ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ

ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ [1]

ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ’ ܩܛܝܼܦ ܡ̣ܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܡܰܬܠܳܝܐ ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܣ ܝܘܚܢܢ ܒܪܥܒܪܝܐ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ (1226 - 1286): ܗ݁ܘ ܡܰܚܟܘܡܬܐ ܘܨܰܥܢܐ[2] ܪܒܐ ܕܝܳܪܬܘܬܐ ܘܣܶܦܪܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܣܘܼܟܠܐ ܡܰܠܝܐ ܘܚܰܠܝܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܝܘܠܦ̈ܢܐ ܡܣܝܼ̈ܡܳܢܐ. ܘܬܐܓܘܪܬܐ ܕܝܘܬܪ̈ܳܢܐ ܘܝܘܪ̈ܬܳܢܐ. ܘܚܰܝܠܐ ܡܚܰܟܡܢܐ ܘܫܪܳܓܐ ܡܰܢܗܪܢܐ ܥܰܬܝܪ ܕܶܠܩܳܐ. ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܕܟܘܼܗܳܢܐ ܘܡܘܼܠܳܝܐ ܒܥܰܡܠܐ ܫܚܝܼܩܐ ܘܕܘܼܒܳܪܐ ܥܡܝܼܠܐ ܕܟܰܐܝܢܘܬܐ[3] ܘܬܽܘܟ̣ܳܦܳܐ.[4] ܓܒܰܪ ܓܘܫܐ ܘܛܘܠܝܩܐ ܕܒܘ̈ܥܕܰܘܗܝ ܘܣܝ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܪܘܼܚܳܢܝܐ ܕܦܘܼܪܫܳܢܐ ܕܰܒܠܥ ܓܕ̈ܕܐ ܥܰܙܝ̈ܙܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܐ ܬܰܙܝ̈ܙܐ ܒܥܘܼܟܳܪ̈ܐ[5] ܡܰܚܨ̈ܦܳܢܐ ܘܩܘܛܠ̈ܒܐ[6] ܡܰܠܙܳܢ̈ܐ.

ܠܦܘܬ ܡܰܕܥܐ ܪܒܐ ܕܒܪܥܒܪܝܐ܆ ܥܪܝܼܡܘܬ ܣܘܼܟܳܠܐ ܩܰܢܝܐ ܚܘܼܠܦ̈ܝܗ݁ ܘܬܘܼܟ̈ܝܗ݁. ܐܠܐ ܗܝܼ ܗ̱ܝ ܕܝܳܗܒܐ ܫܘ̈ܟܳܢܐ ܪ̈ܒܐ ܕܐܳܙܠܺܝܢ ܠܢܘܼܦܳܩܐ ܘܙܘܼܪܳܙܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܩܘܼܦܳܚܐ ܕܫܘܼܦܪܳܚܐ[7] ܘܡܫܩܠܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܟܘܼܢܳܫܐ ܕܬܪܥܝܬܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܗ݁܆ ܠܐ ܡܬܕܝܫܝܢ ܥܘܩ̈ܣܐ ܕܢܦܫܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܠܐ ܡܫܬܪܝܢ ܟܶܒ̈ܠܐ ܕܰܚܣܳܡܐ ܘܦܘܼܚܳܡܐ ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܪ̈ܙܳܠܰܝ ܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܪܰܥܥܝܼܢ ܦܟܳܪ̈ܐ ܕܣܳܩܘܼܪܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܦܰܟܟܝܢ ܦܘܼܪ̈ܟܳܠܐ ܕܕܝܼ̈ܢܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܫܬܰܡܠܝܢ ܣܘ̈ܟܳܝܐ ܡܠܝܼ̈ܠܐ. ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܡܫܬܰܟܢܝܼܢ ܣܘܼ̈ܝܳܥܐ ܘܥܘܼܕܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܥܳܕܪܐ ܒܰܙܒܢ ܓܠܝܼܙܘܬ ܐܝܳܠܐ.

ܩܳܒܶܝܢ ܓܝܪ ܡܰܬ̈ܠܐ ܘܦ̈ܠܐܬܐ ܥܘ̈ܒܳܕܐ[8] ܘܦܘܼ̈ܥܳܠܐ[9] ܡܥܝܼܪ̈ܳܢܐ. ܘܩܳܢܝܢ ܚܰܝܠܐ ܙܳܩܘܼܬܳܢܝܐ. ܘܡܨܛܰܠܠܝܼܢ ܘܢܳܕܪܝܢ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܐ ܣܦܝܼܪܐ ܘܢܗܝܪܐ. ܘܒܟܰܪܝܐ ܘܰܩܦܝܼܣܐ܆ ܣܘܼܟܳܠܐ ܐܪܝܼܟܐ ܘܡܰܠܝܐ ܒܳܕܩܝܢ ܘܪܳܡܙܝܢ...

ܟܰܪܝܐ ܠܝ ܘܬܘܒ ܗܐ ܟܳܪܝܐ ܠܝ ܥܠ ܟܰܪܝܐ ܕܚܰܠܨܗ ܟܰܪܝܐ’ ܚܶܨܪܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܒܶܨܪܐ ܕܛܘܟ̈ܢܐ[10] ܟܪ̈ܰܝܐ ܕܒܪܥܒܪܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܓܰܠܝܐ ܚܘܼܟ̈ܡܐ ܟܣܶܝܢ ܒܩܘܼܠܳܝܐ ܕܪܥܝܢܗ. ܗܢܐ ܕܚܳܒܫ ܡܠܘ̈ܐܐ ܕܐܳܙܠܝܼܢ ܠܢܘܛܪܐ ܕܣܘܟ̈ܳܠܳܝܳܬܐ ܘܣܘܼܬܳܪܐ ܕܡܰܩܕ̈ܫܳܬܐ. ܗ݁ܢܝܢ ܕܡܨܝܐ ܕܢܶܫܩܘܠ ܡܢܗܝܢ ܙܘ̈ܕܐ ܘܢܬܠ ܫܶܩܠܐ ܕܝܠܗܝܢ ܒܐܘܼܟܦܳܢܐ ܘܣܘܼܡܪܳܝܐ[11] ܣܘܼܥܪܳܢܳܝܐ.

ܚܟܡܬܐ ܪܒܬܐ ܩܶܛܦܶܬ ܡܢ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܟܕ ܨܒܺܝܬ ܕܐܶܥܘܠ ܘܐܶܓܘܫ ܟܰܣܝ̈ܬܗ ܫܐܝ̈ܠܬܐ[12] ܘܦܶܠܐܬܳܢ̈ܝܬܐ. ܥܡ ܦܪܘܼܕܝܐ ܕܫܶܢܬܐ܆ ܢܶܦܠܬ ܐܦ ܒܪܘܼܥܳܠܐ ܘܪܘܼܬܳܥܐ ܪܒܐ ܒܡܬܒܰܝܢܢܘܬܐ ܕܟܪܘܡܐ ܕܡܠܬܗ ܘܒܶܣܬܪܳܝܘܬܐ ܕܬܰܪܥܝܬ ܘܪܘܼܚܳܢܳܝܘܬܗ ܡܫܰܒܚܬܐ. ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܟܕ ܒܥܝܬ ܕܐܕܥ ܡܢܐ ܡܳܝܫܐ ܬܪܥܝܬܐ ܚܰܫܳܢܳܝܬܐ ܕܒܪܥܒܪܝܐ ܥܕ ܥܕܢ ܒܶܠܗܶܬ ܘܰܦܗܺܝܬ ܒܬܰܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ! ܐܠܐ ܘܡܐ ܕܰܦܢܝܬ ܨܝܕ ܐܰܘܳܢܐ ܕܢܦܫܝ܆ ܘܥܶܡܕܶܬ ܘܰܣܚܝܬ ܒܡ̈ܝ ܒܐܪܗ݁ ܥܰܡܝܼܩܬܐ܆ ܐܬܥܰܨܒܰܬ ܘܐܬܡܰܫܚܰܬ ܢܦܫܝ ܡܢܰܘܠܬܐ ܒܬܘܪ̈ܣܳܝܐ ܕܙܶܠܥܰܬ ܡܢܗ̇. ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܫܐܝ̈ܠܐ ܨܡܝܼܕܝܼܢ ܒܣܘܼܠܓܳܣܗ ܟܰܪܝܐ ܘܡܰܠܝܐ. ܘܡܶܟܐ ܕܢܺܝܬ ܠܦܘܼܫܳܩܗ ܘܰܦܫܳܪܗ ܒܢܝܫܐ ܕܢܗܘܐ ܡܥܕܪܢܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܘܡܨܥܝܐ ܘܦܘܼܚܳܡܐ ܛܒܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܘܠܫܢܐ ܘܓܰܘܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܥܒܕܬ ܠܦܘܬ ܚܝܠܐ ܡܬܰܚܡܐ ܕܡܣܬܟܠܢܘܬܝ ܘܬܪܥܝܬܝ.

ܓܘܢܐܝܬ ܡܿܢ ܬܼܰܪܥܝܬܐ ܡܶܫܬܰܡܢܐ ܒܪܘܼܚܳܦܐ ܕܟܰܐܝܼܢܘܼܬܐ ܙܪܝܙܬܐ܆ ܘܒܫܘܼܡܠܳܝܐ ܪܟܝܟܐ ܕܘܳܠܝܼܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܘܡܘܼܠܳܝܐ ܪܡܝܣܐ ܕܡܬܬܚܝܼܒܳܢܘܬܐ ܢܰܨܝܼܚܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܡܟܐ ܘܠܗܠ ܡܬܬܰܚܫܰܚ ’ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ’ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܒܰܢܟ ܘܢܶܬܟܰܢܰܢ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܠܥܘܼܠܳܝܳܐ ܘܝܘܼܬܳܪܳܐ ܕܣܢܝܼ̈ܩܘܬܐ. ܕܐܠܘܠܐ ܨܘܼܡܳܚܐ ܘܫܘܼܪܬܳܚܐ ܓܰܘܳܝܐ܆ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܢ ܫܘܘ̈ܫܛܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܒܚܘܼܪܳܦܐ ܘܚܘܼܒܳܠܐ[13] ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܝܳܬܐ ܘܒܠܘܼܓܠܳܓܐ[14] ܘܫܘܼܦܫܳܦܐ ܡܥܰܘ̈ܟܳܢܐ ܕܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܐܡܐ ܕܫܘ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘ̈ܢܳܩܐ.

ܒܳܣܡܐ ܬܰܪܥܝܼܬܝ ܒܫܶܡܥܐ ܘܪܶܟܢܐ ܪܶܬܡܳܢܝܐ ܘܰܒܡܰܩܬܳܢܘܼܬܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕ’ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ’. ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܘܟܳܢܐ ܘܚܘܼܫܳܚܐ ܚܰܕܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܩܰܕܡܬ ܐܶܡܪܶܬ ܚܫܰܠܬܗ ܡ̣ܢ ܢܒܝܼ̈ܗܳܬܐ ܕܒܪܥܒܪܝܐ ܠܡܫܩܝܢܘܬ ܪܘܚܐ ܕܫܘܼܡܳܫܐ ܘܬܫܡܫܬܐ. ܪܘܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ. ܪܘܚܐ ܕܫܘܼܒܩܳܢܐ. ܪܘܚܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܠܐ ܥܳܒܕܐ ܟܠ ܡܐ ܕܨܳܒܝܐ. ܪܘܚܐ ܕܒܰܣܝܼܡܘܬܐ ܕܚܣܝܼܠܐ ܡ̣ܢ ܒܘܼܣܪ̈ܳܢܐ ܘܒܶܣ̈ܝܳܢܐ ܕܪ̈ܝܼܫܐ. ܪܘܚܐ ܕܣܘܼܡܪܳܝܐ ܕܪܚܝܼܩܐ ܡ̣ܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܝܒܐ. ܪܘܚܐ ܕܫܘܼܚܒܳܪܐ.[15] ܪܘܚܐ ܕܟܰܐܝܼܢܘܼܬܐ. ܪܘܚܐ ܕܬܽܘܟ̣ܳܦܳܐ. ܪܘܚܐ ܕܚܰܘܣܢܐ ܘܥܘܕܪܢܐ. ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܟܳܫܝܐ ܛܝܒܘܬܐ. ܪܘܚܐ ܕܥܰܡܠܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܕܡܝܰܬܪ ܡܰܬܿܠܐ ܛܒ ܡ̣ܢ ܡܰܣܒܐ. ܘܪܘܚܐ ܕܢܳܛܪܐ ܫܘܼܢܙܳܠܐ[16] ܒܝܢܬ ܡܰܬܿܠܐ ܘܡܰܣܒܐ ܘܒܝܢܬ ܦܘܼܚܳܡܐ ܘܡܘܼܪܳܝܐ. ܘܪܘܚܐ ܕܡܬܦܰܢܩܐ ܒܡܰܘܗ̈ܒܬܗ݁ ܘܫܘܼܟ̈ܢܝܗ݁ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܣܒܝܼܣܝܢ ܒܗ݁ ܒܘܼܣܒ̈ܳܣܐ ܘܩܳܝܡܐ ܒܐܦ̈ܝ ܫܘܼܒܙܳܙܐ[17] ܣܰܢܝܐ ܗܢܐ ܕܕܳܐܫ ܘܛܳܠܡ ܐܢ ܠܐ ܡܬܦܓܶܕ ܚܐܦܗ ܘܡܬܬܟܶܣ ܥܘܼܙܗ.

ܟܪܺܝ: ܡܠܬܐ ܗ̱ܝ ܫܶܪܫܳܢܝܬܐ ܟܪܝܼܗܬ ܫܘܼܠܡܐ. ܘܩܰܢܝܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܒܗܦܟܐ ܕܡܠܬ ܝܪܶܟ ܘܚܕܺܝ ܟܐܡܬ ܐܬܐܒܶܠ ܘܰܟܡܰܪ. ܘܡܢܗ݁ ܡܬܚܫܠܐ ܡܠܬ ܟܰܪܝܐ ܠܝ ܚܫܘܫܐܝܬ ܘܟܳܪܝܐ ܠܝ ܒܙܒܢܐ ܕܩܐܡ.

ܚܠܰܨ ܡܠܬܐ ܗ̱ܝ ܫܪܫܳܢܳܝܬܐ. ܘܩܰܢܝܐ ܬܪܝܢ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܘܣܰܩܘ̈ܒܠܳܝܐ.

ܣܘܼܟܠܐ ܩܕܡܝܐ: ܒܙ. ܫܒܐ. ܓܰܙܝ. ܠܣܛܝ.ܓܢܒ. ܣܘܼܟܳܠܐ ܬܪܝܢܐ ܗܘܼܐ ܟܫܝܪܐ. ܙܪܝܙܐ. ܚܦܝܛܐ. ܠܒܝܒܐ. ܓܢܒܪܐ.  

ܣܘܟܠܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܰܪܝܐ ܫܘܼܡܗܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܪܝܢܐ ܡܫܬܡܗܢܐ. ܫܘܼܡܗܐܝܬ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܐ ܗ̱ܘ ܕܐܪܝܼܟܐ. ܘܡܫܰܘܕܥ ܩܘܡܬܐ ܟܪܝܬܐ. ܘܒܣܘܟܠܐ ܫܐܝܠܐ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܟܰܪܝܐ (ܟܪܶܐ ܩܰܘܡܬܐ) ܕܡܬܚܰܣܕ ܒܫܺܝܘܬܗ ܢܕܝܕܬܐ. ܘܟܰܪܝܐ ܡܫܬܡܗܢܐܝܬ ܡܬܦܰܫܰܩ ܥܪܰܡܬܐ ܕܰܥܒܘܼܪܐ[18] ܕܰܡܫܰܦܰܝ ܡ̣ܢ ܬܶܒܢܐ. ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܗ̱ܘ ܒܪܬܩܳܠܝܐ ܘܚܰܬܝܼܬܐ.

ܥܒܽܘܼܪܐ: ܒܪܬܩܠܐ ܗ̱ܝ ܕܝܳܗܒܐ ܣܘܼܟܠ ܙܪܥܐ ܗ݁ܘ ܕܡܢܗ ܡܬܥܒܕ ܩܰܡܚܐ ܘܠܰܚܡܐ. ܘܚ̈ܛܐ ܙܪܥܐ ܛܒܐ. ܘܡܟܐ ܟܰܪܝܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܐܢ ܥܪܰܡܬܐ ܕܚܛ̈ܐ ܡܫܰܦ̈ܝܐ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܛܚܢ ܩܰܡܚܐ ܘܡܬܐܦܐ ܠܚܡܐ ܘܡܬܥ̈ܒܕܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ.

ܘܚܘܼܫܳܚ ܟܰܪܝܐ ܡܫܬܡܗܢܐܝܬ ܘܫܘܡܗܐܝܬ ܚܘܼܟܳܡܐ ܗ̱ܘ ܕܢܳܬܦ ܠܰܚܙܘܼܩܝܐ ܪܥܝܢܝܐ. ܘܣܶܩܠܐ ܗ̱ܘ ܠܫܳܢܳܝܐ ܕܡܗܝܪܘܬܐ ܘܡܠܝܛܘܬܐ ܕܒܪܥܒܪܝܐ. 

ܕܠܐ ܦܘܫܟ ܟܠ ܩܰܢܳܝܘܬܐ ܕܡܬܚܰܠܨܐ ܘܡܬܬܘܒܕܐ܆ ܡܰܘܠܕܐ ܐܶܒܠܐ ܘܟܰܪܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܡܬܚ̈ܰܠܨܢܘܳܬܐ[19] ܘܡܬܬܘ̈ܒܕܳܢܝܳܬܐ[20] ܕܪܘܼܚܐ ܘܣܘܼܟ̈ܳܠܝܳܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ܆ ܓܳܪ̈ܦܳܢ ܦܪ̈ܘܫܐ ܠܗܕ̈ܣܐ ܥܰܡܝܼ̈ܩܐ ܕܚܰܫܐ ܪܒܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ݁ ܕܢܳܬܦܐ ܠܪܥܝܢܐ ܕܒܰܪܥܒܪܝܐ ܠܫܚܘܼܩܝܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܥܕܡܐ ܠܗ݁ܝ ܕܚܰܫܢܐܝܬ ܢܐܡܿܪ: ’ܟܰܪܝܐ ܠܝ ܘܬܘܒ ܗܐ ܟܳܪܝܐ ܠܝ ܥܠ ܟܰܪܝܐ ܕܚܰܠܨܗ ܟܰܪܝܐ.’  

ܡܟܐ ܫܐܝܼܠܐܝܬ ܟܰܪܝܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܦܰܫܩ ܚ̈ܛܐ ܘܙܪܥܐ ܕܒܗ ܓܳܡܪܐ ܡܠܬ ܡܫܝܼܚܐ ܕܐܡܪܐ: ”ܦܪܕܬܐ ܕܚܛܬܐ܆ ܐܢ ܠܐ ܢܳܦܠܐ ܘܡܳܝܬܐ ܒܐܪܥܐ܆ ܒܠܚܘܕܝܗ݁ ܦܳܝܫܳܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܳܝܬܐ܆ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܰܝܬܝܐ” [ܝܘܚܢܢ ܝܒ: ܟܕ].  

ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ܆ ܫܘܪܢܳܩܐ ܗ̱ܘ ܚܕܬܐ ܘܥܦܘܼܩܝܐ ܚܘܒܳܢܳܝܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܘܰܚܢܢܐ ܪܚܡܬܳܢܳܝܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܕܡܐܨ ܬܘܼܪܣܳܝܐ ܚܶܟܡܬܳܢܝܐ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܐܡܪܐ: ”ܡܠܬܐ ܩܫܝܼܬܐ ܐܝܟ ܠܘܟܳܝܬܐ ܒܠܒܐ ܡܬܩܰܒܥܐ. ܘܡܠܬܐ ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ݁ ܡܬܐܡܪܐ ܠܝܬܝܗ݁ ܐܠܐ ܐܢ ܙܰܗܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܩܰܠܝܠ ܣܪܳܩܬܐ ܕܳܠܩܐ ܢܘܪܐ”. ܡܟܐ ܠܐ ܠܳܩܛ ܒܚܰܩܠܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗ. ܘܠܐ ܡܬܒܰܩܐ ܣܰܩܪܐܝܬ ܕܠܐ ܢܚܙܐ ܙܠܝܼ̈ܡܳܬܐ. ܐܠܐ ܡܬܒܰܩܐ ܦܰܛܢܐܝܬ ܕܢܚܙܐ ܬܪ̈ܝܨܬܐ. ܕܐܠܘܠܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܘܦܰܛܢܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܬܒ̈ܠܥܳܢ ܦܰܛܥ̈ܳܬܐ ܘܰܙܠܝܼ̈ܡܳܬܐ ܗ݁ܢܝܢ ܕܣܳܟܪ̈ܢ ܘܦܳܟܪ̈ܢ ܚܰܝܠܐ ܪܘܼܚܳܢܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ.

ܘܒܚܘܼܫܳܚܐ ܕܒܪܥܒܪܝܐ ܟܰܪܝܐ ܚܳܫܘܫܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܘܼܬܪܐ ܗ̱ܘ ܓܢܝܼܙܐ ܘܠܐ ܡܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܬܘܼܪܣܳܝܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘܢܳܢܝܐ ܘܢܰܦܫܳܢܝܐ. ܘܥܳܒܘܼܕܐ ܗܘܝܘ ܟܠ ܥܒܳܕܐ ܕܣܳܪܚ ܘܣܳܬܪ ܣܘܟ̈ܠܝܳܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܳܕܪ̈ܢ ܠܛܒܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܡܰܨܠܚܳܢܘܼܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܓܰܘܐ. ܘܟܠ ܗܘܼܦܳܟܐ ܘܕܘܼܒܳܪܐ ܕܕܳܠܚ ܬܘܼܟܳܦܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܒܰܪܳܝܐ. ܘܫܳܓܫ ܬܪܒܝܬܐ ܘܟܰܐܝܼܢܘܼܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܫܘ̈ܬܦܐ ܘܗ݁ܘ ܡܐ ܕܐܣܝܪ ܒܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܥܒܳܕܐ ܗܢܐ ܫܳܘܚ ܘܡܣܬܪܥܦ ܒܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܕܘܼ̈ܝܳܠܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܙܠܝܼܡܬܐ[21] ܗ݁ܝ ܕܓܳܣܝܐ ܚܣܳܡܐ ܘܦܬܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܘܫܩܘܪܝܐ[22] ܘܰܥܫܘܼܡܝܐ[23] ܘܰܥܫܘܼܩܝܐ[24] ܘܰܫܚܘܼܡܝܐ[25] ܘܐܠܡܐ[26] ܘܐܰܟܬܐ[27] ܘܡܰܨܘܬܐ ܘܗܪܬܐ...[28] ܝܠ̈ܕܐ ܕܝܰܨܪܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܰܕܡܘܬ ܣܰܝܦܐ ܠܛܝܼܫܐ ܘܛܰܫܝܐ ܕܟܳܡܶܢ ܒܢܰܚ̈ܬܐ ܕܐܢܳܢܝܳܘܬܐ!

ܐܟܡܐ ܕܡܰܪܝܼܪܝܼܢ ܘܥܰܙܝܼܙܝܢ ܣܘ̈ܟܠܐ ܡܪ̈ܝܼܡܳܢܐ (ܡܳܪ̈ܝ ܛܠܘܼܡܝܐ ܘܰܚܠܘܼܨܝܐ) ܕܚܘܼܫܳܚܳܐ ܗܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܪܚܝܼܡܝܼܢ ܘܢܰܨܝܼܚܝܢ ܗ݁ܢܘܢ ܡܣܝܼ̈ܡܳܢܐ (ܩܰܢ̈ܝܝ ܚܠܝܼܨܘܼܬܐ ܘܰܠܒܝܼܒܘܬܐ). ܘܕܳܡܐ ܠܐܟܪܐ ܡܗܝܪܐ ܕܠܐ ܡܒܰܕܪ ܒܚܘܼܦܢܐ ܕܦܬܝܼܚ. ܘܐܦܠܐ ܒܐܝܕܐ ܕܩܦܝܼܣܐ ܘܐܚܝܼܕܐ. ܕܓܘܼܢ̈ܳܝܘܗܝ ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܘܗܝ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܘܡܝܼ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܠܩܘܼܝܳܡܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܢܐ. ܘܨܳܐܪ ܕܘܼܡܝܐ ܠܪܚܡܬܐ ܘܚܳܐܨ ܣܝܼܪ̈ܰܝ ܐܰܘܝܘܬܐ ܘܩܰܪܝܒܘܬܐ ܒܙܒܢ ܓܘܼܪ̈ܦܳܢܐ ܘܣܘܼܪ̈ܚܳܢܐ. ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܙܓ ܗܘܿ ܕܥܰܬܝܩ ܘܐܒܳܗܳܝ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܳܪܢܳܝܬܐ. ܘܨܳܡܶܕ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܡܠܝܼ̈ܠܐ ܒܚܶܟܡ̈ܬܳܢܳܝܬܐ ܠܬܘܼܩܳܢܐ ܕܬܰܨܒܝܼ̈ܬܐ ܓܰܘ̈ܝܐ. ܘܒܗܕܐ ܡܐܨ ܚܰܝܠܐ ܟܳܫܪܐ ܘܙܘܼܡܳܝܐ ܡ̣ܢ ܦܬܓܳܡܐ ܕܐܡܿܪ: ”ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܳܡܝܐ ܠܐܢܬܬܐ ܕܒܰܛܢܐ. ܕܐܢܗܘ ܕܚܳܝܳܐ ܠܘ ܠܢܦܫܗ݁ ܒܰܠܚܘܕ ܚܳܝܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܡܳܝܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕܝܗ݁ ܡܳܝܬܳܐ”.

ܘܚܳܠܘܨܐ ܘܛܠܘܡܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܚܘܼ̈ܬܚܳܬܐ ܘܢܘܬܳܦ̈ܐ ܘܢܘ̈ܟܳܬܐ ܨܳܠܦ̈ܝ ܟܰܐܝܼܢܘܼܬܐ ܘܬܰܟܝܼܦܘܼܬܐ ܘܣܳܚ̈ܦܰܝ ܢܘܼܓܳܕܐ ܠܳܚܡܳܝܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܫܬܰܒܰܠ ܢܘܼܓܳܕܐ ܘܢܘܼܬܳܦܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ܆ ܩܳܢܝܐ ܚܰܝܠܐ ܘܛܢܢܐ ܠܒܝܼܒܐ. ܘܡܬܥܩܪܝܢ ܡܢܗ݁ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܐ ܘܣܘܼܪ̈ܚܳܢܐ. 

ܡܙܕܰܩܬܳܢܘܼܬܐ ܘܡܬܦܰܥܠܳܢܘܬܐ ܟܰܣܝܐ ܗ̱ܝ ܒܚܘܼܫܳܚܐ ܗܢܐ ܕܡܰܟܣܢܐܝܬ ܘܟܡܝܪܐܝܬ ܡܓܰܪܓ ܘܙܳܩܬ ܠܐܦ̈ܝ ܢܝܼܫܐ ܘܰܫܒܝܼܠܐ. ܘܣܘܟܠܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܝܬܐ ܠܒܳܠܐ ܪܥܝܢܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܢܳܝܐ ܐܘܪܝܼܦܳܝܐ ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܣܦܝܼܩܘܬܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܝܢܬ ܙܶܩܬܳܐ ܘܦܘܼܥܳܠܐ.[29] ܘܒܗ݁ ܗ̱ܝ ܫܟܝܼܚܐ ܚܐܪܘܬܐ ܕܓܘܼܒܳܝܐ ܕܦܘܥܳܠܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܝܠܢ. ܘܒܦܘܼܥܳܠܢ ܫܟܝܼܚܐ ܚܐܪܘܼܬܰܢ ܘܫܘܘܫܳܛܰܢ.»

ܕܰܢܝܼܚܐ ܡܕܝܢ ܟܰܪܝܐ ܗܘܝܘ ܐܰܣܝܼܢܘܼܬܐ ܕܰܒܪܝܪܘܬܐ ܘܰܦܫܝܼܛܘܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܘܬܚܘ̈ܡܐ ܥܪ̈ܝܼܡܐ ܘܣܘܼ̈ܟܝܐ ܡܠܝܼ̈ܠܐ ܘܟܠܡܕܡ ܣܘܼܟܳܠܝܐ ܕܡܡܰܕܟ ܚ̈ܝܐ ܒܛܰܥܡܐ ܘܰܡܬܰܩܢ ܡܕܥܐ ܘܗܰܘܢܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ. ܐܝܟ ܡܠܬ ܡܫܝܼܚܐ ܗ݁ܝ ܕܐܡܪܐ: ”ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܠܰܚܡܐ ܒܰܠܚܘܕ ܚܳܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܡܠܐ  ܕܢܦܩܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܕܐܠܗܐ” [ܡܬܝ ܕ:ܕ].

ܘܟܳܬܒ ܒܫܰܪܒܐ ܕܟܝܼܪܐ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܣܳܦܪ̈ܐ ܘܟܬܘ̈ܒܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܕܪܐ ܥܣܝܼܪܳܝܐ:

«ܬܪܝܢ ܬܘܪ̈ܣܳܝܐ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܝܼܗܝܼܒܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܪܘܝܐ. ܕܢܺܚܐ ܒܗܘܢ ܒܰܥܦܝܼܦܘܼܬܐ܆ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܬܢܳܢܳܝܐ.

ܚܕ ܬܘܪܣܳܝܐ ܡܩܝܼܡܳܢܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܡܪܰܒܝܳܢܐ. ܡܩܝܼܡܳܢܐ ܠܩܘܝܡ ܦܓܪܐ܆ ܡܪܰܒܝܢܐ ܠܝܘܠܦܢ ܢܦܫܐ.

ܬܘܼܪܣܳܝܐ ܦܓܪܢܝܐ܆ ܠܚ̈ܝܐ ܥܳܗܢ ܥܒܘܼܪ̈ܐ. ܘܬܘܼܪܣܳܝܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ܆ ܠܚ̈ܝܐ ܕܬܢܢ ܘܰܥܬܝ̈ܕܐ.

ܗܢܘ ܓܝܪ ܫܘܦܪܐ ܕܟܣܐ܆ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܨܳܝܪܝܢ ܚܟܝܼ̈ܡܐ. ܫܘܒܚܐ ܕܒܪܢܫܐ ܟܰܣܝܐ܆ ܕܠܳܘܐ ܠܢܰܦܫܐ ܡܗܰܝܡܢܬܐ.

ܥܘܬܪܐ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܓܢܝܼܙܐ܆ ܘܠܐ ܩܳܪܒ ܠܗ ܡܚܰܠܨܢܐ. ܘܣܰܓܝ ܣܢܝܼܩ ܠܢܳܛܘܪ̈ܬܐ܆ ܘܥܝܼܪܘܬܐ ܕܰܒܡܰܛܪ̈ܬܐ.

ܡܕܥܐ ܓܝܪ ܕܩܢܐ ܠܗܢܐ܆ ܓܐܙܒܪܐ ܗ̱ܘ ܪܘܼܚܳܢܝܐ. ܘܐܢ ܡܰܫܦ ܥܡ ܪܰܦܝܘܼܬܐ܆ ܡܶܣܬܰܪܩ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ.

ܪܚܡܝܼܢ ܣܟ̈ܠܐ ܚܒܢ̈ܢܐ܆ ܙܟܘܬ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܥܒ̈ܕܐ. ܘܡܰܚܒܝܼܢ ܟܳܫܪ̈ܐ ܚܰܟܝܼ̈ܡܐ܆ ܥܒ̈ܕܐ ܒܫܬܩܐ ܕܡ̣ܢ ܡ̈ܠܐ.

ܠܗ݁ܝ ܡܿܢ ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܠܐ ܐܝܬ ܐܓܪܐ ܘܩܘܼܠܳܣܐ. ܘܠܗܕܐ ܬܪܝܢܝܬܐ܆ ܟܠܝܼ̈ܠܐ ܡܥܬܕܝܢ ܘܓܢܘܢܐ.

ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܗܒ ܬܫܒܘܚܬܐ܆ ܠܕܰܦܢܝ ܚܨ̈ܐ ܒܩܪܒܐ. ܘܟܠܢܫ ܓܳܕܠ ܢܨܚܢܐ܆ ܠܕܰܠܒܝܼܟ ܣܕܪܐ ܒܐܓܘܢܐ.» 

ܐܝܢ: ܐܦܢ ܫܪܪܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܡܫܬܚܠܦ ܘܡܫܬܰܓܢܐ ܩܨܬ ܛܘܘܪ̈ܐ ܘܚܕ̈ܬܬܐ܆ ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܘܣܘܟܠܐ ܕܚ̈ܝܐ ܦܳܝܫܝܼܢ ܒܗܝܟܕܗܝܝܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܫܬܰܚܠܦܳܢܝܼܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܬܘܼܪܣܳܝܐ ܡܪܰܒܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܪܘܚܐ ܘܝܕܥܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܛܒܐ ܛܡܝܼܪ ܒܐܪܥܐ ܕܠܒܘ̈ܬܐ ܘܗܘ̈ܢܐ. ܘܡܬܦܰܪܥܳܢܘܼܬܗ ܣܢܝܼܩܐ ܠܰܚܦܳܪܐ ܘܥܘܼܫܳܦܐ ܘܫܘܼܩܳܝܐ ܕܗܰܘܢܐ ܟܰܣܝܐ.

ܘܟܕ ܛܒܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܩܒܝܼܥܐ ܒܛܒܬܐ ܕܓܰܘܐ܆ ܡܟܐ ܫܳܪܳܐ ܕܗܘܼ ܟܰܪܝܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܦܫܩ ܙܪܥܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܒܰܪܝܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܡܫܐܠܘܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܚܐܪܘܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܫܪܪܐ ܘܩܘܫܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܒܘܪ̈ܟܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܪܘܼܚܳܦܐ ܘܚܢܢܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܫܰܦܝܼܪܘܼܬ ܙܢܝ̈ܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܬܡܝܡܘܬܐ ܘܰܟܢܝܟܘܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܥܰܡܠܐ ܕܕܘܼܥ̈ܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܬܘܼܟܳܦܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܒܰܪܳܝܐ. ܘܙܪܥܐ ܡܫܰܘܫܛܳܢܐ ܘܡܒܰܢܝܢܐ.

ܢܳܨܚܐ ܘܣܳܓܝܐ ܥܳܒܘܕܘܼܬܐ ܕܙܪܥܐ ܗܢܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܰܚܠܝܼܨܘܼܬܐ ܘܰܚܠܝܼܡܘܬܐ ܪܥܝܳܢܝܬܐ. ܟܕ ܗܟܢ ܗ̱ܝ ܙܕܩ ܕܢܥܝܪ ܡܰܕܥܰܢ ܠܘܬ ܒܘܝܢܐ ܕܣܳܦܩ ܠܰܫܟܳܚܬܐ ܕܐܒܝܼܕ̈ܬܐ. ܘܢܫܓܘܪ ܕܡܐ ܒܣܰܒܪܐ ܕܰܚܒܝܼܫ ܒܟܰܘܫܐ ܡܛܰܪܦܢܐ ܕܫܚܝܼ̈ܩܳܬܐ.

ܡܫܝܼܚܐܝܬ ܘܐܘܡܬܢܐܝܬ ܘܡܰܪܕܘܬܢܐܝܬ ܚܠܝܼܨ ܗ̱ܘ ܟܰܪܝܐ ܕܝܼܠܰܢ. ܥܠܗܕܐ ܒܗ݁ ܒܕܡܘܬܗ ܕܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܰܒܥܬܗ ܕܥܪܒܐ ܐܰܒܝܼܕܐ ܗܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܦܘܩ ܒܒܥܬܗ ܕܟܰܪܝܰܢ ܕܢܬܰܪܣܝܘܗܝ ܒܓܰܘܰܢ ܘܰܢܪܒܝܘܗܝ ܒܥܳܠܡܐ ܒܰܪܝܐ. ܒܥܰܡܠܐ ܕܡܪܕܝܬܐ ܢܰܗܝܪܬܐ. ܘܡܰܕܪܟܳܢܘܬܐ ܚܰܪܝܦܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܟܝܐ. ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܕܟܘܪ̈ܗܳܢܝ ܬܰܪܥܝܼܬܐ. ܕܒܗ ܩܳܢܝܢܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ ܒܝܕ ܡܶܬܚܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܚܘܼܡܣܳܢܐ[30] ܘܚܕܘܬܐ ܕܰܙܢܳܢܳܝܘܼܬܐ[31] ܗ݁ܢܘܢ ܕܩܳܕܚܝܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܗܰܕ̈ܝܢܐ. ܕܒܠܥܕܝܗܘܢ ܠܝܬ ܗܘܼܕܳܝܐ ܕܡܰܢܗܪ ܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܘܥܰܡܠܐ.

ܘܠܐ ܟܰܣܝܐ ܕܠܡ ’ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ’ ܚܳܒܫ ܐܦ ܣܒܘܼ̈ܠܝܐ ܘܰܩܒܘܼ̈ܠܝܐ ܐܡܝܼ̈ܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܳܟܐ ܘܳܐܠܐ ܠܕܒܫܗ ܓܢܝܼܒܐ ܘܠܡܫܟܗ ܢܫܝܼܛܐ. ܘܗܢܐ ܕܟܕ ܓܰܢܝܐ ܫܶܡܫܗ ܚܡܶܝܢ ܪ̈ܥܝܢܘܗܝ. ܘܟܕ ܓܝܼܙܝܼܢ ܡܰܒܘ̈ܥܘܗܝ ܝܰܒܝܼܫܝܢ ܚܘܫ̈ܒܘܗܝ. ܐܠܐ ܪ̈ܦܬܘܗܝ ܒܰܕܡܘܬ ܝܘܼܒ̈ܒܐ ܒܗܝ̈ܠܐ ܘܫܰܬܝ̈ܩܐ ܫܳܓܪܝܢ ܐܘܼܟܦܳܢܐ ܘܛܢܢܐ ܠܦܶܪܝܐ ܠܫܳܢܝܳܐ...

ܡܟܐ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܗܘܐ ܢܰܚܘܼ̈ܒܐ ܘܩܰܠܘ̈ܛܐ ܐܠܐ ܕܰܗܝ̈ܢܐ ܘܰܫܦܝܼ̈ܥܐ ܒܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܘܳܠܝ̈ܬܢ. ܘܰܚܙܝܼ̈ܩܐ ܒܪܘܼܒܳܝܐ ܕܰܟܪ̈ܰܘܳܬܢ ܠܘܼܩܒܠ ܒܘܼܝܳܪ̈ܐ ܘܣܘܼ̈ܝܳܦܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܘܓܰܘ̈ܝܐ ܒܬܘܼܓܳܪܐ ܕܟܰܟܪ̈ܝܢ ܘܡܰܘܗ̈ܒܬܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܡܢܐ ܥܡ ܗ݁ܢܘܢ ܘܡ̣ܢ ܗ݁ܢܘܢ ܕܦܳܫܚܝܼܢ ܘܡܳܫܚܝܼܢ ܒܙܟܘܬܐ ܕܡܠܬܐ.

ܘܒܣܘܼܟܳܠܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܠܘܨܐ[32] ܘܓܢܒܐ ܡܬܥܕܠ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܥܠܠ̈ܬܐ ܕܰܚܠܘܼܨܝܳܐ ܘܰܓܢܘܼܒܝܳܐ ܡܬܪ̈ܫܝܳܢ ܘܡܬܟ̈ܣܣܳܢ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܥܶܠܬܳܢܐ܆ ܣܢܝܩ ܠܥܶܠܬܐ. ܐܠܘܠܐ ܥܶܠܬܐ܆ ܠܝܬ ܥܶܠܬܳܢܐ. ܘܗܝܼ ܥܠܬܐ ܙܕܩ ܕܬܰܫܩܐ ܘܰܬܪܰܒܐ ܠܥܶܠܬܢܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐܝܬ ܠܚܘܼܣܳܢܐ ܘܚܘܼܝܳܠܐ.

ܐܢ ܡܰܚܒܝܢܢ܆ ܡܟܐ ܙܕܩ ܕܢܪܒܐ ܐܦ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܚܘܼܒܢ ܘܢܝܼܫܢ. ܡܛܠ ܥܶܠܬ̈ܢܐ ܡܣܝ̈ܡܳܢܐ܆ ܥܠܬܐ ܣܢܝܼܩܐ ܒܙܒܢ ܠܟܐܬܐ. ܐܠܘܠܐ ܟܐܬܐ ܕܥܶܠܬܐ܆ ܠܐ ܡܙܕܰܓܪܐ ܒܝܫܬܐ ܘܠܐ ܡܫܬܰܓܢܝܐ ܠܛܒܬܐ. ܘܡܟܐ ’ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ’ ܟܐܳܬܐ ܗ̱ܘ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܕܠܝܼ̈ܚܐ ܘܰܡܛܠ̈ܥܳܢܐ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܚܘܒܐ ܕܩܰܪܝܼܒܐ. ܘܥܘܼܫܳܦܐ ܗ̱ܘ ܘܥܘܼܕܳܕܐ ܕܙܝܙ̈ܢܐ ܘܫܘܼܩܳܝܐ ܕܨܒܝܢܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܒܟܐܬܐ ܕܣܰܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܣܰܘ̈ܓܐ ܪ̈ܥܝܢܳܝܐ ܡܪ̈ܝܕܐ ܠܘܩܒܠ ܬܘܪ̈ܥܳܬܐ ܕܡܶܙܕ̈ܰܡܝܳܢ.

ܐܟܡܐ ܕܬܳܒܪ̈ܢ ܩܘܼܪ̈ܡܳܬܐ ܡܰܟܝ̈ܳܢܝܳܬܐ ܠܓܘܫܡܐ ܘܡܰܘ̈ܠܕܳܢ ܟܐܒ̈ܐ ܘܟܘܪ̈ܗܳܢܐ܆ ܗܝܼ ܗܟܘܬ ܪ̈ܥܝܢܐ ܙܠܝܼ̈ܡܐ[33] ܘܛܢ̈ܢܐ ܫܢܝܼ̈ܙܐ܆ ܡܘܠܕܝܢ ܗܪܬܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܘܒܘܼܠܒܳܠܐ. ܘܛܳܡܪܝܢ ܘܩܳܒܪܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܝܘܼܬܪ̈ܢܐ..       

ܚܢܳܝܐ ܕܢܝܼܫܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܛܒܘܬ ܬܰܪܥܝܼܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܗܘܼ ܐܰܟܳܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܕ ܒܳܕܪ ܗ̱ܘܐ ܒܪ ܙܰܪܥܗ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܐ ܕܫܰܠܒ̈ܐ ܘܬܰܩ̈ܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ܆ ܩܰܕܡܳܝܬ ܫܳܐܠ ܗ̱ܘܐ ܒܘܪܟܬܐ ܕܡܪܝܐ ܒܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܼܒܐ. ܘܒܩܠܐ ܪܟܝܼܢܐ ܘܡܰܟܝܼܟܐ ܡܨܠܐ ܗ̱ܘܐ ܘܐܡܿܪ:

ܡܪܝ: ܢܗܘܐ ܒܗ ܡܢܳܬܟ ܘܕܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܘܕܰܣܢ̈ܝܼܩܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐ ܘܒܳܝܫ̈ܐ. ܘܕܰܚܓ̈ܝܼܣܐ[34] ܘܦܫܝܼ̈ܓܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܝܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܥ̈ܳܩܐ ܘܬܰܡܨܳܝ̈ܶܐ.[35] ܘܡܢܬܐ ܕܛܝܪ̈ܐ ܘܦܳܪ̈ܚܳܬܐ.” ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܚܰܘܐ ܩܪܝܚܐܝܬ ܚܢܳܢܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܕܐܟܳܪܐ ܣܘܪܝܝܐ..

ܘܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܗ݁ܘ ܕܐܡ̣ܪ:                                                  

ܟܕ ܥܕܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܓܪܘܕ ܓܰܪܒܰܢ ܒܛܶܦܪܰܢ܆ ܒܥܒܘܪܝܐ ܕܡܰܫܩܠܐ ܗܢܐ ܚܰܪܝܦܐ ܙܕܩ ܕܢܐܥܘܠ ܠܐܘܪܝܬܐ ܘܦܪܕܝܣܐ ܕܢܨܚ̈ܢܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܠܫܢܢ. ܘܢܠܩܘܛ ܘܢܟܢܫ ܫܒ̈ܠܐ ܓܰܒܝ̈ܬܐ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܼܨܐ. ܘܢܥܘܠ ܓܕܝܼܫܗܝܢ ܠܐܕܪ̈ܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܐ. ܘܟܦ̈ܝܗܝܢ ܢܬܛܰܚ̈ܢܢ ܒܪܰܚܝܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ. ܘܢܬܬܠܝ̈ܫܢ ܒܥܰܪܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܢܬܐܦ̈ܝܢ ܒܬܰܢܘܪܐ ܕܚܘܒܐ. ܘܢܬܬܣܝ̈ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܥܠ ܡܰܕܒܚܐ ܕܗܰܘܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܒܳܗܪܐ ܡ̣ܢ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܠܐ ܚܳܒܟܐ ܫܰܪܒܐ ܒܫܰܪܒܐ. ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ. ܘܬܰܫܥܝܼܬܐ ܒܬܰܫܥܝܼܬܐ...

ܬܟܪܐ ܠܢ ܘܬܘܒ ܬܟܪܐ ܠܢ ܥܠ ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ. ܕܗܘܝܘ ܒܝܬ ܡܰܕܳܢ̈ܐ[36] ܕܚܰܡܪܰܢ. ܘܒܗ ܗ̱ܘ ܐܰܣܝܼܢܝܼܢ ܥܨ̈ܳܒܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܘܡܫܰܒ̈ܠܢܐ ܕܢܝܼܫܢ. ܘܐܢܗܘܢ ܕܒܳܥܝܢܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܛܒܬܐ ܕܡܠܬܐ ܘܰܥܒܳܕܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܶܒܩܐ ܢܰܦܫܢ. ܘܢܶܒܩܐ ܬܶܛܪܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܢ. ܘܢܶܒܩܐ ܢܝܫܐ ܕܰܥܒܳܕܢ. ܘܢܶܒܩܐ ܫܘܼܥܠܳܝܢ ܒܰܪܳܝܐ. ܘܢܶܒܩܐ ܫܘܦܪܳܚܰܢ ܟܰܣܝܐ. ܘܢܶܒܩܐ ܡܰܟܝܼܟܘܬܢ. ܘܢܒܩܐ ܒܰܣܝܼܡܘܬܢ ܒܡܶܬܡܰܪܝܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܘܒܡܠܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܓܘܣܛܝܢܘܣ ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: ”ܠܡܢܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܙܠܝܼ̈ܡܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܒܰܩܐ ܐ̱ܢܬ܆ ܘܒܗܘ ܡܐ ܕܦܳܩܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܰܗܡܐ ܐܢ̱ܬ.”

ܚܰܕܘܬܢ ܣܳܓܝܐ ܘܓܳܡܪܐ ܒܡܨ̈ܥܳܝܐ ܕܣܘܼܡܪܳܝܐ ܘܥܰܡܠܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܕܚܘܒܐ ܡܒܰܢܝܳܢܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܡܰܫܦܝܢܢ ܟܰܬܦܐ ܕܢܬܚܠܨ ܘܢܬܒܙܙ ܫܰܪܟܳܢܗ ܕܰܒܠܝܼܠܳܐ ܕܝܠܢ܆ ܦܳܟܰܗ ܚܰܕܘܰܢ.. ܒܳܨܰܪ ܛܰܥܡܢ.. ܘܬܐܟ ܚܰܝܠܢ.. ܚܳܫܟܐ ܡܗܺܝܪܘܬܢ.. ܘܥܳܡܛܐ ܢܰܗܝܪܘܬܢ.. ܘܚܳܣܪܐ ܥܬܝܕܘܬܢ.. ܘܬܳܠܚܐ ܝܪܬܘܬܢ!

ܘܬܢܢ ܫܳܘܝܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܨܠܐ ܒܳܠܐ ܠܚܟܡܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ ܗ݁ܝ ܕܒܗ݁ ܐܡܿܪ: ”ܠܐ ܦܪܝܫ ܐܝܢܐ ܕܠܰܒܪܗ ܒܬܰܪܣܝܼܬܐ ܕܕܶܒܫܐ ܩܳܛܠ ܡ̣ܢ ܗ݁ܘ ܕܩܳܛܠ ܒܣܰܟܝܢܐ.”

ܡܕܝܢ ܢܫܦܘܥ ܠܨܰܘܒܐ ܕܡܰܘܗܒ̈ܬܢ ܒܫܘܼܡܳܫܐ ܘܕܘܼܒܪܐ ܕܟܰܪܝܐ ܕܝܠܢ. ܘܢܶܡܫܘܚ ܡܶܠܬܰܢ ܘܥܒܳܕܢ ܒܚܰܠܝܘܼܬܐ ܘܛܰܥܡܳܢܘܬܐ ܕܬܫܡܫܬܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܣܬܪܩ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܥܰܬܝܪܬܐ.

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܟܠ ܛܰܝܒܘܼܬܐ ܕܡܬܟܰܫܝܐ ܚܳܣܪܐ ܘܠܐ ܡܬܩܰܢܝܐ....!

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1] ܡܛܠܬܝ ܡܰܢ ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ ܫܶܚܠܐ ܗ̱ܘ ܕܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝܼ̈ܓܳܬܐ ܕܬܰܫܥܝܬܐ ܡܰܪܝܪܬܐ. ܘܩܳܠܐ ܗ̱ܘ ܪܟܝܢܐ ܘܰܚܣܝܼܟܐ ܒܐܕ̈ܢܝ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܦܪ̈ܘܫܐ ܘܦܰܪ̈ܫܐ. ܬܳܒܥ ܚܰܘܪܐ ܘܙܘܼܗܳܪܐ ܒܒܘܼܓ̈ܳܢܘܗܝ ܡܰܥܗ̈ܕܢܐ ܘܰܡܚܰܣ̈ܕܢܐ. ܘܩܳܪܐ ܠܐܝܳܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܡܕܝܼܢܳܝܘܬܐ ܘܠܡܶܬܢܰܚܬܳܢܘܬܐ ܘܡܬܡܰܟܟܢܘܬܐ ܪܥܝܳܢܳܝܬܐ ܕܐܚܝ̈ܕܝ ܠܝܼ̈ܩܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܕܬܳܢܳܝܬܐ ܘܐܘܡܬܳܢܝܬܐ ܠܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܢܘܼܓܳܕܐ ܠܳܚܡܳܝܐ ܕܡܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܳܝܬܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܡܰܚܪܒܳܢܐ ܘܡܰܓܪܣܳܢܐ. ܘܒܣܰܒܪܐ ܐ̱ܢܐ ܕܢܶܪܒܐ ܪܘܟ ܪܘܟ ܘܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܒܡܶܣܬܰܟܝ̈ܢܝܳܬܐ ܒܕܡܘܬ ܐܳܫܝܬܐ ܬܰܠܓܳܢܳܝܬܐ ܕܡܬܥܪܓܠܐ ܘܢܳܚܬܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ...!

ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܐܝܩܪܐ ܡܕܰܫܢ ܐ̱ܢܐ ܟܬܝܼܒܰܬܝ ܗܕܐ ܠܥܘܼܙܳܝܐ ܚܠܝܼܨܐ ܕܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ: ܗܢܐ ܕܒܗ ܦܶܬܚܬ ܥܝ̈ܢܝ ܪܥܝܢܝ ܘܰܒܢܶܓܕܗ ܟܰܣܝܐ ܐܬܬܣܝܡܰـܬ ܡܢܬܝ ܕܐܩܘܡ ܒܬܫܡܫܬܗ ܣܓܝܐܬ ܒܘܥ̈ܕܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܘܐܗܘܐ ܡܫܰܡܫܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܩܘܼܦܳܦܐ ܘܫܘܼܡܳܫܐ ܕ«ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ» ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܝ ܠܶܘܝܐ ܘܢܘܼܓܳܕܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܚܘܼܡܣܳܢܐ ܒܕܘܼܢܳܩܐ ܘܣܘܼܪܳܟܐ ܕܐܓܘܢܐ ܕܝܠܝ ܒܰܦܢܝܼܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ..   

[2]  Genius

[3]  ܡ̣ܢ ܚܫܺܝ̈ܠܰܬ̣ ܟܢܽܘܬܰܢ ܠܶܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܚܫܺܝܠܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܳܐ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܕ’ܟܺܐܢܳܐ’. ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚ ܐܰܝܟ̣ ܡܶܠܬ̣ܳܐ ܘܐܳܦ ܫܡܳܐ ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ ܒܐܰܟܰܕܳܝܳܐ ܕܐܰܒܳــ̈ـܗܳܬܰܢ ܐܰܘܟܺܝܬ̣ ’kânuܘ’kīnu’. ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܡ̣ܢ ܟܺܐܢܳܐ ܚܫܰܠܢܰܢ ܠܡܶܠܰܬ̣ ܟܐܶܢ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܟܰܐܺܝܢܳܐ (Sincere) ܘܟܰܐܺܝܢܽܘܬ̣ܳܐ (Sincerity).

[4]  ܡ̣ܢ ܚܫܺܝ̈ܠܰܬ̣ ܟܢܽܘܬܰܢ ܠܶܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܚܫܺܝܠܳܐ ܡ̣ܢ ܡܶܠܰܬ̣ ܐܶܟ̣ܰܦ ܘܥܰܠ ܟܰܝܠܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̣ ܐܰܘܟܶܦ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܬܰܘܟܶܦ ܘܬܽܘܟ̣ܳܦܳܐ ܘܬܰܘܟ̣ܶܦܬܳܐ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬ̣ ܡܶܠܬ̣ܳܐ ܕܐܰܘܚܰܪ ܕܡ̣ܢ ܐܶܚܰܪ ܘܰܐܝܼܬ̣ ܠܰܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܬܽܘܘܚܳܪܳܐ ܘܬܰܘܚܰܪܬܳܐ ܘܰܣܛܰܪ؛ ܕܬܬܠ ܠܣܘܟܠܐ ܕ Seriousness

[5]  Impediments

[6]  Engrossed in

[7]  ܡ̣ܢ ܚܫܺܝ̈ܠܰܬ̣ ܟܢܽܘܬܰܢ ܠܶܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܡ̣ܢ ܫܦܪ+ = > ܐܘܟܝܬ Smugness.

[8] Actions

[9] Reactions

[10]  Concept

[11] ܡ̣ܢ ܚܫܺܝ̈ܠܰܬ̣ ܟܢܽܘܬܰܢ ܠܶܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܚܫܝܼܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܳܐ ܐܛܝܼܡܐ ܕ’ܡܳܪܳܐ’ ܘܥܰܠ ܟܝܠܐ ܕܣܰܦܥܶܠ ܗ.ܕ. ܣܰܥܒܶܕ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܣܰܡܪܝܼ ܘܣܽܘܡܪܳܝܳܐ ܠܡܬ̣ܚܫܚܘ ܒܗ̇ ܒܣܘܟܠ To own up to, to take ownership of, to adopt.

[12] Metaphorical

[13] Desolation

[14] Stammering

[15] ܡ̣ܢ ܚܫܺܝ̈ܠܰܬ̣ ܟܢܽܘܬܰܢ ܠܶܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܚܫܝܼܠܐ ܡ̣ܢ ܡܠܬܐ ܕ’ܚܒܪ’ ܘܥܠ ܟܝܠܐ ܕܫܰܥܒܶܕ ܕܬܬܚܫܚܝ ܒܣܘܟܠ Solidarity.

[16] ܡ̣ܢ ܫܰܘܝܘܬ ܢܶܙܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܫܘܢܙܠܐ ܘܡܶܢܗ̇ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ’ܫܰܢܙܶܠ’ ܐܘܟܝܬ Balance and to balance. ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܚܫܝܼ̈ܠܬܐ ܕܝܠܝ.

[17] ܡ̣ܢ ܚܫܺܝ̈ܠܰܬ̣ ܟܢܽܘܬܰܢ ܠܶܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܡ̣ܢ ܡܠܬܐ ܥܦܝܦܬܐ ܕ’ܒܰܙ’ ܘܥܠ ܟܝܠܐ ܕ’ܫܰܥܒܶܕ’ ܘܚܫܝܼܠܐ ܕܬܬܠ ܣܘܟܠܐ ܕ’Exploitation’.

[18] Grain

[19] Stolen Goods

[20] Losses

[21] Twisted Mentality

[22] Fallacy

[23] Force

[24] Backbiting

[25] Defamation

[26] Rage, Resentment

[27] Grudge

[28] Chaos

[29] Reaction

[30] Endurance

[31] Diversity

[32] Extortionist, Usurper

[33] Twisted thoughts

[34] Lame

[35] ܡ̣ܢ ܚܫܺܝ̈ܠܰܬ̣ ܟܢܽܘܬܰܢ ܠܶܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ̣ Disables ܡ̣ܢ ܬܚܰܡ + > ܡܨܳܝܬܳܐ = ܬܰܡܨܳܝܳܐ.

[36] Tavern


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com