܳܢܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ.

ܘܰܗܦܘܼܟܝܐ ܗܢܐ ܛܘܼܦܣܐ ܗ̱ܘ ܩܪܝܼܚܐ. ܘܚܳܒܫ ܫܰܪܟܐ ܕܚܰܘ̈ܩܐ ܕܚ̈ܝܐ (ܐܝܟ ܬܼܰܪܥܝܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܘܼܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܐ) ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܦܰܠܚܝܼܢ ܘܡܶܙܕܰܪܥܝܼܢ ܘܡܬܬܪܣܝܢ ܒܝܕ ܥܰܡܠܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܦܳܪܩ ܐܦܠܐ ܪܳܚܩ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܨܘܼ̈ܥܳܠܐ ܘܨܘܼ̈ܨܳܥܐ ܙܢܳܢ̈ܝܐ ܕܦܳܓܥ ܒܦܘܼܪܢܳܣܗ ܐܢ ܠܐ ܡܬܚܰܠܠܝܼܢ ܘܡܬܢܰܩܕܝܼܢ ܡܰܒܘ̈ܥܐ ܕܡܢܗܘܢ ܢܳܒܥܝܼܢ ܡܘܼ̈ܡܐ ܡܬܚܰܙܝ̈ܢܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܕܟܘܼܬܡ̈ܳܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܣܘܼܟܳܠܝ̈ܬܐ.

ܘܗܕܐ ܗ̱ ܥܠܬܐ ܕܐܡܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ «ܐܪܡܐ ܦܓܘܼܕܬܐ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܰܝܟ ܘܰܬܟܘܣ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܠܒܟ»

ܡܕܝܢ ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܘܪܘܚܐ ܢܳܛܪܐ ܡܼܢ ܚܘܼܒܳܠܐ ܕܣܰܪܝܘܼܬܐ ܘܣܰܡܝܘܼܬܐ ܘܡܨܰܦܝܐ ܠܟܠܡܕܡ ܕܰܡܨܰܥܶܠ ܘܰܡܟܰܬܶܡ ܘܰܡܫܰܚܡ ܠܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܗܿܝ ܕܐܠܨܝܐ ܕܕܘܼܒܪܢ ܢܗܘܐ ܡܨܰܠܠܳܢܐ ܘܠܘ ܡܟܰܬܡܳܢܐ ܒܫܘܼܡܠܳܝ ܬܫܡ̈ܫܬܢ ܘܦܘܼܪܢܳܣܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܘܢܗܘܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܡܶܠܚܳܐ ܕܢܳܛܪ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܡܼܢ ܚܘܼܒܳܠܐ ܠܡܶܬܰܠ ܛܰܥܡܐ ܡܡܰܕܟܐ ܘܗܰܢܝܐܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com