ܚܰܘܪܳܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܳܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܚܰܘܪܳܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܳܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܳܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܚܰܘܪܳܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܳܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܳܐ

«ܕܙܳܪܰܥ ܣܰܟܠܘܼܬܐ܆ ܚܳܨܶܕ ܫܰܦܠܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܥܳܬܪ ܗܰܘܢܳܐ ܐܠܐ ܒܫܘܼܪܬܳܚܳܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܳܐ.» 

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ  (451-521) 

ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ ܡܿܢ ܐܰܡܝܼܢܘܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܰܡܕܝܼܢܳܝܘܼܬܐ ܥܰܬܝܼܩܬܳܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪܝܢ. ܘܫܳܩܝܳܐ ܘܡܶܬܬܰܪܣܝܳܐ ܡܼܢ ܘܰܪ̈ܝܼܕܶܝܗܿ ܫܝܼ̈ܬܳܢܳܝܶܐ. ܘܩܰܢܝܳܐ ܥܘܼܡܩܳܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܕܝܘܼ̈ܒܳܠܶܝܗܿ ܥܒܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܘܐܺܝܼܬܶܝܗܿ ܚܕܳܐ ܡܼܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬ݂ܐ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܰܡܫܰܪܝܳܐ ܒܕܘܼܟܳܝܳܐ ܘܫܘܼܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܨܰܘܒܳܐ ܬܪܝܼܨܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܒܰܣܝܼܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܓܰܘܳܐ[1]. ܘܩܰܢܝܳܐ ܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܚܳܙ̈ܝܰܝ ܪܘܼܚܩܳܐ ܕܢܳܩܠܺܝܼܢ ܐܘܼܪܚܳܐ «ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ» ܫܘܳܬ ܩܕܳܡ ܗܶܢܝܘܿܟܳܐ ܘܚܳܙܘܿܩܳܐ ܒܗܘܼܕܳܝܳܐ ܘܫܘܼܒܳܠܐ ܕܡܶܬܒܰܥܝ̈ܳܢܝܳܬܐ..

ܫܳܩܺܝܼܬܐ ܐܺܝܼܬܶܝܗܿ ܬܪܺܝܼܥܬܳܐ ܘܰܦܪܺܝܼܬܳܐ ܠܚܰܩܠܐ ܕܒܽܘܼܝܳܪ̈ܶܐ. ܘܩܰܢܝܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܢܳܐ «ܠܐ ܦܟܺܝܼܪܳܐ» ܕܚܳܒܶܫ ܡܰܫ̈ܩܠܐ ܘܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܕܣܘܼܠܳܩܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ ܒܫܘܼܘ̈ܫܳܛܐ ܡܣܺܝܼ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܡܪ̈ܝܼܡܳܢܶܐ ܘܥܘܼܗ̈ܕܳܢܶܐ ܒܰܣܝܼ̈ܡܶܐ ܘܡܰܪܝܼܪ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܪܶܕܝܳܐ ܕܕܳܪ̈ܐ ܐܶܣܬܰܟܡܰܬ ܫܝܼܬܳܢܳܝܘܼܬܗܿ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܕܐܶܫܬܰܡܠܝ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܘܡܶܟܳܐ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝ ܚܰܘܪܳܗܿ ܘܕܰܘܪܳܗܿ ܡ̣ܢ ܟܝܬ ܐܶܣܟܝܿܡܳܐ ܘܰܚܒ݂ܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܠܶܒܫܰܬ ܕܝܼܠܳܝ̈ܳܬܐ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܒܚܘܼܒܳܐ ܚܘܺܝܼܚܳܐ ܕܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ. ܘܟܕ ܡܶܠܬ݂ܐ ܗܘܼܳܬ ܡܰܒܘܼܥܳܐ ܕܫܘܼܘ̈ܕܳܥܶܝܗܿ ܪ̈ܝܼܫܳܝܶܐ܆ ܐܬܕܰܪܓܰܬ ܘܐܶܬܛܰܘܪܰܬ ܠܫܰܘܝܘܼܬܐ ܚܕܳܐ ܕܡܶܬܬܰܪܣܝܳܐ ܡܼܢ ܡܠܘܼ̈ܐܐ ܙܘܼ̈ܡܳܝܶܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܡܫܝܼܚܳܝܳܐ ܒܦܶܪ̈ܥܶܐ ܘܚܰܘ̈ܩܶܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܐ: ܕܐܝܟ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܐܝܼܬܺܝܼܩܝ ܘܦܶܪ̈ܥܰܝ ܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܘܦܝܼܠܣܘܼܦܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܘܰܨܠܘܿܬܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܡܘܼܣܝܼܩܝܼ ܘܰܚܠܘܿܠܐ ܘܙܘܼܘܳܓ݂ܳܐ ܘܐܳܪܚܘܼܬܐ ܘܒܘܼܝܳܐܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܳܐ ܘܨܘܼܪܟܳܢܳܐ ܘܚܘܼܣܪܳܢܳܐ ܘܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܘܬܘܼܟܠܳܢܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܘܬܰܓܳܪܘܼܬܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ (ܝܩܰܪܬܐ ܘܥܕܬܐ ܘܓܰܘܐ ܘܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ) ܘܫܰܪܟܐ ܕܐܰܡ̈ܢܐ ܦܖ̈ܝܼܫܶܐ ܕܐܝܟ ܙܰܪܳܥܘܼܬܐ ܘܐܰܪܕܺܝܟܠܘܼܬܐ ܘܡܰܚܳܪܘܼܬܐ ܘܒܶܢܝܳܢܐ ܘܣܛܪ. ܘܡܶܟܳܐ ܠܶܒܳܐ ܕܐܘܼܟܦܳܢܗܿ ܪܝܼܫܳܝܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܘܼܬܗ ܘܡܰܚܝܳܢܘܼܬܗ ܒܛܘܼܟܳܣܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܘܛܰܥܡܳܐ ܘܰܛܥܳܡܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܝܳܨܦܳܐ ܕܬܶܦܓܘܿܕ ܥܒܘܼܪ̈ܝܰܘܗܝ ܨܶܒܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܠܐ ܨܶܒܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܥܰܠ ܢܳܡܘܿܣܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܘܢܳܡܘܿܣܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܒܡܰܘܫܛܳܢܘܼܬ ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܝܕܰܥܬܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܠܐܪܒܰܥ ܩܶܠܝ̈ܳܬܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܟܐܡܰܬ ܠܩܶܠܳܝܬܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܬܐ. ܘܩܶܠܳܝܬܐ ܪܶܓܫܳܢܳܝܬܐ. ܘܩܶܠܳܝܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ. ܘܩܶܠܳܝܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ. ܘܚܘܼܣܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܰܓܪܺܝܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܟܳܫܪܺܝܼܢ ܒܗܳܕܶܐ. ܒܕ ܠܐ ܢܳܐܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܥܳܐܶܠ ܘܣܳܥܰܪ ܟܠܝܘܿܡ ܠܐܰܪܒܰܥ ܩܶܠܝ̈ܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܘ̈ܳܝܳܬܐ. 

ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ «ܐܳܦܶܢ» ܟܡܺܝܼܪ ܙܝܼܘܳܗܿ ܘܰܟܡܺܝܼܕ ܨܶܡܚܳܐ ܕܡܰܦܪܓܘܼܬܗܿܐܠܐ ܣܘܼܟܳܠܐܝܬ ܒܰܕܡܘܼܬ ܬܰܘܓܳܢܳܐ «ܗܶܕܣܐ ܘܪܶܢܝܳܐ ܥܰܡܝܼܩܳܐ» ܕܳܪܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܕܚܳܒܶܩ ܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܘܢܶܣ̈ܝܳܢܳܐ ܘܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܕܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ. ܘܩܳܠܗܿ ܚܢܺܝܼܓܳ ܘܰܪܟܺܝܼܢ. ܘܩܳܪܐ ܒܓܶܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܕܰܫܒܺܝܼܩ ܝܰܬܡܳܐ ܟܕ ܦܫܺܝܓܼ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܫܰܗܝܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ. ܘܟܕ ܪܰܥܘܼܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܗܿ܆ ܐܰܪܘܚܰܬ ܘܐܰܦܬܝܰܬ ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܒܚܘܼܒܳܪܳܐ ܘܰܠܘܺܝܼܬܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܠܶܒܳܐ. ܘܕܠܐ ܦܘܼܫܳܟ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܕܫܝܼܬܳܢܳܝܘܼܬܗܿ ܣܢܝܼܩܳܐ ܠܒܘܼ̈ܨܳܝܶܐ ܪ̈ܘܺܝܼܚܶܐ ܘܚܳܒܘ̈ܫܶܐ ܕܥܳܡܩܺܝܼܢ ܒܐܶܣܟܺܝܡ ܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܗܿ ܘܡܰܒܥܳܢܘܼܬܗܿ (ܟܐܡܬ ܦܐܖ̈ܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܘܪܶܢܝܳܐ ܘܰܣܝ̈ܳܡܶܐ ܣܶܦܪ̈ܳܝܶܐ ܘܒܶܢܝܳܢܐ ܘܐܰܡܢܳܐ ܘܰܣܛܪܡ̣ܢ ܕܳܪ̈ܐ ܥܰܬܝܼ̈ܩܶܐ ܥܒܺܝܼܪ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܒܨܳܝܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܠܰܣܛܪܳܝܳܐ ܒܫܰܪܒܳܗܿ ܥܬܺܝܼܕ ܕܢܰܢܗܰܪ ܥܰܡܘܼ̈ܛܳܬܳܐ ܕܙܳܘ̈ܝܳܬܳܐ ܘܢܰܘܕܰܥ ܚܰܘܪܗܿ ܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܟ ܩܪܝܼܚܳܐܝܬ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܿܝ ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܦܩܳܢܐ ܒܰܥܘܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܘܥܰܪ̈ܡܳܬܐ. ܒܪܰܡ ܐܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ «ܕܠܶܒܳܐ ܘܪܘܼܚܳܐ» ܣܟܺܝܼܪ̈ܳܢ ܠܐ ܡܰܗܢܶܐ ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܒܘܼܚܳܢܳܐ[2]. ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܒܐܰܒܩܳܐ ܕܕܳܪ̈ܐ ܥܒܺܝܪ̈ܶܐ.

ܗܘܼܓܳܝܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܣܦܺܝܼܩ ܡܼܢ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܘܥܰܡܘܼܛܘܼܬܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܢܟܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܬܦܰܪܣܳܐ ܐܠܐ ܕܢܶܡܛܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܝܕܰܥܬܐ ܕܰܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܘܰܒܨܝܼܪܘܬܗ ܒܰܪܚܘܼܩܝܳܐ ܕܡܼܢ ܫܘܼܥܠܳܝܳܐ[3] ܟܰܣܝܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐ ܒܢܳܡܘ̈ܣܶܐ ܕܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܛܳܠܡܳܐ ܘܕܳܝܫܳܐ ܠܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܳܐ[4]܆ ܐܳܣܢܳܐ ܘܟܳܫܝܳܐ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܟܢܺܝܼ̈ܫܶܐ ܒܪܰܡ ܪ̈ܕܺܝܼܦܶܐ ܘܕܺܝܼ̈ܫܶܐ. ܘܦܳܣܩܳܐ ܘܚܳܪܒܳܐ ܨܠܳܝ̈ܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܘܰܒܠܝܼ̈ܠܐ ܕܡܰܠܙܺܝܼܢ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܘܚܳܙܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܟܝܳܢܐ. ܘܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܙܥܘܿܪܐ ܒܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܠܐ ܪܳܥܝܳܐ ܒܩܽܘܼܫܬܳܐ ܙܥܘܿܪܳܐ «ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ». ܐܠܐ ܒܩܽܘܼܫܬܳܐ ܪܰܒܳܐ «ܕܰܐܠܗܳܐ»ܡܶܛܠܗܳܕܐ ܠܐ ܡܰܩܪܳܐ܆ ܐܠܐ ܡܰܚܡܳܐ ܠܙܰܘ̈ܥܐ ܘܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܕܛܳܒ̈ܬܐ. ܘܒܘܼܝܳܢܗܿ ܠܐ ܚܳܣܰܪ ܘܐܳܦܠܐ ܒܳܨܰܪ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܒܳܣܰܪ. ܕܚܳܙܶܐ ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܪܰܒܘܼܬܐ ܒܓܰܘ ܡܰܟܺܝܼܟܘܼܬܐܘܰܒܥܘܼܡܩܳܗܿ ܫܟܺܝܼܚܺܝܼܢ ܫܒܺܝܼ̈ܠܐ ܕܩܰܘܡܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܕܰܡܨܰܝܒ ܠܘܳܬ ܚܘܼܒܳܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܐܶܢܰܚ̈ܢܳܝܐ[5]. ܘܟܳܪܙܳܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܫܟܰܚ ܠܐܠܳܗܐ ܐܶܠܐ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܪ̈ܕܰܝܐ ܘܐܶܣܳܪ̈ܐ ܬܰܪ̈ܒܝܼܬܳܢܳܝܐ ܕܩܳܛܰܪ ܥܡ ܩܰܪܝܼܒܳܐ: ܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܒܰܪ ܘܒܰܪܬ ܒܶܣܪܳܐ (ܐܰܚܳܐ ܘܚܳܬܳܐ) ܘܓܰܘܳܐ. ܘܰܡܙܰܡܢܳܐ ܠܩܶܪܝܳܢܐ ܘܗܘܼܓܳܝܳܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܐܰܡܝܼܢܳܐ ܘܰܪܘܝܼܚܳܐ ܡܛܠ ܝܕܰܥܬܐ ܚܠܺܝܼܡܬܐ[6] ܕܝܳܗܒܳܐ ܚܰܝܠܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܠܰܩܢܘܿܡܳܝܘܼܬܳܐ ܫܰܪܝܼܪܬܐ ܘܰܠܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ[7]. ܘܒܰܚܕܐ ܫܰܘܝܘ ܚܳܙܝܳܐ ܠܢܰܘܚܳܐ ܗܘܼܠܳܢܳܝܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܳܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܶܐ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܘܟܳܕܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܒܰܥܒ̈ܕܶܐ ܬܪ̈ܝܼܨܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܒܰܢܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܡܝܰܩܪܐ ܠܥܰܡܠܐ ܐܝܼܬܝܼܩܳܝܳܐ ܕܓܳܠܰܚ ܫܘܼܦܪ̈ܶܐ ܣܩܺܝܼ̈ܠܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܠܐ ܪܳܥܝܳܐ ܐܠܐ ܒܕܘܼܒܳܪܳܐ ܚܰܘܣܳܢܳܝܐ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܡܰܟܣܳܪܳܐ ܘܛܘܼܟܳܣܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܒܡܶܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܝܳܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܬܐ. 

ܚܝ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܘܐܝܼܬܝ̈ܩܳܝܶܐ ܓܪܶܡ ܚܰܨܳܐ «ܦܳܩܰܪܬܐ»[8] ܐܢܘܢ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ ܒܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܼܩܘܼܢܳܝܬܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܒܐܶܣܟܺܝܿܡܳܐ ܦܪܝܼܫܳܐ. ܘܡܰܠܦܳܐ ܕܫܰܝܢܐ ܘܚܰܕܘܳܐ ܒܗܝܼܠܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܘܫܰܛ ܐܠܐ ܒܰܦܓܘܼܕܝܳܐ ܕܝܰܨܪ̈ܶܐ ܡܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܒܰܩܦܘܼܚܝܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܰܗܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܕ ܡܶܣܬܰܟܪܝܼܢ ܡܰܒܘ̈ܥܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܡܶܬܚܰܣܟܝܼܢ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܦܳܪܘܿܫܳܐ ܘܦܳܓܘܿܕܳܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܰܘܗܝ ܘܦܰܪܳܫܳܐ ܘܫܰܒܳܠܐ ܕܡܰܬܢܺܝܼܬܶܗ ܘܬܰܪܒܺܝܼܬܶܗ ܘܡܰܪܕܺܝܼܬܶܗ. ܡܶܛܠܗܳܕܐ ܡܢܰܨܚܳܐ ܠܕܘܼܒܳܪܐ ܘܥܰܡܠܐ ܕܰܦܟܺܝܼܪ ܠܫܘܼܥܒܳܕܐ[9]. ܘܰܒܗܳܕܐ ܕܰܘܪܳܐ ܡܢܰܡܣܳܢܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ. ܘܠܠܒܳܐ ܕܰܘܪܳܐ ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ[10]. ܟܕ ܬܳܒܥܳܐ ܕܟܠܡܶܕܶܡ ܢܶܬܩܢܶܐ ܒܰܡܫܘܼܚܬܐ. ܐܠܐ ܚܘܼܒܳܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܟܰܝܠܐ ܘܰܡܫܘܼܚܬܐ. ܘܢܝܼܫܳܗܿ ܫܘܼܘܫܳܛܐ ܗ̱ܘ ܗܘܼܠܳܢܳܝܳܐ ܘܣܘܼܟܳܠܳܝܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬ݂ܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܼܬܢܳܝܳܐ ܘܝܰܩܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܐ[11]. ܒܕ ܠܐ ܬܳܩܶܦ ܘܐܳܦܠܐ ܬܳܩܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܠܐ ܒܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܥܪܝܼܡܬܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܐ. ܟܐܡܰܬ ܥܳܠܡܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܥܳܠܡܳܐ ܕܗܘܼܠܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ.

ܠܦܘܼܬ݂ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܠܰܝܬ ܒܰܟܝܢܐ ܒܰܪܝܳܐ ܣܰܒܗܽܘܼܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܳܡܝܳܝܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܶܐ ܡܶܬܚ̈ܙܝܳܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚ̈ܙܝܳܢܐ ܐܺܝܼܬ ܕܰܡܫܰܒܚܝܼܢ ܘܰܡܢܰܨܚܝܼܢ ܠܛܘܼ̈ܟܳܣܶܐ ܣܢܺܝܼ̈ܩܶܐ ܘܠܰܙܢܳܢܳܝܘܼܬܐ[12] ܦܬܝܼܟܰܬ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܘܚܰܘܪ̈ܶܐ ܘܕܰܘܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܕܪ̈ܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ: ܪܶܡܙܳܐ ܐܶܢܘܢ ܕܚܰܬܺܝܼܬܘܼܬܐ[13] ܘܥܰܬܺܝܼܪܘܼܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܘܨܶܒ݂ܝܳܢܐ ܐܶܢܘܢ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܡܶܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܝܼܪ̈ܶܐ ܥܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܰܟܕ̈ܝܢܶܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܠܫܘܼܡܠܳܝ ܒܨܺܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܣܢܺܝܼܩܘܼܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܫܘܼܥܠܳܝܳܐ[14] ܘܰܪܡܳܝܳܐ ܕܚܘܼ̈ܒܠܐ ܘܕܰܘܫܳܐ ܕܐܝܼܩܳܪܳܐ. ܘܰܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬ݂ܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܘܼ ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܐܠܐ ܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܘܰܠܙܶܕܩ̈ܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܡܶܫܬܰܪܫܺܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܰܝܶܗ[15]: ܐܝܩܳܪܗ ܪܰܒܳܐ. ܡܛܠܗܳܕܐ ܗܿܘ ܕܰܡܕܰܠܩܶܒ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ܆ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܛܘܼܟܳܣܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܐܠܗܳܝܳܐ. ܒܰܕ ܠܰܝܬ ܡܿܢ ܕܣܳܦܶܩ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܣܘܼܝܳܥܳܐ. ܕܟܿܠ ܐ̱ܢܳܫ ܣܢܺܝܼܩ ܠܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܛܠ ܩܘܼܝܳܡܳܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܟܳܫܪܳܐ ܨܒܽܘܼܬܐ ܒܰܪܡܳܝ ܚܘܼ̈ܒܠܐ ܘܰܕܝܳܫ ܐܝܼܩܳܪܳܐ «ܕܩܰܪܝܼܒܳܐ» ܒܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܕܰܒܨܺܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܣܢܺܝܼܩܘܼܬܐ.

ܒܰܩܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܠܐ ܩܶܨܰܬ ܪܝܼܫܘܼܬܐ ܕܥܶܠܬܐ ܘܥܶܠܬܳܢܳܐ[16] ܡܶܨܛܰܥܰܠ ܘܡܶܣܬܰܝܰܒ ܘܡܶܬܟܰܬܰܡ ܘܡܶܬܛܰܢܰܦ ܘܡܶܬܛܰܠܰܫ ܒܡܰܪܕܺܝܼܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܩܶܨܰܬ ܚܰܝܠܐ ܡܰܥܒܕܳܢܳܝܳܐ (ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ) ܕܕܘܼܟܰܬ ܪܘܼܒܳܝܳܐ ܘܬܘܼܠܡܳܕܳܐ ܘܕܘܼܪܳܓܳܐ ܘܢܘܼܦܳܩܳܐ[17]. ܡܟܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܐܳܚܠܐ[18] ܘܨܦܘܿܢܳܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܰܡܟܰܦܪܐ ܘܰܡܚܰܠܠܐ ܘܰܡܫܝܼܓܳܐ ܠܨܰܥܠܘܼܬܐ ܕܛܘ̈ܠܫܶܐ ܘܣܘܼ̈ܝܒܶܐ ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܬܳܒܰܥ ܕܰܟܝܘܼܬܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ. ܕܥܳܫܦܳܐ ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܘܙܝܼ̈ܙܳܢܐ ܪ̈ܶܥܝܳܢܳܝܐ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܟܕ ܟܳܠܝܳܐ ܘܙܳܓܪܳܐ ܐܘܼܖ̈ܚܳܬܐ ܠܐ ܢܳܡܘ̈ܣܳܝܳܬܐ ܕܚܶܪܡܳܐ܆ ܦܳܬܚܳܐ ܘܕܳܪܫܳܐ ܐܘܼܖ̈ܚܳܬܐ ܢܳܡܘ̈ܣܳܝܳܬܐ ܕܚܘܼܠܐ ܡܛܠ ܒܗܺܝܼܠܘܼܬܐ ܘܬܰܩܢܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ. ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܚܰܘܪܐ ܒܡܰܚܙܝܼܬܳܐ ܕܢܰܦܫܐ ܠܡܶܫܬܰܟܚܳܢܘܼܬ݂ܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܫܬܰܡܠܝܳܢܘܼܬܐ ܕܝܳܬܐ (ܐܶܢܰܚܢܳܝܬܳܐ) ܕܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܘܰܡܝܰܩܪܐ ܠܩܰܪܝܼܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܠܥܳܕ ܬܰܢܘܰܝ ܘܦܘܼܪܫܳܢܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ: ܕܕܶܟܪܳܐ ܘܢܶܩܒܳܐ. ܘܠܐ ܚܳܝܪܳܐ ܒܦܰܠܳܚܳܐ ܘܰܡܕܰܝܠܳܢܳܐ ܐܝܟ ܡܳܐܢܳܐ ܒܨܺܝܼܪܳܐ ܐܰܘ ܐܘܪܓܰܢܘܢ ܒܣܺܝܼܪܐ ܐܠܐ ܐܺܝܼܬܝܳܐ ܥܳܒܘܿܕܐ ܕܰܡܫܰܡܠܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܕܓܘܼܫܡܳܐ ܕܠܶܗ ܡܶܬܒܰܝܬܐ. ܘܠܐ ܒܳܐܬ ܒܐܰܘ̈ܢܶܝܗܿ ܛܘܼܒ̈ܬܳܢܶܐ ܐܰܓܪܳܐ ܘܐܝܩܳܪܳܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܠܐܝܳܐ. ܒܕ ܝܳܗܒܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܠܩܘܼܒܠܐ ܕܥܰܡܠܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܘܿܕ ܝܳܨܦܳܐ ܠܰܡܬܰܩܳܢܘ ܥܘܼܫܢܳܐ ܐܠܐ ܐܦ ܡܶܬܚܰܦܛܳܐ ܒܥܘܼܫܳܢܳܐ ܕܰܡܚܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܗܿ ܐܶܣܛܘ̈ܟܣܶܐ ܕܡܶܫܬܰܠܛܳܢܘܼܬܐ (ܪܘܼܫܳܢܐ ܘܫܘܼܠܛܳܢܳܐ) ܘܩܰܘܡܐ ܕܰܠܩܘܼܒܠܳܝܳܐ ܐܠܐ ܒܘܼܢܳܝܳܐ ܘܬܘܼܡܳܡܳܐ ܘܫܘܼܡܠܳܝܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܙܘܼܗܳܪܳܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ[19].

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܿܢ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܘܿܕ ܗܰܕܳܡܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܐܠܐ ܐܳܦ ܐܰܪܓܘܼܒܠܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܟܳܐ ܠܐ ܨܳܒܝܳܐ ܐܶܠܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܐܝܼܬܝܼܩܘ̈ܢܳܝܶܐ ܘܠܘܿܓܝ̈ܩܳܝܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܢܳܛܪܝܼܢ ܫܘܼܘܫܳܛܐ ܚܠܺܝܼܡܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܥܰܫܰܢ ܘܢܶܬܗܰܒܰܒ ܒܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܕܡܶܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܳܝܳܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܬܐ. ܘܰܨܒܘܼܬܐ ܗܳܕܐ ܠܐ ܟܳܫܪܳܐ ܐܶܠܐ ܒܥܝܼܪܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܡܰܕܥܳܢܘܼܬܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ. ܘܟܕ ܫܒܺܝܠܳܗܿ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܨܝܼܪܘܼܬܐ܆ ܐܰܢܢܩܳܐܝܬ ܝܳܨܦܳܐ ܘܡܬܚܰܦܛܳܐ ܒܬܰܕܟܺܝܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܼܢ ܡܖ̈ܝܼܡܳܢܝܳܬܐ ܕܖ̈ܶܓ݂ܫܶܐ ܣܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܝܰܨܪ̈ܶܐ ܒܝ̈ܫܶܐ: ܕܐܝܟ ܫܘܼܒܗܳܪܳܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܳܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܳܐ ܘܨܰܚܢܘܼܬܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ ܘܡܬܚܰܙܘܙܳܝܳܢܘܬܐ ܘܰܡܫܲܩܠܘܼܬ݂ܐ ܘܫܘܼܦܰܪܕܝܩܘܬܐ ܘܚܲܣܳܡܘܼܬ݂ܐ ܘܝܰܥܢܘܼܬܐ ܘܩܰܠܘܼܛܘܼܬܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢܘܼܬܐ ܘܣܰܢܝܘܼܬܐ ܘܚܶܡܬܐ ܘܐܠܡܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܰܢܩܰܡܬܐ... ܘܐܶܢ ܡܰܨܝܐ ܦܳܠܩܳܐ ܠܚܰܝܠܐ ܣܡܺܝܼܡܳܐ: ܥܶܠܬ݂ܐ ܪܝܼܫܳܝܬܳܐ ܕܚܶܛܝ̈ܳܢܐ ܘܣܶܛܝ̈ܳܢܐ ܪ̈ܰܒܶܐ ܘܰܙܥܘܿܪ̈ܶܐ ܕܙܳܓܪܺܝܼܢ ܐܘܼܪܰܚ ܬܰܪܥܽܘܼܬܐ «ܫܘܼܝܳܢܐ ܘܚܘܼܝܳܕܐ ܕܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ» ܓܰܘܳܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܪܰܗܒܘܿܢܳܐ ܣܰܪܝܼܟܳܐ ܘܕܰܒܝܼܩܳܐ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܗܳܢܳܐ: ܓܰܙܳܐ ܥܰܬܝܼܪܳܐ ܕܝܰܩܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܒܚܘܼܫܳܚܳܐ ܕܪܰܗܒܘܿܢܳܐ ܗܳܢܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܡܶܬܚܰܫܚܳܐ ܒܒܘܼܝܳܢܐ ܘܰܒܙܘܼܗܳܪܳܐ ܠܬܘܼܠܡܳܕܐ ܕܝܰܨܪܳܐ[20] ܘܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܕܨܺܝܼܠܐ[21]. ܡܰܬܩܳܠܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܿܢ ܬܰܩܢܘܼܬ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ (ܐܝܬܺܝܩܘܢ) ܐܝܬܼܶܝܗܿ ܕܢܳܛܪܳܐ ܘܰܡܛܰܘܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܡܰܬܩܳܠܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܝܢ ܡܠܺܝܼܠܘܼܬܐ (ܠܘܓ݂ܝܩܝ) ܐܝܼܬܶܝܗܿ ܕܢܳܛܪܳܐ ܘܰܡܛܰܘܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܐܝܼܬܺܝܼܩܘܿܢ: ܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܘܝܳܠܘܿܦܘܼܬܐ ܐܝܼܬܶܝܗܿ ܕܣܘܼܥܪ̈ܳܢܐ ܘܰܥܒ̈ܕܶܐ ܠܐ ܦܣܺܝܼ̈ܣܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܶܬܥܰܒܕܘܢ ܘܢܶܫܬܰܠܡܘܢ. ܘܠܘܓ݂ܺܝܩܺܝ: ܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܘܝܳܠܘܿܦܘܼܬܐ ܐܝܼܬܶܝܗܿ ܕܣܘܼܥܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܥܒ̈ܕܐ ܦܣܺܝܼ̈ܣܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܠܨܳܝ ܥܒܳܕܗܘܢ ܘܫܘܼܡܠܳܝܗܘܢ. 

ܟܠܗܿ ܨܒ݂ܽܘܼܬܐ ܬܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܐܝܼܬܘܼܬܳܢܳܝܐ. ܡܶܟܳܐ ܢܝܫܗܿ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܠܐ ܡܶܬܚܰܪܪܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ (ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ) ܡ̣ܢ ܣܰܩܘܼܒ̈ܠܳܝܳܬܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܘܼܬܗ ܡ̣ܢ ܖ̈ܶܓ݂ܫܶܐ ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܣܡܺܝܼ̈ܡܶܐ: ܟܕ ܕܳܪܫܳܐ ܐܘܼܪܰܚ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܚܕܳܝܘܼܬܐ ܘܐܰܘܝܘܼܬܐ ܒܚܘܼܒܳܐ ܐܘܼܦܩܳܢܳܝܳܐ ܘܥܰܡܘܼܕܳܝܳܐ. ܘܰܒܡܶܬ݂ܚܰܫܚܳܢܘܼܬܐ ܕܰܫܒܝ̈ܠܐ ܦܘܼܪ̈ܢܳܣܳܝܶܐ ܘܬܰܖ̈ܒܝܼܬܳܢܳܝܶܐ ܘܬܶܐܓܘܼܪ̈ܬܳܢܳܝܶܐ܆ ܨܳܒܝܳܐ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܪܡܺܝܼܣܳܐ ܕܐܳܡܰܪ: «ܟܠ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܥܒܶܕܘ ܠܗܘܢ» (ܡܬܝ : 7 12). ܕܟܐܢܘܼܬܐ ܠܰܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܡܶܬܬܒܰܥ ܡܶܛܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܓܳܡܪܳܐ ܐܠܐ ܒܗܿܘ ܡܳܐ ܕܬܳܒܰܥ (ܒܰܪܢܳܫܐ) ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܒܥܺܝܘܼܗܝ ܐܳܦ ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܝܰܩܝܼܪ ܘܩܰܕܺܝܫ ܡܛܠ ܟܺܐܢܘܼܬܐ ܘܫܰܘܝܘܼܬܐ. ܘܪܰܒܰܬ ܫܳܩܝܳܐ ܘܪܳܘܝܳܐ ܒܡܰܬܠܐ ܕܐܡܿܪ: «ܠܰܝܬ ܕܩܰܪܝܼܒ ܠܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܗܘܿ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܘܰܡܫܰܡܠܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ». ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܡܰܟܝܳܢܐ ܗ̱ܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܫܺܝܼܚ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܛܳܒܬܐ. ܕܰܫܢܺܝܼܙܘܼܬܐ ܘܰܙܠܺܝܼܡܘܼܬܐ ܘܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ ܡܰܘܠܕܳܐ ܒܘܼ̈ܠܒܳܠܐ ܘܩܶܛܖ̈ܐ. 

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܡܶܬܬܟܝܼܢܺܝܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܡܶܬܝܗܶܒ ܘܡܶܬܢܣܶܒ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܕܝܳܐ ܕܩܘܼܝܳܡܳܐ. ܟܐܡܬ ܒܐܶܣܳܪ̈ܐ ܕܡܰܗܒܳܐ ܘܡܰܣܒܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ. ܘܚܳܣܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗܿܝ ܕܡܶܬܟܰܫܝܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܩܳܢܶܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܳܢܳܝܳܐ ܕܝܳܬܗܿ ܐܠܐ ܕܢܰܘܬܰܪ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܕܐ ܐܠܨܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܐܰܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܡܰܪܕܺܝܼܬܗܘܿܢ ܬܰܪܒܝܼܬܳܢܳܐܝܬ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܐ ܘܣܘܼܟܳܝܳܐ. ܕܰܫܪܺܝܼܥ ܢܝܼܫܳܐ. ܘܰܣܪܺܝܼܚ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܘܰܫܚܺܝܼܩ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܥܰܘܠܐ ܫܟܺܝܼܚ ܒܟܠ ܫܘܿܩ. ܘܫܘܼܩܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ. ܘܪܘܼܫܥܳܐ ܒܟܠ ܕܘܼܟ. ܘܰܣܪ̈ܺܝܼܩܰܝ ܫܘܼܒܚܳܐ ܡܰܩܠܺܝܼܢ ܘܚܳܣܡܺܝܼܢ ܘܪܳܕܦܺܝܼܢ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܛܒܐ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܐܶܫܟܰܚ ܐܘܼܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ «ܠܒܰܝܬܶܗ ܓܰܘܳܝܳܐ» ܟܰܕ ܟܢܺܝܼܫ ܘܰܚܡܺܝܼܡ ܘܰܒܗܺܝܼܠ ܒܦܰܘܫܳܐ ܘܩܽܘܼܘܳܝܳܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܥܰܘܠܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܝܳܕܥ ܘܡܶܬܟܠܐ ܘܠܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܬ. ܘܫܳܡܥ ܠܩܳܠ ܬܐܪܬܐ ܟܕ ܐܰ̇ܚܺܝܼܕ ܣܘܼ̈ܟܳܠܳܝܳܬܐ ܕܟܺܐܢܽܘܼܬܐ ܘܰܬܪܺܝܼܨܘܼܬܐ ܪܣܺܝܼܟܬܐ[22]. ܠܐ ܟܳܫܰܪ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܨܰܚ ܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܡܫܰܘܫܛܳܢܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܪ̈ܡܳܬܐ ܘܥܰܣ̈ܩܳܬܐ ܐܠܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܘܰܒܚܘܼܪܳܪܐ ܕܡܼܢ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܘܰܥܝ̈ܳܕܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ[23] «ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ» ܣܳܚܘܿܦܬܐ ܘܐܶܢܳܢܝܘܼܬܐ ܩܳܛܘܿܠܬܐ. ܘܚܘܼܠܡܳܢܳܐ ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܡܬܒܰܥܝܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܩܢܶܐ ܐܠܐ ܒܡܰܝܬܝܘܼܬ ܠܒܳܠܐ ܗܿܝ ܕܐܳܡܪܳܐ: «ܬܶܕܥܘܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܢܚܰܪܰܪܟܘܢ» (ܝܘܚܢܢ: 8: 31). ܗܳܢܘ ܩܠܝܼܕܳܐ ܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܕܦܳܬܚ ܩܘ̈ܦܠܐ ܣܟܺܝܼܪ̈ܐ ܕܗܰܘ̈ܢܐ ܘܠܶܒܘ̈ܬܐ. ܒܕ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܕܚܘܼ̈ܟܳܡܰܝ ܫܪܳܪܐ[24] ܥܣܶܩ ܗ̱ܘ ܓܘܼܡܳܪܳܐ ܘܬܘܼܡܳܡܳܐ ܕܡܬܝ̈ܰܠܦܳܢܝܳܬܐ ܕܪ̈ܝܼܫܳܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܥܳܐܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܝܰܬܝܪ ܩܳܪܒ ܠܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܬܰܩ̈ܢܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܡܿܢ ܓܠܽܘܼܠܽܘܼܬܐ[25] ܐܝܼܬܶܝܗܿ ܕܡܶܬܩܰܢܝܳܐ ܒܰܡܪܝܼܩܘܼܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܕܰܟܝܘܼܬ ܠܶܒܳܐ. ܘܟܕ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ܆ ܢܳܩܠܐ ܐܘܼܪܰܚ ܩܘܼܝܳܡܳܐ ܘܪܘܼܒܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܰܡܫܰܐܠܘܼܬܐ ܫܰܪܝܼܪܬܐ ܕܢܳܗܪܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܐ...

 ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ ܡܿܢ ܡܫܰܘܝܳܐ ܘܰܡܫܰܦܝܳܐ ܥܰܪ̈ܡܶܐ ܕܐܘܼܪܚܳܐ. ܘܡܰܩܠܐ ܘܰܡܒܰܨܪܳܐ ܝܘܼܩܪܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ. ܒܰܕ ܒܰܕܡܘܼܬ ܫܘܼܦܝܼܢܳܐ ܐܝܬܶܝܗܿ ܕܓܳܪܶܕ ܝܰܬܝܼܪܘܼܬܐ ܕܝܰܬܝܼܪ̈ܳܬܐ. ܘܰܦܨܝܼܕܳܐ ܕܡܳܠܐ ܣܦܺܝܼܩܘܼܬܐ ܕܰܣܦܺܝܼ̈ܩܳܬܐ. ܘܢܘܼܗܪܳܐ ܕܕܳܠܶܩ ܒܚܶܫܟܳܐ ܕܙܳܘ̈ܝܳܬܐ ܚܶܫܘܿܟ̈ܳܬܐ ܠܒܘܼܗܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܐܶܣܦܘܼܓܳܐ ܕܡܳܪܩܳܐ ܡܰܚܙܝܼܬܗܿ[26]. ܡܛܠܗܳܕܐ ܠܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܳܗܿ ܒܺܝܼܫܬܐ ܐܝܼܬܝܼܩܳܘܢܳܝܬܐ ܘܩܰܘܡ̈ܐ ܕܕܰܠܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ. ܘܡܶܬܚܰܦܛܳܐ ܕܰܬܫܰܪܪ ܫܘܼܠܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܒܒܘܼܝܳܢܳܐ ܙܗܝܼܪܳܐ ܕܓܳܠܶܓ ܘܺܝܼܠܐ ܕܪܰܒܘܼܬ݂ܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ «ܟܐܡܰܬ ܪܰܒܘܼܬ ܢܰܦܫܳܐ»[27] ܕܦܳܬܚܳܐ ܐܘܼܪܰܚ ܚܘܼܒܳܐ ܘܚܺܐܪܘܼܬܐ ܘܙܶܕܩܳܐ ܘܰܬܚܘܼܡܳܐ ܕܥܰܡܠܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐ ܘܒܰܣܝܼܡܳܐ. ܘܢܳܩܠܐ ܫܒܺܝܼܠܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܠܫܺܝܼܢ ܡܼܢ ܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܣܬܰܪܚܺܝܼܢ ܡܼܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܫܳܒܩܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܠܝܼܛܳܐ ܘܐܰܡܝܼܪܳܐ ܕܐܶܣܦܰܪܣܶܗ[28] ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ ܒܰܪܚܘܿܩ ܕܘܼܘ̈ܳܕܶܐ ܘܣܘܼܪ̈ܳܕܶܐ ܣܳܪ̈ܚܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ.

ܗܿܝ ܕܢܶܕܰܥ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܬܚܘ̈ܡܰܘܗܝ܆ ܡܰܪܒܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܕ̈ܥܳܬܐ[29] ܘܡܰܫܩܠܐ ܐܝܬܶܝܗܿ ܕܡܘܼܟܳܟܳܐ ܘܪܘܼܨܳܢܳܐ ܒܡܘܼܢܳܥܳܐ ܠܐ̱ܢ̈ܫܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܙܳܟܘܼܬܐ ܕܚܰܫ̈ܐ ܘܝܰܨܪ̈ܐ[30]. ܡܶܛܠܗܳܕܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܢܐ ܕܰܟܒܝܼܢܳܐ ܡܓܰܪܶܓ «ܝܕܰܥܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܶܝܗܿ». ܒܕ ܢܳܗܰܪ ܗܿܘ ܕܚܳܟܶܡ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܬܚܘ̈ܡܰܝ ܚܺܐܪܘܼܬܶܗ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܛܢܳܢܳܐ «ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ» ܠܐ ܝܳܪܒܳܐ ܦܪܘܿܫܘܼܬܐ ܘܥܝܼܪܘܬ݂ܐ ܘܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܘܰܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܘܰܡܝܰܬܪܘܬ݂ܐ ܘܟܺܐܢܘܼܬܐ. ܕܕܳܝܒܺܝܼܢ ܝܰܨܪ̈ܶܐ ܩܪ̈ܺܝܼܣܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܶܝܗܿ ܫܰܚܝ̈ܢܶܐ ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܛܳܐܢ ܚܠܳܦܝܗܿ. ܘܡܳܠܝܳܐ ܠܶܗ ܥܺܝܼܪܽܘܼܬܐ ܘܰܙܪܺܝܼܙܽܘܼܬܐ ܘܰܚܠܺܝܼܨܽܘܼܬܐ ܘܥܰܫܝܼܢܽܘܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܫܘܼܡܠܳܝ ܝܰܡܝܼ̈ܢܳܝܳܬܐ ܒܰܪܚܽܘܿܩ ܣܶܡܳܠܝ̈ܳܬܐ. ܕܐܝܟ ܚܶܡܬܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܫܝܼܛܘܼܬܐ ܘܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܐܝܼܢܘܼܬܐ ܘܝܰܥܢܘܼܬܐ ܘܩܰܠܘܼܛܘܼܬܐ ܘܰܣܛܰܪ[31]

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܿܢ ܪܘܼܚܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܒܺܝܼܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܠܰܝܬܘܗܝ ܦܰܓܪܐ ܕܰܠܒܺܝܼܫ ܪܘܼܚܳܐ ܐܝܟ ܕܡܶܬܚܰܫܒܳܐ. ܘܪܘܼܚܳܐ ܡܬܝܼܩܳܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܩܰܢܝܳܐ ܚܰܝܠܐ ܐܠܗܳܝܳܐ. ܘܠܐ ܢܳܦܠܐ ܬܚܘܿܬ ܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܕܣܰܩܘܒ݂̈ܠܳܝܳܬܐ. ܘܕܳܚܩܳܐ ܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܘܥܰܪܝܘܼܬܐ[32] ܘܫܰܒܝܘܼܬܐ. ܘܫܳܒܩܳܐ ܕܰܢܝܰܩܪ ܘܢܰܚܶܒ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܐܝܟ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܓܠܺܝܼܙ ܡܼܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗܳܢܳܐ ܚܳܟܡ ܕܠܰܡ ܝܕܰܥܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܩܶܪܝܳܢܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܠܐ ܕܢܶܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܠܝܳܐܝܬ. ܕܢܘܼܬܳܦ̈ܐ ܘܚܘܼܬܚ̈ܳܬܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܳܠܚܺܝܼܢ ܘܰܡܥܰܟܪܺܝܼܢ ܘܰܡܫܰܕܠܺܝܼܢ ܘܡܰܕܡܟܺܝܼܢ. ܐܠܐ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܘܛܰܥ̈ܡܶܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܡܫܰܦܶܝܢ ܘܰܡܫܰܘܫܛܺܝܼܢ ܘܰܡܒܰܣܡܺܝܼܢ ܘܰܡܥܺܝܼܪܺܝܼܢ. ܡܶܟܳܐ ܟܕ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܗܳܘܝܢ ܡܕܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡܨܰܝ̈ܒܳܢܐ ܘܰܡܗܰܕ̈ܝܳܢܐ܆ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܼܢ ܢܘܼ̈ܟܳܬܐ ܘܫܘܼ̈ܩܳܦܐ ܡܕܰܥܪ̈ܳܢܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡܥܺܝܼ̈ܩܳܢܶܐ ܘܡܰܗܪ̈ܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ[33]. ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܡܶܙܕܰܘܕܺܝܼܢ ܘܡܶܬܦܰܛܡܺܝܼܢ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܶܐ ܩܰܛܝ̈ܢܶܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܢܳܩܶܠ ܐܘܼܪܰܚ ܚܘܼܕܳܬܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܦܪ̈ܝܼܫܶܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܥܰܡܘܼܕܳܝܳܐ ܟܐܡܰܬ «ܚܘܼܒܳܐ ܕܐܠܗܐ» ܘܚܘܼܒܳܐ ܐܘܦܩܳܢܳܝܳܐ ܟܐܡܬ «ܚܘܼܒܳܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ». ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܒܺܝܼܢܺܝܼܢ ܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ[34] «ܟܐܡܰܬ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ: ܒܝܼܫܬܐ ܘܛܒܬܐ. ܘܚܶܫܟܳܐ ܘܢܘܼܗܪܐ.. ܘܫܰܪܟܐ». ܒܕ ܡܬܰܚܶܡ ܦܘܼܩܕܳܢܳܐ ܪܰܒܐ: «ܕܬܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܟ ܡܼܢ ܟܠܗ ܠܶܒܳܟ. ܘܡܼܢ ܟܠܗܿ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܡܼܢ ܟܠܗ ܚܰܝܠܳܟ. ܘܡܼܢ ܟܠܗ ܪܶܥܝܳܢܟ. ܘܕܰܬܪܝܢ ܕܕܳܡܶܐ ܠܗ. ܕܬܶܪܚܰܡ ܠܩܪܝܼܒܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܟ» (ܡܬܝ 22: 37-39). ܘܚܰܝܠܐ ܥܳܒܘܿܕܳܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܗܳܢܳܐ ܩܳܛܠ ܝܰܨܪ̈ܐ ܕܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܡܰܪܝܼܪܬܐ. ܘܩܳܒܰܥ ܚܠܳܦܶܝܗܿ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܚܕܳܐ ܕܫܳܩܝܳܐ ܡܼܢ ܡܥܺܝܼܢܳܐ ܕܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܒܰܣܝܼܡܬܐ. 

ܡܕܰܒܪܢܳܐܝܬ ܡܿܢ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܝܳܨܦܳܐ ܕܟܺܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ. ܘܪܰܒܰܬ ܡܝܰܩܪܐ ܠܡܰܕܥܳܐ ܦܳܪܘܿܫܳܐ ܕܐܰܣܺܝܼܪ ܒܪܘܼܒܳܝܗܿ ܘܫܘܼܘܫܳܛܗܿ. ܕܡܶܬܚܫܶܒ ܫܶܬܐܣܬܗܿ ܐܝܼܬܺܝܩܘܿܢܳܝܬܐ ܒܫܘܼܪܳܪܐ ܕܫܰܘܝܘܼܬܐ ܘܬܘܼܚܳܡܐ ܕܙܶܕ̈ܩܶܐ ܘܐܰܩܡܳܐ ܕܟܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܘܼ̈ܫܚܳܢ «ܪ̈ܰܒܐ ܘܰܙܥܘܿܪ̈ܐ». ܘܫܘܼܘ̈ܕܳܥܶܝܗܿ ܠܐ ܡܶܬܕܰܒܩܺܝܼܢ ܒܕܰܪܓܳܐ ܐܝܩܳܪܗ܆ ܐܠܐ ܡܶܣܬܰܒܟܺܝܼܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܕܰܪܓܳܐ ܐܰܩܡܶܗ. ܘܬܳܒܥܳܐ ܩܘܼܝܳܡܐ ܘܗܘܼܒܳܒܳܐ ܩܢܘܼܡܳܝܳܐ ܘܓܰܘܳܢܳܝܐ ܒܪܘܼܚܳܐ ܡܬܚܰܠܦܳܢܝܼܬܐ: «ܗܕ̈ܡܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ». ܡܶܟܳܐ ܡܝܰܬܪܐ ܠܡܬܥܰܕܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܡܟܳܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܬܐܣ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܰܝ ܢܝܼܫܳܐ. ܕܚܳܫܒܳܐ ܠܗܘܿܢ ܗܰܕܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܶܐ ܕܚܕ ܓܘܼܫܡܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܝܼܢ ܫܘܳܬ ܠܗܘܼܒܳܒܳܐ ܘܒܘܼܣܳܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܓܰܘܳܐܘܩܶܛܪ̈ܐ ܘܒܘܼ̈ܠܒܳܠܐ ܠܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܐܠܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܐܰܘܝܳܐ ܕܰܚܙܺܝܼܩ ܒܗܶܢܝܳܢܐ ܡܶܬܚܰܠܦܳܢܐܘܫܰܘܝܘܼܬܐ ܠܐ ܓܳܡܪܳܐ ܐܠܐ ܒܰܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬ ܫܰܝܳܐ «ܐܝܩܳܪܐ ܪܰܒܳܐ» ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܐ ܕܨܰܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܘܟܺܐܢܘܼܬܐ ܠܰܝܬܝܗ̇ ܒܰܠܚܘܿܕ ܪܶܢܝܳܐ ܘܡܺܐܡܪܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܫܰܪܝܼܪܳܐ. ܐܠܐ ܬܳܒܥܳܐ ܕܗܘܼ̈ܦܳܟܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܚܙܺܝܼܩܺܝܼܢ ܟܠܳܢܳܐܝܬ ܒܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܝܼ ܗܳܕܐ ܡܶܫܬܰܪܪܐ ܒܗܿܳܝ ܕܐܳܡܿܪܐ: «ܕܐܶܡܰܬܝ ܚܰܕ ܗܰܕܳܡ ܢܶܗܘܶܐ ܟܳܐܒ܆ ܟܽܠܗܘܿܢ ܢܶܗܘܘܿܢ ܚܳܫܺܝܢܘܐܶܢ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܚܰܕ ܗܰܕܳܡ ܟܽܠܗܘܿܢ ܗܰܕܡ̈ܐ ܢܶܗܘܘܽܢ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܼܢ» (1 ܩܘܪ̈ܢܬܳܝܐ 12: 26-12) . 

ܘܦܘܼܪܢܳܣܳܐܝܬ ܕܝܢ ܕܳܚܩܳܐ ܪܘܼܚܳܐ ܕܡܶܫܬܰܠܛܳܢܘܼܬܐ ܘܪܘܼܫܳܢܳܐ. ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܪܥܦܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܝܳܪܒܳܐ ܐܠܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܐܶܢܰܚ̈ܢܳܝܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܡܠܺܝܼܠܬܐ. ܘܰܒܕܽܘܼܝܳܠܗܿ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܠܐ ܦܐܶܐ[35] ܝܰܬܝܼܪ ܩܰܕܡܳܝ ܘܐܠܨܳܝ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܰܦܐܶܐ. ܘܟܰܟܪ̈ܶܐ «ܟܐܡܬ ܫܘܼܠܛܳܢܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܘܐܰܩܡܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܰܡܗܝܪܘܼܬܐ ܘܛܘܼܠܝܼܩܘܬܐ ܘܡܶܬܡܰܨܝܳܢܘܼܬܐ ܘܥܘܬܪܐ ܘܡܳܡܘܼܢܳܐ ܘܡܘܼ̈ܠܟܳܢܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܐ ܘܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܓܰܘ̈ܝܳܐ» ܠܰܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܠܐ ܓܘܼܥܠܳܢܳܐ. ܘܰܩܝܳܡܐ ܐܠܗܳܝܐ[36]. ܘܟܕ ܠܰܝܬ ܡܳܪܘܼܬܐ ܡܩܰܘܝܳܢܝܼܬܐ܆ ܡܬܰܚܰܡ ܗ̱ܘ ܫܘܼܠܛܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܝܢ. ܘܙܶܕܩܳܐ ܕܚܘܼܫܳܚܗܶܝܢ ܒܳܛܶܠ ܘܡܶܫܬܪܶܐ ܒܕܰܘܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ. ܘܡܶܣܬܰܡ̈ܡܳܢ ܘܰܡܣܰܡ̈ܡܳܢ ܟܰܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܓܪ̈ܳܢ ܘܡܶܫܬܰܡ̈ܫܳܢ. ܘܡܛܠܗܳܕܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܰܣܝܼܪܘܼܬܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܿܝ ܕܰܫܒܶܫܬܐ ܕܥܰܡ ܓܦܶܬܐ. ܕܢܳܚܶܒ ܘܡܶܬܶܡܚܶܠ ܟܕ ܛܳܥܶܐ «ܒܰܪܢܳܫܐ» ܕܐܝܼܬܰܘܗܝ ܫܒܶܫܬܐ «ܟܐܡܬ ܫܰܒܘܼܩܳܐ». ܘܬܳܚܶܒ ܘܡܼܶܫܬܰܦܰܠ ܟܕ ܚܳܫܶܒ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܢܰܦܫܗ ܐܶܢܳܐ ܐܝܬܰܝ ܓܦܶܬܐ[37]. ܘܐܶܢܳܐ ܐܝܼܬܰܝ ܫܘܼܠܛܳܢܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܘܐܰܩܡܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܘܡܳܡܘܼܢܳܐ. ܘܕܺܝܠܝ ܗ̱ܘ ܡܘܼܠܟܳܢܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܐ ܕܐܝܟ ܡܗܝܼܪܘܼܬܐ ܘܛܘܼܠܝܼܩܘܼܬܐ ܘܡܶܬܡܰܨܝܳܢܘܼܬܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܘܡܰܚܫܰܒܬܐ ܗܳܕܐ ܠܰܝܬܰܝܗܿ ܐܠܐ ܡܰܪܥܳܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܐܶܢ ܠܐ ܡܶܬܥܨܶܒ ܘܡܶܣܬܰܡܣܰܡ ܚܰܟܝܼܡܳܐܝܬ܆ ܚܳܐܫ ܕܰܪܓܳܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܨܦܘܼ̈ܚܝܶܐ ܘܰܣ̈ܥܳܝܶܐ ܕܡܰܘܠܕܺܝܼܢ ܩܶܛܪ̈ܐ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢܶܐ. ܒܪܰܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܢ ܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܗܘܿܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܢܰܦܫܗ ܐܶܢܐ ܠܰܝܬܰܝ ܓܦܶܬܐ ܐܠܐ ܫܰܒܘܼܩܳܗܿ. ܘܓܘܼܥܠܳܢܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܘ̈ܗܳܒܳܬܐ ܠܰܒܛܝܼܠܘܼܬܝ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܐܰܣܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܝܰܬܝܼܪ ܥܶܠܳܝ ܟܕ ܡܰܘܣܶܦ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ ܒܐܘܼܪܚܳܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ܕܝܘܼܬܳܪܳܢܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ. 

ܠܝܬ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܠܝܼܚ̈ܳܬܐ ܘܥܰܒ̈ܝܳܬܐ «ܠܐ ܫܰܦܝ̈ܳܬܐ» ܕܬܰܪܥܝܼܬܳܐ ܒܝܼܫܬܳܐ «ܫܘܼܥܠܳܝܳܐ ܘܛܠܘܼܡܝܳܐ ܘܰܥܫܘܼܡܝܳܐ ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ ܘܫܘܼܥܡܳܠܐ ܘܪܘܼܛܳܢܳܐ ܘܪܘܼܥܳܡܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ» ܒܐܶܣܛܘܼ̈ܟܣܶܐ ܕܟܘܼܝܳܢܳܗܿ. ܡܛܠܗܳܕܐ ܠܐ ܨܳܒܝܳܐ ܕܢܫ̈ܬܰܒܩܳܢ ܟܰܟܪ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܳܢܐ ܕܝܰܨܪܳܐ ܐܶܢܳܢܳܝܳܐ ܘܰܬܚܘܿܬ ܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܐܶܡܳܐ ܕܫܘܼ̈ܢܳܩܶܐ ܘܕܘܼ̈ܢܳܩܶܐ. ܘܰܡܢܰܨܚܳܐ ܠܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܥܪܝܼܡܬܐ ܕܦܘܼܖ̈ܫܳܢܶܐ ܦܰܖ̈ܨܘܿܦܳܝܐ. ܘܢܳܬܦܳܐ ܙܘܼܗܳܪܐ ܘܨܰܘܒܳܐ ܠܚܘܼܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܳܠܨܺܝܼܢ ܡܼܢ ܦܘܼܚܳܡܳܐ ܘܡܘܼܪܳܝܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܐ ܘܕܝܼܠܳܝ̈ܳܬܐ.

ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܰܕܡܰܬ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ܆ ܕܘ̈ܡܣܶܝܗܿ ܪ̈ܝܼܫܳܝܶܐ ܬܰܩܢܘܼܬ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܐܶܢܘܢ ܘܡܶܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܝܳܬܗܿ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܛܳܒܬܐ. ܘܡܶܟܳܐ ܠܐ ܝܳܗܒܳܐ ܐܰܬܪܐ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܛܪܘܼܢܳܝܳܐ ܘܰܩܛܝܼܪܳܝܐ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܥܝ̈ܕܰܘܗܝ ܛܳܠܘܼ̈ܡܶܐ ܘܡܰܟܝ̈ܳܢܐ. ܘܫܰܪܝܪܐܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܥܰܪܝܳܐ ܘܫܰܒܝܳܐ ܘܰܟܕܝܼܢܳܐ ܕܝܰܨܪ̈ܶܐ ܐܶܢܳܢ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܘܡܶܬܬܰܚܰܡ ܕܰܪܓܳܝܳܐ ܗܿܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܫܰܡܠܐ ܘܳܠܝ̈ܳܬܐ ܕܫܶܕܬܶܗ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܪܘܼܚܳܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ! ܡܛܠܗܕܐ ܐܠܨܳܝܐ ܗ̱ܘ ܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܘܛܘܼܘܳܪܳܐ ܒܐܘܼܪܚܳܐ ܡܣܺܝܼܡܳܢܝܼܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܰܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܫܪܝܪܐ[38] ܘܰܠܕܰܪܓܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܫܳܒܝܰܬ ܠܶܒܳܐ...

ܛܰܢܦܳܐ ܗ̱ܘ ܕܘܼܒܳܪܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܫܩܺܝܼܠ ܢܝܼܫ «ܕܰܡܢܺܝܼܫ» ܪܘܼܫܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܠܛܳܢܘܼܬܐ ܘܪܰܒܘܼܬܐ. ܕܣܰܩܘܼܒܠܳܝܳܐ ܐܝܼܬܰܘܗܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܝܼܬܘܼܬܢܳܝܳܐ. ܘܡܰܘܒܶܕ ܘܰܡܛܰܠܶܩ ܠܚܰܬܝܼܬܘܼܬܐ ܘܚܐܪܘܼܬܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܘܿܕ ܢܳܬܦܳܐ ܙܘܼܗܳܪܐ ܠܗܰܦܟܳܝܘܼܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܐܳܦ ܡܰܝܬܝܳܐ ܘܣܳܝܡܳܐ ܚܰܘܪܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܚܠܳܦ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܣܡܺܝ̈ܡܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܡܰܪܝܼܪܳܐ. ܘܩܳܛܪܳܐ ܬܳܓܳܐ ܫܰܦܝܼܪܐ ܕܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܚܠܳܦ ܗܿܘ ܫܟܺܝܼܪܳܐ ܕܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ[39]. ܘܰܒܝܰܕ ܐܘܼܪܚܳܐ ܗܳܕܐ ܨܳܒܝܳܐ ܕܰܬܫܰܚܠܶܦ ܚܰܝܠܐ ܒܝܼܫܳܐ «ܡܪܺܝܼܡܳܢܳܐ» ܠܚܰܝܠܐ ܛܳܒܳܐ «ܡܣܺܝܼܡܳܢܳܐ». ܟܕ ܒܐܝܼܩܳܪܐ ܠܳܒܟܳܐ ܠܕܰܘܪܳܐ ܡܰܕܠܳܢܳܐ[40] ܘܰܠܕܰܘܪܳܐ ܡܰܩܠܳܢܳܐ[41]. ܘܐܳܣܪܳܐ ܐܰܝܢܳܝܘܼܬܳܐ ܕܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܘܛܘܼܘܳܪܐ ܒܡܰܘܠܳܕܐ ܬܪܰܝܳܢܐ[42] ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܰܝ ܐܶܒܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܗܿܳܢܘܿܢ ܕܠܐ ܫܳܝܛܺܝܼܢ ܩܠܳܦ̈ܐ ܘܰܩܪ̈ܳܡܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܡܰܦܩܳܐ ܡܼܢ ܐܰܡܘܼ̈ܡܶܐ «ܩܰܠܒ̈ܐ» ܕܪ̈ܝܼܫܶܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܶܐ ܩܒܺܝܼ̈ܥܶܐ ܘܕܺܝܼ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܕܬܘܼ̈ܠܡܳܕܶܐ ܒܠܝܼ̈ܠܐ. ܘܰܓܠܳܓܳܐ ܕܣܰܬܪ̈ܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܫܕܳܝܳܐ ܕܩܘܼ̈ܢܳܥܶܐ[43] «ܣܰܒ̈ܟܶܐ» ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܰܫܩܠܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܡܰܠܐܝܳܢܳܐ ܘܡܰܠܙܳܢܳܐ ܕܰܡܫܰܪܐ ܒܚܶܒ̈ܠܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܟܘܼ̈ܬܳܫܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܕܘܼܪܳܓܳܐܝܬ ܥܰܕ ܢܡܘܼܬ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܘܢܶܬܝܼܠܶܕ ܚܰܕܬܐ ܒܪܶܚܡܬܐ ܘܐܝܼܩܳܪܳܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ.  

ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܬܪܰܝܢܳܐ ܡܰܫܩܶܝܢ ܐܝܼܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ «ܚܰܬܝܼܬܘܼܬܐ» ܕܰܢܨܺܝܼܒ ܒܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܡܰܥܬܪܝܼܢ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܶܐ ܚܰܘ̈ܣܳܢܳܝܶܐ ܕܐܰܝܟ ܣܘܼܝܳܥܳܐ ܘܥܘܼܕܪܳܢܳܐ... ܘܠܳܚܫܝܼܢ ܐ̱ܖ̈ܳܙܐ ܕܩܘܼܫܬܳܐ ܘܛܳܒ݂ܬܐ ܘܫܘܼܦܪܳܐ ܒܐܕ̈ܢܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܕܐ̱ܢܳܫܳܝܘܼܬܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܠܶܒܳܐ ܘܠܰܘ ܒܓܘܼܫܡܳܐ. ܘܢܶܨܳܚܳܢܐ «ܕܒܪܢܫܐ» ܡܶܬܬܟܝܼܠ ܒܗܿܘ ܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ «ܘܰܡܩܰܪܒ» ܘܠܰܘ ܒܗܿܘ ܡܳܐ ܕܢܳܣܶܒ «ܘܡܰܦܩ». ܘܕܳܚܩܝܼܺܢ ܣܘܼ̈ܡܳܡܶܐ ܪ̈ܶܥܝܳܢܳܝܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܪܰܒܰܬ ܐܳܟܦܺܝܼܢ ܕܡܶܫܟܚܳܢܘܼܬ ܪܰܒܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܕܚܳܝܪܳܐ ܒܡܰܚܙܺܝܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܘܼ ܕܘܼ̈ܟܝܳܬܗܿ ܚܶܫܘ̈ܟܳܬܐ. ܒܕ ܢܰܦܫܳܐ ܡܳܐ ܕܐܶܬܚܰܢܩܰܬ ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܠܐ ܠܝܳܬܳܗܿ ܚܳܙܝܳܐ ܘܠܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܗܿ. ܡܶܛܠܗܳܕܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܚܺܐܪܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܟܰܢ ܐܶܠܐ ܒܡܰܕܥܳܐ ܕܡܚܰܪܰܪ ܡܼܢ ܚܢܘܼܩ̈ܝܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ. 

ܡܼܢ ܓܰܒܐ ܕܚܰܘܪܳܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܠܰܝܬ ܡܶܕܰܡ ܕܗܳܟܳܢܳܐ ܥܶܠܳܝ ܐܰܝܟ ܣܘܼܟܳܠܐ ܕܡܶܨܛܰܠܰܡ ܒܠܶܒܳܐ ܪܘܺܝܼܚܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܫܦܺܝܼܥܳܐ ܕܐܰܟܳܪܐ ܣܘܼܪܝܳܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܕܝܼܠܶܗ ܪܳܢܐ ܒܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܒܝܘܼܐܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܫܶܦ ܘܩܳܛܶܠ ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܳܐ ܕܰܦܪܝܼܣܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܕܪ̈ܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ.

ܡܰܝ̈ܐ ܨܠܺܝ̈ܠܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܠܐ ܢܳܛܦܺܝܼܢ ܘܐܳܦܠܐ ܫܳܚܠܺܝܼܢ ܐܶܠܐ ܠܟܰܪ «ܐܰܬܪܳܐ ܘܕܘܼܟܬܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܫܘܼܬܳܐܣܳܐ» ܕܡܶܬܚܰܒܒܳܐ ܘܡܶܬܝܰܩܪܳܐ ܚܢܳܢܳܐܝܬ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܒܪܘܼܚܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܝܼܬܐ ܒܳܕܰܪ ܒܰܪ ܙܰܪܥܶܗ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܐ ܘܫܰܠܒ̈ܶܐ ܘܬܰܩ̈ܢܶܐ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪܝܼܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܨܰܠܐ ܘܐܡܿܰܪ ܟܕ ܒܳܕܰܪ ܒܰܪ ܙܰܪܥܳܐ: «ܡܳܪܝ! ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܡܢܳܬܳܟ ܘܰܕܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ. ܘܕܰܫܒ̈ܒܶܐ ܘܰܣܢܺܝܼ̈ܩܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܢܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܘܕܰܚܓܝ̈ܣܶܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܥ̈ܳܩܶܐ. ܘܰܡܢܳܬܐ ܕܛܰܝܪ̈ܐ ܘܦܳܪ̈ܚܳܬܐ. ܘܕܟܿܠܗܶܝܢ ܚܰܝܘ̈ܳܬܐ». 

ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܬܒܰܕܩܰܬ ܐܰܢܰܢܩܳܝܬܐ ܐܝܼܬܶܝܗܿ ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܕܩܘܼܫܬܐ[44] ܘܚܘܼܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܩܛܘܿܪ ܬܳܓܳܐ ܕܥܘܼܠܒܳܢܳܐ ܘܙܳܟܘܼܬܐ ܒܪܺܝܼܫܳܐ ܕܪܶܗܛܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܐܶܠܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܕܡܰܠܒܶܫ ܚܰܝܠܐ ܙܗܺܝܪܳܐ ܕܕܳܐܶܫ ܥܘܼܩ̈ܣܶܝܗܿ ܕܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܪܳܚܶܩ ܡܼܶܢ ܫܚܺܝܼܡܘܼܬܐ[45] ܘܡܰܗܡܝܳܢܘܼܬܐ. ܘܰܡܕܰܠܩܶܒ ܥܘܼܪ̈ܩܳܠܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܕܳܪ̈ܢܳܝܶܐ ܘܝܰܨܪ̈ܐ ܪ̈ܰܫܺܝܼܥܶܐ. 

ܨܒܘܼܬܐ ܠܐ ܩܳܝܡܳܐ ܐܠܐ ܒܐܰܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܦܘܼܠܚܳܢܳܐ ܘܫܘܼܓܠܐ ܡܰܘܬܪܳܢܳܐ ܘܗܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܠܦ̈ܢܶܐ. ܘܒܐܳܪܚܘܼܬܐ ܚܘܺܝܼܚܬܳܐ. ܕܐܰܡܝܼܪܳܐ: «ܐܶܢܗܘܼ ܕܬܺܐܬܰܪ ܘܬܶܬܰܓܰܪ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܰܠܚܘܿܕ ܣܳܐܡ ܐܢ̱ܬ ܠܢܰܦܫܳܟ ܣܝܼܡܬܐ ܕܦܘܼܪܥܳܢܳܐ ܣܰܓܝܐܐ.. ܘܐܶܢܗܘܼ ܕܓܳܕܫܳܐ ܕܠܐ ܢܶܦܘܿܩ ܝܘܼܬܪܳܢܐ ܡܼܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܟ. ܐܶܬܚܰܫܒ ܕܐܰܪܐ ܟܰܝ ܝܳܐܐ ܠܝܳܠܶܕܬܐ ܕܬܰܗܡܶܐ ܒܰܒܪܗܿ ܟܕ ܚܳܙܝܳܐ ܕܐܳܣܰܘ̈ܳܬܐ ܐܰܘܚܶܠܘ ܡܼܢ ܐܳܣܝܘܼܬܶܗ؟»

ܐܶܢܗܘܼ ܕܒܳܥܶܝܢܢ ܕܢܶܛܘܿܦ ܒܐܶܕ̈ܢܰܝܢ ܩܳܠܐ ܪܰܟܝܼܟܳܐ ܘܒܰܣܝܼܡܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܰܢ܆ ܦܳܩܚܳܐ ܕܢܶܫܩܘܿܠ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܘܝܰܨܝܼܦܘܼܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܰܒܥܳܬ ܩܘܼܫܬܐ ܘܚܘܼܒܳܐ ܘܟܐܢܘܼܬܐ ܘܰܬܪܝܼܨܘܼܬܐ. ܘܢܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܐܳܪܚܘܼܬܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܰܝܗܘܿܢ ܒܣܘܼܘܳܚܳܐ ܘܒܰܠܗܝܼܩܘܼܬܐ. ܘܢܶܙܪܘܿܥ ܒܐܰܪܥܳܐ ܕܫܘܼܚ̈ܠܳܦܶܐ ܛܳܒܬܐ ܕܪܘܼܚܳܦܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܒܕ ܝܳܩܪܳܐ ܡܰܘܒܠܐ ܕܟܠܰܢ ܟܕ ܪܳܚܩܺܝܼܢܢ ܡܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܟܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢܢ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܟܰܪܬܳܢ ܟܰܕ ܪܳܚܩܺܝܼܢܰܢ ܡܼܶܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܐܶܢܰܚ̈ܢܳܝܶܐ ܕܪܳܢܶܝܢ ܒܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܒܰܚܕ̈ܕܶܐ. ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܰܩܶܠ ܝܘܼܩܪܳܗܿ ܐܠܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐ ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܡܢܝܼܚܳܢܳܐ. 

ܕܐܡܿܪ ܦܝܼܠܳܣܘܼܦܳܐ Lukretius (95- 55 ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܐ): «ܒܢܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܳܐܝܢ ܟܕ ܡܰܚܶܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܡܰܓܥܠܺܝܼܢ ܘܡܰܫܠܡܺܝܼܢ ܢܰܦܛܝܼܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܚܰܕ ܠܐܚܪܺܝܢ ܒܰܕܡܘܼܬ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ.»

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܼܪܝܳܝܳܐ: ܡܪܕܝܢ


[1] ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ ܡܿܢ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܘܪܳܐ ܚܰܬܝܼܬܐ ܒܝܘܼܒܳܠܐ ܕܰܡܕܝܼܢܳܝܘܼܬܐ ܘܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܘܰܒܣܘܼܠܳܩܳܐ ܘܛܘܼܘܳܪܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܐܝܟ ܓܺܫܪܳܐ ܣܡܺܝܼܟܳܐ܆ ܐܰܟܺܝܼܢܰܬ ܫܒܺܝܼܠܐ ܪܥܝܳܢܳܝܳܐ ܛܰܪܩܳܐ ܒܰܝܢܰܬ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܐ ܦܪ̈ܺܝܼܫܳܬܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܨܰܘܬܶܗ ܗܳܪ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢܝ̈ܬܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܰܪܒܳܝܳܐ ܘܐܘܪܝܼܦܳܝܳܐ. ܘܕܰܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܒܣܘܼܒܳܠܐ ܕܫܶܪ̈ܫܶܐ ܚܶܟܡ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܥܰܬܝܼ̈ܩܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܝܐ ܘܥܰܪܰܒܳܝܳܐ. 

[2]   ܐܡܿܪ ܡܪܝ ܐܰܓܘܼܣܛܝܼܢܘܿܣ  (430 354): «ܐܶܢ ܣܟܺܝܼܪ̈ܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܰܝܬ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܡܼܢ ܩܰܪܝܼܒܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܪܳܐ.»

[3] ܫܘܼܥܠܳܝܳܐ ܡܿܢ ܡܰܪܥܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܚܶܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܳܠܐ ܠܶܗ ܫܘܼ̈ܕܳܠܐ ܘܕܝ̈ܢܶܐ ܡܪ̈ܺܝܼܡܳܢܶܐ. ܘܡܶܬܝܕܰܥ ܒܫܘܼ̈ܡܳܗܶܐ ܘܐܶܣܟ̈ܝܼܡܶܐ ܘܰܙܢ̈ܳܝܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܳܝ̈ܫܰܝ ܐܝܼܩܳܪܳܐ. ܚܬܺܝܼܪܳܐ ܐܺܝܼܬܰܘܗܝ ܗܿܘ ܕܡܶܬܚܬܰܪ ܒܡܶܕܶܡ ܕܐܺܝܼܬ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܥܰܬܝܼܪܳܐ ܒܥܘܼܬܪܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܝܘܼܠܦܳܢܶܗ. ܘܒܰܪ ܕܰܪܓܳܐ ܒܕܰܪܓܶܗ. ܘܪܳܡܳܐ ܗܿܰܘ ܕܪܳܡ ܒܠܶܒܶܗ ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܒܦܘܼܡܶܗ ܠܐ ܓܳܠܐ. ܘܰܡܫܰܩܠܐ ܗܿܰܘ ܕܣܰܓܝܳܐܐ ܒܶܗ ܪܳܡܘܼܬܐ ܘܫܳܐܛ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܒܡܶܠܬܗ. ܫܰܒܰܗܪܳܢܳܐ ܗܿܘ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܫܰܦܰܪܚܳܢܳܐ ܗܿܘ ܕܫܳܦܰܪ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܰܦܟܺܝܼܪ ܠܚܘܼܕܳܬܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ.   

[4] ܡܰܟܣܳܪܐ: ܥܰܡܠܐ ܕܰܡܠܐ ܬܥܳܫܳܐ ܘܠܐܘܬܐ. Emek / Labour / Toil

[5] ܐܶܢܰܚܢܳܝܳܐ: ܚܫܰܠܬܗܿ ܘܰܕܪܰܫܬܗܿ ܡܼܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܐܰܘܟܝܬ ܚܢܰܢ. ܠܡܶܬܰܠ ܣܘܼܟܳܠܐ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܳܐ ܕܐܶܢܳܢܳܝܳܐ. Diğerkâm / Özgecil / Altruist  

[6] ܐܡܰܪ ܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ (329- 379): «ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܐ ܕܡܰܫ̈ܠܚܳܢ ܡܼܶܢ ܣܐܘܿܢ̈ܶܐ ܨܳܒܪ̈ܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܓܠܝܼܙܳܐ ܡܼܢ ܝܕܰܥܬܐ.»

[7] ܐܡܿܪ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (523): «ܗܿܘ ܓܶܝܪ ܕܐܰܡܺܝܼܢ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܘܪܰܚܝܼܩ ܡܼܢ ܥܒ̈ܕܐ܆ ܩܶܪܝܳܢܗ ܩܘܼܛܪܳܓܐ ܗ̱ܘ ܕܰܩܢܘܼܡܶܗ.»

[8]ܓܪܶܡ ܚܰܨܳܐ ܐܰܘ ܦܳܩܰܪܬܐ: ܚܘܼܡܪ̈ܐ ܐܘ ܫܪ̈ܳܝܳܬܐ ܕܚܰܨܳܐ. Omurga / Belkemiği / Spine / Backbone 

[9] ܫܘܼܥܒܳܕܐ: ܟܕܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܬܚܘܿܬ ܥܰܒܕܘܼܬܐ ܘܰܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܳܢܐ ܐܰܘ ܦܫܝܼܛܳܐܝܬ ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܩܛܝܼܪܳܝܳܐ ܘܰܛܪܘܼܢܳܝܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܗܘܼܠܳܢܳܐܝܬ ܐܰܘ ܣܘܼܟܳܠܐܝܬ. ܐܝܟ ܫܘܼܥܒܳܕܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܘܰܪ̈ܓܝܼܓܳܬܐ. ܘܐܰܝܟ ܫܘܼܥܒܳܕܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܫܘܼܒܙܳܙܐ ܘܫܘܼܥܡܳܠܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܫܘܼܥܒܳܕܐ. ܒܪܡ ܦܪܺܝܼܫܺܝܼܢ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܰܝܗܘܢ ܩܰܛܝ̈ܢܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܰܝܗܘܿܢ:  İstismar / Sömürü / Exploitation 

[10] ܐܡܿܪ ܡܳܪܝ ܐܦܪܝܡ (373 306): «ܐܰܪܡܳܐ ܦܓܘܼܕܬܐ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܰܝܟ ܘܰܬܟܘܼܣ ܐܶܢܘܢ ܨܶܝܕ ܠܶܒܳܟ».

[11] ܝܰܩܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ: İnsani Değerler / Human Values   

[12] ܙܢܢܝܘܬܐ: Çoğulculuk / Pluralism

[13] ܚܰܬܝܼܬܘܼܬܐ: Özgünlük / Genuineness / Authenticity 

[14] ܐܡܿܪ ܡܳܪܝ ܐܦܪܝܡ (373 306): «ܕܐܠܘܼ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܬ ܨܒܘܼܬܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܳܘܝܢ ܠܰܢ ܣܢܝܼ̈ܩܶܐ ܚܰܬܝ̈ܬܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܟܠ ܡܶܣܰܒ ܢܳܣܒܝܼܢ. ܘܐܳܦ ܠܐ ܬܘܒ ܕܐܰܢ̱ܬܘܢ ܬܶܗܘܘܢ ܝܳܗܘ̈ܒܐ ܡܫܰܠܡ̈ܳܢܐ܇ ܕܟܿܠ ܡܶܬܰܠ ܬܶܬܠܘܢ. ܠܐ ܗܿܘ ܕܚܰܣܝܪ ܒܟܿܠ ܡܶܕܶܡ ܚܰܣܝܼܪ ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܒ. ܐܳܦܠܐ ܗܿܘ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢ ܒܟܠܡܶܕܶܡ ܡܫܰܠܡܳܢ ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܢܶܬܬܪܺܝܼܡ. ܗܘܳܬ ܕܶܝܢ ܗܳܕܐ ܚܰܣܝܼܪܘܼܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܗܿ ܬܶܬܝܼܠܶܕ ܡܫܰܠܡܳܢܘܼܬܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܣܢܺܝܼܩܺܝܼܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܢܶܣܰܒ ܚܰܕ ܡܼܢ ܚܰܕ. ܡܶܬܡܠܶܝܢ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܠܰܢ ܡܼܢ ܝܘܼܬܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܿܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܝܪ ܕܗܰܕ̈ܡܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܕ ܡܼܢ ܚܰܕ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܚܰܣܝܼܪܘܼܬܗܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܳܡܘܿܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܼܢ ܝܰܬܝܼܪܘܼܬܐ ܕܓܰܘܳܐ ܡܡܰܠܶܝܢ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܒܗܿ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܕܟܿܠܰܢ ܕܗܳܐ ܡܶܢܗܿ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܐܰܘܝܘܼܬܐ ܠܟܿܠܰܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܣܢܺܝܼܩܺܝܼܢ ܒܢܰܝܢ̈ܫܳܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ. ܪ̈ܳܡܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܟܝܼ̈ܟܶܐ ܡܶܬܪܰܟܢܺܝܼܢ ܘܠܐ ܒܳܗܬܺܝܼܢ. ܘܰܙܥܘܿܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܬܡܰܬܚܺܝܼܢ ܘܠܐ ܕܳܚܠܝܼܢ. ܘܐܳܦ ܥܰܠ ܚܰܝܘ̈ܳܬܐ ܡܶܛܠ ܣܢܝܼܩܘܼܬܰܢ ܕܰܥܠܰܝܗܝܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܼܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ. ܘܰܦܫܝܼܩܳܐܝܬ ܗܘܼ ܣܘܼܢܩܳܢܰܢ ܕܥܰܠ ܟܿܠܡܶܕܶܡ. ܒܚܘܼܒܐ ܗܿܘ ܕܟܿܠܡܶܕܶܡ ܐܳܣܰܪ ܠܰܢ. ܐܘ ܠܰܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܣܢܝܼܐܬܐ ܟܰܕ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢܳܗܿ ܐܰܘܝܘܼܬܐ ܪܚܝܼܡܬܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܣܢܺܝܼܩܺܝܼܢ ܐܰܬܪ̈ܘܳܬܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ. ܣܢܺܝܼܩܘܼܬܗܘܢ ܡܪܰܟܒܳܐ ܠܗܘܿܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܘܼܫܡܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܗܰܕ̈ܡܶܐ ܗܘܰܘ ܝܳܗܒܝܼܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܢܳܣܒܝܼܢ ܚܰܕ ܡܼܢ ܚܰܕ. ܗܳܠܝܢ ܛܘ̈ܟܳܣܶܐ ܣܢܝ̈ܩܳܐ ܐܝܼܬܰܝܗܘܢ ܕܚܰܕ ܥܰܬܝܼܪܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܗܿܘ ܕܰܣܢܝܼܩܘܼܬܗ ܗܳܕܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܬܶܠ ܠܟܠ. ܟܕ ܗܘܼ ܕܢܶܣܰܒ ܡܼܢ ܕܘܿܟ ܠܐ ܣܢܺܝܼܩ. ܐܳܦ ܗܿܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܡܶܣܰܒ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢܰܢ. ܨܢܺܝܼܥܳܐܝܬ ܗܘܼ ܒܚܘܼܒܶܗ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ. ܕܢܶܗܦܘܿܟ ܘܢܶܬܠܝܼܘܗܝ ܠܰܢ ܒܥܶܐܦ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܰܝܟ ܦܳܪܘܿܥܳܐ. ܗܳܕܐ ܗ̱ܝ ܨܢܺܝܼܥܘܼܬܐ ܡܫܰܡܫܰܬ ܛܒ̈ܬܐ. ܕܒܗܿ ܘܳܠܐ ܕܶܬܕܰܡܶܐ ܚܳܪܥܘܼܬܰܢ ܡܫܰܡܫܰܬ ܒܝܼ̈ܫܳܬܐ.» 

[15] ܫܰܝܳܐ: ܐܝܩܪܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. Haysiyet / İtibar / Dignity

[16]   ܟܠ ܚܘܼܫܳܒܐ ܣܰܢܝܐ ܘܪܶܥܝܳܢܐ ܡܪܝܼܡܳܢܐ ܘܰܥܒܳܕܐ ܒܝܼܫܳܐ ܡܚܰܒܳܠܘܼ ܡܚܰܒܶܠ ܡܘܼܙܳܓܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܰܘܩܰܪ ܡܰܘܒܠܐ. ܡܼܢ ܓܰܒܐ ܝܘܼܠܦܳܢܝܐ ܕܰܡܡܰܠܠܘܬ ܢܰܦܫܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܒܳܪܐ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ ܫܳܓܘܿܫܬܐ ܒܬܘܼܩܳܢܐ ܓܰܘܝܳܐ. ܘܡܰܥܒܶܕ ܐܦ ܒܕܘܒܳܪ̈ܐ ܘܗܘܼ̈ܦܳܟܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ. ܘܡܳܚܶܐ ܘܰܡܣܰܓܶܦ ܛܘܼܟܳܣܳܐ ܓܝܳܕܳܢܝܐ ܘܚܘܼܠܡܳܢܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳ ܐ ܘܰܕܒܰܝܬܳܐ ܘܓܰܘܳܐ.    

[17] ܐܡܿܪ ܡܪܝ ܡܘܼܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ (813-903:( «ܠܰܝܬ ܒܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐܐ. ܘܐܶܢܕܶܝܢ ܠܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܛܰܡܰܐܐ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܡܰܐܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܿܕ. ܕܠܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܓܠܺܝܙܘܼܬܳܐ ܕܡܼܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܘܼܬܳܐ.»

[18] ܐܳܚܠܐ ܐܰܘ ܐܘܼܚܠܐ: ܨܦܘܿܢܐ ܡܰܝܳܢܳܐ. Sıvı Sabun / Liquid Soap

[19] ܐܡܿܪ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (523): «ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗ̇ ܣܰܩܘܼܒܠܐ ܐܘ ܬܰܠܡܝܼܕܳܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܼܢ ܣܰܩܘ̈ܒܠܳܝܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܬܐ ܕܳܚܠܰܬ܆ ܠܰܓܡܳܪ ܛܳܒܬܐ ܡܶܢܳܟ ܠܐ ܗܳܘܝܳܐ.»

[20] ܬܘܼܠܡܳܕܳܐ ܕܝܰܨܪܳܐ: Karakter Eğitimi / Character Training

[21] ܫܘܼܓܢܳܝܐ ܕܨܝܼܠܐ: Zihinsel Dönüşüm / Mental Transformation

[22] ܐܳܡܰܪ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܰܣܪܘܓ (451 - 521): «ܕܙܳܪܰܥ ܣܰܟܠܘܼܬܐ܆ ܚܳܨܶܕ ܫܰܦܠܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܥܳܬܪ ܗܰܘܢܳܐ ܐܠܐ ܒܫܘܼܪܬܳܚܳܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܳܐ.»

[23] ܐܳܡܰܪ ܪܰܒܺܝܼܢܕܪܰܢܬ ܬܰܓܳܪܶܐ ( 19411861)«ܟܠܗܶܝܢ ܗܰܦܟܳܝ̈ܬܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܶܬܡ̈ܰܙܓܳܢ ܘܛܳܠܩ̈ܳܢ ܒܚܘܼܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܗ ܒܰܠܚܘܿܕ ܠܐ ܡܕܰܠܩ̈ܒܳܢ ܠܰܚܕ̈ܕܐ ܚܕܳܝܘܼܬܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ.»    

[24] ܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܝܣܚܳܩ ܕܐܰܢܛܝܘܿܟ (ܫܘܼܢܳܝܐ: 491): «ܡܼܢ ܕܰܪܓܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܥܶܠܳܝ. ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܳܢܳܐ. ܩܰܫܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦ ܟܺܐܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܛܟܣܐ ܘܡܼܢ ܢܡܘ̈ܣܶܐ.»

[25] ܓܠܘܼܠܘܬܐ: Pusula / Compass

[26] ܐܡܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (373 306):  «ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܢܶܥܡܰܛ ܠܐ ܘܳܠܐ. ܡܶܠܚܳܐ ܕܬܶܦܟܰܗ ܠܐ ܙܳܕܶܩ. ܛܘܼܠܫܳܐ ܠܪܝܼܫܳܐ ܠܐ ܝܳܐܐ. ܐܳܦܠܐ ܨܳܐܬܐ ܠܡܰܚܙܺܝܼܬܐ. ܘܐܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܦܰܟܺܝܼܗܺܝܼܢ ܐܳܦܠܐ ܟܺܐܒ̈ܐ ܡܶܬܚܰܠܡܺܝܼܢ. ܘܐܶܢܗܘܼ ܕܰܫܪܳܓܳܐ ܥܰܡܘܼܛ ܐܳܦ ܬܘܼܩ̈ܠܳܬܐ ܣܰܓܝ̈ܳܐܢ.»

[27] ܐܳܡܰܪ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ (451 - 521): «ܢܰܦܫܳܐ ܚܘܼܒܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܰܦܺܝܼܩ ܚܘܼܒܳܐ ܡܶܢܗ. ܦܳܫ ܠܶܗ ܫܠܰܕܳܐ ܕܩܰܪܝܼܪ ܘܰܣܪܶܐ. ܘܠܰܘ ܡܼܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̱ܘ.» 

[28] ܐܶܣܦܰܪܣܳܐ: ܚܙܘܼܩܝܳܐ. ܐܶܣܦܰܪܣܳܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܒܰܪܳܝܐ:  İçsel ve Dışsal Yolculuk /  İnner and External Journey

[29]  ܐܳܡܰܪ ܡܪܝ ܐܰܢܛܘܿܢܝܘܿܣ(251 - 356): « ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܙܕܩ ܕܬܕܥ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܟܢܐ ܕܬܕܥ ܠܐܠܗܐ.»

[30]  ܐܳܡܰܪ ܒܪܥܒ݂ܪܝܐ (1226- 1286): «ܟܕ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡܼܢ ܫܥܺܝܼܢܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܡܬܘܿܩ ܡܼܢ ܡܥܺܝܼܢܳܐ.»

[31]  ܐܳܡܿܪ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ (451 - 521): «ܠܐܝܢܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܡܶܛܠ ܕܰܢܦܰܠ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܝܼܪܶܒ ܚܳܣܡܝܼܢܰܢ ܠܶܗ ܡܶܛܠ ܕܝܼܪܶܒ. ܠܐܝܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܼܟ ܫܳܝܛܝܼܢܰܢ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܼܢ ܡܘܼܫܳܚܳܐ. ܘܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܣܳܩܪܝܼܢܰܢ ܠܶܗ ܕܠܐ ܒܘܼܝܳܢܳܐ.»

[32] ܥܰܪܝܘܼܬܐ: Bağımlılık / Addiction

[33] ܐܡܿܪ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (523): «ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܡܼܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܡܬܕܰܒܰܪ ܦܰܓܪܐ܆ ܬܰܩܢܐ ܗ̱ܘ ܘܰܚܠܝܼܡܳܐ ܟܠܗ ܕܘܼܒܳܪܗܘܢܘܐܰܝܟ ܕܰܦܐܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܒܬܰܩܢܘܼܬܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܰܡܠܝܼ̈ܠܐܐܶܡܰܬܝ ܕܝܢ ܕܨܶܒܝ̈ܢܰܝ ܦܰܓܪܐ ܡܕܰܒܪܝܼܢ ܠܗܿ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܕܘܼܒܪܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܐ ܡܬܕܰܒܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܪ̈ܓܝܼܓܳܬܗ ܕܠܐ ܡܼܰܪܓܫܳܢܘܼܬܐ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܼܢ ܡܶܢܶܗܘܥܰܠܗܳܕܐ ܡܶܬܓܠܶܙ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܼܶܢ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܢܰܩܝܼܦܳܐ ܠܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ.» 

[34] ܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ: Düalite / Karşıtlık / Duality / Contrast  

[35] ܟܐܡܰܬ ܗܘ ܡܳܐ ܕܰܟܪܺܝܼܗ ܘܠܐ ܚܠܺܝܼܡ.

[36] «ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܠܐ ܢܶܬܬܪܺܝܼܡ ܡܶܛܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܡܰܢܘܼ ܓܶܝܪ ܒܨܳܟ؟ ܐܘ ܡܳܢܳܐ ܐܝܼܬ ܠܰܟ ܕܠܐ ܢܣܰܒܬ؟ ܘܐܶܢ ܢܣܰܒܬ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܗܿܰܘ ܕܠܐ ܢܣܰܒܬ؟» (1 ܩܘܪ̈ܢܬܳܝܐ 4: 7).

[37] ܙܰܪܥܳܐ ܡܿܢ ܛܳܥܶܢ ܒܓܰܘܶܗ ܝܕܰܥܬܐ ܘܐܶܣܛܘ̈ܟܣܶܐ ܕܦܐܪܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܐܝܼܬܰܘܗܝ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܗܳܘܐ ܡܳܪܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܚܕܰܬܐ: ܐܝܟ ܫܶܬܠܐ ܘܢܶܨܒܬܐ ܘܐܝܠܳܢܳܐ. ܘܦܳܩܰܚ ܘܡܶܫܬܰܪܢܰܩ ܘܙܳܗܰܪ ܘܡܰܦܪܶܓ ܘܝܳܗܒ ܦܐܪ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܺܐܪܳܐ.    

[38]  ܐܡܰܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (303 - 373): «ܗܘܼܺܝ ܦܨܝܼܚܳܐ ܒܰܐܦ̈ܝ ܟܠܢܳܫ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܥܳܒܕ ܟܠ ܕܰܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܦܨܳܚܘܼ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.» 

[39] ܐܡܰܪ ܡܪܝ ܣܳܗܕܘܼܢܳܐ (ܕܳܪܐ ܫܒܝܼܥܳܝܐ): «ܫܬܘܿܩ ܡܳܕܶܝܢ ܡܼܢ ܕܝܼܢܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ: ܘܥܘܼܠ ܠܳܟ ܒܕܝܼܢܳܐ ܥܡ ܥܰܘܠܐ ܕܰܒܓܰܘܳܟ. ܫܰܪܳܐ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘܼ ܟܰܣܝ̈ܳܬܐ ܕܰܒܠܶܒܳܟ: ܒܨܝܼ ܣܘܼܥܪ̈ܳܢܐ ܕܰܠܓܰܘ: ܕܘܼܢ ܚܘ̈ܫܳܒܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܟ ܫܪܳܓܳܐ ܕܢܘܼܗܪܳܐ: ܕܬܶܚܙܶܐ ܟܰܣܝ̈ܳܬܗ ܕܚܶܫܘܿܟܳܐ ܕܒܳܟ. ܐܰܦܶܩ ܛܡܝܼܪ̈ܳܬܗ: ܘܦܰܪܣܳܐ ܣܬܝܼܪ̈ܳܬܗ ܒܶܝܬ ܠܳܟ ܘܠܐܠܳܗܳܐ: ܩܕܳܡ ܕܢܶܡܛܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܟܠܢܳܫ ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܬܦܰܪ̈ܣܝܳܢ.»

[40] ܕܰܘܪܳܐ ܡܰܕܠܳܢܳܐ. Kolaylaştırıcı Rol / Facilitator Role

[41] ܕܰܘܪܳܐ ܡܰܩܠܳܢܳܐ: Hafifleştirici Rol / Mitigating Role

[42] ܐܡܿܪ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (523 + ): «ܟܡܳܐ ܓܝܪ ܕܰܚܠܝܼܛܐ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܶܝܗܿ ܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܡܕܰܒܪܳܐ ܠܶܗܐܳܦܠܐ ܚܰܙܳܝܬܐ ܕܰܩܢܘܿܡܗ ܗܳܘܝܳܐܘܠܐ ܪ̈ܓܝܼܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܳܝ̈ܩܳܢ ܠܗܿܘܠܐ ܚܰܫܝ̈ܗܿ ܕܝܠܗܿ ܩܒܺܝܼܠܺܝܼܢ ܠܳܗܿܐܠܐ ܐܰܝܟ ܣܰܡܝܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܙ ܡܼܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܩܢܘܿܡܶܗ ܘܡܼܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܟܠ ܡܶܕܶܡܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܡܳܐ ܕܐܶܣܬܰܡܝܰܬ ܒܚ̈ܰܫܶܐ ܕܰܚܛܝܼܬܐܠܐ ܠܝܳܬܳܗܿ ܚܳܙܝܳܐ ܘܠܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܗܿ.»      

[43] ܩܘܼܢܳܥܳܐ ܐܘ ܣܰܒܟܳܐ: Maske / Mask 

[44] ܐܡܰܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (303 - 373): «ܩܘܼܫܬܐ ܐܳܦ ܚܘܼܒܳܐ ܓܶܦ̈ܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܼܢ. ܕܠܐ ܩܽܘܼܫܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܚܘܼܒܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܦܳܪܰܚ. ܘܐܳܦܠܐ ܚܘܼܒܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܩܽܘܼܫܬܐ ܡܶܫܟܰܚ ܛܳܐܶܣ. ܢܝܼܪܗܘܿܢ ܕܐܰܘܝܘܼܬܐ ܗ̱ܘ.»

[45]  ܫܚܺܝܼܡܳܐ: Sıradan / Ordinary


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com