ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܘܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܘܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܘܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ

ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܘܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ

 

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܡܫܰܘ̈ܬܦܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܘܰܡܫܳܟܐܝܬ ܡܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܘܡܬܦܰܪܢܣܝܼܢ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܒܶܣܬܪܳܝܘܬܐ (ܒܳܬܪܳܝܘܬܐ) ܣܘܼܟܳܠܳܝܬܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܬܐ ܕܡܬܡܰܠܚܐ ܒܝܕ ܐܰܩ̈ܡܰܝ ܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ. ܘܗܘܼ ܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܐ ܡܫܰܘܕܥ ܐ̱ܚܝܳܢܘܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ܆ ܕܩܰܕܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪܝܐ܆ ܘܥܶܠܳܝܐ ܘܬܰܚܬܳܝܐ ܕܘܼܪܓܐܝܬ ܒܰܝܢܬ ܓܰܘܐ. ܐܠܐ ܣܘ̈ܟܳܠܝܳܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܣܝܼܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ[1] ܡܰܩ̈ܠܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܘܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܗܕܐ ܕܕܳܒܩܐ ܘܠܳܬܟܐ ܠܝܳܬܐ ܕܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܐ. ܘܕܳܠܝ̈ܢ ܡܼܢ ܨܳܡܪܬܐ ܕܩܶܢ̈ܛܐ ܟܡܝ̈ܢܐ ܕܫܶܓܝܐ ܘܦܶܗܝܐ܆ ܟܕ ܗܝܼ ܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܡܫܬܰܒܠܐ ܡܼܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܨܠܝܼܠܬܐ ܕܒܳܝܬܝܼܢ ܒܗܿ ܚܘܒܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܘܰܥܒ̈ܕܐ ܕܪܥܝܐ ܛܒܐ...

ܩܕܡ ܕܐܥܘܠ ܒܐܘ̈ܢܐ ܣܘ̈ܟܳܠܳܝܐ ܕܫܰܪܒܐ ܕܣܝܼܡ܆ ܫܰܦܝܪ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܕܟܪ ܡܠܬ ܗܶܪܡܰܢ ܗܶܣܣܶܐ Hermann Hesse ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܛܘܠܝܼܩ̈ܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܐܠܡܰܢܝܬܐ. ܐܡܿܪ: «ܟܡܐ ܕܙܥܘܪ܆ ܚܘܼܒܐ ܘܚܰܘܣܢܐ ܡܰܥܬܪܢܐ ܗ̱ܘ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܐܢܢܳܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܕܘܼܒܳܪܐ ܕܪܳܢܐ ܒܐܚܪ̈ܢܐ ܘܡܫܰܡܠܐ ܐܢܘܢ܆ ܘܟܠ ܢܘܼܩܳܝܐ ܘܣܘܼܪܳܩܐ ܘܰܫܒܘܼܩܝܐ ܕܡܬܝܠܕ ܡܼܢ ܚܘܒܐ܆ ܐܦܢ ܐܝܟ ܡܫܬܰܒܝܢܘܼܬܐ ܡܬܚܙܐ܆ ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܫܪܝܪܐ ܫܘܼܪܬܳܚܐ ܗ̱ܘ ܕܰܪܒܳܝܐ ܘܥܘܼܬܪܐ. ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܐܘܪܚܐ ܝܼܚܝܼܕܳܝܬܐ ܕܣܳܒܠܐ ܒܪܢܫܐ ܠܩܘܕܡܐ ܘܡܰܣܩܐ ܠܗ ܠܪܰܘܡܐ ܥܠܝܐ.»

ܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܣܝܼܡܐ ܡܛܠ ܢܝܼܫܐ ܐܰܢܰܢܩܳܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܡܬܒܰܥܝ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܡܬܬܰܒܥ̈ܳܢܝܬܐ ܘܰܢܛܘܼܪܝܐ ܘܰܚܣܘܼܟܝܐ ܕܡܼܢ ܢܟܝ̈ܢܐ. ܘܬܫܡܫܬܗܿ ܒܰܬܪܝܢ ܝܘ̈ܩܢܐ ܡܬܪܰܫܡܐ. ܘܟܢܘܼܫܝܐܝܬ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡܬܦܰܠܓܐ: ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܼܝܳܒܐ[2]. ܘܗܝܼ ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ܆ ܫܰܠܡܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܕܠܐ ܥܳܨܝܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐܚܪܝܢ ܡܰܘܬܪ ܘܠܐ ܡܰܚܣܰܪ. ܘܪܰܥܕܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܕܒܘܼܩܳܝܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܡܛܠ ܬܶܢ̈ܝܐ ܢܰܓܝ̈ܒܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܘܩܘܼܪ̈ܫܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܰܓܫܘܼܦܝܐ ܗ̱ܘ ܡܬܪܰܓܫܳܢܐ ܘܡܬܦܰܫܛܢܐ ܕܗܿܘܐ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܡܳܐܫ ܘܩܐܡ ܒܣܘܼܥܪܳܢܐ ܡܕܡ ܒܡܶܬܪܰܡܝܳܢܘܬܐ ܕܫܳܠܡܐ ܠܰܡܫܰܠܳܡܘ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܐܰܢܢܩ̈ܝܬܐ܆ ܘܠܘ ܒܳܥܘ̈ܬܐ ܝܰܨܪ̈ܳܢܳܝܬܐ. ܘܰܓܫܘܼܦܝܐ ܗܢܐ ܗܳܪܓ ܘܗܳܕܣ ܘܪܳܫܡ ܡܨܥ̈ܝܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ ܚܕ̈ܬܐ ܠܕܰܪ̈ܓܝ ܪܝܫܢܘܬܐ ܒܡܨܥܳܝܘܬ ܢܘܗܪܐ ܟܝܳܢܝܐ ܘܗܰܘܢܐ ܡܠܝܠܼܐ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܰܒܫܶܓܡܐ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܢܳܣܒ ܡܶܠܟܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܛܒ ܘܡܗܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܬܰܩܢܘܬܐ ܘܨܰ݁ܥܢܘܬܐ. 

ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ܆ ܝܰܠܕܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ. ܘܡܬܬܪܣܝܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ. ܘܚܳܟܡܐ ܕܠܝܬܝܗܿ ܓܦܶܬܐ܆ ܐܠܐ ܫܒܶܫܬܐ ܒܰܓܦܶܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܦܳܠܥܐ ܢܝܼܪܐ ܘܠܐ ܡܰܗܡܝܐ ܒܗܰܘ ܡܐ ܕܦܳܩܕܐ ܫܕܬܐ. ܚܙܝܐ ܫܘܼܪ̈ܐ ܒܪܡ ܒܳܢܝܐ ܓܫܪ̈ܐ. ܩܗܝܼܠܐ ܘܰܚܡܝܼܡܐ ܘܰܢܩܝܼܠܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܡܰܨܝܐ ܘܐܠܨܳܝܐ ܝܕܥܬܗ. ܘܪܳܓܫܐ ܒܣܘܼܪ̈ܚܳܢܐ ܟܣܰܝ̈ܐ ܘܢܟܝ̈ܢܐ ܓܠܰܝ̈ܐ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܩܶܨܰܬ ܠܐ ܪܰܕܝܘܬܐ ܕܛܰܠܝ̈ܝ ܬܘܼܠܡܳܕܐ. ܘܨܳܠܝܐ ܐܶܕܢܐ ܠܦܘܼܪ̈ܓܳܠܐ ܥܰܡܡ̈ܝܐ ܘܟܢܘ̈ܫܝܝܐ. ܘܠܐ ܢܳܚܒܐ ܟܕ ܚܳܙܝܐ ܥܒ̈ܕܐ ܙܠܝܼ̈ܡܐ ܘܰܫܢ̈ܝܼܙܐ. ܘܝܳܨܦܐ ܕܬܫܡܠܐ ܒܘܼܨܳܪ̈ܐ ܕܡܰܗܡܝܢܘܬܐ ܘܡܰܕܫܳܢܘܬܐ. ܘܐܰܡܝܼܢܝܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܕܢܳܒܥܝܢ ܡܼܢ ܡܘܼܙܓܗܿ ܒܰܝܬܳܝܐ ܘܐܰܚܝܳܢܳܝܐ. ܘܩܰܢܝܐ ܫܰܠܝܛܘܬ ܝܳܬܐ ܘܡܨܛܰܠܝܢܘܬܐ ܨܒܝܳܢܳܝܬܐ ܘܒܗܝܢ ܡܰܘܫܛܐ ܥܘܼܕܪܢܐ ܠܪܰܒܬ ܒܰܝܬܳܝܘܬܐ ܡܕܰܪܥܳܢܳܝܬܐ. ܘܠܐ ܩܳܝܡܐ ܒܐܓܝܪܘܬܐ ܡܕܰܥܪܳܢܝܼܬܐ. ܕܳܚܩܐ ܘܙܳܢܩܐ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܒܙܳܙܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܡܬܚܙܰܘܙܝܳܢܘܬܐ ܘܡܫܬܰܦܪܳܢܘܬܐ ܘܫܘܦܪܕܝܩܘܬܐ. ܘܦܳܪܥܐ ܘܝܳܪܒܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܣܘܼܝܳܥܐ ܘܫܘܼܡܠܝܐ ܡܪܰܒܝܢܐ. ܘܡܟܐ ܡܳܨܐ ܘܡܳܬܩܐ ܡܠܘ̈ܐܝܗܿ ܙܘܡ̈ܝܐ ܘܕܘܒܳܪ̈ܝܐ. ܘܡܬܥܰܫܢܐ ܒܣܘ̈ܟܳܠܐ ܪ̈ܘܝܼܚܐ ܕܐܢܰܚܢܳܝܘܬܐ ܘܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܡܢܰܩܝ̈ܢܐ ܕܪܥܝܐ ܛܒܐ ܗܢܐ ܕܫܳܗܪ ܘܗܳܕܶܣ ܘܥܳܡܠ ܠܫܝܢܐ ܘܛܒܬܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܘܒܢܝܳܢܐ..

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܓܘܣܛܝܢܘܣ ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܨܰܥ̈ܢܐ ܘܥܰܪ̈ܩܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܐܡܿܪ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܨܠܘ̈ܬܗ: «ܗܰܒ ܡܐ ܕܦܳܩܕ ܐܢ̱ܬ. ܘܦܩܘܼܕ ܡܐ ܕܒܳܥܐ ܐܢ̱ܬ».

ܚܘܒܐ܆ ܚܟܡܬܐ ܗ̱ܝ ܒܕܘܼܝܳܠܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܠܶܐܠܘܼܬܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܠܗܿ ܚܣܡܐ ܘܐܟܬܐ ܘܣܢܐܬܐ ܘܢܩܡܬܐ ܘܥܰܪܢܘܬܐ ܘܪܘܼܥܳܡܐ. ܘܡܗܝܡܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܡܘ̈ܗܒܬܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܢܒ̈ܥܳܢ ܘܡܢܗ ܗ̱ܘ ܡܫ̈ܬܐܠܳܢ ܘܡܬܢܰܣ̈ܒܳܢ. ܘܰܟܝܳܠܬܐ ܛܒܬܐ ܘܪܩܝܼܥܬܐ ܘܡܫܰܦܰܥܬܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒܐ܆ ܐܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܒܰܚܦܪܐ ܘܰܟܣܳܚܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܘܒܥܒ̈ܕܐ ܬܩ̈ܢܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܛܥܝܢ ܣܘ̈ܟܠܝܗܿ ܠܐ ܦܳܣܠ ܐܠܐ ܢܦܫܗ. ܘܝܕܥ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܦܣܘܠ ܗܘ ܠܗ ܐܠܐ ܐܢ ܕܢܓܠܘܓ ܬܰܚܦܝܼܬܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܘܩܘܨ̈ܨܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܡܰܗܪ̈ܢܐ ܘܢܶܗܕܘܣ ܒܚܘܼܕܳܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܪܥܝܢܐ. ܘܡܦܣ ܕܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܐ ܒܛܰܥܡܐ ܘܰܛܥܳܡܐ. ܘܪܘܚܗܿ ܦܳܝܓܐ ܘܦܳܓܝܐ ܒܫܘܼܡܢܐ ܐܶܢܰܚܢܳܝܐ. ܗܿܝ ܕܫܳܩܠܐ ܚܐܦܐ ܒܐܘܪܚܐ ܢܩܝܼܠܬܐ ܘܪܘܝܼܚܬܐ ܕܡܬܬܩܢܐ ܒܢܘܗܪܐ ܒܰܗܘܪܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܓܰܘܝܐ.

ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ܆ ܝܳܕܥܐ ܘܚܳܟܡܐ ܢܝܫܐ ܕܡܛܠܬܗ ܪܫܝܼܡܐ ܘܣܝܼܡܐ. ܘܩܳܝܡܐ ܒܬܫܡܫܬܗܿ ܒܡܰܕܥܐ ܚܠܝܼܡܐ ܘܗܘܢܐ ܡܰܟܝܟܐ ܕܪܰܚܝܼܩ ܡܢ ܚܘܒܐ ܢܰܦܫܳܢܝܐ ܕܝܳܬܐ. ܘܪܕܦܐ ܒܬܪ ܫܰܗܪܐ ܘܥܰܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܘܝܘܩܪܐ ܕܡܬܒ̈ܥܝܢ ܠܕܰܪܓܐ. ܟܕ ܫܳܝܥܐ ܘܥܳܡܨܐ ܪ̈ܓܫܝܗܿ ܠܚܘܒܐ ܢܰܦܫܳܢܝܐ ܘܩܘܼܠܣܐ ܕܩܘܼܛܢܐ. ܘܠܐ ܡܒܰܠܒܠܐ ܛܘܼܟܳܣܐ. ܘܠܐ ܥܳܒܕܐ ܠܢܝܫܐ ܡܨܥܝܐ. ܘܠܡܨܥܝܐ ܢܝܫܐ. ܡܫܰܡܫܐ ܠܝܘܬܪ̈ܢܐ ܡܬܘܼ̈ܡܳܝܐ ܘܠܰܡܩܰܘ̈ܝܢܝܳܬܐ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܪܥܝܘܬܐ ܡܩܰܠܣܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ: «ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܠܐ ܪܳܥܐ ܓܙܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܟܘܠ. ܐܠܐ ܐܳܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܪܥܐ.»

ܠܐ ܟܣܝܐ ܕܠܡ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܕܪܝܼܫܝܼܢ ܒܡܰܬܠܐ ܕܪܥܝܐ ܛܒܐ. ܗܢܐ ܕܠܐ ܚܳܙܐ ܣܟ ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܒܰܝܢܬ ܡܙܰܠܠܳܢܘܼܬܐ ܘܰܡܚܰܦܝܢܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ: «ܠܐ ܢܒܘܬ ܐܰܓܪܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܠܐܰܝܐ ܠܘܬܟ. ܕܗܘܼ ܦܥܠܐ ܫܳܘܐ ܐܓܪܗ. ܘܢܳܣܒ ܐܓܪܗ ܒܦܚܡܐ ܕܥܰܡܠܗ.». ܘܚܝܠܗܿ ܟܰܣܝܐ ܗ̱ܘ ܒܛܳܒܘܬ ܬܪܥܝܬܗܿ. ܘܒܡܢܝܢܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܕܰܥܒܳܕܗܿ. ܘܒܡܢܝܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܒܰܥܒܳܕܗܿ. ܘܪܕܝܐ ܒܐܘܪܚ ܕܪܡܣܘܩ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܐܫܬܰܓܢܝ ܢܝܼܫܐ ܚܶܡܬܳܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܼܚܐ ܠܚܢܢܐ ܡܥܰܦܩܢܐ. ܐܘܪܚܐ ܕܦܳܬܚܐ ܥܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܒܓܶܠܝ̈ܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܫܘܼܓܢܳܝܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ. ܘܐܘܪܚܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܐ ܘܡܢܝܼ̈ܚܳܢܐ. ܘܐܘܪܚܐ ܕܡܳܪܩܐ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܩܫ̈ܰܝܐ ܘܥܰܠ̈ܝܼܠܐ ܘܡܚܰܒ̈ܠܢܐ. ܘܝܗܒܐ ܠܒܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܗܰܘܢܐ ܫܰܠܡܐ. ܕܒܗܿ ܡܫܬܚܠܦܐ ܚܳܫܘܫܘܬܐ ܪܳܕܘܦܬܐ ܠܥܒܘܼܕܘܬܐ ܢܳܫܘܼܩܬܐ. ܘܗܳܘܝܐ ܙܰܗܪܐ ܠܚܘܼܒܳܠܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܒܰܚܡܝܼܪܐ ܚܕܬܐ.

ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܼܝܳܒܐ ܒܪܬܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ. ܘܡܬܬܪܣܝܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ. ܗܝܼ ܠܗܿ ܓܦܶܬܐ ܝܳܕܥܐ ܘܠܘ ܫܒܶܫܬܐ. ܣܳܚܦܐ ܓܫܪ̈ܐ ܘܒܳܢܝܐ ܫܘܪ̈ܐ. ܘܪܳܡܝܐ ܚܘܒ̈ܠܐ ܘܡܫܬܒܗܪܐ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܠܐ ܢܶܣܒܰܬ. ܟܳܣܚܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܣܚܐ. ܚܳܦܪܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܦܪܐ. ܡܫܰܒܠܐ܆ ܘܠܐ ܡܫܬܰܒܠܐ. ܘܰܟܕܝܼܢܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܐܢܳܢܝܘܼܬܐ ܚܬܝܼܪܬܐ ܘܰܢܦܝܼܚܬܐ. ܘܡܫܳܟܝܐ ܚܳܫܒܐ ܠܝܘܼܬܪܢܐ ܘܝܘܪܬܳܢܐ ܓܰܘܢܳܝܐ. ܘܡܟܐ ܡܬܬܰܪܣܝܐ ܘܡܶܣܬܰܝܒܪܐ. ܘܡܬܒܰܣܡܐ ܒܫܘܼܒܙܳܙܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܘܙܘܼܠܳܠܐ ܘܚܘܼܦܳܝܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܠܰܐܝܐ. ܘܡܬܝܰܥܢܐ ܥܠ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܰܣܪܳܒܐ ܘܰܣܪܘܼܒܝܐ ܕܫܡ̈ܗܝܗܘܢ. ܘܒܗܿ ܡܬܡܰܬܠܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܬܘܪܬܐ ܡܬܚܰܠܒܳܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܒܳܥܝܐ ܚܰܠܒܐ ܒܠܥܕ ܐܘܼܟܳܦܐ ܕܥܠ ܬܘܼܪܬܐ. ܡܟܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܥܟܪ ܪܶܕܝܐ܆ ܡܬܒܥܐ ܫܘܼܢܙܳܠܐ ܒܝܬ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܣܳܦܩܘܼܬܐ (ܟܐܡܬ ܬܘܪܬܐ) ܘܠܡܦܪܝܢܘܬܐ (ܟܐܡܬ ܚܠܒܐ).

ܠܝܬ ܕܪܓܐ ܕܥܶܠܝ ܡܼܢ ܕܪܶܓ ܣܘܼܟܳܠܐ ܬܪܝܼܨܐ ܕܫܪܪܐ ܟܳܠܳܢܳܝܐ ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ (ܥܡܐ). ܕܒܗ ܡܶܬܦܰܠܩܐ ܘܡܶܬܓܰܕܡܐ ܦܠܝܼܡܘܬܐ ܘܙܠܝܼܡܘܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܼܝܳܒܐ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܒܳܥܝܐ ܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܘܠܐܘܬܐ ܘܝܘܼܩܪܐ ܘܢܝܼܪܐ ܕܢܰܩܝܦܝܢ ܠܕܪܓܐ. ܐܠܐ ܪܳܗܛܐ ܘܪܳܕܦܐ ܒܬܪ ܗܢܝܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܡܢܰܬܥܳܢܐ ܕܕܪܓܐ ܘܩܘܼܠܳܣܐ ܕܩܘܼܛܢܐ. ܘܟܕ ܦܠܝܼܡܐ ܘܰܙܠܝܼܡܐ܆ ܠܐ ܫܳܝܥܐ ܐܕܢ̈ܝܗܿ ܠܫܶܡܥܐ ܘܥܝܢ̈ܝܗܿ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܫܘܼܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐ ܘܚܘܼܬܪܐ ܕܚܘܼܒܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ.. ܘܕܳܝܫܐ ܘܟܳܒܫܐ ܡܬܦܪ̈ܢܣܳܢܝܗܿ ܕܢܗܘܘܢ ܕܰܘܫܐ ܘܟܘܼܒܫܐ ܘܣܒܠܬܐ ܠܡܣܬܠܩܘ ܒܗܘܢ ܠܐܓܳܪܐ ܘܠܪܰܘܡܐ ܟܢܘܼܫܝܝܐ. ܘܥܳܒܕܐ ܠܢܝܼܫܐ ܡܨܥܝܐ. ܘܠܡܨܥܝܐ ܢܝܫܐ. ܘܡܫܡܫܐ ܐܰܓܝܼܪܐܝܬ ܘܠܘ ܪܒܬ ܒܰܝܬܐܝܬ. ܟܕ ܛܒ ܚܘ̈ܟܳܡܐ ܕܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܳܝܘܬܐ ܠܐ ܫܳܒܩܝܼܢ ܕܰܬܒܘܪ ܚܰܩܠܗܿ ܘܐܫܟܳܪܗܿ. ܕܡܫܡܠܝܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܣܝܼܪ ܒܗܿ.

ܘܡܰܩܦ ܘܐܡܿܪ ܡܪܝ ܐܓܘܣܛܝܢܘܣ ܟܕ ܩܳܦܰܚ ܪܘܚܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܝܒܐ:

«ܐܘ ܐܚ̈ܝ ܠܐ ܘܳܠܝܐ ܕܢܣܒ ܫܶܕܬܐ ܕܪܥܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܒܗܪܐ ܘܰܒܪܶܓܰܬ ܡܫܰܠܛܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܪܘܚܐ ܕܪܘܼܚܳܦܐ ܘܕܪ̈ܚܡܐ. ܡܛܠ ܣܘܼܝܥܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܠܡܫܡܫܘܬܗܝܢ..»

ܘܬܘܼܒ ܐܡܝܼܪܐ: «ܐܢܗܘ ܕܐܩܝܡܘܟ ܡܕܰܒܪܢܐ܆ ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ. ܘܬܫܒܘܩ ܠܗܘ ܡܐ ܕܚܰܝܒ ܐܢܬ ܒܗ ܡܼܢ ܝܰܨܝܦܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܗܘܼܝ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܚܫܘܒ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܗܠܟܝܢ ܥܡܟ. ܘܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܚܝܬ ܦܘܼܪܢܳܣܟ.»

ܘܡܰܩܦ ܚܰܟܝܡܐ ܠܡܐܡܪ: «ܐܠܦܳܪܐ ܕܡܰܗܡܐ ܒܦܘܪܩܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܰܒܠ ܐܢܘܢ ܒܐܠܦܗ܆ ܡܰܪܡܐ ܐܦ ܠܢܦܫܗ ܥܡܗܘܢ ܒܩܶܢܛܐ ܘܢܘܘܓܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܗܼܢܘܢ ܢܐܒܕܘܢ ܡܛܠ ܡܗܡܝܢܘܬܗ܆ ܐܦ ܗܘ ܢܐܒܕ ܥܡܗܘܢ.»        

ܚܕ ܡܢ ܢܝ̈ܫܝܗܿ ܕܪܝܫܢܘܬܐ܆ ܥܘܼܫܳܦܐ ܗ̱ܘ ܘܥܘܼܕܳܕܐ ܕܙܝܙ̈ܢܐ ܒܠܥܕ ܡܰܟܝܢܘܬܐ ܕܫܒ̈ܠܐ. ܐܦܢ ܠܐ ܨܳܒܝܐ ܒܡܬܦܰܪܥܢܘܬܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܡܰܫܪ̈ܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܘܩܘܼ̈ܨܳܨܐ ܓܰܘ̈ܝܐ ܕܘܼܟܬܳܢ̈ܝܐ ܘܦܢܝ̈ܬܳܢܳܝܐ ܘܐܬܪ̈ܢܝܐ܆ ܐܠܐ ܙܕܩ ܕܬܫܟܚ ܗܝܼ ܠܗܿ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܐܘܼܟܦܳܢܐ ܠܡܣܬܰܟܠܢܘܬܗܘܢ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܗܘܢ. ܫܘܘܫܛܐ ܘܛܘܘܪܐ ܦܠ̈ܛܐ ܐܢܘܢ ܟܝ̈ܢܳܝܐ ܕܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܚܠܝܼܨܬܐ ܘܫܦܝܼܥܬܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܝܼܬܐ. ܗܿܝ ܕܡܬܒܰܣܡܐ ܒܡܰܬܿܠܐ ܛܒ ܡܼܢ ܡܰܣܒܐ. ܘܪܳܘܙܐ ܒܛܘܒܬܢܘܬܐ ܕܢܳܩܦܳܐ ܠܡܰܬܿܠܐ ܘܡܰܣܒܐ. ܘܡܬܢܰܨܚܐ ܒܚܘ̈ܟܳܡܰܝ ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܘܪܡܝܣܘܬܐ ܘܰܟܢܝܟܘܬܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܛܒ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܫܰܦܝܪܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܐܝܼܬܝܼ̈ܩܳܝܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܐ.

ܒܨܝܼܪ ܘܰܡܚܝܠ ܗܘܼ ܒܰܪܢܫܐ ܠܝܳܬܗ. ܘܡܛܠ ܓܘܼܡܳܪܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܣܘܼܝܳܥܐ ܘܡܣܬܰܝܥܳܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܦܳܣܝܢ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ ܘܩܳܢܘ̈ܢܐ ܟܢܘ̈ܫܝܳܝܐ܆ ܡܶܫܬܰܘܪܝܼܢ ܒܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܡܶܙܕܰܪܟܠܝܼܢ ܒܫܘܼܒܗܳܪܐ: ܪܡܙܐ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܝܘܼܠܦܳܢܳܝܬܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܪܝܫܢܐ (ܐܘ ܒܪܢܫܐ) ܕܠܐ ܒܳܥܐ ܡܰܓܒܳܢܘܼܬܐ ܘܪܚܡ ܡܰܫܦܳܢܘܬܐ ܘܡܰܨܠܚܢܘܬܐ ܙܕܩ ܕܢܨܠܐ ܐܕܢܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܛܘܪܝܘܣ. ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ:[3]

«ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܝܕܐ ܡܫܰܩܰܠ ܐܢܬ ܘܪܡ ܕܠܐ ܒܟܝܢܟ. ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܚܠܫܐ؟ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܫܘܐ ܠܪܡܘܬܐ؟ ܒܪܒܘܬ ܛܘܗܡܐ ܟܝ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܘܡܬܬܪܝܡ؟ ܚܙܝ: ܕܡܼܢ ܛܘܗܡܐ ܐܢܬ ܥܦܪܢܐ ܕܐܕܡ. ܘܐܟܘܬܗ ܠܗ ܗܳܦܟ ܐܢܬ. ܘܐܠܐ ܒܥܘܬܪܐ ܘܫܘܠܛܢܐ؟ ܕܥ: ܕܥܪܛܠ ܐܝܟ ܚܕܘܪܐ ܡܢܗ ܢܳܦܩ ܐܢܬ. ܘܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܓܢܒܪܘܬܐ؟ ܕܐܝܟ ܫܰܦܠܐ ܡܢܗ ܡܫܬܰܢܐ ܐܢܬ. ܘܐܠܐ ܒܫܘܦܪܐ ܘܒܚܙܬܐ؟ ܐܬܒܝܢ ܡܢܐ ܒܬܪܟܢ ܗܘܐ ܐܢܬ܇ ܒܚܙܬܐ ܕܣܘܕܪܐ ܕܟܠܢܫ ܥܳܪܩ ܡܢܗܿ. ܐܠܐ ܒܠܫܢܢܘܬܐ ܘܒܝܕܥܬܐ؟ ܘܗܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܕܡ ܝܕܥܬ ܐܟܡܐ ܕܘܳܠܐ ܠܟ ܠܡܕܥ. ܘܐܦ ܗܝܼ ܗܕܐ ܬܬܒܛܠ. ܘܠܫ̈ܢܐ ܢܫܬܬܩܘܢ. ܡܛܠ ܕܩܠܝܠ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܣܓܝ ܝܕܥܝܢܢ (ܐ. ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ: ܝܓ.ܚ.ܛ). ܐܝܟ ܡܠܬ ܦܘܠܘܣ. ܘܐܢ ܠܐ ܒܗܠܝܢ. ܕܠܡܐ ܟܝ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܗܐ: ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܘܝܐ ܐܥܒܪܬܝܗܝ ܡܢܟ ܥܘܬܪܟ ܒܫܘܒܗܪܟ. ܒܛܠܬܝܗܝ ܦܘܠܚܢܟ. ܣܪܩܬܝܗܝ ܥܡܠܟ. ܐܘܒܕܬܝܗܝ ܐܓܪܟ. ܫܪܝܬܗܿ ܟܠܗܿ ܙܕܝܩܘܬܟ. ܥܒܕܬܗܿ ܒܪܡܘܬܟ ܠܐ ܡܕܡ. ܐܝܟ ܚܠܡܐ ܕܦܳܪܚ. ܘܐܝܟ ܛܠܠܐ ܕܥܳܒܪ. ܘܥܠ ܡܢܐ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ؟ ܕܠܡܐ ܟܝ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܟܠܗܝܢ ܡܣܒ ܢܣܝܼ̈ܒܢ ܠܟ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܠܟ ܕܠܐ ܢܣܰܒܬ. ܐܝܟ ܡܠܬ ܫܠܝܚܐ. ܕܒܗ ܐܝܟ ܐܝܟ ܕܒܕܝܠܟ ܬܫܬܒܗܪ؟ ܘܐܢ ܢܣܒܬ܆ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܢܣܒܬ (ܐ. ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ: ܕ.ܙ)؟ ܐܢ ܛܘܗܡܟ؟ ܡܢܗ ܓܒܝܠ ܘܡܝܩܪ. ܘܥܘܬܪܟ؟ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܚܝܠܟ؟ ܡܢܗ ܡܫܪܪ. ܘܫܘܦܪܟ؟ ܠܗ ܡܨܰܒܰܬ. ܘܚܟܡܬܟ؟ ܡܢܗ ܝܗܝܒܐ. ܐܠܐ ܟܒܪ ܒܗܠܝܢ ܠܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ. ܐܟܡܢ ܕܐܬܪܚܩܬ ܡܼܢ ܥܠܡܐ؟ ܘܐܦ ܠܐ ܛܟ ܫܟܝܚ ܠܟ؟ ܘܐܦܢ ܐܝܬܝܗܝܢ: ܐܝܟ ܙܕܝܩܐ ܕܒܰܓܡܝܪܘܬܐ ܡܗܠܟ ܡܪܦܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ. ܕܫܡܥܬܝܗܝ ܠܫܠܝܼܚܐ ܕܐܡܼܪ: ܕܠܐ ܗ̱ܘܐ ܠܗܠܝܢ ܓܒܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܠܣܟ̈ܠܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܘܠܟܪ̈ܝܗܘܗܝ. ܕܢܒܗܬ ܠܚܟ̈ܝܡܐ ܘܠܚܝ̈ܠܬܢܐ. ܘܠܒܨܝܼܪ̈ܝ ܛܘܼܗܡܐ ܘܠܡܣ̈ܠܝܐ ܘܕܠܝܬ ܐܢܘܢ. ܕܢܒܛܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܟܠ ܒܣܪ ܩܕܡܘܗܝ»(ܐ. ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ: ܐ.ܟܙ. ܟܛ).

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܰܡܢܰܨܚ ܠܒܰܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܘܼܒܳܫܐ ܘܩܘܼܦܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܝܰܨܪ̈ܝܗܿ. ܙܘܼܪܳܙܐ ܪܥܝܢܳܝܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܬܡܢ ܗ̱ܘ. ܒܕ ܗܝܼ ܗܿܝ «ܕܰܙܟܝܼܬܗ ܠܥܳܠܡܐ» ܪܰܒܰܬ ܙܳܡܐ ܒܪܘܼܚ ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܡܬܝܰܠܦܐ ܕܠܡ ܠܝܬ ܩܪܒܐ ܕܥܰܫܝܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܡܬܚܰܦܛ ܥܠ ܫܘܼܥܒܕ ܢܰܦܫܐ ܘܙܟܘܼܬܐ ܕܚܰܫܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܕܘܼܪܳܫܐ ܘܢܘܼܦܳܩܐ ܕܟܠ ܕܰܪܓܳܝܐ ܕܡܗܝܡܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܘܡܬܚܰܦܛ ܒܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܳܢܐ ܕܕܰܪܓܐ.

ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܼܢ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ: «ܐܢ ܠܐ ܬܛܥܢ ܣܰܟܪܐ ܕܡܣܰܝܒܪܢܘܬܐ ܡܼܢ ܟܠ ܓܰܒܝ̈ܢ ܠܐ ܬܬܦܰܨܐ ܡܼܢ ܫܘ̈ܩܳܦܐ ܘܢܘ̈ܬܳܦܐ. ܘܐܡܿܪ ܐܦ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢ ܬܐܪܬܟ ܕܰܟܝܐ ܘܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܩܝܐ.»

ܝܕܥܬܐ ܕܪܳܚܫܐ ܒܪܘܚܐ ܕܕܪܐ܆ ܒܳܥܝܐ ܣܰܚܝܼܚܘܼܬܐ ܘܬܳܒܥܐ ܥܳܒܘܼܕܘܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ܆ ܠܐ ܢܳܨܚܐ ܒܦܘܼܟܳܪܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܗܢܐ ܕܡܢܗ ܡܬܝܰܠܕܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܥܰܩܪ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܥܐ ܣܪ̈ܝܼܩܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܦܰܚܝ̈ܚܐ܆ ܕܳܠܚ̈ܝ ܡܘܼܙܳܓܐ ܕܡܨܥܝ̈ܐ ܕܫܳܦܟܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܟܳܫܪܐ ܘܡܣܝܼܡܳܢܐ ܒܗܘܼܒܳܒܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܘܓܰܘܐ ܘܥܡܐ.

ܣܛܪ ܡܢ ܚܘܼܒܳܐ ܘܰܥܒܳܕܐ ܘܝܕܰܥܬܐ܆ ܗܝܼ ܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ܆ ܣܢܝܼܩܐ ܠܫܘܼܩܳܝܐ ܕܐܣܪ̈ܐ ܡܫܰܓܢ̈ܝܢܐ ܘܡܬܰܪ̈ܣܝܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܙܕܩ ܕܢܬܦܪܢܣܘܢ ܒܬܚܘ̈ܡܐ ܕܫܰܦܝܼܪܘܬ ܙܢܝ̈ܐ ܠܗܢܝܢܐ ܓܰܘܢܳܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܡܫܰܚܩܳܢܝܐ ܘܡܣܰܪܕܳܢܝܐ ܦܟܝܼܪܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ܆ ܗܝܼ ܗܟܘܬ ܡܫܰܚܩܳܢܝܐ ܘܡܰܩܢܛܳܢܝܐ ܦܟܝܼܪܘܼܬܐ ܕܪܝܫܳܢܘܼܬܐ. ܘܗܕܐ ܚܳܒܫܐ ܟܠܗܘܢ ܕܰܪ̈ܓܳܐ ܘܐܰܩ̈ܡܐ ܒܠܥܕ ܦܘܪܫܢܐ ܕܗܢܐ ܘܕܗܰܘ. ܕܚܐܝܢܢ ܒܙܒܢܐ ܕܒܗ ܫܘܘ̈ܫܛܐ ܓܳܕܠܝܼܢ ܛܰܘܣܐ ܠܪܘܡܐ. ܡܟܐ ܡܛܠ ܡܰܨܠܚܢܘܬܐ ܗܘܼ ܕܰܪܓܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܒܘܪ ܡܼܢ ܬܘܼܪ̈ܣܳܝܐ ܪ̈ܥܝܳܢܝܐ ܚܳܙ̈ܝܝ ܪܘܼܚܩܐ. ܕܝܳܪܒ ܒܡܬܬܙܝܼܥܳܢܘܬܐ ܕܫܘܘ̈ܕܥܐ ܪ̈ܘܝܼܚܰܝ ܐܘܼܦ̈ܩܐ.

ܣܓܝ ܪܒܬܐ ܗ̱ܘܬ ܡܶܨܛܰܠܠܢܘܬܐ ܘܡܰܕܪܟܳܢܘܬܐ ܕܫܟܝܼܚܐ ܗ̱ܘܬ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܕܕܪ̈ܐ ܕܗܒ̈ܢܝܐ. ܕܪܰܒܰܬ ܡܬܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܬܗ ܘܟܰܟܪ̈ܘܗܝ ܘܰܬܚܘ̈ܡܰܘܗܝ ܘܚܝ̈ܠܘܗܝ ܡܫܰܘܫ̈ܛܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܟܕ ܣܦܝܼܪ̈ܐ ܘܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܬܚܦܛܘ ܘܐܬܝܰܬܪܘ ܠܡܬܰܪܣܝܘ ܘܡܰܫܩܝܘ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܫܳܩ̈ܝܳܬܐ ܬܪ̈ܥܝܼܬܳܢܳܝܬܐ ܕܝܢܰܡܝܼܟܳܝ̈ܬܐ ܕܡܰܫܩ̈ܠܐ ܕܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܗܒܳܢܝܐ܆ ܐܰܥܬܰܪܘ... ܘܐܫܬܪܬܚܘ... ܘܐܬܗܒܒܘ ܒܙܢܐ ܕܡܪܝܡ ܓܒܝܼܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܚܳܙܝܢܢ ܕܢܳܦܚܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܒܬܰܪ̈ܡܝܳܬܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܳܬܐ ܕܡܫ̈ܡܫܢ ܠܟܐܦ̈ܐ ܚܝ̈ܬܐ. ܘܒܝܕ ܣܘܼܥܪܢܐ ܗܢܐ ܦܪܰܩܛܝܼܩܳܝܐ ܦܳܫܘ ܘܟܰܬܪܘ ܒܰܚܢܳܝܐ ܕܢܝܫܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܛܢܳܢ̈ܐ ܘܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܦܝܠܣ̈ܘܦܳܝܐ ܘܣܶܦܪ̈ܝܐ ܘܝܘܠܦ̈ܢܝܐ ܘܬܐܘܠܘ̈ܓܝܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܫܶܓܡܐ ܘܥܰܡܠܐ ܐܡܝܼܢܐ ܕܡܰܦܪܝܳܢܘܬܐ ܕܝܼܢܰܡܝܼܟܳܝܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܗܕܐ ܕܡܩܒܠܐ ܗ̱ܘܬ ܠܕܪܓܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܘܟܰܟܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܐܝܟ ܩܝܳܡܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܐܠܗܝܬܐ. ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܗܰܦܟܝܢ ܠܦܘܬ ܩܝ̈ܡܝܗܿ܆ ܒܳܛܠܐ ܘܡܫܬܪܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ: ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܬܓܪ ܟܰܟܪܗ܆ ܡܫܬܰܩܠܐ ܡܢܗ ܘܡܬܝܗܒܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܪܝܫܘܼܬܐ ܗܕܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܪܘܼܚܢܳܝܬܐ.

ܥܠܗܕܐ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܘܠܒܘ̈ܟܝܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܬܬܪܣܝܢ ܘܡܣܬܝܒܪܝܢ ܡܢ ܪܝܼܫܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ: «ܪܕܘܦ ܒܬܪ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܫܘܒܙܙܐ. ܘܠܐ ܕܳܝܫܐ ܘܠܐ ܡܬܬܕܝܫܐ. ܘܚܳܝܐ ܘܐܦ ܡܰܚܝܐ. ܠܐ ܡܫܰܥܒܕܐ ܘܐܦܠܐ ܡܫܬܥܒܕܐ. ܘܠܐܢܫ ܠܐ ܫܳܦܪܐ ܐܠܐ ܠܒܳܪܝܗܿ». ܘܚܘܼܟܳܡ̈ܐ ܕܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܡܙܰܝܚܝܢ ܠܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ: «ܡܿܢ ܕܨܳܒܐ ܒܟܘܢ ܕܢܗܘܐ ܪܒܐ܆ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܫܡܫܢܐ» (ܡܬܝ: ܟ.ܟܘ). ܘܕܰܪܓܳܝܐ ܕܪܒܝܼܨ ܗ̱ܘ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܝܘܼܬܪܢܐ ܝܳܬܢܳܝܐ܆ ܘܡܬܚܫܚ ܫܘܼܠܛܢܗ ܐܘ ܚܝܠܐ ܕܕܪܓܗ ܠܒܪ ܡܼܢ ܫܒܝܼܠܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ܆ ܣܰܩܘܒܠܝܐ ܗܿܘܐ ܠܫܪܪܐ ܟܝܳܢܝܐ ܕܚ̈ܝܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܪܝܫܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝܼ ܟܕ ܡܰܣܬܰܟܡܐ ܘܡܬܗܰܕܪܐ ܒܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܰܫܦܳܢܘܬܗܿ܆ ܠܐ ܚܳܝܪܐ ܒܒܪܢܫܐ ܐܟ ܐܘܪܓܢܘܢ ܐܘ ܡܐܢܐ ܡܣܬܰܢܩܢܐ ܕܦܘܼܠܚܢܐ. ܐܠܐ ܚܳܙܝܐ ܠܗ ܗܕܡܐ ܡܓܰܡܪܢܐ ܕܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܓܘܼܫܡܐ. ܘܝܳܕܥܐ ܘܚܳܟܡܐ ܕܠܡ ܒܟܘܼܝܳܢܐ ܕܟܠ ܛܢܢܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܚܘܒܐ ܕܡܡܕܟ ܘܰܡܚܰܠܐ ܠܡܪܝܪ̈ܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܒܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܪܡܝܐ ܦܣܳܥ̈ܬܗܿ. ܟܕ ܠܐ ܛܥܝܐ ܠܗܿܝ ܕܐܡܿܪܐ: «ܐܝܢܐ ܕܡܬܪܰܡܪܡ ܡܬܡܰܟܟ. ܘܐܝܢܐ ܕܡܬܡܰܟܟ ܡܬܪܰܡܪܡ.»

ܡܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܚܐܦܳܢܳܝܐ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܘܳܠܝܐ ܗ̱ܝ ܕܢܗܘܐ ܥܝܪ̈ܐ ܘܙܗܝܪ̈ܐ ܡܼܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܕܢܰܪ̈ܩܝܼܣܐ ܘܪ̈ܳܚܡܐ ܕܢܰܪܩܝܼܣܳܝܘܬܐ[4] ܣܢܝܼܬܐ. ܗܿܝ ܕܡܙܝܼܥܐ ܡܰܓܒܳܢܘܬܐ ܘܡܰܕܫܳܢܘܬܐ ܒܪܘܚܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܢܘܼܗܳܪܐ. ܫܘܒܳܠܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܙܘܼܗܳܪܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܫܘܼܘܝܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܚܘܼܣܳܝܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܕܘܼܪܳܥܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܚܘܼܝܕܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܥܘܼܕܳܢܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܫܘܘܫܛܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܢܘܼܨܳܚܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܟܘܼܕܳܢܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܦܘܼܟܳܪܐ. ܫܘܒܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܒܘܼܓܳܢܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܒܘܼܠܳܥܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܙܘܼܥܳܪܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܪܒܘܬܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܫܘܼܦܳܠܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܢܘܼܟܳܝܐ. ܫܘܼܒܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܒܘܼܣܒܳܣܐ ܘܓܘܼܪܳܝܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܕܘܼܢܳܩܐ. ܘܫܘܒܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܚܘܼܦܳܝܐ ܘܙܘܼܠܳܠܐ ܕܐܝܩܪܐ. ܫܘܼܒܳܠܐ ܕܡܰܘܕܥ ܫܶܦܠܐ ܕܟܝܢܐ. ܫܘܒܠܐ ܕܢܳܦܚ ܪܘܚܐ ܒܬܰܨܒ̈ܝܬܐ ܕܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܚܡܰܢܘܼܬܐ ܘܡܰܨܡܳܢܘܬܐ ܘܡܰܒܗܳܢܘܼܬܐ ܕܢܳܒܥܝܢ ܡܼܢ ܒܰܣܝܼܡܘܬܐ ܘܰܪܡܝܼܣܘܬܐ ܘܰܟܢܝܼܟܘܼܬܐ ܘܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ....

ܡܟܝܠ ܙܕܩ ܕܢܬܓܰܘܐ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܒܪܬܗ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܡܢܰܨܚܢܐ. ܘܠܐ ܢܬܒܝܬܐ ܠܗܢܘܢ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܝܳܒܐ ܒܪܬܗ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܡܫܰܦܠܳܢܐ... ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܗܰܦܟ ܐܠܐ ܒܬܪ ܒܘܼܩܳܝܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܓܰܘܣܝܼܢܢ ܒܚܽܘܼܫ̈ܝܳܬܐ[5] ܦܰܚܝ̈ܚܬܐ ܘܠܘ̈ܒܳܟܐ ܣܪ̈ܝܩܐ܆ ܐܠܐ ܝܳܨܦܝܼܢܢ ܕܥܠ̈ܠܳܬܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܝܳܬܐ. ܘܡܓܰܪܓܝܼܢܢ ܫܰܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܘܬܰܪܥܝܼܬܐ ܒܰܡܣܰܝܥܳܢܘܬܐ ܕܠܚ̈ܕܕܐ. ܕܠܐ ܦܳܛܪ ܒܘܼܣܡܐ ܕܡܬܩܰܕܐ ܡܼܢ ܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܐ ܕܡܶܣܬܰܝܥܳܢܘܬܐ ܡܗܰܘܢܳܢܝܼܬܐ ܘܡܰܗܘܝܳܢܝܼܬܐ..

ܡܟܐ ܫܳܪܐ ܗܿܝ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܡܬܬܪܝܼܡܳܢܘܼܬܐ ܗܟܝܠ ܕܥܠ ܨܰܠܡܐ܆ ܫܘܼܥܠܳܝܐ ܗ̱ܘ ܥܠ ܬܰܦܢܟܐ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܐܚܘܗܝ ܡܶܫܬܰܩܰܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܡܪܝܼܡ ܩܕܳܠܗ. ܘܝ ܠܰܕܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܫܶܦܠܐ ܕܟܝܢܗ...!»

ܘܣܟܐ ܠܡܐܡܪ: ܐܝܢܐ ܕܡܬܪܰܘܪܰܒ ܒܬܰܚܬܘܼܪܳܐ܆ ܠܐ ܡܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܢ ܬܰܟܬܘܫܳܐ.

«ܐܢ ܢܣܰܒܢܢ܆ ܠܡܳܢܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܝܢܢ ܘܰܡܣܰܟܝܢܢ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܢܣܰܒܢܢ؟»

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1] ܡܫܝܼܚܐܝܬ ܡܿܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܣܝܼܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ܆ ܕܰܪܓܐ ܗ̱ܝ ܕܥܶܠܝ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܕܰܪ̈ܓܝܢ. ܘܡܫܬܰܟܢܐ ܒܡܰܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܩܳܦܚܐ ܘܟܳܒܫܐ ܝܰܨܪ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܢܝܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ: ܒܪܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܚܘܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܦܳܣܝܼܢ ܒܐܝܩܪܗܿ ܘܢܨܚܢܗܿ ܣܘܼܟܳܠܝܐ ܫܦܝܼܥܐ܆ ܣܳܕܪܝܢ ܐܓܘܢܐ ܘܡܬܟܰܬܫܝܼܢ ܠܡܩܕܝܘ ܡܫܰܠܛܘܼܬܐ ܘܐܰܩܡܐ ܕܰܪܓܳܝܐ ܒܥ̈ܝܢܝ ܩܘܼܛܢܐ ܒܥܠܡܐ ܡܬܚܰܙܝܢܐ. ܡܕܡ ܕܒܳܪܐ ܩܛܪ̈ܐ ܘܒܘ̈ܠܒܳܠܐ ܒܚ̈ܝܐ ܡܕܰܒܪ̈ܢܘܬܳܢܝܐ ܘܟܢܘܫ̈ܝܝܐ. 

[2]  ܡܛܠ ܣܘܼܟܠܐ ܗܢܐ ܡܫܝܼܚܳܝܐ ܚܘܪ ܒܒܥܘ ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܝܬܐ: (3. 1-18). ܘܚܘܪ ܐܢ ܡܨܝܐ ܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܓܰܠܛ̈ܝܐ: . (3.23-29 / 4. 1-16)

[3]  ܟܬܒܐ ܕܫܘܡܠܝ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܥܒܝܕ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܛܘܪܝܘܣ. ܪܝܫܐ ܕܥܣܪܐ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܥܰܠܝܬܐ.

 ܦܐܬܐ 353-354. ܛܒܥܐ ܕܦܰܪܝܣ ܫܢܬ 1902. ܦܪܘܣܐ ܦܘܠ ܒܰܝܓܰܢ.

[4]  ܒܪܬܩܠ ܢܰܪܩܝܣ ܫܟܝܼܚܐ ܘܕܪܝܫܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܕܡܢܗܿ ܡܨܝܐ ܕܢܚܫܘܠ ܘܢܐܡܪ ܢܰܪܩܺܝܣܳܐ ܘܢܰܪܩܝܼܣܳܝܘܬܐ ). ܐܢܓܠܝܫܐܝܬ ܡܿܢ narcissism/narcissist ܘܬܘܪܟܐܝܬ narsizim/narsist ܡܬܝܕܥܐ ܘܡܬܩܪܝܐ. ܘܒܪܬܩܠܐ ܗ̱ܝ ܕܐܣܝܪܐ ܒܝܘܠܦܢ ܢܦܫܐ. ܘܰܡܙܝܥܐ ܕܘܼܒܳܪܐ ܣܰܢܝܐ ܘܰܥܕܝܠܐ ܕܐܢܢܳܝܘܬܐ ܕܳܒܘܨܬܐ ܘܬܠܘܼܚܬܐ....

[5]  ܒܪܬܩܠ ܚܽܘܼܫܬܳܐ (ܣܓܝܐܢܳܝܐ ܚܽܘܼܫ̈ܝܳܬܳܐ) ܢܣܝܼܒܐ ܘܠܩܝܼܛܐ ܡܼܢ ܚܘܫܳܚܐ ܕܠܥܙܐ ܕܣܘܪܝܬ ܡܕܢܚܳܝܐ ܠܡܘܠܝ ܣܢܝܼܩܘܬܐ ܠܫܢܝܬܐ. ܘܬܘܪܟܐܝܬ ܡܿܢ ܩܢܝܐ ܣܘܟܠ bahane ܘܐܢܓܠܝܫܐܝܬ pretext. ܘܡܢܗܿ ܡܨܝܐ ܕܢܚܫܘܠ ܘܢܐܡܪ ܓܒܪܐ ܚܽܘܫܬܳܢܐ ܐܘ ܚܘܼܫܬܳܢܳܝܐ ܟܐܡܬ ܡܪ̈ܐ ܠܘܒ̈ܟܐ ܦܰܚܝ̈ܚܐ ܘܰܣܪ̈ܝܩܐ. ܐܢܬܬܐ ܚܘܫܬܳܢܝܼܬܐ.. ܘܫܪܟܐ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com