ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܘܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܘܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕܬܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܘܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕܬܐ

ܐܶܬܝܼܠܶܕ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܒܰܝܬܰܢ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܗܿܰܘ ܕܰܒܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܐܰܪܥܳܐ ܥܺܝܼܩܬܳܐ ܘܥܰܩܪܬܐ: ܥܰܠ ܚܳܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܕܠܺܝܼܚܬܳܐ ܘܰܟܣܺܝܼܬܳܐ ܕܦܘܼܠܳܓܳܐ ܘܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܪܳܕܽܘܿܦܬܐ ܘܩܳܛܘܼܠܬܳܐ... 

ܘܚܶܙܘܶܗ ܫܟܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܒܰܘܬܶܗ ܫܚܺܝܼܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܫܰܗܪܶܗ ܒܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܩܰܘܡܶܗ ܡܬܰܚܬܰܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ܆ ܝܰܩܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܛܺܝܼܡܳܐ ܘܥܶܠܳܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܘܦܘܼܪܥܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܝܼܩܳܐ ܘܐܠܝܼܨܳܐ ܘܡܰܠܙܳܢܳܐ.

ܘܡܶܟܳܐ ܐܶܬܝܼܠܶܕ «ܡܫܺܝܼܚܳܐ» ܘܰܚܝܳܐ ܒܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܦܰܪܫܰܓܢܶܗ ܟܰܕ ܡܫܰܟܠܶܠ ܘܰܡܬܰܩܶܢ ܩܰܘܡܶܗ ܡܶܢܕܪܺܝܼܫ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܘܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܣܘܼܒܳܥܳܐ ܡܶܛܠܳܬܰܢ ܒܐܰܪܥܳܐ ܪܘܺܝܼܚܬܳܐ ܘܡܰܦܪܝܳܢܝܼܬܐ: ܥܰܠ ܫܘܼܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܩܪܺܝܼܚܬܳܐ ܘܰܓܠܺܝܼܬܐ ܕܚܘܼܝܳܕܐ ܘܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܘܪܶܚܡܬܐ ܡܥܰܦܩܳܢܝܼܬܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܝܼܬܐ...

ܘܚܶܙܘܶܗ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܼܪ. ܘܒܰܘܬܶܗ ܪܺܝܼܫܳܝ. ܘܫܰܗܪܶܗ ܓܡܺܝܪ. ܘܩܰܘܡܶܗ ܗܕܺܝܼܪ. ܘܠܐ ܝܰܩܺܝܼܪ ܛܺܝܡܶܗ ܘܐܳܦܠܐ ܥܶܠܳܝ ܐܰܓܪܳܐ ܘܦܘܼܪܥܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕܬܐ: ܘܢܺܝܼܚ ܘܰܪܘܺܝܼܚ ܘܒܰܣܺܝܼܡ ܘܰܛܥܺܝܼܡ. ܘܐܽܘܼܪܚܶܗ ܪܨܺܝܼܦܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܚܽܘܼܒܳܐ ܘܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ ܨܰܡܘܼܚܬܳܢܳܐ.           

ܐܰܪܰܐ ܒܐܰܝܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܢܺܚܶܐ؟ 

ܒܗܿܰܘ ܥܰܬܝܼܩܳܐ: ܫܟܺܝܼܪ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܡܠܐ ܕܘܼ̈ܢܳܩܶܐ ܘܠܐ ܢܺܝܼܚ ܘܐܳܦܠܐ ܡܰܪܘܰܚ؟.

ܐܰܘ ܒܗܿܰܘ ܚܰܕܬܐ: ܫܰܦܺܝܼܪ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܡܠܐ ܦܘܼ̈ܢܳܩܶܐ ܘܢܺܝܼܚ ܘܡܰܪܘܰܚ؟ 

ܫܪܳܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܒܳܗܠܐ ܪܽܘܼܚܝ. ܘܒܳܣܡܳܐ ܢܰܦܫܝ ܒܗܶܕܣܳܐ ܕܦܘܼ̈ܢܳܩܰܘܗܝ ܗܰܢܺܝ̈ܐܐ ܘܰܒܪܶܢܝܳܐ ܕܩܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܦܪ̈ܺܝܼܫܳܬܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕܬܐ. ܒܪܰܡ ܚܳܝܒܳܐ ܡܶܠܰܬܝ ܡܼܶܢ ܗܿܳܝ ܕܬܶܪܫܽܘܿܡ ܟܬܺܝܼܒܬܳܢܳܐܝܼܬ ܫܪܳܝܳܐ ܘܰܥܡܽܘܼܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܒܰܘܬܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܒܗܺܝܼܠܘܼܬܗ ܡܳܪܰܬ ܛܘ̈ܒܶܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܶܢܟܰܕܘܼ ܫܶܒܩܶܬ ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܘܗܳܐ ܢܰܦܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܒܨܳܬܶܗ ܘܰܒܥܳܬܶܗ ܕܗܿܰܘ ܚܰܕܬܳܐ ܟܕ ܡܨܰܝܶܒ ܐ̱ܢܐ ܡܰܪܕܺܝܼܬܝ ܠܐܦ̈ܝ ܢܺܝܼܚܘܼܬܶܗ ܘܰܪܘܺܝܼܚܽܘܼܬܶܗ ܘܒܰܣܺܝܼܡܘܼܬܶܗ. ܘܪܰܒܰܬ ܡܶܬܝܰܐܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܬܒܰܣܳܡܘ ܒܡܘܼܙܳܓܳܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܗܿܳܝ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܨܶܒ̈ܬܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ. ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܰܦ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܬܶܦܩܽܘܢ ܒܰܒܨܳܬܶܗ ܘܰܒܥܳܬܗ ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܟܰܣܝܳܐܝܬ ܘܓܰܠܝܳܐܝܬ: ܡܶܛܠ ܗܶܢܝܳܢܐ ܩܢܘܼܡܳܝܳܐ ܘܝܘܼܬܳܪܢܳܐ ܓܰܘܢܳܝܳܐ.

ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܬܶܣܓܶܐ ܒܨܳܬܳܐ ܘܰܒܥܳܬܐ ܒܰܨܒܘܼܬ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܦܬܺܝܼ̈ܟܶܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕܬܐ ܟܰܣܝܳܐܝܬ ܘܓܰܠܝܳܐܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܘܼܡ ܘܢܶܫܰܐܠ ܣܘܼܢܩܳܢܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܛܠ ܢܰܘܚܳܐ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܳܐ. ܒܰܕ ܥܡܽܘܼܪܝܶܗ ܡܰܚܠܶܡ ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܘܰܡܥܰܫܶܢ ܘܡܰܩܢܶܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܘܬܘܼܟܠܳܢܳܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ. 

ܬܰܘܕܺܝܼ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܕܐܰܡܶܟ ܚܢܳܢܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܘܰܢܬܰܩܶܢ ܘܰܢܒܰܣܶܡ ܒܰܝܬܰܢ ܚܰܕܬܐ: ܒܰܝܬܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܚܰܠܝܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ.

ܘܡܶܟܳܐ ܒܦܘܼܪܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܥܰܠ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܰܬܐ 2024 ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܡܼܶܢ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܛܪܺܝܘܗܝ ܟܕ ܟܢܺܝܼܫ ܘܰܚܡܺܝܼܡ ܘܰܦܪܺܝܼܣ ܒܒܘܼܪ̈ܟܳܬܐ ܘܚܰܕܘ̈ܳܬܐ ܕܥܳܠܒ̈ܳܢ ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܘܙܳܟܝ̈ܳܢ ܣܰܩܘܼ̈ܒܠܳܝܳܬܐ. ܘܚܰܝܠܐ ܘܟܘܼܫܳܪܳܐ ܘܚܘܼܠܡܳܢܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܣܘܼܪܝܳܝܘܼܬܐ!

ܫܰܢ̱ܬܐ ܒܪܺܝ̣ܟܬܳܐ ܕܚܰܕܘܼܬܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܳܬܐ ܥܰܡ ܫܠܳܡܳܐ ܘܐܝܩܳܪܳܐ ܠܟܠ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com