ܣܘ̈ܟܠܐ ܡܩܘ̈ܝܢܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܣܘ̈ܟܠܐ ܡܩܘ̈ܝܢܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܣܘ̈ܟܠܐ ܡܩܘ̈ܝܢܐ

ܐܳܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܙܰܘܓܳܐ. ܐܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܐܽܘܼܡܬܳܐ. ܐܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܥܺܕܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܝܳܪܬܘܼܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܡܰܪܕܝܼܬܐ. ܐܘ ܒܪ ܘܒܰܪܬ ܕܰܪܓܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܓܰܘܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܓܶܢܣܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܒܶܣܪܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ!

ܣܘܼܟ̈ܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܐ ܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܐܶܠܐ ܗܿܢܘܿܢ ܡܣܺܝܼ̈ܡܳܢܶܐ ܘܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܐܳܦܠܐ ܦܳܛܪܺܝܢ. ܘܐܺܝܼܬܰܝܗܽܘܿܢ ܣܺܝܼܡܬܳܐ ܕܥܘܼܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܝܘܼܬܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܣܓܶܝܢ ܚܰܝܠܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܛܳܒܘܼܬܐ. ܘܒܰܕܡܘܼܬ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܙܘ̈ܳܕܶܐ ܐܶܢܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܳܐ. ܘܰܡܥܰܛܦܺܝܢ ܚܰܝܠܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܠܘܳܠܝ̈ܳܬܐ ܕܕܰܪܓܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ. ܘܡܳܠܶܝܢ ܣܦܺܝܼ̈ܩܳܬܐ ܘܰܡܥܰܫܢܺܝܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܡܬܰܪܣܶܝܢ ܘܰܡܪܰܒܶܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܡܬܰܚܡܺܝܼܢ ܘܰܡܝܰܬܪܺܝܼܢ ܠܚܰܝܠܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܳܐ ܡܫܰܘܬܦܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܚܺܐܪܘܼܬܳܐ ܡܳܪܰܬ ܡܫܰܐܠܘܼܬܐ ܘܰܒܛܝܼܠܘܼܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܿܢ ܚܢܳܝ̈ܶܐ ܣܩܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܢܺܝܼ̈ܫܶܐ ܩܨܺܝ̈ܨܶܐ. ܘܛܳ݁ܥܢܺܝܼܢ ܒܓܰܘ̈ܝܳܬܗܽܘܿܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܡܨܰܝ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܠܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܪܰܡ ܠܒܺܝܼܫܺܝܢ ܠܦܽܘܼܬܳܝܘܼܬܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܼܬܐ. ܘܩܳܢܶܝܢ ܚܰܝܠܐ ܠܐ ܡܳܝܘܼܬܐ ܕܰܛܡܺܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܶܐ ܙܥܘܿܪ̈ܶܐ ܘܰܦܨܺܝܼ̈ܚܶܐ ܘܗܘܼ̈ܦܳܟܶܐ ܦܫܺܝܼ̈ܛܐ ܘܰܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܰܪܫܺܝܼܢ ܡܼܢ ܫܟܳܚ̈ܳܬܐ ܓܰܘܳܝ̈ܳܬܐ ܕܪ̈ܰܚܝܼܩܳܢ ܡܼܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܒܰܪܳܝܬܳܐ ܕܗܘܼ̈ܠܳܢܳܝܳܬܐ... 

ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܬܳܩܢܺܝܼܢ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܛܰܘܪܺܝܢ ܐܶܠܐ ܒܡܰܥܒܳܕܳܢܘܼܬܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܢܳܒܥܺܝܼܢ ܡܼܶܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܨܳܡܰܚ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܨܰܚ ܐܶܠܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ. ܘܝܼܩܰܪܬܳܐ ܘܫܘܼܬܳܐܣܳܐ ܠܐ ܩܳܝܡܺܝܼܢ ܐܠܐ ܒܒܰܝܬܳܝܽܘܼܬܗܽܘܢ. ܘܕܺܝܼܡܽܘܼܩܪܰܛܳܝܘܼܬܐ ܘܟܺܐܢܽܘܼܬܐ ܘܡܕܰܒܪܳܢܘܼܬܳܐ ܐܰܘ ܪܳܥܝܽܘܼܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝܼ «ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܐ ܐܰܘ ܦܘܠܝܼܛܳܝܩܳܝܬܐ» ܠܐ ܟܳܫܪܳܐ ܐܶܠܐ ܒܬܘܼܓܳܪܗܘܿܢ ܘܫܘܼܡܳܫܗܘܢ. 

ܒܰܕ ܦܰܓܪܰܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܒܰܝܬܐ ܗ̱ܘ ܕܪܘܼܚܰܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܝܼܬܳܐ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܶܬܢܰܦܫܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܬܢܺܝܼܚܐ ܐܠܐ ܒܣܽܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܢܶܐ. ܘܟܽܠܰܢ ܐܰܟܚܰܕ ܐܳܪ̈ܚܶܐ ܐܺܝܼܬܰܝܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܪܘܼܚܰܢ «ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܦܰܓܪܰܢ» ܘܰܒܒܰܝܬܰܢ ܒܰܢܝܳܐ ܘܰܒܒܰܝܬܰܢ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܟܳܐ ܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܚܳܙܘ̈ܩܶܐ ܘܚܳܙܘ̈ܩܳܬܐ ܐܺܝܼܬܰܝܢ. ܘܒܰܚܙܘܼܩܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܩܺܝܼܕܺܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐܘܢܶܬܠܰܣܛܰܪ ܡܼܶܢ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܥܳܒܽܘܿܪ̈ܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ. 

ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܶܢ ܚܰܫ̈ܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܣܪܺܝܼܚܳܐ ܘܢܶܠܒܰܫ ܠܒܘܼ̈ܫܶܐ ܝܰܩܝܼܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܪܡܺܝܼܣܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܚܟܽܘܿܡ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܡܰܒܘܿܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪܝܼܫܳܝܳܐ ܕܩܘܼܝܳܡܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܐܶܠܐ܆ ܠܐ ܢܳܨܚܺܝܢܰܢ ܒܒܰܝܬܰܢ ܫܰܘܝܳܐ ܘܰܒܒܰܝܬܰܢ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܐ ܡܶܛܠ ܢܰܘܚܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ ܘܒܽܘܼܣܳܡܳܐ ܥܳܠܡܝܼܢܳܝܳܐ.

ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܡܿܰܢ ܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܐܶܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܨܺܝܼܪܺܝܼܢ ܘܰܨܪܺܝܼܪܺܝܼܢ ܒܡܰܬܠܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܘܥܒ̈ܳܕܶܐ ܙܠܺܝ̈ܡܶܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܝܳܨܶܦ ܐܶܠܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܕܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܘܡܰܟܺܝܼܟܘܼܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܼܬܐ ܘܪܰܕܝܽܘܼܬܐ ܘܰܪܡܺܝܼܣܽܘܼܬܐ ܘܙܰܗܝܽܘܼܬܳܐ ܘܣܰܚܺܝܼܚܽܘܼܬܐ ܘܓܰܠܝܽܘܼܬܐ ܘܦܳܪܘܿܫܽܘܼܬܐ ܘܬܰܡܺܝܼܡܽܘܼܬܐ ܘܰܡܝܰܬܪܽܘܼܬܐ ܘܟܺܐܢܽܘܼܬܐ ܘܚܺܐܪܘܼܬܳܐ ܘܩܰܪܺܝܼܒܽܘܼܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܼܨܘܼܬܐ ܘܰܫܦܺܝܼܥܘܼܬܳܐ ܘܰܚܘܺܝܼܚܽܘܬܐ ܘܰܦܨܺܝܼܚܘܼܬܳܐ ܘܰܚܠܺܝܼܨܘܼܬܳܐ ܘܰܠܒܺܝܼܒܽܘܼܬܐ ܘܟܰܫܺܝܼܪܘܼܬܳܐ ܘܫܰܘܝܘܼܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡܽܘܼܬܳܐ ܘܢܺܝܼܚܘܼܬܳܐ ܘܰܒܗܺܝܼܠܘܼܬܐ ܘܢܰܓܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܪܘܺܝܼܚܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܳܐ ܘܰܡܫܰܐܠܘܼܬܐ ܘܐܰܘܝܘܼܬܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܘܐܺܝܼܬܘܼܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܳܝܘܼܬܐ.... ܘܢܰܦܫܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܒܐ ܘܬܰܪܒܺܝܼܬܳܐ ܘܬܰܪܕܺܝܼܬܳܐ ܘܓܘܼܢܳܝܳܐ ܡܒܰܢܝܳܢܳܐ ܘܐܶܣܳܪ̈ܐ ܡܣܺܝܼ̈ܡܳܢܶܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܫܰܦܺܝܼܪ̈ܐ ܘܬܰܩ̈ܢܶܐ ܘܢܺܝܼܫܳܐ ܘܝܼܕܰܥܬܳܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܘܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܥܘܼܕܪܳܢܳܐ ܘܣܘܼܝܳܥܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܘܛܘܼܘܳܪܳܐ ܘܚܘܼܕܳܬܐ ܘܬܘܼܩܳܢܳܐ ܘܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܬܘܼܟܠܳܢܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܡܝܬܪ ܘܰܡܢܰܨܰܚ ܠܫܰܝܳܐ «ܐܝܩܳܪܐ ܪܰܒܳܐ» ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. 

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܕܐܶܩܰܒܶܠ ܠܳܟ (ܘܠܶܟܝ) ܐܰܟܡܳܐ ܕܘܳܠܐ. ܘܐܶܥܰܕܪܳܟ (ܘܐܶܥܰܕܪܶܟܝ) ܡܶܛܽܠ ܗܶܢܝܳܢܳܟ (ܗܶܢܝܳܢܶܟܝ). ܘܐܶܪܢܶܐ ܒܳܟ (ܘܒܶܟܝ) ܘܐܶܒܥܶܐ ܕܺܝܠܳܟ (ܕܺܝܼܠܶܟܝ) ܐܰܟܡܳܐ ܕܪܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܢܰܦܫܝ ܒܶܠܥܳܕ ܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܳܐ ܥܛܺܝܼܦܰܬ ܩܨ̈ܳܨܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܢܳܝ̈ܶܐ ܕܫܘܼܥܡܳܠܐ. ܟܰܕ ܪܳܚܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܼܢ ܩܰܫܝܘܼܬܳܐ ܕܕܺܝ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܘܣܘܼ̈ܓܦܳܢܰܝܗܘܢ. ܘܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ (ܐܢ̱ܬܝ) ܕܰܬܩܰܒܠܰܢܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܘܳܠܐ. ܘܰܬܥܰܕܪܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܗܶܢܝܳܢܝ. ܘܬܶܪܢܶܐ ܒܺܝܼ ܘܬܶܒܥܶܐ ܕܺܝܠܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܪܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ (ܪܳܢܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ) ܒܢܰܦܫܳܟ (ܒܢܰܦܫܶܟܝ) ܒܶܠܥܳܕ ܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܳܐ ܥܛܺܝܼܦܰܬ ܩܨ̈ܳܨܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܢܳܝ̈ܶܐ ܕܫܘܼܥܡܳܠܐ. ܟܰܕ ܪܳܚܶܩ ܐ̱ܢܬ (ܪܳܚܩܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ) ܡܼܢ ܩܰܫܝܘܼܬܐ ܕܕܺܝ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܘܣܘܼ̈ܓܦܳܢܰܝܗܘܢ. 

ܘܟܽܠܰܢ ܫܘܳܬ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܕܰܥ ܕܠܰܡ ܠܰܝܬ ܩܘܼܝܳܡܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܘܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܘܒܘܼܣܳܡܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܬܰܩܢܘܼܬܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܠܳܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܰܕ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܥܳܒܘܿܪ̈ܶܐ ܘܰܡܪ̈ܺܝܼܡܳܢܶܐ ܠܐ ܡܰܩܢܶܝܢ ܐܶܠܐ ܫܘܼܘܚܳܪܳܐ ܘܚܘܼܣܪܳܢܳܐ ܘܣܽܘܼܓܦܳܢܳܐ ܘܫܘܼܢܳܩܳܐ ܘܕܘܼܢܳܩܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ. ܗܼܺܝ ܗܳܕܐ ܣܳܪܚܺܝܼܢ ܘܥܳܒܕܺܝܼܢ ܒܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܘܼܫ̈ܚܳܢ ܘܰܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܥܺܕܬܳܢ̈ܳܝܶܐ ܘܓܘܼ̈ܫܡܶܐ ܡܰܪ̈ܕܘܼܬܳܢܳܝܶܐ ܘܐܘܼܡ̈ܬܳܢܳܝܶܐ. 

ܫܘܼܐܳܠܐ ܪܰܒܳܐ ܗܰܢܰܘ: ܐܼܰܪܰܐ ܠܡܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܨܰܦ ܒܛܺܝܠܐܝܼܬ ܒܚܽܘܼܫܳܚܳܐ ܘܫܽܘܼܡܳܫܳܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ؟ ܟܰܕ ܡܶܫܟܚܺܝܼܢܰܢ ܦܽܘܼܢܳܝܳܐ ܕܫܘܼܐܳܠܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܘܺܝܼܚܳܐܝܼܬ ܘܰܦܨܺܝܼܚܳܐܝܼܬ ܪܳܗܛܝܼܢܰܢ ܘܪܳܕܦܺܝܼܢܰܢ ܒܳܬܰܪܗܘܿܢ. ܐܰܪܐ ܐܶܢܳܐ ܘܐܰܢ̱ܬ (ܐܰܢ̱ܬܝ) ܘܟܽܠܰܢ ܫܘܳܬ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܟܰܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ؟ ܐܰܪܐ ܐܶܢܳܐ ܘܐܰܢ̱ܬ (ܐܰܢ̱ܬܝ) ܘܟܽܠܰܢ ܫܘܳܬ ܡܶܬܬܰܪܣܝܼܢܰܢ ܟܰܝ ܘܡܶܣܬܰܘܣܝܼܢܰܢ ܡܶܢܗܽܘܿܢ ܒܦܘܼܪܢܳܣܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܼܬܳܐ ܘܪܳܥܝܽܘܼܬܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܐܰܚܺܝܼܕܺܝܢܰܢ؟ ܐܶܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܚܰܝܠܗܽܘܿܢ ܩܰܛܝܼܢܳܐ ܘܥܰܫܺܝܼܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܬܰܪܣܶܐ ܘܢܶܣܬܰܘܣܶܐ ܡܶܢܗܽܘܿܢ؟ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܠܨܳܝܘܼܬܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܗܽܘܿܢ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܐܶܢܘܢ ܘܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܗܽܘܿܢ ܒܕܘܼܒܳܪܳܐ ܕܬܰܪܒܺܝܼܬܰܢ ܘܡܰܬܢܺܝܼܬܰܢ ܘܡܰܪܕܝܼܬܰܢ....     

ܡܶܟܳܐ ܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܡܥܺܝܼܪܐ ܠܟܽܠܰܢ ܘܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܕܳܕܳܪܰܢ ܢܰܗܝܼܪܳܐ ܡܙܰܗܪ ܠܰܢ ܕܢܶܩܢܶܐ ܘܢܶܚܟܽܘܿܡ ܚܰܝܠܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܠܡܶܫܬܰܘܙܳܒܘܼ ܡܼܶܢ ܚܰܘܓܳܐ ܥܰܩܪܳܐ ܕܰܓܪܺܝܼܦܺܝܢܰܢ. ܐܶܢ ܒܐܰܬܪܳܐ ܘܐܶܢ ܒܓܳܠܘܼܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܟܶܫܠܐ ܕܠܰܡ ܦܨܺܝܼ̈ܚܶܐ ܘܰܕܟܺܝܪ̈ܶܐ ܦܳܝܫܺܝܼܢ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ ܘܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܕܪܺܝܢ ܡܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ!  

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com