ܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ

 

ܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ

ܐܠܗܝ!

ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܰܓܒܰܠܬܳܢܝ ܕܠܐ ܫܘܼܠܳܡ.

ܗܳܢܐ ܟܳܣܳܐ ܥܰܝܺܝܦܳܐ ܘܰܪܥܺܝܥܳܐ.

ܡܣܰܦܶܩ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܙܒܰܢ ܒܳܬܰܪ ܙܒܰܢ.

ܟܢ ܡ̇ܠܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗ ܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܰܪ̈ܓܰܝܐ.

ܘܗܳܢܐ ܐܰܒܘܼܒܳܐ ܕܒܗ ܒܛܘܼܪ̈ܐ ܘܢܰܚ̈ܠܐ ܐܬܗܰܦܰܟܬ.

ܡܪܰܥܡ ܐܢܬ ܓܰܘܶܗ ܒܢܶܥܡ̈ܬܐ ܕܨܰܘ̈ܬܰܝܗܝܢ ܥܳܠܡܝܼܢܐܝܬ ܡܩܰܘܶܝܢ.

 

ܘܐܝܕ̈ܝܟ ܕܒܰܐܡܺܝܼܢ ܡܳܫ̈ܢ ܠܝ ܡܡܳܫܘܼܬܐ ܒܰܣܝܼܡܬܐ.

ܠܶܒܝ ܙܥܘܼܪܐ ܕܳܐܨ ܒܶܝܬ ܬܝܳܟ̈ܘܗܝ.

ܘܢ̇ܩܫ ܟܕ ܠܳܥܙ ܒܪ̈ܶܬܡܐ ܫܡܝ̈ܢܐ.

 

ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܟ ܫܦܝܼܥ̈ܬܐ ܠܐ ܡܶܣ̈ܬܝܟܳܢ.

ܘܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܼܠܝ ܙܥܘܼܪ̈ܝܳܢ.

ܒܪܰܡ ܕܝܢ ܣܘܼܟ ܐܰܫܦܰܥ.

ܥܬܝܼܕ ܓܝܪ ܢܣܘܼܦܘܢ ܕܳܪ̈ܐ.

ܘܐܝܕ̈ܝ ܣܦܺܝ̈ܩܳܬܐ ܢܩܰܘ̈ܝܳܢ.

 

ܦܳܩܕ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܕܐܙܡܰܪ ܘܠܶܒܝ ܡܬܡܠܐ ܚܘܼܬܪܐ.

ܘܟܕ ܡܬܒܰܩܐ ܐ̱ܢܐ ܒܰܐܦܝ̈ܟ.

ܥܰܝܢ̈ܝ ܫܳܦ̈ܥܳܢ ܕܶܡ̈ܥܐ.

ܟܠ ܡܳܐ ܕܐܝܬ ܒܚ̈ܝܰܝ ܡܢ ܢܶܒ̈ܗܐ ܘܪ̈ܶܦܬܐ ܘܙܰܘ̈ܥܐ.

ܚܪ̈ܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܘܰܡܫܚ̈ܠܦܝܼܢ.

ܡܬܦܰܫܪܝܼܢ ܕܝܢ ܘܡܬܟܰܢܫܝܢ ܒܰܚܕܐ ܩܝܼܢܬܐ ܚܠܝܼܬܐ.

ܘܰܨܠܘܼܬܝ ܦܳܫܛܐ ܓܶܦܝ̈ܗ̇ ܪܘܝ̣ܚܳܐܝܬ.

ܐܟܡܢ ܕܦܳܪܰܚܬܐ ܗ̱ܝ ܦܨܝܼܚܬܐ.

ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܝ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܝܣܐ.

 

ܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܙܘܼܡܳܪ̈ܝ ܒܳܣܡܝܢ ܠܟ.

ܘܐܠܘܼܠܐ ܗܼܶܢܘܢ ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܠܝ ܠܰܓܡܳܪ ܕܠܘܰܥܕܟ ܐܶܩܪܘܿܒ.

ܙܘܼܡܳܪ̈ܝ ܠܣܰܘ̈ܦܐ ܪ̈ܚܝܼܩܐ ܥܳܒܪܝܼܢ.

ܘܓܶܦܰܝ̈ܗܘܢ ܠܪ̈ܓܠܰܝܟ ܓܳܫܦܺܝܼܢ.

ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܳܟ ܐܬܝܰܥܢܶܬ.

ܕܒܚܰܕ ܝܘܡ ܠܥܢܝܳܢܐ ܕܝܼܠܗܝܢ ܐܶܡܛܐ.

 

ܘܟܰܕ ܐܶܗܘܐ ܪܘܶܐ ܒܙܘܼܡܳܪ̈ܝ.

ܚܘܼܬܪܐ ܕܝܘܼܕܳܕܐ ܠܳܒܫ ܠܶܒܝ.

ܘܰܒܟܠܗ̇ ܓܰܠܝܘܼܬ ܐܦ̈ܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܟ «ܚܰܒܪܐ».

ܟܕ ܛܒ ܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܳܪܘܿܝܐ ܕܝܼܠܝ!

 

ܟܠ ܐܝܟܰܢ ܕܰܡܙܰܡܪ ܐܢ̱ܬ ܐܳܘ ܡܗܺܝܼܪ ܒܰܡܙܰܡܪ̈ܢܐ.

ܐܢܐ ܠܗܝܼܩܳܐܝܬ ܘܰܒܙܘ̈ܥܐ ܕܰܡܫܰܢ̈ܓܶܐ ܨܳܐܬ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܟܕ ܫܠܐ ܘܫܰܬܝܼܩ.

ܙܰܠܓ̈ܐ ܕܡܘܿܣܝܼܩܝ ܕܝܼܠܳܟ ܢܰܨܝܚܬܐ ܠܥܳܠܡܐ ܡܰܢܗܪܝܼܢ.

ܢܫܡ̈ܐ ܕܡܘܿܣܝܩܝ ܕܝܼܠܳܟ ܚܰܝܬܐ ܡܼܢ ܫܡܰܝܐ ܠܰܫܡܰܝܐ ܦܳܪܚܝܼܢ.

ܚܝ̈ܠܐ ܕܡܘܿܣܝܼܩܝܼ ܕܝܼܠܟ ܩܰܕܝܼܫܬܐ ܠܰܬܝܳܟ̈ܐ ܫܘܼ̈ܥܳܝܐ ܒܬܘܼܩܦܳܐ ܨܳܪܶܝܢ.

ܘܠܐ ܡܥܰܘܟܐܝܬ ܪܳܕܶܝܢ.

 

ܠܒܳܐ ܕܝܼܠܝ ܪܰܒܬ ܡܶܣܬܘܰܚ ܠܰܡܙܰܡܳܪܘܼ ܥܰܡܳܟ.

ܒܪܰܡ ܐܰܝܡܟܐ ܠܶܗ ܡܘܼܠܝ ܡܣܰܘܚܘܼܬܗ ܗܳܕܐ.

ܘܗܳܐ ܩܳܠܐ ܕܝܼܠܝ ܡܬܚܢܶܩ.

ܘܡܶܠ̈ܝ ܒܰܚܕܐ ܩܝܼܢܬܐ ܐܰܘܝܳܐܝܬ ܠܐ ܡܬܠܰܚ̈ܡܳܢ.

ܘܗܳܟܢܐ ܡܩܰܘܐ ܐ̱ܢܐ ܡܥܳܩ ܘܰܒܣܺܝܼܪ ܘܰܡܒܰܓܶܢ.

ܐܳܗ ܕܰܚܒܰܫܬ ܠܶܒܝ ܒܓܰܘܦܳܐ ܕܡܘܿܣܝܼܩܝܼ ܕܝܼܠܟ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܝܼܬܐ.

ܐܘ ܡܳܪܐ ܕܰܡܙܰܡܪ̈ܢܐ.

 

ܐܘ ܚܝ̈ܐ ܕܚ̈ܝܝ!

ܡܐ ܪܰܒ ܒܛܝܼܠ ܠܝܼ ܕܐܨܰܦ ܒܟܠܙܒܰܢ.

ܠܡܶܛܪ ܓܘܼܫܡܝ ܟܰܕ ܕܟܶܐ ܡܼܢ ܟܠ ܛܘܼܠܫܐ.

ܡܛܠ ܕܓܶܫ̈ܬܰܝܟ ܚܰܝ̈ܬܐ ܠܟܠ ܗܰܕܳܡ ܕܒܝܼ ܡܳܫ̈ܢ.

ܘܕܐܨܰܦ ܒܟܠܥܕܢ ܠܡܶܛܪ ܪܥܝܳܢܝ ܟܕ ܡܚܰܪܪ ܡܢ ܟܠ ܛܘܥܝܝ.

ܡܛܠ ܕܐ̱ܢܬ ܗ̱ܘ ܗܿܳܝ ܫܰܪܝܼܪܘܼܬܐ ܡܥܰܠܰܝܬܐ.

ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܒܡܰܕܥܐ ܕܝܼܠܝ ܐܰܕܠܶܩܬ.

ܘܕܐܨܰܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܡܰܘܓܳܝܘ ܟܠ ܡܰܪܢܝܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܡܢ ܠܒܝ.

ܘܟܠ ܨܰܘܝܘܼܬܐ ܡܢ ܗܰܒܳܒܐ ܕܚܘܼܒܝ.

ܡܛܠ ܕܰܫܟܝܼܢܬܳܟ ܒܰܩܕܘܫܩܘܕܫ̈ܝܢ ܕܠܶܒܳܐ ܕܝܼܠܝ ܫܰܪܝܳܐ.

ܘܕܐܨܰܦ ܒܟܠܙܒܢ ܕܐܢ̱ܬ ܬܬܓܠܐ ܠܝ ܒܟܠܗܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܰܝ.

ܡܛܠ ܕܥܘܼܫܢܳܟ ܗܘܼܝܘܼ ܕܰܡܚܰܙܶܩ ܠܝܼ ܬܘܼܩܦܳܐ.

 ܥܰܠ ܫܘܼܡܠܝ ܟܠ ܣܘܼܥܪܢ ܕܒܗ ܩܐܡ ܐܢܐ.

 

ܚܕܐ ܒܰܠܚܘܿܕ ܛܝܒܘܼܬܐ ܡܢܟ ܫ̇ܐܠ ܐܢܐ.

ܕܬܶܬܶܠ ܠܝ ܕܐܬܬܢܝܼܚ ܡܠܐ ܪܦܳܦ ܒܩܘܼܪܒܳܟ.

ܗܳܝܕܝܢ ܐܶܫܰܡܠܐ ܠܣܘܼܥܪܳܢܐ ܕܒܗ ܫܰܪܝܼܬ.

 

ܟܕ ܐܰܦܝ̈ܟ ܥܳܪ̈ܒܳܢ ܡܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܝ.

ܚ̇ܣܰܪ ܠܶܒܝ ܟܠܗ̇ ܫܰܠܝܘܼܬܗ ܘܢܝܼܚܘܼܬܗ.

ܘܫܳܪܶܟ ܣܘܼܥܪܢܝ ܠܰܬܥܳܫܳܐ ܐܰܡܝܼܢܐ.

ܘܗܟܢܐ ܡܬܢܰܘܓ ܐ̱ܢܐ ܒܓܘ ܟܝ̈ܡܘܼܢܐ ܪ̈ܘܝܼܚܐ ܕܕܘܘ̈ܢܐ.

 

ܝܘܡܳܢܐ ܐܰܛܠ ܩܰܝܛܐ ܡܢ ܟܰܘܬܐ ܕܝܼܠܝ.

ܒܟܰܗܬܗ ܚܰܡܝܼܡܬܐ ܘܢܶܫܡ̈ܘܗܝ ܟܰܘܪ̈ܢܳܝܐ.

ܘܕܒܘܼܪ̈ܝܬܐ ܨܳܝ̈ܒܳܢ ܠܡܶܬܥܢܝܘ ܥܡ ܗܒ̈ܒܐ.

ܫܳܥܬܐ ܗ̱ܝ ܡܩܒܠܬܐ!

ܫܒܘܿܩܰܝܢܝ ܐܶܬܶܒ ܒܫܶܠܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܦܝ̈ܢ ܒܰܐܦ̈ܝܼܢ.

ܫܒܘܿܩܰܝܢܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܘܐܶܩܰܪܒ ܠܳܟ ܚ̈ܝܰܝ ܒܫܶܦܥܳܐ ܕܗܳܕܐ ܫܰܠܝܘܼܬܐ.

 

ܩܛܘܿܦ ܗܳܢܐ ܗܰܒܳܒܐ ܢܰܫܝܼܫܳܐ.

ܣܰܪܗܒ ܩܛܘܿܦܳܝܗܝ ܥܰܕ ܠܐ ܢܶܨܘܶܐ ܘܢܶܬܢܬܰܪ ܒܥܰܦܪܐ.

ܐܶܢ ܡܰܢ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܕܬܓܕܘܠ ܠܟ ܡܶܢܗ ܟܠܝܼܠܐ.

ܡܰܠܐ ܠܐ ܢܬܓܠܶܙ ܡܢ ܓܶܫܬܐ ܕܐܝܕܳܟ.

ܩܛܘܦܝܗܝ!

ܕܳܚܠ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܕܐܝܡܳܡܝ.

ܘܰܥܒܰܪ ܥܕܳܢܐ ܕܩܘܼܪ̈ܒܳܢܐ.

ܓܘܢܐ ܕܗܒܒܐ ܕܝܠܝ ܩܫܺܝܼܦܐ ܗ̱ܘ.

ܘܒܰܣܡܳܢܘܼܬܗ ܒܰܗܝܼܬܐ ܗ̱ܝ.

ܘܥܡ ܗܕܐ: ܩܰܒܶܠܝܗܝ ܐܰܝܟ ܕܠܨܶܒܬܐ ܡܕܡ.

ܩܛܘܦܝܗܝ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܥܒܪ ܥܕܢܐ!

 

ܒܰܛܠܶܬ ܙܘܼܡܳܪ̈ܐ ܕܬܰܨܒܝܼܬܐ.

ܘܫܶܒܩܶܬ ܫܘܼܦܪܐ ܕܰܠܒܘ̈ܫܶܐ.

ܘܚܶܫ̈ܠܳܬܐ ܡܥܰܘ̈ܟܳܢ ܡܼܢ ܕܰܠܡܶܡܛܐ ܠܘܳܬܳܟ.

ܦܳܪ̈ܫܳܢ ܒܰܝܢܰܝ ܘܠܳܟ.

ܘܩܳܠܐ ܕܙܢܳܓܗܶܝܢ ܩܳܐܡ ܥܠ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܝܼܠܝ ܘܕܝܼܠܟ.

ܟܕ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܒ̇ܗܬ ܐ̱ܢܐ ܡܢ ܢܰܦܫܝ.

ܘܡܬܪܰܦܐ ܚܘܼܬܪܐ ܕܐܳܡܘܿܪܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܝܼ.

 

ܐܳܘ ܡܳܪܐ ܕܐܳܡܘܿܪ̈ܐ!

ܗܳܐ ܝܳܬܒ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ.

ܐܠܦܰܝܢܝ ܒܰܠܚܘܿܕ ܕܐܝܰܟܢ ܐܶܥܒܶܕ ܚ̈ܰܝܰܝ ܬܪ̈ܺܝܼܨܝܼܢ ܘܰܦܫܝܼ̈ܛܝܼܢ.

ܐܰܝܟ ܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܕܗܳܢܐ ܐܰܒܘܼܒܳܐ ܕܙܳܐܡ ܒܓܘܼܪ̈ܓܳܚܐ ܕܰܙܡܝܼܪ̈ܬܟ.

 

ܐܢ ܐܬܥܛܶܦ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܣܛܠܐ ܕܐܰܡܝܼܪ̈ܐ.

ܘܨܰܒܬ ܨܰܘܪܗ ܒܙܺܝܼܪܐ.

ܐܰܘܒܳܕ ܠܒܘ̈ܣܳܡܐ ܕܐܶܫܬܥܢܝܐ.

ܡܛܠ ܕܨܶܒ̈ܬܐ ܗܳܠܝܢ ܡܥܰܘܟܝܼܢ ܗܠܟ̈ܬܗ.

ܘܕܳܚܶܠ ܕܰܠܡܐ ܬܶܬܦܪܶܛ ܐܶܣܛܠܗ.

ܐܘ ܬܶܨܛܰܐܐ ܒܥܰܦܪܐ ܬܶܬܥܦܰܪ.

ܘܗܳܟܰܢܐ ܡܬܦܪܶܫ ܡܼܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܘܠܐ ܡܰܡܪܰܚ ܠܡܶܬܬܙܳܥܘܼ.

 

ܐܳܘ ܐܶܡܐ!

ܡܢܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܐ ܦܟܳܪܐ ܕܰܒܗܳܠܝܢ ܨܒ̈ܬܐ؟

ܠܐ ܗܳܐ ܓܳܠܙܐ ܐܢ̱ܬܝ ܠܰܒܪܳܟܝ ܡܼܢ ܥܘܼܕܪܳܢܐ ܕܥܰܦܪܐ ܡܰܘܬܪܢܐ؟

ܠܐ ܗܳܐ ܡܚܰܠܨܐ ܐܢ̱ܬܝ ܠܗ ܙܶܕܩܳܐ ܕܫܰܘܬܦܘܬܐ ܒܪܶܗܛܐ ܓܰܘܢܝܐ ܕܚܰܝ̈ܝܢ؟

 

ܐܳܘ ܫܳܛܝܳܐ ܕܨܳܒܐ ܠܡܶܛܥܰܢ ܢܰܦܫܗ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗ.

ܟܕ ܚܳܕܘܿܪܐ ܡܢܰܕܝܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܗ ܩܳܐܡ ܘܫܳܐܠ ܙܶܕܩܬܐ.

ܫܕܝܼ ܝܘܼܩܪܐ ܕܨܶܦܬܟ ܒܝܬ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܗܿܰܘ ܕܰܡܨܐ ܚܺܝܼܠ ܟܠ .

ܘܠܐ ܬܶܬܘܳܐ ܣܳܟ ܥܰܠ ܗܿܰܘ ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ.

 

ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܠܰܡܦܝܼܕܐ ܕܳܥܶܟ ܐܶܢ ܡܳܚܝܳܐ ܒܗ ܟܰܗܬܐ ܕܪܶܓܬܳܟ.

ܗܳܝ ܪܶܓܬܐ ܛܰܢܦܬܐ.

ܐܰܘܓܳܐ ܡܶܢܟ ܟܠ ܡܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܶܣܬܥܰܪ ܠܳܟ ܡܼܢ ܒܝܼ̈ܫܳܬܐ.

ܟܕ ܡܝܰܬܰܪ ܐܢ̱ܬ ܡܰܘܗܒ̈ܬܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܩܕܝܫܐ.

 

 

ܣܝܡ: ܠܦܝܼܠܳܣܘܼܦܳܐ ܗܶܢܕܘܳܝܐ ܛܰܓܘܪ (1861– 1941)

ܡܰܥܒܰܪ ܠܣܘܼܪܝܝܐ: ܒܝܕ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝܚܐ ܕܩܪܗܒܫ (1903 –  1983) 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com