Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܚܳܣܘܿܕܘܼܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܚܳܣܘܿܕܘܼܬܐ

ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܡܼܢ ܝܘܼܩܪܐ ܕܡܰܛܳܠܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܚܳܫ̈ܟܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܥܳܐ ܡܼܢ ܒܘܼܝܳܢܐ.»

ܗܝܼ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܢܰܛܠܐ ܘܝܳܩܪܐ ܒܰܨܠܳܝ̈ܐ ܒܠܝܼ̈ܠܐ ܘܝܰܨܪ̈ܐ ܐܶܢܳܢ̈ܳܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܰܥܛܦܝܼܢ ܝܘܼܩܪܐ ܘܰܡܙܰܠܠܝܼܢ ܩܰܘܡܳܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܒܬܰܚܬܘܼܪܐ ܘܬܰܟܬܘܼܫܐ ܥܕܝܼܠܐ.

ܐܠܐ ܡܬܒܰܣܡܳܐ ܘܝܳܪܒܐ ܒܪ̈ܶܦܬܶܐ ܘܚܶܫ̈ܬܶܐ ܕܙܰܘ̈ܥܐ ܢܒܗ̈ܢܝܐ ܕܪܘܼܚܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܰܠܒܫܝܼܢ ܫܘܼܒܚܳܐ ܘܡܰܩܠܝܼܢ ܪܗܛܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܡܰܟܝܼܟܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܫܘܘܫܳܛܐ ܘܫܘܼܠܛܳܢܐ ܝܳܬܢܳܝܐ.

ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܕܢܦܫܘܚ ܡܢ ܢܰܦܫܰܢ ܨܠܳܝ̈ܐ ܒܠܝܼ̈ܠܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܐܢܳܢ̈ܝܐ ܘܢܶܣܬܰܪܰܟ ܘܢܶܫܬܰܪܪ ܒܰܫܒܝ̈ܠܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ ܡܰܫܦܳܢܐ ܕܚܶܣܕܼܳܐ (ܒܪܘܟܳܟ ܕܳܠܬ: ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܛܰܝܒܘܼܬܐ) ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܗܢܐ ܕܡܶܬܠܰܣܛܰܪ ܡܼܢ ܨܰܘܒܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܘܕܰܘܫܳܐ ܕܰܦܬܝܼܟ ܒܰܙܢܝ̈ܐ ܕܰܚܣܳܡܐ ܕܚܶܣܕܿܳܐ (ܒܩܘܼܫܝ ܕܳܠܬ: ܨܰܥܪܐ. ܡܘܼܝܳܩܐ. ܣܩܳܪܐ. ܩܠܳܠܐ) ܡܰܚܫܟܳܢܳܐ.

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܡܰܢܗܪܳܢܘܼܬܐ:

ܡܰܛܳܠܐ: ܬܶܩܠܐ. ܝܘܼܩܪܐ. Weightiness / Ağırlık / Çok ağır olma durumu

ܕܰܘܫܳܐ: ܢܒܗܢܝܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܠܰܬ ܕܳܫ (ܟܪܝܗܬ ܡܨܥܝܬܐ) ܕܣܘܓܐܬ ܕܪܝܼܫ ܘܝܕܝܥ ܣܘܼܟܳܠܗܿ. ܕܘܼܟܬܐ ܕܡܬܬܣܝܼܡܐ ܒܗܿ ܪܓܠܐ ܟܐܡܬ ܕܡܬܬܕܝܼܫܐ ܡܼܢ ܪܓܠܐ. ܣܘܼܟܳܠܐ ܡܳܪܳܢܳܝܐ ܟܒܘܼܫܝܳܐ ܗ̱ܘ ܕܒܪ̈ܓܠܐ ܘܰܥܠܘܼܒܝܐ. ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܫܐܝܠܼܐ ܒܣܘܼܪܝܐ ܗ̱ܘ ܘܫܳܝܘܼܛܘܼܬܐ.    

ܒܬܪܝܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܪܫܝܼܡܝܼܢ ܚܶܣܕܐ ܘܚܳܣܘܼܕܐ ܘܳܚܣܘܕܘܼܬܐ.

ܒܩܘܼܫܳܝ ܕܳܠܬ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗ̱ܘ ܕܨܰܥܪܐ ܕܡܰܣܠܰܝ ܘܰܣܢܶܐ. ܘܰܡܣܰܡܶܡ ܚܝ̈ܐ ܒܝܕ ܙܰܗܪܳܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܡܰܗܪ̈ܳܢܐ ܘܡܰܫܪ̈ܳܢܐ ܘܡܰܟܿܠܢ̈ܐ. ܘܢܳܒܥ ܡܼܢ ܣܩܘܼܪܝܳܐ ܘܰܒܣܘܼܪܝܳܐ ܕܨܰܥܪܐ ܫܝܼܛܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com