ܛܘܟܣܐ ܣܢܝܩܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܛܘܟܣܐ ܣܢܝܩܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

 

ܛܘܟܣܐ ܣܢܝܩܐ

ܛܘܼܟܳܣܳܐ ܡܰܢ ܣܢܝܼܩܳܐ ܩܒܺܝܼܥ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܟܿܠ. ܘܢܳܡܘܿܣܳܐ ܕܢܺܝܼܪܶܗ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܥܳܢܳܐ ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܥܰܠ ܩܕܳܠܐ ܕܟܿܠ ܒܰܪܝܳܐ ܘܟܿܠ ܐܺܝܬܝܳܐ. ܘܟܳܕܶܢ ܘܐܳܣܰܪ ܠܟܿܠܰܢ. ܘܒܶܗ ܦܩܺܝܼܕܺܝܼܢܰܢ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܢܶܬܥܰܕܰܪ ܡܼܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܦܩܺܝܼܕܺܝܼܢܰܢ ܕܢܶܣܥܽܘܿܪ ܘܢܶܬܦܰܥܰܠ ܐܰܟܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܰܒܕܘܼܡܝܳܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.   

ܒܪܰܡ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܢܝܼܺܩܳܐ ܡܚܰܦܰܝ ܗ̱ܘ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܐ. ܘܐ̱ܪ̈ܙܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ܆ ܘܝܕܰܥܬܐ ܕܠܶܫܳܢܶܗ ܠܐ ܡܶܬܝܰܠܦܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܘܚܳܟܶܡ ܥܶܠܰܬ ܐܝܼܬܘܼܬܗܿ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܘܰܒܒܘܼܝܳܢܳܐ ܦܪܺܝܼܣܳܐ ܒܪܰܡ ܦܪܺܝܼܫܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܐܶܠܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܗܘܼ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ «ܘܢܶܬܚܰܕܰܬ» ܒܢܽܘܼܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܚܰܪܪܳܢܳܐ «ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ».   

ܡܶܟܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܠܳܐ ܡܫܰܡܠܐ ܒܨܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܡܶܬܬܚ̈ܝܼܒܳܢܝܳܬܶܗ ܘܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܕܐܰܩܡܶܗ ܘܕܰܪܓܶܗ ܐܳܦ ܗܘܼ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܡܘܼܠܳܝܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܝܰܘܗܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܚܺܐܪܘܼܬܐ.

ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܚܺܐܪܘܼܬܐ ܘܰܒܡܘܼܠܳܝܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܝܶܐ ܕܝܼܠܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܘܢܶܛܰܪ ܠܢܳܡܘܿܣܳܐ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ. ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܒܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܕܰܒܨܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܡܶܬܒ̈ܥܝܳܢ ܡܶܢܰܢ ܒܶܠܥܳܕ ܪܶܛܢܳܐ ܘܒܘܼܓܳܢܳܐ. ܒܰܕ ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܗܒܝܼܢܰܢ܆ ܠܐ ܡܶܬܝܼܗܶܒ ܠܰܢ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܡܥܰܕܪܺܝܼܢܰܢ܆ ܠܐ ܡܶܬܥܰܕܪܺܝܼܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܚܳܣܟܺܝܼܢܰܢ ܡܶܬܚܰܣܟܝܼܢܰܢ. ܘܠܐ ܡܬܚܰܠܡܺܝܼܢܰܢ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܝܚܺܝܢܰܢ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com