ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ

ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ[1] ܘܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ [2]

ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܿܢ ܛܶܟܢܐ ܗ̱ܘ ܕܰܕܪܝܼܫ ܘܰܚܫܝܼܚ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܢ ܒܠܫ̈ܢܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܣܘܓܰܐܬ ܡܬܚܙܐ ܒܟ̈ܬܳܒܐ ܕܝܰܕܘܥ̈ܬܳܢܐ ܝܘܠܦ̈ܢܝܐ ܘܕܳܪ̈ܢܳܝܐ. ܡܟܐ ܕܳܠ ܪܥܝܢܐ ܕܐܥܰܩܒ ܘܐܶܦܰܠܐ ܫܪ̈ܫܘܗܝ ܠܘܬܢ. ܘܰܢܒܗ ܙܰܘܥܐ ܕܐܒܩܘܪ ܐܝܬܘܬܗ ܒܚܰܘ̈ܩܐ ܘܚܽܘ̈ܩܐ ܕܡܰܠܦܳܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܣܦܝܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܰܦܪܝܘ ܘܰܟܬܰܒܘ ܣܘܼܪܝܐܝܬ. ܘܒܬܪ ܗܘܼܓܳܝܐ ܐܰܪܝܟܐ ܚܙܝܬܗ ܒܰܣܝܳܡܐ ܡܩܰܠܣܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (522 +) ܗܿܘ ܕܡܬܟܰܢܐ «ܐܘܪܚܐ ܕܰܓܡܝܼܪܘܬܐ».

ܒܦܘܼܪܬܳܟ ܚܘ̈ܫܳܒܐ ܩܐܡ ܗ̱ܘܝܬ. ܘܠܐ ܢܳܐܚ ܘܐܦܠܐ ܒܳܗܠ ܗ̱ܘܝܬ ܐܠܐ ܐܫܟܰܚܬܗ. ܕܠܐ ܡܬܡܰܕܥܳܢܝܐ ܗ̱ܘܬ ܕܛܟܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܫܟܝܼܚܐ ܒܪܥܝܢܐ ܦܨܺܝܼܕܐ ܘܰܡܠܺܝܼܛܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܡܰܠܦ̈ܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܪܰܒܬ ܒܶܣܡܰܬ ܪܘܚܝ ܘܪܶܘܝܰܬ ܬܰܪܥܝܬܝ ܟܕ ܐܶܫܟܰܚܬܗ ܒܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܚܕܐ ܪܡܝܬ ܐܢܐ ܠܝܼ ܒܦܰܬܝܘܬܐ ܘܪܘܝܼܚܘܬܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ. ܘܥܶܡܪܰܬ ܢܰܦܫܝ ܒܐܪܝܼܟܘܬܗܘܢ ܘܰܒܪܰܘܡܐ ܕܪܡܘܬܗܘܢ. ܘܥܶܡܕܶܬ ܒܰܬܗܘܡܐ ܕܥܰܡܝܩܘܬܗܘܢ. ܘܚܙܝܬܗ ܕܡܪܰܟܒ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܫܡ̈ܗܐ. ܘܚܘܟܳܡ̈ܘܗܝ ܐܳܣܢܝܼܢ ܘܚܳܡܠܝܼܢ ܫܪ̈ܳܝܐ ܘܰܥܨ̈ܳܒܐ ܘܫܘܼ̈ܒܳܚܐ[3] ܟܘܼ̈ܠܳܢܳܝܐ ܘܣܰܘ̈ܦܳܢܝܐ ܡܛܠ ܡܢܰܘܠܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ. ܘܡܛܠܬܝ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܚܡܺܝܪܐ ܘܰܥܨܝܼܪܐ «ܕܒܗ ܗ̱ܘ ܟܰܣܝ̈ܢ ܟܠܗܝܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܝܕܥܬܐ» (ܩܘܠܣ̈ܝܐ: 2. 3) ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܡܫܝ̈ܚܳܝܐ: ܡܰܚ̈ܝܢܐ ܘܰܡܫܘ̈ܫܛܳܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܫܰܓܢܝܘ ܘܫܰܚܠܦܘ ܡܰܪܝܪܘܬܐ ܕܫܳܐܘܠ ܠܒܰܣܝܼܡܘܬܐ ܕܦܘܠܘܣ.

ܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܫܐ ܬܪܝܢ ܗܘ̈ܢܐ ܡܕܰܒܪܝܢ. ܩܕܡܝܐ ܡܿܢ ܗܰܘܢܐ ܗ̱ܘ ܢܰܦܫܳܢܝܐ ܐܘ ܦܰܓܪܢܳܝܐ. ܘܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܡܼܢ ܡܠܘ̈ܐܐ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܳܝܐ ܕܗܰܘܢܐ ܟܰܣܝܐ. ܘܬܪܝܢܐ ܕܝܢ ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܗܢܐ ܕܚܳܒܟ ܘܰܡܚܰܟܡ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܕܗܰܘܢܐ ܟܰܣܝܐ ܒܰܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘܡ̈ܳܝܐ ܕܝܕܰܥܬܐ ܫܰܪܝܪܬܐ.

ܗܘܼ ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܚܰܩܠܐ ܗ̱ܘ ܕܬܰܪܥܝܬܐ ܛܒܬܐ ܕܠܐ ܝܳܥܝܢ ܒܗܿ ܙܝܙ̈ܢܐ ܘܥܣ̈ܒܐ ܡܰܟܝ̈ܢܐ. ܘܡܬܩܝܡ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܡܶܣ̈ܶܐ: ܩܕܡܝܐ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܡܰܒܘܥܐ ܬܩܝܼܦܐ ܕܚܰܝܠܐ ܡܬܒܰܥܝܢܐ. ܬܪܝܢܐ܆ ܬܰܪܥܝܼܬܐ: ܕܐܩ ܘܒܳܩܰܪ ܩܕܡ ܕܢܦܣܘܩ ܘܢܓܙܘܪ. ܐܢ ܛܒ܆ ܡܬܓܰܘܣ ܒܓܶܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܢܳܣܒ ܘܙܘܼܕܳܩܐ ܘܣܘܼܡܳܟܐ ܡܢܗܿ. ܘܬܠܝܬܝܐ܆ ܪ̈ܓܫܐ ܐܢܘܢ ܕܡܰܥܛܦܝܢ ܚܰܝܠܐ ܒܰܙܒܰܢ ܣܢܝܼܩܘܬܐ. ܕܠܐ ܡܫܬܰܡܠܐ ܚܕܘܐ ܘܦܶܓܝܳܐ ܘܰܒܣܳܡܐ ܒܠܥ̈ܕܝܗܘܢ. ܪܒܝܥܝܐ܆ ܨܒܝܢܐ ܗ̱ܘ ܐܠܗܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܦܰܪܢܳܣܐ ܪܝܼܫܳܝܐ. ܘܬܠܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ ܘܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ.

ܠܝܬ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܠܝܬ ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܝܘܬܪ̈ܢܘܗܝ ܥܳܠܡ̈ܳܢܳܝܐ ܘܥܳܠܡܝ̈ܢܳܝܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܕܳܒܶܩ ܘܫܳܒܩ ܒܪܢܫܐ ܒܛܰܥܡܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܘܰܛܥܳܡܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܕܚܘܒܐ ܘܚܢܢܐ ܘܚܰܘܣܢܐ ܐܝܟ ܚܰܕܘܐ ܕܡܶܫܬܰܟܰܢ ܡܼܢ ܛܰܝܒܘܬܗ. ܘܠܝܬ ܡܰܘܒܠܐ ܕܩܰܠܘܠ ܝܘܩܪܗܿ ܐܝܟ ܚܘ̈ܟܳܡܐ ܕܢܳܛܦܝܢ ܘܡܬܦܰܪܣܝܢ ܡܢܗ. ܘܠܝܬ ܒܰܪ ܠܘܝܬܐ ܕܪܓܝܓ ܥܢܝܢܗ ܐܝܟ ܥܢܝܢܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܓܠܝܢ ܒܡܠܬ ܝܘܚܢܢ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܡܿܪ: «ܕܬܶܨܠܐ ܠܪ̈ܰܚܡܐ ܠܐ ܠܩܰܫܝܘܼܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܒܣܘܼܥܪܳܢܐ ܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܣܰܒ ܠܟ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܟܳܫܐ ܡܰܢܢܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܢܳܣܒ ܡܢܗ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܒܠܥܕ ܡܼܢ ܕܢܳܟܐ ܠܐܝܠܢܐ.»

ܗܘܢܐ ܕܪܘܚܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ ܗ̱ܘ ܒܪܡ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܝܕܰܥ. ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܚܰܡ ܒܡܰܨܠܚܳܢܘܬܐ ܒܰܪܝܬܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܡܬܦܰܪܦܰܥ ܒܰܒܕܳܩܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܰܒܕܳܚܳܐ[4] ܡܰܕܥܳܢܳܝܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ. ܒܰܢܝܐ ܗ̱ܘ ܥܠ ܫܶܕ̈ܟܶܐ ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܫܘܦܪܗ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܠܨܒ̈ܬܐ ܘܦܶܬ̈ܟܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ. ܠܐ ܡܰܒܰܪ ܘܡܰܩܰܪ܆ ܐܠܐ ܡܰܚܶܡ ܘܒܳܩܪ. ܘܠܐ ܒܳܐܬ ܠܘܬܗ ܙܶܕܩܐ ܘܐܰܓܪܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܠܰܐܝܐ. ܘܦܳܪܘܫ ܘܦܰܪܳܫ ܘܡܠܝܼܠ ܦܰܛܢܐܝܬ ܒܫܪܪܐ ܪܒܐ ܘܟܘܼܠܳܢܳܝܐ ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ: «ܬܕܥܘܢ ܠܫܪܪܐ ܘܗܘܼ ܫܪܪܐ ܢܚܪܪܟܘܢ» (ܝܘܚܢܢ. 8: 31). ܡܙܝܼܥܳܢܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܫܝܼܓܳܢܐ ܕܒܗ ܡܶܬܦܰܝܰܥ ܘܡܬܚܰܠܰܠ ܝܰܨܪܐ ܐܳܕܳܡܳܝܐ ܘܡܫܬܰܓܢܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܬܪܐܐ ܗ̱ܘ ܛܒܐ ܕܚܶܫܬܳܢܐܝܬ ܘܝܕܥܬܢܐܝܬ ܢܳܩܠ ܘܰܡܫܰܘܐ ܐܘܪܚܐ ܕܰܢܕܘܩ ܘܰܢܡܘܼܫ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܰܓܒܝܼܠܬܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܕܥܠܡܐ ܒܰܪܳܝܐ. ܘܕܳܪܫ ܐܘܪܚ ܡܫܬܰܘܬܦܳܢܘܼܬܐ ܕܚܰܝܠܐ ܕܗܰܘ̈ܢܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܠܐ ܢܶܦܗܘܢ ܘܢܶܛܥܘܢ ܒܬܰܘܫܐ ܕܰܡܫܰܕ̈ܠܳܢܝܳܬܐ ܘܪ̈ܺܝܩܝܼܢܳܝܬܐ ܒܰܫܟܘܼܚܝܐ ܘܰܠܒܘܼܟܝܐ ܕܢܝܼܫܐ ܘܢܰܘܦܐ. ܘܩܐܡ ܒܐܦ̈ܝ ܫܪܘܼܥܝܐ[5] ܕܣܘܼܟ̈ܳܠܳܝܳܬܐ. ܘܡܣܰܝܥ ܘܰܡܫܡܠܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܥܕܘܠ ܒܨܝܪ̈ܬܐ ܒܕܝܼܢܳܐ ܘܕܘܼܝܳܢܐ. ܘܰܦܨܝܼܚ ܒܬܫܡܶܫܬܗ ܘܠܐ ܪܳܡܐ ܚܘܼܒ̈ܠܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܚܶܒ̈ܠܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܐܘܟ̈ܦܳܢܳܝܐ ܠܰܫܪ̈ܳܝܐ ܘܡܰܦ̈ܩܳܢܐ ܡܫ̈ܰܝܢܐ. ܘܕܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܕܥܒ̈ܕܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܒܰܡܫܰܟܢܳܢܘܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ ܬܰܡܝܡܬܐ. ܘܠܐ ܡܰܒܰܥ ܐܠܐ ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܪܥܝܢܐ ܕܚܳܢܐ ܠܢܝܼܫܐ ܕܣܘܼܝܳܥܐ ܘܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ. ܘܡܰܪܝܪܘܬܐ ܕܡܰܟܣܳܢܘܬܗ ܙܳܓܪܳܐ ܘܟܳܠܝܳܐ ܟܕ ܡܬܡܰܙܓܐ ܒܚܘܒܐ ܘܡܬܚܰܒܟܐ ܒܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܕܩܘܼܠܣܳܐ. ܡܬܰܪܨ ܥܘܺܝܪܘܬ ܡܕܥܐ. ܘܩܳܦܠ ܥܘܼܪܐ ܦܪܝܣܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܡܰܠ̈ܙܳܢܐ. ܘܰܡܥܰܙܙ ܚܘܼܡܣܳܢܐ ܘܥܘܼܙܳܝܐ ܒܰܪܳܝܐ ܘܩܘܼܠܳܝܐ ܪܥܝܢܝܐ. ܘܝܳܨܦ ܠܡܒܰܛܠܘ ܠܥܶܠܬܐ ܕܟܶܫܠܐ ܘܬܘܩܰܠܬܐ ܡܛܠ ܫܘܼܪܬܳܚܐ ܕܗܶܢܝܢܐ ܘܝܘܼܬܪܳܢܐ܆ ܘܒܘܼܨܳܪܐ ܕܢܶܟܝܳܢܐ ܘܣܘܼܓܦܳܢܐ. ܘܚܳܟܡ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܟܰܟܪ̈ܐ ܘܬܰܨܒ̈ܝܬܐ ܒܫܘܼܢܙܳܠܐ[6] ܛܒܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܪܘܚܐ. ܐܰܒܐ ܗ̱ܘ ܕܒܘ̈ܝܐܐ ܘܐܶܒܳܐ ܕܫܘ̈ܘܫܳܛܐ. ܘܒܗ ܗܘܼ ܨܪܺܝܼܪܺܝܢ ܙܰܪ̈ܥܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܕܝܡܘܩܪܰܛܳܝܐ ܘܟܺܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ. ܘܢܰܘܛܐ ܗܘ ܘܡܰܠܳܚܐ ܕܠܐ ܡܨܰܝܒ ܐܠܐ ܠܨܰܘܒܐ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ ܘܩܰܘܡܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܪܕܦ ܒܳܬܪ ܚܘܒܐ ܕܚܰܝܠܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܚܰܝܠܐ ܕܚܘܒܐ. ܘܩܐܡ ܒܐܦ̈ܝ ܟܠ ܡܐ ܕܡܟܰܒܶܠ ܘܰܡܥܰܘܟ ܘܡܰܗܦܶܟ ܘܚܳܢܩ ܚܰܝܠܐ ܕܪܘܚܐ. ܕܚܳܟܡ ܘܰܡܦܳܣ ܒܡܘܼܙܳܓܐ ܢܚܺܝܼܒܐ ܘܚܘܼܦܳܛܐ ܡܚܺܝܠܐ ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܐ[7] ܕܟܪܝܟ ܗ̱ܘ ܒܥܰܙܪܘܪ̈ܐ ܕܐܠܡܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܣܢܐܬܐ ܘܥܰܪܢܘܼܬܐ[8] ܘܡܩܝܡܢܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܢܳܒܥܝܢ ܡܼܢ ܥܰܢܳܬܘܼܬܐ..

ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܬܚܡܘܢ ܚܘܣܪ̈ܢܐ ܪ̈ܒܐ ܘܩܢ̈ܛܐ ܟܡܝ̈ܢܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܰܣܠܐ ܘܫܐܛ ܠܰܫܠܳܡܐ ܫܰܠܡܐ ܘܣܓܝܐܘܬ ܛܝܒܘ̈ܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܕܥܳܠܒ ܘܥܳܬܪ ܘܢܳܨܚ ܒܐܘܚ̈ܕܳܢܘܗܝ ܟܕ ܥܳܛܪ ܒܪܝܼܚܐ ܗܰܢܝܐܐ ܕܪܘܼܚ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܣܘܼܝܳܥܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܬܐܪ̈ܬܳܢܳܝܐ. ܘܡܟܰܣܐ ܠܬܶܒܢܳܐ ܒܰܙܒܢ ܡܰܫ̈ܒܐ ܬܰܩܝ̈ܦܐ ܕܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝ̈ܥܐ ܘܡܰܗܪ̈ܢܐ. ܡܩܰܒܠܢܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܨܝܪܘܬܐ. ܡܟܐ ܠܐ ܚܳܕܐ ܒܩܘܼ̈ܠܣܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܬܥܝܼܩ ܒܓܽܘ̈ܢܳܝܐ. ܘܦܳܓܕ ܚܶܡܬܳܐ ܚܰܝܘܼܬܳܢܳܝܬܐ ܘܗܘܼܦܳܟܐ ܒܥܺܝܪܬܳܢܳܝܐ ܒܙܒܢ ܥܰܪܡܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܚܳܢܐ. ܘܠܐ ܪܢܐ ܕܢܰܘܬܰܪ ܠܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܬܚܰܦܰܛ ܕܰܢܬܽܘܦ ܒܢ̈ܝ ܐܶܫܟܳܪܗ ܠܘܬ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܒܗܘ̈ܦܳܟܐ ܪ̈ܡܝܼܣܐ ܘܰܟܢܝܼ̈ܟܐ. ܘܪܚܝܩ ܡܼܢ ܠܫܢܐ ܣܡܝܼܡܐ. ܘܡܬܚܰܫܰܚ ܗܿܘ ܡܰܐܣܝܳܢܐ ܒܥܰܪܡܐ ܠܐ ܡܶܬܗܰܠܟܢܐ. ܪܳܚܡܐ ܗ̱ܘ ܕܝܼܠܳܢܳܝܐ ܘܕܰܕܐ ܕܰܠܝܠܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܙܳܕܩܳܝܐ ܕܡܰܘܣܶܦ ܡܰܟܝܼܟܘܬܐ ܒܐܘܪܚܗ ܬܠܝܬܝܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܥܳܨܝܐ ܒܚܶܘܳܪܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܚܰܪܝܐ ܒܐܘܟܳܡܐ. ܘܒܫܘܼܥܠܳܐ ܫܦܝܼܥܐ ܨܳܐܪ ܕܘܼܡܝܳܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܙܳܪܥܝܼܢ ܦܘ̈ܠܳܓܐ ܒܫܘܼܥܠܳܝܐ ܕܗܰܦܘܼܟܬܳܢܽܘܬܗܘܢ[9] .

ܐܠܐ ܥܡ ܫܪܪܐ ܗܢܐ ܓܰܠܝܐ ܘܰܩܪܝܼܚܐ܆ ܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝ̈ܥܐ ܣܘܼܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܝܼܢ ܒܰܕܡܘܬ ܩܘܼܠܬܳܐ ܐܢܘܢ ܬܒܝܼܪܬܐ ܕܢܳܨܠܐ. ܘܡܼܢ ܣܒܺܝܼܪܘܼܬܐ ܘܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ ܡܣܬܰܝܒܪܝܢ. ܘܣܶܒܪܐܝܬ ܘܡܰܟܿܠܳܢܐܝܬ ܕܳܝܢܝܼܢ ܘܦܳܣܩܝܼܢ ܘܰܡܦܰܪܢܣܝܼܢ. ܘܚܳܣܟܝܢ ܪܘܼܚܳܦܐ ܘܦܘܼܨܳܕܐ ܕܡܫܬܰܪܬܰܚ ܡܼܢ ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܕܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܣܘܓܐܐ ܕܙܒ̈ܢܝܢ ܠܦܘܬ ܐܝܟܰܢܳܝܘܬܗ ܓܰܘܳܝܬܐ ܘܰܡܫܘܼܚܬܐ ܕܚܰܘܪܶܗ ܘܕܰܘܩܶܗ ܒܰܪܳܝܳܐ ܫܢܝܼܙܐܝܬ ܢܳܚܠ ܘܕܐܢ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܒܰܪ̈ܳܝܳܬܐ. ܘܢܳܦܠ ܒܦܰܘܕܐ ܡܶܫܬܰܦܠܳܢܐ -(ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܒܙܒܢ ܡܫܟܐܝܬ)- ܟܕ ܠܐ ܡܬܒܰܩܐ ܒܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܫܰܦܝܪܐܝܬ ܘܠܐ ܒܳܩܪ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܘܗܝ ܬܪܝܨܐܝܬ.

ܚ̈ܝܐ ܡܿܢ ܐܶܣܦܰܪܣܐ[10] ܐܢܘܢ ܕܢܶܣܝܘܢܐ ܘܢܶܣܝܳܢܐ. ܗܢܐ ܕܣܳܒܠ ܘܡܰܘܒܠ ܠܘܬ «ܬܪܰܝܳܢܘܼܬܳܐ»[11] ܓܰܘܳܝܬܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܘܓ̈ܒܳܝܐ ܘܦܘ̈ܣܩܳܢܐ ܘܫܘܼ̈ܒܳܠܐ ܘܦܘܼ̈ܥܳܠܐ[12] ܙܢܢ̈ܝܐ ܒܙܒܢ ܥܰܪ̈ܡܐ ܠܐ ܡܬܗ̈ܰܠܟܳܢܐ. ܘܒܗ ܡܬܓܰܠܓܐ ܬܰܚܦܝܬܐ ܕܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܫܰܪܝܼܪ̈ܐ ܘܡܝܰܬܪ̈ܐ. ܘܓܘܼܠܳܓܐ ܗܢܐ ܡܫܰܘܫܛܳܢܐ ܗܿܘܐ ܠܗܿܘ ܕܒܳܨܐ ܗܘܼ ܠܗ ܘܕܐܢ ܢܰܦܫܗ ܒܪܶܕܝܳܐ ܘܥܰܪܡܐ ܡܥܝܼܣܳܢܐ ܕܐܶܣܦܰܪܣܳܐ ܗܢܐ..

ܘܫܰܪܒܐ ܗܢܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ ܠܬܪܝܢ ܡܬܦܰܠܓ. ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ ܡܬܝܕܥ. ܘܒܰܪܬܩܠ «ܬܪܰܝܳܢܘܼܬܳܐ» ܐܳܣܢܐ ܒܓܰܘܗܿ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܣܰܩܘ̈ܒܠܳܝܐ (ܟܐܡܬ ܡܪ̈ܝܡܳܢܐ ܘܰܡܣܝܼ̈ܡܳܢܐ.. ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ.. ܘܚܫܘܟܐ ܘܢܗܝܪܐ.. ܘܫܪܟܐ). ܘܣܘܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܫܘܳܬ ܘܥܡܚܕ̈ܕܐ ܡܶܫܬܰܟܚܝܢ ܒܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܰܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܢܳܐܚ ܐܘ ܚܳܐܫ ܒܦܶܚܡܐ ܕܚܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܘܫܘܼ̈ܓܒܳܝܰܘܗܝ ܘܦܘܣ̈ܩܳܢܰܘܗܝ ܘܦܘܼ̈ܥܳܠܘܗܝ ܘܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܗܘܢ..

ܐܠܐ ܒܥܳܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ ܘܰܒܨܳܬܐ ܨܒܝܳܢܳܝܬܐ ܡܰܣܓܳܝܘ ܡܰܣܓܝܢ ܢܘܗܪܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܡܣܝܼ̈ܡܳܢܝܳܬܐ. ܘܡܰܦܩܝܢ  ܠܒܪ ܡܼܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ ܘܐܡܘ̈ܡܐ ܪ̈ܥܝܳܢܝܐ ܘܩܰܠܒ̈ܐ ܕܪ̈ܝܫܐ ܟܪ ܕܡܶܫܟܚ ܒܪܢܫܐ ܢܰܦܫܗ ܘܦܳܓܥ ܬܡܢ ܒܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܗܢܐ ܕܗܳܘܐ ܠܗ ܦܘܼܓܳܕܐ ܚܰܣܝܢܐ ܘܙܘܼܓܳܪܐ ܟܰܣܝܐ ܘܩܘܼܦܳܚܐ ܐ̱ܪܙܢܝܐ ܠܡܶܟܒܰܫ ܝܰܨܪ̈ܘܗܝ ܠܛܝ̈ܫܐ: ܕܠܐ ܢܰܟܐ ܢܦܫܗ ܘܐܦܠܐ ܢܰܗܪ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܒܝܕ ܟܘܼܝܳܢܐ ܗܢܐ ܓܰܘܳܝܐ ܡܫܬܘܙܒ ܡܼܢ ܡܫܰܕ̈ܠܳܢܝܳܬܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝ̈ܥܐ ܘܡܳܛܐ ܠܚܐܪܘܬܐ ܘܩܳܢܐ ܠܒܝܼܒܘܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܬܘܼܟܠܳܢܐ ܝܳܬܢܳܝܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬܢܰܟܪܐ ܠܐܕ̈ܫܐ ܕܥܰܪܝܘܬܐ[13] ܡܕܰܘܕܳܢܝܼܬܐ.. ܘܗܟܢܐ ܪܘܟ ܪܘܟ ܘܢܝܼܚ ܢܝܼܚ ܫܐܘܠ ܓܰܘܳܝܐ ܡܶܫܬܰܓܢܐ ܘܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܦܰܘܠܘܣ ܒܰܪܝܐ....!

ܐܦܢ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܘܰܡܬܰܩܢܝܼܢ ܐܘܪ̈ܓܰܢܶܐ ܕܡܰܕܪܟܳܢܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܣܘܼܓܐܐ ܕܙܰܒܢ̈ܝܢ ܦܰܕܝܼܕܺܝܢ. ܘܰܦܠܺܝܼܡܺܝܢ ܘܰܙܠܝܼܡܺܝܢ. ܘܡܶܨܛܰܥܠܝܼܢ ܒܡ̈ܰܝܐ ܕܠܝܼ̈ܚܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܝܪ̈ܬܘܬܳܢܳܝܐ ܘܝܩܰܪ̈ܬܳܢܳܝܐ ܘܫܰܪ̈ܒܬܳܢܳܝܐ ܘܕܘܟ̈ܬܳܢܝܐ ܘܰܦܢܺܝ̈ܬܳܢܳܝܐ ܘܐܰܬܪ̈ܳܢܳܝܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܗܢܝ̈ܢܐ ܛܢ̈ܦܐ ܘܠܐ ܢܳܡܘ̈ܣܳܝܐ. ܕܢܘܼܗܪܐ ܒܚܶܫܘܟܐ ܡܰܢܗܪ܆ ܐܠܐ ܚܫܘܟܐ ܠܐ ܡܰܕܪܟ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܕܰܟܝ ܘܡܫܰܦܝ ܗܰܘܢܐ ܟܰܣܝܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܘܗܝ ܒܰܩܝܐܝܬ. ܘܬܢܢ ܫܰܘܝܐ ܠܡܕܟܪܘ ܗܿܝ ܕܐܡܿܪ ܒܠܰܝܣܶܐ ܦܰܣܟܰܠ Blaise Pascal ܚܰܫܘܒܬܳܢܳܐ ܦܪܰܢܫܳܝܐ: «ܢܘܗܪܐ ܣܳܦܩܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܳܥܝܢ ܕܢܚܙܘܢ. ܘܚܶܫܘܟܐ ܣܳܦܩܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܒܳܥܝܢ  ܕܢܚܙܘܢ».

ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܫܬܪܪܐ ܐܦ ܡܼܢ ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܕܣܝܼܡ ܠܒܰܪܥܒܪܝܐ ܒܫܰܪܒܐ ܕܚܘܼܒܐ ܐܠܗܝܐ: ܡܰܒܘܼܥܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ ܡܛܠ ܥܨܳܒܐ ܕܰܢܗܳܝܐ ܘܰܠܗܳܬܐ. ܓܶܕ ܡܳܕܝܢ ܢܶܗܕܽܘܣ ܘܢܶܥܡܽܘܩ ܒܐܪ̈ܳܙܘܗܝ ܕܡܐܡܪܐ ܕܟܺܝܪܐ:

«ܠܥܰܪܦܶܠ ܥܳܩܳܐ ܡܛܰܠܶܩ ܫܶܩܝܳܐ ܕܐܝܟ ܗܳܢ ܚܰܡܪܳܐ

ܘܰܠܟܰܡܗܘܼܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܚ̈ܰܫܐ ܡܰܥܛܶܦ ܢܽܘܗܪܐ

ܥܺܝܢ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܐܶܢܗܘ ܕܬܰܓܡܶܕ ܟܕ ܒܗ ܚܳܝܪܐ

ܫܪܰܓܪ̈ܳܓܝܳܬܐ ܚܳܐܫܳܐ ܘܒܰܥܓܰܠ ܡܶܓܗܰܪ ܓܳܗܪܳܐ

ܐܢܗܘ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܶܫܬܐ ܡܢܗ ܓܰܒܪܳܐ ܒܘܼܪܐ

ܥܡ ܚܟ̈ܝܡܐ ܥܪ̈ܺܝܡܐ ܡܠܝܼ̈ܛܐ ܩܳܢܐ ܣܶܕܪܳܐ

ܐܢ ܥܘܼܗܕܳܢܗ ܣܳܦܶܩ ܢܰܦܨܰܚ ܠܶܒܳܐ ܟܡܺܝܼܪܳܐ

ܘܛܒ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܡܟܳܢ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܠܟܠ ܡܰܪܝܪܳܐ

ܒܫܶܩܝܗ ܐܰܪܐ ܗܰܢܺܝܐܘܼܬܐ ܟܡܐ ܟܰܝ ܨܪܺܝܪܳܐ؟

ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܠܓܰܒܪܐ ܕܪܶܓܬܶܗ ܒܗ ܡܶܫܬܰܪܪܐ

ܘܗܝ ܬܰܪܥܝܼܬܗ ܠܡܬܒܰܣܳܡܘ ܒܗ ܡܬܟܰܫܪܳܐ

ܕܛܰܝܒܘܬ ܒܳܪܝܐ ܠܗ ܗ̱ܘ ܚܳܕܪܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܪܳܐ

ܘܟܪܝܼܗܘܬܐ ܡܬܘܡ ܥܠ ܒܳܠܗ ܠܐ ܣܳܟ ܫܳܘܪܳܐ

ܒܰܐܪܰ݁ܥ ܠܒܗ ܐܰܝܢܐ ܕܢܫܬܘܠ ܠܗ ܥܶܩܳܪܐ

ܐܝܟ ܐܝܠܳܢܐ ܢܨܺܝܼܒ ܥܠ ܬܰܦܐ ܗܳܘܐ ܢܗܺܝܪܳܐ

ܥܰܡ ܓܝܪ ܥܺܝܪ̈ܐ ܣܪ̈ܳܦܰܝ ܩܘܕܫܐ ܗܳܘܐ ܥܺܝܪܐ

ܘܪܶܓܬܐ ܫܟܺܝܼܪܬܐ ܒܥܘܼܗܕܳܢܗ ܣܳܟ ܠܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܳܐ»

ܐܟܡܐ ܕܩܰܕܡܰܬ ܐܬܐܰܡܪܰܬ܆ ܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ ܡܰܫܪ̈ܳܢܐ ܘܡܰܗܪ̈ܳܢܐ ܗܳܘܝܢ ܒܡܰܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܐܢ ܠܐ ܡܬܬܪܣܝܢ ܪܨܝܼܢܳܐܝܬ ܡܼܢ ܚܘ̈ܟܳܡܐ ܕܫܪܳܪܐ ܘܛܘܝܳܡܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܕܡܰܘܩܪܝܢ ܘܕܳܠܚܝܢ ܠܢܦܫܐ ܘܪܘܼܚܐ ܘܠܠܒܐ. ܘܣܢܝܼܩܝܢ ܠܙܒܢܐ ܐܪܝܼܟܐ ܘܠܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ[14] ܢܰܓܝܼܪܐ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܨܠܝܼܠܘܬܐ ܕܝܳܗܒܐ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܬܐ ܘܡܰܟܝܼܟܘܬܐ ܘܬܰܡܝܼܡܘܬܐ.

ܪܒ ܗ̱ܘ ܚܘܼܣܪܢܐ ܕܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝ̈ܥܐ (ܕܢܳܒܥܝܢ ܡܼܢ ܕܝ̈ܢܐ ܡܰܫܪ̈ܢܐ ܘܡܰܗܪ̈ܢܐ) ܕܗܰܘܢܐ ܟܰܣܝܐ. ܘܠܐ ܒܨܝܼܪ ܡܢܝܢܐ ܕܚܘܣܪܢܗܘܢ ܡܼܢ ܚܘܣܪܢܐ ܕܡܰܪ̈ܥܐ ܘܟܘܪ̈ܗܳܢܐ ܦܰܓܪ̈ܢܳܝܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܰܬܡܰܪ̈ܩܳܢ ܟܘ̈ܬܡܳܬܐ  ܕܡܰܚܙܝܬܗܘܢ ܡܠܝܼܠܐܝܬ܆ ܡܳ̇ܚܝܢ ܘܨܳܠܦܝܢ ܫܰܝܢܐ ܕܓܰܘܐ. ܘܪܳܡܝܢ ܗܰܦܟܳܝܘܬܐ ܣܡܺܝܡܬܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܰܣܺܝܼܡܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܡܰܘܣܦܝܼܢ ܨܘܠܦ̈ܬܐ ܘܫܘ̈ܡܳܬܐ ܚܕ̈ܬܬܐ.

ܐܢܗܘ ܕܒܳܥܝܢܢ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܼܢ ܚܘܣܪ̈ܢܝܗܘܢ ܘܢܩܘܡ ܒܐܦ̈ܝ ܚܰܝܠܐ ܡܥܰܘܟܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܙܕܩ ܕܢܶܥܫܘܦ ܘܰܢܥܘܕ (ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܡܰܗܪ̈ܳܢܐ) ܡܰܟܝ̈ܢܐ ܘܢܣܝܼܡ ܚܠܦܝܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܡܗܰܢ̈ܝܢܐ. ܕܠܝܬ ܕܘܼܪܟܳܢܐ ܡܰܟܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܬܪܨ ܟܕ ܦܬܝܼܚ ܒܪܢܫܐ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܡܬܪܟܢ ܠܫܘܼܓܳܢܳܝܐ[15] ܘܫܘܼܚܠܳܦܐ. ܒܪܡ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܐܠܐ ܟܠܢܫ ܕܢܶܒܨܶܐ ܗܘ ܠܗ ܘܢܒܩܘܪ ܢܦܫܗ ܠܫܘܘܫܛܐ ܝܳܬܢܳܝܐ..

ܡܛܠܗܕܐ ܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ (ܗܿܢܘܢ ܡܰܗܪ̈ܢܐ) ܣܢܝܩܝܢ ܠܡܨܥܝܐ ܡܕܡ ܕܰܡܣܰܡܣܶܡ ܗܰܘܢܐ ܘܡܰܕܥܐ ܕܪܘܚܐ ܒܰܡܣܝܼܦܳܢܘܼܬܐ ܕܡܰܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܟܣܺܝܼܬܐ ܘܒܝ̈ܫܳܬܐ ܕܢܳܒ̈ܗܳܢ ܡܼܢ ܫܘܼܩܳܝܐ ܘܦܘܼܪܳܝܐ ܘܪܘܼܒܳܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܒܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܠܐ ܦܪܘܣ ܡܶܣܬܰܢܩܝܼܢܢ ܠܣܰܡܐ ܩܳܛܘܠܐ ܕܡܬܦܰܪܢܰܣ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܡܥܰܠܰܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܟܒܘܫ ܚܰܝܠܗܘܢ ܡܰܪܝܪܐ ܘܰܙܩܝܼܦܐ. ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܬܰܥܒܶܕܬܐ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܠܚܟܡܬܐ ܘܰܒܛܝܠܘܬܐ ܚܕܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܣܝܐ ܡܗܺܝܪܐ ܘܰܒܚܺܝܪܐ.

ܘܣܳܒܪ ܐ̱ܢܐ ܕܰܢܝܼܚܐ ܗ̱ܝ ܕܠܐ ܡܬܥܰܨܒܐ ܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ -(ܕܰܫܟܝܼܚܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܪܢܫܐ)- ܐܠܐ ܒܢܘܗܪܐ ܒܰܗܘܪܐ ܕܗܘܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܗܢܐ ܕܫܳܦܥ ܘܫܳܦܟ ܒܓܘ ܠܒܘ̈ܬܐ ܚܘܒܐ ܘܚܢܢܐ ܘܚܰܘܣܢܐ. ܘܡܰܩܠ ܝܘܩܪܐ ܕܡܰܘܒܠܐ. ܘܰܡܒܰܣܡ ܠܥܰܡܠܐ ܕܫܶܕܬܳܐ. ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܛܘܒ̈ܬܳܢܐ ܗܳܘܝܢܢ ܘܛܘܒ̈ܬܳܢܐ ܦܳܝܫܝܼܢܢ ܐܢܗܘ ܕܢܐܚܘܕ ܒܫܘ̈ܒܳܠܘܗܝ ܡܩ̈ܠܣܐ ܝܕܥܬܢܐܝܬ ܘܡܣܬܟܠܢܐܝܬ.

ܐܢ ܫܰܪܝܪܐ ܗ̱ܝ ܕܠܐ ܕܳܢܰܚ ܫܰܦܪܐ܆ ܘܠܐ ܨܳܡܰܚ ܫܰܦܝܪܐ ܒܠܥܕܘܗܝ܆ ܡܟܝܠ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܼܢ ܥܰܛ̈ܠܝ ܦܝܳܣܐ ܒܰܠܒܘܼܒܝܳܐ ܘܰܣܡܘܼܟܝܳܐ ܕܬܰܩܕܗ ܢܰܨܝܼܚܳܐ. ܗܢܐ ܕܝܼܗܝܼܒ ܘܡܬܝܼܗܒ ܠܟܠܢܫ ܒܠܥܕ ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܕܐܰܩܡܳܐ ܘܩܰܘܡܐ ܘܰܡܫܘܼܚܬܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܝܬܝܗܘܢ ܨܪܳܪܳܐ ܢܩܝܼܒܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܰܫܩܝܼܢ ܐܪܒܥܐ ܒܘܼ̈ܥܕܰܘܗܝ ܒܝܕ ܚܕ ܡܼܢ ܡܰܪ̈ܬܝܳܢܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ:

«ܒܕܓܘܢ ܢܶܥܒܕܳܟ ܦܬܳܝܐ ܕܚܘܼܒܟ ܗܢܐ ܕܠܘܬ ܩܰܪܝܒܐ ܕܰܬܩܰܒܠ ܠܟܠܗܘܢ ܚܰܛܝ̈ܐ ܥܰܬܝܼܪ̈ܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐ. ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܫܝܼ̈ܛܐ. ܘܪ̈ܳܡܐ ܘܡ̈ܟܐ. ܘܬܶܥܒܕܳܟ ܐܪܝܼܟܘܬܗ ܕܠܐ ܬܶܢܕ ܠܟ ܐܡܬܝ ܕܬܫܟܚ ܐܢܘܢ. ܘܰܢܓܰܪܓܟ ܥܘܼܡܩܗ ܕܬܶܬܢܰܚܬ ܥܡ ܡܚܝܼܠܘܬܗܘܢ. ܘܠܐ ܬܚܰܘܐ ܠܗܘܢ ܓܥܝܼܨܘܬܐ ܡܕܡ ܒܥܕܢܐ ܕܬܥܨܘܒ ܠܫܘ̈ܡܳܬܗܘܢ. ܘܰܢܙܝܼܥܟ ܪܰܘܡܗ ܕܬܪܝܼܡ ܐܢܘܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܘܰܬܥܰܠܐ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ.»

ܝܕܺܝܥܐ ܘܕܰܢܺܝܼܚܐ ܡܕܝܢ ܐܠܘܠܐ ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܒܶܢܝܳܢܐ ܘܬܘܼܪܳܨܳܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܘܫܘܼܘܫܛܐ. ܕܥܶܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܟܠܗܝܢ ܚܕ̈ܬܬܐ ܘܫܟܳܚ̈ܬܐ ܘܡܰܒܘܥܐ ܕܟܠ ܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܚܝܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܒܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܕܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܩܠܳܢܘܼܬܐ ܕܡܫܬܰܟܢܐ. ܘܥܶܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܡܨܰܒܬ ܘܰܡܗܰܕܪ ܠܬܰܪܥܝܼܬܐ ܡܣܝܼܡܳܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܛܰܫܝܐ ܗ̱ܘ ܩܠܝܼܕܐ ܕܬܰܪ̈ܥܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܳܥܐ ܕܢܦܬܘܚ ܐܢܘܢ ܒܪܢܫܐ ܒܪܗܛܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ.

ܟܕ ܠܝܬ ܟܘܫܪܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܒܠܥܕ ܡܶܬܥܰܕܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܫܬܰܘܬܦܳܢܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܫܦܝܪܐ ܗ̱ܝ ܕܢܫܡܥ ܠܗܘ ܡܐ ܕܐܡܿܪ ܚܕ ܡܼܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܢܦܝܼ̈ܚܝ ܗܢܐ ܗܰܘܢܐ:

«ܡܰܠܦܳܢܘܬܐ ܕܠܐ ܢܳܩܦܝܼܢ ܠܗܿ ܥܒ̈ܕܐ. ܘܡܠܬܐ ܕܠܐ ܩܰܕܝܡܐ ܥܠܝܗܿ ܣܥܘܪܘܬܐ. ܡܰܠܦܳܢܘܬܐ ܗ̱ܝ ܡܚܝܼܠܬܐ ܘܚܰܣܝܼܪܬܐ ܘܡܝܬܬܐ. ܘܕܳܡܝܐ ܠܩܰܢܝܐ ܕܰܣܦܝܼܩ ܡܼܢ ܕܝܘܬܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܪܫܡ ܡܕܡ ܥܠ ܩܪܛܝܣܐ. ܘܠܐ ܡܣܬܰܒܪܐ ܕܢܬܚܫܚ ܐܠܗܐ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܰܠܦܢܘܬܐ ܠܡܦܪܩ ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܥܕ ܐܠܗܐ ܕܢܬܚܫܚ ܒܐܝ̈ܕܝܐ ܛܡ̈ܐܬܐ ܠܡܕܟܝܘ ܠܒܘ̈ܬܐ ܘܠܡܩܕܫܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܪܫܝܼܡ ܒܟܬܒܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ.»

ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܡܐܡܪ: ܒܦܶܚܡܐ ܕܪܒܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ ܡܬܚܰܟܡܝܼܢ ܘܢܳܗܪܝܢ ܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ ܒܝܕ ܐܰܫ̈ܠܐ ܥܰܠܝ̈ܠܐ ܕܐܶܢܰܚܢܳܝܘܬܐ[16] ܡܗܰܒܒܳܢܝܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܗܰܢܐ ܘܠܐ ܝܳܬܪ ܬܘܼܟܠܳܢܐ ܘܣܰܒܪܐ ܕܢܶܨܚܢ ܥܡܠܐ ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܐܠܐ ܒܝܕ ܢܘܗܪܗ ܒܰܗܘܪܐ: ܗܢܐ ܕܡܶܩܦܰܠ ܩܳܦܶܠ ܚܶܫܘܟܐ ܘܨܰܘܪ̈ܢܐ ܕܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܘܡܶܬܠܰܫ ܬܳܠܫ ܥܶܩܳܪ̈ܝ ܚܘ̈ܫܳܒܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܫܘܦܪܳܚܐ ܘܒܘܼܣ̈ܒܳܣܐ ܡܰܟܝ̈ܢܐ...

ܥܠܗܕܐ ܐܢܗܘ ܕܒܳܥܝܢܢ ܕܰܢܥܰܫܢ ܘܢܰܘܪܒ ܘܢܰܦܬܶܐ ܘܢܰܪܘܚ ܘܰܢܪܝܡ ܘܰܢܥܰܡܩ ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ ܙܕܩ ܕܢܒܠܘܡ ܚܘܬܚ̈ܬܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ ܠܐ ܡܠܝܼ̈ܠܐ ܕܣܘ̈ܟܳܝܐ. ܘܢܐܨܦ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܩܢ̈ܰܝܐ ܕܣܦܝܼܩܝܼܢ ܡܼܢ ܕܝܘܬܗ. ܘܙܕܩ ܕܢܬܒܛܠ ܠܢ ܠܡܰܐܚܳܝܘܬܗ: ܕܰܒܚܺܝܪܐܝܬ ܡܕܰܟܐ ܘܰܡܚܰܠܠ ܘܰܡܫܰܘܫܶܛ. ܘܡܰܩܢܐ ܥܘܼܕܪܢܐ ܘܣܘܼܡܟܳܢܐ. ܒܕ ܟܬܽܘܪܝܶܗ ܡܰܥܬܰܪ. ܘܰܥܢܽܘܕܝܶܗ ܡܡܰܣܟܶܢ!

ܡܳܕܝܢ ܥܕ ܐܝܬ ܙܒܢܐ ܢܬܪܘܨ ܚܘܫܳܒܢ ܠܨܰܘܒܗ. ܘܥܕ ܐܝܬ ܙܰܒܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܢܐܨܦ ܕܬܰܪܒܝܬܗ ܚܠܝܼܬܐ ܘܡܰܪܕܝܬܗ ܒܩܺܝܼܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܥܳܪܒܺܝܢ ܡܼܢ ܒܳܠܢ ܚܘܼܣܪܳܢܐ ܘܣܘܼܓܦܳܢܐ ܕܡܳܛܐ ܘܓܳܕܫ ܡܼܢ ܨܪܝܼܟܘܬܗ ܘܰܡܓܰܙܝܘܬܗ. ܘܐܦܠܐ ܥܳܢܕܺܝܢ ܡܢ ܥܘܗܕܳܢܢ ܫܓܝܼܡܐ ܦܘܪ̈ܥܳܢܘܗܝ ܡܫܰܘ̈ܫܛܳܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܶܫܬܰܟܢܝܼܢ ܒܝܕ ܦܘܼܣܩܳܢܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܐ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܕܘܪ̈ܟܳܢܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ: «ܟܠ ܐܝܠܳܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐ ܥܳܒܕ܆ ܡܶܬܦܣܶܩ ܘܢܳܦܠ ܒܢܘܪܐ» (ܡܬܝ: 3.10).

ܗܘ ܐܝܠܢܐ ܝܳܗܒ ܦܐܪ̈ܐ܆ ܟܡܐ ܕܪܰܛܝܒ ܘܚܰܝܘܬܳܢ. ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܦܘܼܫ ܒܚܰܝܘܼܬܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܒܥܘܼܡܪܐ ܕܒܘ̈ܣܳܡܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܰܦܪܐ ܘܦܳܠܚ ܒܚܰܩܠܐ ܡܕܡ ܕܒܳܣܡܐ ܘܫܳܦܪܐ..

ܢܰܘܚܐ ܘܰܒܗܘܼܠܝܳܐ ܚܒܺܝܼܟ ܗ̱ܘ ܘܰܩܒܝܼܥ ܒܰܛܢܢܐ ܘܠܐܘܬܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܘܠܘ ܒܡܰܐܝܢܘܬܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢܘܼܬܐ ܘܥܰܛܠܘܼܬܐ ܘܩܘܼܛܥ ܪܥܝܢܐ. ܘܠܐ ܡܬܥܰܘܟܝܼܢܢ ܐܢ ܡܬܚܰܪܪܝܢܢ ܡܼܢ ܒܠܺܝܼܠܘܬܗܘܢ ܘܰܙܠܝܼܡܘܬܗܘܢ ܕܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܡܰܗܪ̈ܳܢܐ ܘܡܢ ܬܰܙܺܝܙܘܼܬܗܘܢ ܘܣܰܦܺܝܼܦܘܼܬܗܘܢ ܝܰܨܪܳܢܺܝܼܬܳܐ ܘܚܰܫܳܢܺܝܼܬܳܐ....!  

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܠܐ ܡܶܫܬܰܟܰܢ ܙܰܗܪܝܪܐ ܘܢܰܦܛܝܪܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܐܢ ܠܐ ܢܫܬܰܟܠܰܠ ܐܰܘܳܢܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘܢܰܗܝܪܐ ܒܐܦܰܕܢܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܕܫܘܼܒܚܐ ܘܐܝܩܳܪܐ ܠܓܰܘ ܗ̱ܘ. ܘܬܰܡܳܢ ܫܟܝܼܚܳܐ ܡܰܦܪܥܳܢܘܼܬܐ. ܘܬܡܢ ܗ̱ܘ ܩܘܼܢܳܝܐ ܕܒܘܼ̈ܣܳܡܐ ܘܩܘܼܕܳܝܐ ܕܛܘ̈ܒܐ ܡܩܰܘ̈ܝܢܐ...!

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ[17]


[1]  ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ: Spiritual Intelligence / Ruhsal Zeka

[2]  ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ:Established Perceptions / Yerleşik Algılar

[3]  ܫܘܒܰܚܬܐ ܐܘ ܫܘܼܒܳܚܐ: ܒܪܬܩܠܐ ܗܕܐ ܕܪܝܫܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܦܪܝܼܫܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܠܓܰܘܐ. ܕܣܘܼܟܠܐ ܗܢܐ ܠܐ ܫܟܝܼܚ ܐܠܐ ܒܰܣܝ̈ܡܐ ܐܒܗ̈ܝܐ. ܟܐܡܬ ܘܪܩܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܟܳܬܒ ܐܣܝܐ ܫܡ ܣܡ̈ܡܢܐ ܡܛܠ ܡܰܪܥܐ ܘܟܪܝܗܐ. ܟܐܡܬ Prescription / Reçete  

[4]  ܒܕܰܚ: ܘܡܢܗܿ ܒܕܳܚܐ ܘܒܕܘܼܚܝܳܐ: ܟܐܡܬ ܪܘܳܙܐ. ܒܣܳܡܐ. Welfare/Delightfulness  / Hoşluk/ Refah

[5] ܫܪܰܥ: ܘܡܢܗܿ ܫܪܳܥܐ ܘܫܪܽܘܼܥܝܳܐ. ܡܰܘܛܐ ܕܪ̈ܓܠܐ. ܫܶܦܰܬ ܪܓܠܐ ܒܣܘܪܗܒܐ ܘܠܐ ܩܰܘܝܰܬ ܐܝܟܐ ܕܣܳܡܗܿ ܗܿܘ ܕܰܡܗܰܠܟ. ܘܫܐܝܠܐܝܬ ܣܛܐ ܡܼܢ ܐܘܪܚܐ. ܫܪܰܥ ܠܟܐ ܘܠܟܐ. ܣܘܪܝܐܝܬ ܡܬܐܡܪ: ܫܪܰ݁ܥ ܡܼܢ ܣܘܼܟܠܐ ܘܢܝܫܐ. ܘܫܪܰܥ ܡܼܢ ܣܰܒܪܐ ܘܫܪܟܐ...  Glide / Kayma

[6] ܫܘܼܢܙܳܠܐ: ܡܼܢ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܟܢܘܬܢ ܠܫܢܝܬܐ. ܟܐܡܬ Balance / Denge

[7]  ܫܘܼܦܪܳܚܐ: ܡܼܢ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܟܢܘܬܢ ܠܫܢܝܬܐ. ܟܐܡܬ Smugness / Kendini Beğenmişlik

[8]  ܥܰܪܢܐ ܘܥܰܪܢܘܬܐ: ܣܘܼܟܠܐ ܗ̱ܘ ܕܩܰܪܝܒ ܠܗܿܘ ܕܚܶܪܝܳܝܘܬܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ. Obstinacy / İnatçılık

[9]  ܗܰܦܘܼܟܬܳܢܘܼܬܐ: ܟܐܡܬ Apostasy / Döneklik

[10]  ܐܶܣܦܰܪܣܳܐ: ܟܐܡܬ ܚܙܘܼܩܝܐ. Journey  / Sefer / Yolculuk 

[11]  ܬܪܝܢܘܬܐ: ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܣܰܩܘ̈ܒܠܳܝܐ ܒܟܰܪܣܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܟܐܡܬ Duality / İkilik/Dualite 

[12]  ܦܘܼܥܳܠܐ: ܟܐܡܬ Reaction / Tepki

[13]  ܥܰܪܝܘܼܬܳܐ: ܡܼܢ ܡܠܬ ܥܪܳܐ ܡܬܐܡܪ ܥܰܪܝܐ ܘܥܰܪܝܘܼܬܐ. ܟܐܡܬ Addiction / Bağımlılık

[14]  ܡܰܟܣܼܳܪܐ: ܥܰܡܠܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܥܳܫܐ ܘܠܐܘܬܐ. ܟܐܡܬ Toil/Labour / Emek

[15]  ܫܘܼܓܢܳܝܐ: ܟܐܡܬ Transformation / Dönüşüm

[16]  ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ: ܡܼܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܐܘܟܝܬ ܚܢܢ. ܚܫܝܼܺܠܐ ܘܰܕܪܝܫܼܐ ܠܡܶܬܰܠ ܣܘܼܟܳܠܐ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܳܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ.

[17] ܒܰܪܟܝܼܢܘܬ ܨܘܪܐ ܕܪܘܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܡܕܰܫܢ ܐܢܐ ܟܬܺܝܼܒܰܬܝ ܗܕܐ ܠܚ̈ܶܠܡܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܪ̈ܢܶܐ ܕܓܰܒܪ̈ܰܝ ܓܘܫܳܐ ܘܐܰܫܦܳܪ̈ܐ ܘܐܰܟܳܪ̈ܐ ܟܒܼܺܝܼ̈ܢܰܝ ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܚܐ ܗܿܢܘܢ ܕܰܦܠܰܚܘ ܘܰܟܪܰܒܘ ܘܰܥܡܰܠܘ ܦܫܺܝܛܳܐܝܬ ܒܐܶܫܟܳܪ̈ܐ ܕܐܘܡܬܐ ܘܥܕܬܐ ܘܠܫܢܐ ܒܕܘܼ̈ܥܬܶܐ ܘܪ̈ܘܼܥܬܶܐ ܕܰܡܪ̈ܝܼܒܳܢܘܳܬܐ ܐܬܪ̈ܢܳܝܳܬܐ. ܘܡܳܪܢܳܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܛܠܘܡܳܐܝܬ ܩܛܝܼܠܝܼܢ ܘܰܣܗܺܝܼܕܝܼܢ -(ܘܰܡܫܳܟܐܝܬ ܩܒܝܼܪܝܼܢ)- ܗܪܟܐ ܘܬܰܡܳܢ ܒܦܶܢ̈ܝܳܬܐ ܘܠܰܩܚ̈ܐ ܘܟܰܪ̈ܟܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܘܬܰܩ̈ܢܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܐܬܪܢ ܫܝܼܬܳܢܳܝܐ ܒܝܬܢܗܪܝܢ...!   


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com