Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܥܘ̈ܕܥܳܕܐ ܕܝܰܠܕܐ ܒܪܝܟܐ 2018

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܥܘ̈ܕܥܳܕܐ ܕܝܰܠܕܐ ܒܪܝܟܐ 2018

ܣܰܪ̈ܒܳܢܐ ܘܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

 

ܘܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܠܡܐ ܒܡܪܢ:

 

ܦܘܼܪܣܐ ܗ̱ ܛܒܐ ܕܢܛܝܒ ܚܢܢ ܠܢ ܕܢܬܝܠܕ ܡܫܝܼܚܐ: ܡܰܟܝܼܟܐ ܘܫܰܦܝܼܪܳܐ ܘܢܰܗܝܪܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܝܢ ܘܫܼܰܪܟܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܝܢ ܘܗܘܼܦ̈ܟܝܢ ܠܰܡܬܰܪܣܳܝܘܬܢ ܒܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܬܒܰܥܝ̈ܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܗܢܐ ܕܡܛܠܬܗ ܡܰܟ ܘܢܚܬ ܠܐܘܪܝܐ ܕܒܝܬܠܚܝܡ. 

 

ܕܣܓܝ ܒܰܣܝܼܡ ܘܰܚܠܐ ܕܘܟܪܢ ܡܰܘܠܕܐ ܐܠܗܳܝܐ ܗܳܢܐ ܕܰܟܡܐ ܕܣܰܘܝܐܝܬ ܡܬܥܰܦܦ ܝܬܝܪ ܚܳܠܐ ܘܒܳܣܡ ܛܰܥܡܗ. ܘܡܰܪܘܰܚ ܘܰܡܢܝܼܚ ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܒܰܫܠܡܐ ܡܩܰܘܝܢܐ ܕܢܘܗܪܗ ܡܰܢܗܪܢܐ. ܘܡܫܰܡܠܐ ܠܫܪܪܐ ܚܰܬܝܬܐ ܒܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܢܐ ܕܓܳܡܪܝܼܢ ܘܚܳܣܢܝܼܢ ܘܩܳܒܥܝܼܢ ܒܪܢܫܐ ܒܡܰܪܕܝܼܬܐ ܘܬܪܒܝܼܬܐ ܟܢܝܼܟܬܐ ܕܡܳܬܩܐ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘ̈ܡܳܝܐ ܡܼܢ ܣܘܼܟ̈ܠܘܗܝ ܡܶܫܬܰܦ̈ܥܳܢܐ ܕܒܗܘܢ ܢܶܣܦܰܩ ܠܢܦܫܗ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܚܰܟܝܡܐܝܬ ܘܡܰܠܝܐܝܬ.

 

ܡܟܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܚܕܘܐ ܗܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܚܘܒܢܐܝܬ ܘܡܝܩܪܢܐܝܬ ܥܘܕ̈ܥܕܐ ܘܒܘܪ̈ܟܐ ܡܩܰܪܒ ܘܡܘܫܛ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܘܒܰܫܡܟܘܢ ܫܘܳܬ ܠܐܝܩܪ̈ܬܟܘܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܠܬܢ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܫܳܗܪܝܢ ܘܥܳܡܠܝܼܢ ܡܛܠ ܡܐܚܝܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܝܪܬܘܬܗ. ܘܰܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܡܢܗ ܕܢܬܗܕܪܘܢ ܘܢܨܛܒܬܘܢ ܣܕܪ̈ܝܢ ܟܢܘ̈ܫܝܳܝܐ ܘܐܘܡ̈ܬܢܝܐ ܒܠܒܐ ܘܗܰܘܢܐ ܫܰܠܡܐ ܘܢܬܬܠܝܫܘܢ ܒܚܡܝܼܪܐ ܡܰܚܡܥܳܢܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܒܕܝܪ̈ܐ܆ ܠܣܘܼܡܣܡܐ ܕܫܘ̈ܡܳܬܐ ܘܣܘܼܝܳܓܐ ܕܬܘܪ̈ܥܳܬܐ. ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܕܢܰܦܝܼ̈ܠܬܐ. ܘܰܫܟܳܚܬܐ ܕܐܒܝ̈ܕܬܐ ܘܰܚܠܝ̈ܨܬܐ. ܘܟܘܼܢܳܫܐ ܕܙܪ̈ܝܩܳܬܐ.

 

ܥܐܕܐ ܒܪܝܟܐ. ܘܗܝܼ ܫܢ̱ܬܐ ܚܕܬܐ 2019 ܬܬܒܪܟ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܝܰܠܕܐ ܟܕ ܙܳܠܚܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܥܳܡܰܪܬܐ ܘܰܒܡܰܕܢܚܐ. ܘܣܳܝܓܐ ܟܠܢ ܥܡ ܣܕܪ̈ܝܗܿ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ ܒܚܰܝܠܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ ܛܒܐ ܘܛܢܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܡܢܰܨܚܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢ ܥܡ ܟܠܢ ܝܬܝܪ ܢܐܬܪ... ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܨܒܝܢܗ... ܘܢܬܥܫܢ ܒܚܰܘܣܢܗ ܒܪܝܟܐ.

 

ܘܣܟܐ ܠܡܐܡܪ: ܩܰܘܘ ܦܨܝܼܚܝܼܢ ܘܰܚܘܝܼܚܝܼܢ ܘܢܝܼܚܝܼܢ ܘܰܒܗܝܼܠܝܼܢ ܒܚܘܒܐ ܘܰܫܠܡܐ ܘܣܰܒܪܐ ܕܝܰܠܕܐ ܠܗܢܝܢܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܠܝܘܬܪܳܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ.  

 

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ. 

 

23 ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2018 ܡܪܕܝܢ.

 ܒܫܡ ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com