ܡܰܥܠܳܢܘܼܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܡܰܥܠܳܢܘܼܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܰܥܠܳܢܘܼܬܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ: ܬܘܕܝ ܐܡܿܪ ܐ̱ܢܐ ܠܚܰܝܠܐ ܡܚܰܝܠܢܐ ܕܢܳܦܚ ܚܰܝܠܐ ܒܰܡܚ̈ܝܼܠܐ ܘܰܒܨܝܼܪ̈ܐ. ܬܪܰܝܳܢܬ: ܐܝܩܪܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘ ܦܳܪܥ ܐ̱ܢܐ ܠܣܘܼܒܟܳܢܐ ܠܒܝܼܒܐ ܘܚܘܼܡܣܳܢܐ ܚܠܝܼܨܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܡܬܥܰܙܝܢ ܒܪܚܡܰܬ ܝܪܬܘܬܐ ܘܒܡܬܢܰܨܚܳܢܘܬܐ ܘܡܬܝܰܩܪܢܘܬܐ ܕܫܝܬܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܗܐ ܡܼܢ ܢܘܼܓܪܐ ܐܪܝܟܐ ܘܰܠܟܐ ܢܳܩܫܝܼܢ ܗ̱ܘܘ ܒܰܬܪܰܥ ܚܘ̈ܫܳܒܝ ܓܘܼܪ̈ܳܓܐ ܘܰܦܝ̈ܣܐ ܡܰܠܝ̈ܝ ܠܘ̈ܒܳܛܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܬܐ ܠܰܡܬܩܢܘ ܕܰܦܳܐ ܢܰܘܠܳܝܳܐ ܕܚܳܒܫ ܟܬܝ̈ܒܳܬܐ ܒܫܰܪ̈ܒܐ ܘܪ̈ܘܨܳܢܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ  ܣܘܪܝܐܝܬ...

ܘܠܘ̈ܒܳܛܐ ܗܠܝܢ ܡܨܰܝ̈ܒܳܢܐ ܐܥܝܪܘ ܗ̱ܘܘ ܒܡܰܚܫܰܒܬܝ ܪܰܓܘܫܬܳܢܘܬܐ ܘܚܰܝܒܘܼܬܐ ܟܣܝܼܬܐ. ܐܠܐ ܐܢܐ ܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܠܐ ܡܰܡܪܰܚ ܗ̱ܘܝܬ ܕܐܬܪܡܐ ܠܗܕܐ܆ ܐܦܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܝܬ ܣܘܼܦܩܳܢܐ ܡܢܝܼܚܳܢܐ ܘܡܙܝܼܥܳܢܐ. ܕܪܰܒܬ ܥܣܝܼܣ ܘܰܠܙܝܙ ܗ̱ܘܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܣܘܼܪܟܳܢܐ ܡܳܬܳܢܳܝܐ ܒܕܘܼܥܬܳܐ ܘܪܘܼܥܬܳܐ ܕܰܡܪ̈ܝܼܒܳܢܘܳܬܐ ܐܰܬܪ̈ܢܳܝܬܳܐ. ܘܩܘ̈ܛܠܳܒܐ ܕܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܘܼܬܐ ܐܰܚܝܕܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܕܘܒܳܪܐ ܕܪܗܛܐ ܕܝܠܝ. ܘܡܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܳܝܳܬܐ ܒܠܥܕ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܢܳܩܫ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܩܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܕܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܕܰܥܛܝܦܐ ܗ̱ܘܬ ܡܫܰܐܠܘܼܬܝ ܓܰܘܳܝܬܐ ܘܬܐܪܬܳܢܳܝܬܐ....!

ܗܿܝ ܕܫܪܝܪܐ ܐܦܠܐ ܡܰܡܪܚ ܗ̱ܘܝܬ ܠܡܰܫܳܦܘ ܟܰܬܦܐ ܠܦܝ̈ܣܐ ܣܒܝ̈ܣܐ܆ ܕܠܐ ܐܬܚܫܶܒ ܥܡ ܦܳܥ̈ܠܐ ܗܿܢܘܢ ܫܰܦ̈ܠܐ ܕܒܳܗܬܝܢ ܒܰܙܒܢ ܐܰܓܪܐ ܘܦܘܼܪܥܳܢܐ. ܘܐܦ ܩܳܢܛ ܗ̱ܘܝܬ ܡܼܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܣ ܝܘܚܢܢ ܒܪܥܒܪܝܐ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ (1226 - 1286) ܕܒܗ ܐܡܿܪ: «ܐܝܢܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܝ ܪܘܼܚܐ ܟܳܬܒ܆ ܟܕ ܪܘܚܐ ܠܗ ܠܐ ܡܰܟܬܒ܆ ܢܚܳܫܐ ܗܘ ܕܙܐܡ ܐܘ ܨܨܠܐ ܕܝܳܗܒ ܩܠܐ܆ ܟܕ ܪܘܼܚܐ ܒܦܶܬܓ̈ܡܘܗܝ ܚܰܠܝܘܬܗ ܠܐ ܚܳܠܛ. ܡܰܢ ܕܝܢ ܕܠܐܪ̈ܙܝ ܪܘܼܚܐ ܡܢ ܪܘܼܚܐ ܝܳܠܦ܆ ܡܢ ܡܶܠ̈ܘܗܝ ܟܠ ܒܘܼܣܳܡ ܩܳܢܝܢ ܫܡ̈ܘܥܘܗܝ. ܘܒܪܬ ܩܠܗ ܡܢ ܠܒܗܘܢ ܟܠ ܚܰܫ̈ܝܢ ܥܳܩܪܐ». ܘܠܘ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܗܝܼ ܨܒܘܬܐ ܥܰܡܠܐ ܘܣܘܼܦܩܳܢܐ ܒܳܥܝܐ ܗ̱ܘܬ. ܘܰܟܬܘܼܒܝܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܣܘܼܟܳܠܐ ܥܰܡܝܼܩܐ ܘܥܰܡܠܐ ܪܒܐ. ܘܡܼܢ ܬܰܘܬܰܪ̈ܰܝ ܠܒܐ ܡܬܒܰܛܢܐ ܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܘܟܠܢܫ ܡܼܢ ܣܝ̈ܡܳܬܗ ܡܰܣܪܚ ܘܡܰܦܩ ܘܟܳܬܒ ܘܝܳܠܕ ܒܳܛܢ̈ܝ ܡܰܚܫܒܬܗ...!

ܠܐ ܒܳ݁ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܥܘܠ ܒܚܰܘܓܳܐ ܥܰܩܪܐ[1] ܕܡܬܒܰܣܰܡ ܒܰܬܢܳܝܳܐ ܕܪ̈ܘܼܥܐ[2] ܣܪ̈ܝܩܐ. ܕܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܐܝܢܐ ܕܡܬܪܰܘܪܰܒ ܒܬܰܚܬܘܼܪܐ܆ ܠܐ ܡܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܢ ܬܰܟܬܘܫܐ. ܥܠܗܕܐ ܚܐܒ ܩܰܢܝܐ ܡܼܢ ܕܠܡܶܟܬܒ ܫܰܪܒܐ ܕܟܬܝܼ̈ܒܳܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܦܰܪ̈ܣܳܢ ܒܕܰܦܐ ܗܳܢܐ ܢܰܘܠܳܝܳܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܠܘܡ ܪ̈ܥܝܢܝ ܘܐܶܬܢܐ ܗܘ ܡܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܚܘ̈ܫܳܒܰܝ ܐܟܡܐ ܕܘܳܠܝܐ ܘܙܳܕܩܐ ܒܰܨܒܘܬܗܝܢ. ܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ: ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܟܬܝ̈ܒܳܢ ܒܣܘܼܠܓܳܣܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܬܢܘܰܓܐ ܗ̱ܘܬ ܒܝܢܬ ܬܰܘ̈ܓܶܐ ܕܣܰܓܪܐ ܘܫܽܘܼܪ̈ܫܶܐ ܕܬܰܠܓܐ ܕܣܰܬܘ̈ܐ ܩܰܪܝܼܪ̈ܐ ܘܒܰܠܗܳܬܐ ܦܣܝܼܩܐ ܘܰܣܒܝܼܣܐ... ܒܙܒ̈ܢܶܐ ܫܓܝ̈ܫܶܐ ܕܓܳܠܘܬܐ ܡܰܪܝܪܬܐ ܘܒܐܝܟܰܢܝܘܬܐ ܡܫܰܚܠܰܦܳܬܐ ܕܡܶܬܐܰܨܕܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܩܬܳܢܘܬܐ ܐܰܬܪܳܢܳܝܬܐ ܕܰܥܕ̈ܳܝܐ ܘܐܘܠܨ̈ܢܐ: ܒܙܒ̈ܢܐ ܕܒܗܘܢ ܛܪܝܼܕ ܫܠܳܡܐ. ܘܪܕܝܼܦ ܫܰܝܢܐ. ܘܚܣܝܼܟ ܐܝܳܠܐ. ܘܥܰܪܝܼܩ ܚܰܕܘܐ. ܘܫܩܝܼܠ ܦܶܨܚܐ. ܘܒܝܼܪܝܼܢ ܒܘ̈ܝܐܐ..!

ܟܬܝܼ̈ܒܬܐ ܗܠܝܢ ܕܦܪ̈ܝܣܢ ܬܢܢ ܒܶܨܪܐ ܐܢܝܢ ܙܥܘܪܐ ܡܼܢ ܥܰܡܠܐ ܕܝܠܝ ܣܶܦܪܳܢܳܝܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܢܰܓܝܪ̈ܬܐ. ܘܬܰܘܬܳܪ̈ܐ ܐܢܝܢ ܕܠܒܐ ܕܟܰܐܝܒ ܘܰܡܡܰܚܰܝ ܒܣܘ̈ܟܠܳܝܳܬܐ ܚܠܝܼ̈ܨܬܐ ܘܐܰܒܝ̈ܕܳܬܐ. ܘܬܰܘܬܳܪ̈ܐ ܐܢܝܢ ܕܠܒܐ ܕܠܐ ܨܳܒܐ ܕܢܗܘܐ ܓܺܝܘܼܠܐ (ܣܪܝܩܐ) ܐܠܐ ܓܺܝܘܼܪܐ (ܥܘܼܕܝܳܝܳܐ) ܒܰܠܒܘܼܟܝܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܘܣܘܝܳܥܐ ܘܪܘܚܳܦܐ ܕܫܰܝܐ[3] ܐ̱ܢܳܫܝܐ. ܘܬܰܘܬܳܪ̈ܐ ܐܢܝܢ ܕܰܩܒܽܘܼ̈ܠܝܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܰܣܒܽܘܼ̈ܠܝܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܕܚܟܡܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ: «ܠܐ ܬܕܰܥܟܘܢ ܪܘܼܚܐ» (ܬܣܠܘ̈ܢܺܝܩܳܝܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. 5:19) . ܘܦܐܪܐ ܐܢܝܢ ܕܩܰܘܡܐ ܠܙܺܝܼܙܐ ܘܥܘܼܳܙܝܐ ܡܪܝܼܕܐ ܣܶܦܪܳܢܳܝܐ ܠܘܼܩܒܠ ܚܘܼܪܦܐ ܕܰܓܙ̈ܡܐ ܛܥܝܼ̈ܢܰܝ ܢܝܫ̈ܐ ܕܣܘܼܝܳܦܐ ܘܛܘܼܠܩܳܢܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܣܰܩܘ̈ܒܠܳܝܬܐ ܥܳܪ̈ܘܨܳܬܐ ܕܛܳܪ̈ܝܢ ܒܠܫܢܢ ܘܝܪܬܘܬܢ.

ܟܕ ܚܰܒܠܐ ܗܿܘܐ ܟܰܪܝܐ܆ ܡܬܥܰܣܰܩ ܕܰܘܠܐ ܒܰܕܠܳܝܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܫܳܩܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܦܘܼܪ̈ܓܳܠܐ ܘܡܰܪ̈ܬܝܳܢܘܬܐ ܕܡܰܚ̈ܒܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܐܰܚܶܡܘ ܠܙܘ̈ܥܐ ܘܪ̈ܓܫܐ ܒܬܘܼܩܳܢܐ ܕܕܰܦܐ ܗܢܐ ܢܰܘܠܳܝܐ. ܘܗܘܼ ܚܘܼܨܦܳܢܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܐܰܝܬܝܼ ܥܡܗ ܣܘܼܦܩܳܢܐ ܟܰܗܝܼܢܐ. ܘܦܘܼܪ̈ܓܠܐ ܘܓܘܼܪ̈ܳܓܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܐܰܚܶܡܘ ܠܪ̈ܶܦܬܶܐ ܕܨܶܒܝܢܝ ܘܰܒܙܰܘܥܐ ܚܰܡܺܝܼܡܳܐ ܘܰܚܡܺܝܼܡܳܐ ܐܬܪܡܝܬ ܠܰܡܠܰܡܕܘ ܟܬܝܼ̈ܒܳܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܰܙܪ̈ܝܩܳܢ ܘܰܡܒܰܕܪ̈ܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ. ܐܝܟ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܓܘܼܪܳܓܐ ܘܥܘܼܗܳܕܐ ܠܪ̈ܚܡܝ ܣܶܦܪܐ ܕܢܬܟܰܫܪܘܢ ܘܠܐ ܢܶܬܚܰܒܢܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܠܫܢܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܘܪܚܡܰܬ ܚܟܡܬܐ. ܕܰܦܨܝ̈ܕܐ ܕܚܟܡܬܐ ܠܐ ܡܶܬܬܰܪܥܝܼܢ܆ ܐܠܐ ܒܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܗܶܕܣܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܘܒܫܰܘܝܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܘܥܰܡܠܐ.

ܘܫܰܡܝܬܶܗ «ܟܰܪܝܳܐ ܚܠܝܼܨܐ» ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܡܬܬܡܝܼ̈ܫܳܢܳܝܬܐ ܕܪܡܝܼܙ ܗ̱ܘ ܥܠܝܗܝܢ. ܘܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܟܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ ܦܪܝܼܫܳܐܝܬ ܘܡܳܪܳܢܳܐܝܬ ܘܐܪܝܟܐܝܬ. ܘܠܩܝܼܛܝܢ ܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗܰܘܢܐ ܨܰܥܢܐ ܕܒܪܥܒܪܝܐ ܗ݁ܘ ܡܰܠܦܢܐ ܪܒܐ ܕܝܳܪܬܘܬܐ ܘܣܶܦܪܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܚܟܡܬܳܐ ܪܒܬܐ ܩܶܛܦܶܬ ܡܢ ܡܰܬܠܐ ܗܢܐ ܟܕ ܥܶܠܶܬ ܘܓܶܫܶܬ ܟܰܣܝ̈ܬܗ ܫܐܝ̈ܠܬܐ ܘܦܶܠܐܬܳܢ̈ܝܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܫܰܒܠܢܐ ܕܐܓܘܢܝ ܐܘܼܡܬܳܢܳܝܐ ܡܰܪܕܘܼܬܳܢܝܐ ܘܣܶܦܪܳܝܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܢܰܓܝܼܪ̈ܬܐ ܒܣܰܪܝܼܟܘܼܬܐ ܐܬܪܳܢܳܝܬܐ. ܘܡܛܠܬܝ ܡܰܢ ܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ܆ ܫܘܪܢܳܩܐ ܗ̱ܘ ܚܕܬܐ ܘܥܦܘܼܩܝܐ ܚܘܒܳܢܳܝܐ ܘܰܚܢܢܐ ܪܚܡܬܳܢܳܝܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܩܰܪܝܒܐ. ܘܫܶܚܠܐ ܗ̱ܘ ܕܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝܼ̈ܓܳܬܐ ܕܬܰܫܥܝܬܐ ܡܰܪܝܪܬܐ. ܘܩܳܠܐ ܗ̱ܘ ܚܰܒܝܐ ܘܰܪܟܝܼܢܐ ܒܐܕ̈ܢܝ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܦܪ̈ܘܫܐ ܘܦܰܪ̈ܳܫܐ. ܘܬܳܒܥ ܒܛܝܠܘܬܐ. ܘܩܳܪܐ ܠܐܝܳܠܐ ܕܐܚܝ̈ܕܝ ܠܝܼ̈ܩܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܪܥܝܢܐ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܐ ܘܡܬܡܰܟܟܳܢܐ.

ܗܘ ܩܪܘܝܐ ܦܳܓܥ ܒܬܪܝܢ ܚܘ̈ܒܐ ܒܝܢܬ ܚܰܘ̈ܩܐ ܘܚܽܘ̈ܩܐ ܕܰܕܦܐ ܗܢܐ ܢܰܘܠܳܝܐ. ܩܕܡܝܐ: ܣܘܼܪܳܟܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܬܳܢ̈ܝܬܐ ܘܒܰܠܝܼܥܘܼܬܐ ܕܐܰܬܪ̈ܢܳܝܬܐ. ܬܪܝܢܐ: ܚܘܒܐ ܗ̱ܘ ܦܪܝܫܐ ܕܢܳܒܥ ܘܐܳܬܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܐ ܢܰܗܝܪܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܦܪܝܘܬܗ ܦܬܝܼܟܰܬ ܐܕ̈ܫܐ.

ܐܠܘܼܠܐ ܣܘܼܟܳܝܐ ܘܣܘܼܘܚܐ ܕܒܰܠܝ̈ܥܰܝ ܠܫܢܐ ܘܠܘܒܳܛܐ ܙܪܝܼܒܐ ܕܣܢܝܩܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܡ ܗ̱ܘܐ ܘܐܦܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܗ̱ܘܐ ܥܰܡܠܐ ܗܢܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܚܘܼܦܳܛܐ ܬܟܝܼܒܐ ܕܚܰܒܪ̈ܐ ܘܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܠܐ ܡܬܟܰܢܰܫ ܗ̱ܘܐ ܠܐܶܕܪܳܐ ܒܘܼܕܳܪܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܗܢܐ ܕܰܙܪܝܼܩ ܗ̱ܘܐ ܒܰܝܢܬ ܣܚܝ̈ܦܳܬܐ ܕܰܫܢ̈ܝܐ. ܟܕ ܩܰܒܠܬ ܒܥܬܗܘܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܚܘܒܐ܆ ܚܘܝܼܚܐܝܬ ܐܬܪܡܝܬ ܠܡܪܢܐ ܒܬܘܼܩܳܢܐ ܗܢܐ ܢܰܘܠܳܝܐ.. ܕܐܪܟܢܘ ܚܘܒܐ ܕܒܰܣܝܡܘܬܗܘܢ ܘܝܰܐܝܒܘܬܗܘܢ ܠܗܿܝ ܕܡܬܒܰܥܝܐ ܗ̱ܘܬ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܙܰܩܬܘܢܝ ܘܓܰܪܓܘܼܢܝ ܕܐܶܓܡܘܪ ܨܒܝܢܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ. ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܝܪܬܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܢ ܪܰܒܬ ܣܢܝܼܩܝܢ ܠܐܟܝܦܘܬܐ ܘܰܒܛܝܠܘܬܐ ܫܰܪܝܼܪܬܐ ܕܨܰܘܒ̈ܳܢܐ ܘܨܰܒܘ̈ܳܢܐ[4]...

ܚܰܕܘܬܐ ܗ̱ܝ ܠܝ ܪܒܬܐ ܕܐܗܘܐ ܡܳܫܘܼܝܐ ܕܠܳܩܛ ܫܒ̈ܠܐ ܒܚܰܩܠܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܗ ܥܰܬܝܪܬܐ. ܘܚܰܕܘܰܬܝ ܕܳܡܝܐ ܠܗܿܘ ܕܥܳܛܦ ܘܗܳܦܟ ܠܒܝܬܗ ܒܐܥ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܰܥܠܰܬ ܠܗ ܬܐܓܘܪܬܗ. ܥܠܗܕܐ ܦܨܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܣܰܓܝ ܕܰܒܡܶܨܛܰܠܝܳܢܘܬܐ ܨܒܝܳܢܳܝܬܐ ܐܬܥܢܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܠܝ ܡܚܰܕ̈ܝܢ. ܘܠܝܪܬܘܬܐ ܡܢܰܨ̈ܚܢ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܰܟܬܝ̈ܒܳܢ ܘܦܪ̈ܝܣܢ ܠܝܬܝܗܝܢ ܡܕܡ ܒܦܶܚܡܐ ܕܠܘܬ ܝܪܬܘܬܐ ܪܒܬܐ ܣܒܝܼ̈ܣܬ ܦܐܪ̈ܐ ܘܓܶܠܝ̈ܢܐ ܕܓܘܼܥܠܳܢܐ ܕܫܒܩܘ ܒܬܪܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܢ ܡܢ̈ܚܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܪܰܦܝܰܬ ܣܟ ܬܪܥܝܼܬܗܘܢ ܡܠܝܼܛܬܐ. ܘܠܐ ܕܶܥܟܰܬ ܪܘܼܚܐ ܗܿܝ ܕܫܳܓܪܐ ܗ̱ܘܬ ܒܗܘܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܩܘܼܝܳܡܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܡܫܝܼܚܳܐܝܬ ܘܥܠܡܳܢܐܝܬ.

ܘܐܠܘܼܠܐ ܟܰܘܫ̈ܐ ܘܒܘܝ̈ܐܐ ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܟܰܪܝܐ ܚܠܝܼܨܐ ܗܿܢܘܢ ܕܥܰܫܢܘܼܢܝ ܘܠܰܒܒܘܼܢܝ ܠܐ ܡܶܨܛܠܶܡ ܘܡܶܬܟܰܝܢ ܗ̱ܘܐ ܥܰܡܠܐ ܗܢܐ ܕܰܗܘܐ ܠܝ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܛܰܝܒܘܬܐ ܒܙܒܢ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܘܛܘܪ̈ܳܦܐ ܐܰܬܪ̈ܢܳܝܐ. ܘܡܶܬܦܪܶܣ ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܗܘܐ ܥܶܠܰܬ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܠܰܚܙܳܩܳܐ ܐܰܘܝܳܝܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܕܠܝܬ ܒܗ ܪ̈ܥܝܢܐ ܚܪ̈ܺܝܼܒܐ ܘܚܰܒܝܼ̈ܠܐ. ܟܕ «ܠܝܬ ܡܕܡ ܚܕܶܬ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܐܰܡܝܼܪ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܩܰܕܡ̈ܝܐ» ܡܘܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܢܝܼܫܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܟܪܘܼܒܝܳܐ ܕܒܘܼܝܳܪ̈ܐ ܠܫ̈ܢܳܝܐ ܘܥܘܼܗܳܕܐ ܕܡܬܚܰܦܛ ܠܡܡܰܪܩܘ ܡܰܚܙܝܼܬܐ ܕܠܒܐ ܘܡܰܕܥܐ. ܘܰܨܡܳܕܐ ܘܰܥܨܳܒܐ ܕܫܘ̈ܡܳܬܐ ܕܪ̈ܳܗܠܳܢ܆ ܘܰܣܝܳܓܐ ܕܬܘܼܪ̈ܥܳܬܐ ܕܡܙ̈ܕܰܡܝܳܢ....!

ܥܠܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܡܼܢ ܩܪ̈ܘܝܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܕܢܩܰܒܠܘܼܢܝܗܝ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܛܒܬܐ ܕܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܪܳܕܦܐ ܒܬܪ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܰܒܨܝܼܪܘܬܐ. ܕܗܘܼ ܩܪܘܝܐ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܦܳܪܘܫ ܘܰܡܠܝܼܠ. ܘܚܰܝܘܣܬܳܢ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢ. ܘܠܐ ܕܐܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܪܳܫܐ ܘܥܳܕܠ ܒܶܠܥܕ ܬܩܳܠܐ ܐܝܟ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܐܠܐ ܡܬܰܪܨ ܘܰܡܫܰܡܠܐ. ܡܟܐ ܡܶܬܟܰܫܦ ܘܡܶܬܚܰܢܰܢ ܐ̱ܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܢܐܚܕܘܢ ܬܪܥܐ ܕܡܰܘܗܒܬܗܘܢ ܘܰܫܦܝܼܥܘܼܬܗܘܢ ܟܰܗܝܼܢܬܐ ܒܐܦ̈ܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܶܫܬܰܟܢܐ ܒܬܘܩܢܐ ܕܕܰܦܐ ܗܢܐ ܢܰܘܠܳܝܳܐ. ܘܢܒܥܘܢ ܡܛܠܬܗ ܫܘܼܡܠܝܐ ܡܣܬܰܟܝܢܐ ܕܢܐܬܰܪ ܘܢܰܘܬܰܪ. ܕܠܝܬ ܝܕܥܬܐ ܕܡܢܰܟܪܝܐ ܡܼܢ ܒܘܨܳܪ̈ܐ. ܘܠܝܬ ܒܘܼܝܳܢܐ ܕܰܡܒܰܪܝ ܡܼܢ ܨܰܘܪ̈ܳܢܐ.

ܐܝܟ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܗܰܘ ܕܡܰܘܥܐ ܚܰܪ̈ܘܒܐ ܡܬܥܩܰܪ ܡܼܢ ܟܰܪܡܐ. ܘܗܳܘܐ ܚܘܼܫܳܚܐ ܘܝܰܩܕܢܐ ܠܢܘܪܐ. ܘܰܓܦܶܬܐ ܕܝܶܗܒܰܬ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܡܕܰܟܐ ܠܗܿ ܡܪܗܿ ܘܡܰܘܣܦ ܦܳܠܚ ܠܗܿ..»

ܒܩܶܪܝܢܐ ܡܿܢ ܝܳܠܦܝܢܢ. ܘܒܪܶܚܡܬܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢܢ ܫܪܪܐ ܡܠܝܼܠܐ. ܡܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܓܦܶܬܐ ܕܝܳܗܒܐ ܦܐܪ̈ܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܰܬܪ̈ܝܨܐ ܒܰܠܒܘܼܟܝܐ ܕܦܘܼܠܚܳܢܢ ܘܰܛܥܘܼܢܝܐ ܕܫܘܼܠܚܳܢܢ. ܘܢܫܩܘܠ ܠܢ ܫܼܘܟܠܠܐ ܡܼܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܚܣ̈ܰܝܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܠܦ̈ܢܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ ܘܢܰܗܝܪ̈ܐ ܘܢܓܡܘܪ ܚܢܢ ܠܢ ܒܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝ̈ܩܳܝܐ ܕܥܪܝܡܘܬܗܘܢ ܘܬܡܝܼܡܘܬܗܘܢ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܡܬܝܐܒ ܐ̱ܢܐ ܕܢܡܬܘܩ ܚܰܠܒܐ ܛܒܐ ܡܼܢ ܡܐܡܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܗܢܐ ܕܰܓܒܝܬܗ ܘܣܳܡܬܗ ܒܫܘܼܪܳܝܐ ܩܶܨܰܬ ܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܡܦܰܝ̈ܓܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܡܬܰܪܣܝܳܢܐ ܠܬܘ̈ܥܐ ܕܡܘܼܚܐ[5] ܕܗܿܢܘܢ ܕܝܰܐܝܒܝܢ ܘܰܣܘܺܝܼܚܝܢ ܠܚܘܼܕܳܬܐ ܪܥܝܳܢܝܐ ܘܪܘܼܚܳܢܝܐ.

ܐܟܡܐ ܕܝܼܕܝܥܐ ܚܰܕܘܬܢ ܣܳܓܝܐ ܘܓܳܡܪܐ ܒܩܪܝܢܐ ܘܡܣܬܰܟܠܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܕܳܢܰܚ ܫܰܦܪܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܨܳܡܚ ܫܰܦܝܼܪܐ ܒܠܥܕ ܩܶܪܝܳܢܐ. ܘܗܘ ܩܪܝܢܐ ܕܡܬܡܰܙܰܓ ܒܡܣܶܬܟܠܳܢܘܬܐ܆ ܦܳܬܚ ܟܰܘ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܩܶܠܳܝ̈ܳܬܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܘܚܳܒܟ ܒܗܿ ܬܰܡܝܼܡܘܬܐ ܕܬܰܪܥܘܼܬܐ ܘܫܰܠܡܘܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܳܪܩ ܟܘ̈ܬܡܳܬܐ ܕܟܰܘ̈ܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕܝ̈ܡܶܐ ܘܓܰܘ̈ܳܝܐ ܡܰܫܪ̈ܳܢܐ ܘܡܰܗܪ̈ܳܢܐ. ܘܠܳܚܫ ܒܐܕ̈ܢܝ ܩܪ̈ܘܝܐ ܐܪ̈ܙܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ ܕܣܘܟ̈ܠܐ ܡܬܘ̈ܡܳܝܐ. ܒܩܶܪܝܢܐ ܡܿܢ ܡܬܦܰܬܚܐ ܪܘܼܚܐ. ܘܒܡܶܣܬܰܟܠܢܘܬܐ ܝܳܪܒܐ ܢܦܫܐ. ܘܒܳܗܪܐ ܘܒܳܣܡܐ ܬܰܪܥܝܬܐ. ܘܨܳܡܚܐ ܬܰܪܒܝܼܬܳܐ ܘܡܬܚܰܕܬܐ ܡܰܪܕܘܬܐ܆ ܡܰܒܘܼܥܐ ܕܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ ܘܛܰܘܪ̈ܐ ܕܝܘ̈ܒܳܠܐ ܘܡܰܫ̈ܩܠܐ ܐܢܫ̈ܝܐ.

ܐܠܘܠܐ ܡܬܐܰܟܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܬܦܰܠܚܳܢܘܼܬܐ ܘܡܬܟܰܪܒܳܢܘܬܐ ܘܥܘܼܫܳܦܐ ܘܥܘܼܕܳܕܐ ܘܬܘܼܪܣܳܝܐ ܕܥܰܦܪܐ (ܗܘܢܐ ܘܡܕܥܐ ܘܪܘܚܐ)܆ ܠܐ ܡܶܬܚܰܝܠܝܼܢ ܬܘ̈ܥܐ ܕܡܘܚܐ ܘܠܐ ܡܬܬܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܒܰܣܝ̈ܡܐ.. ܟܠ ܐܶܒܳܐ ܛܳܥܢ ܒܓܰܘܗ ܚ̈ܝܐ. ܡܳܕܝܢ ܠܐ ܢܶܫܒܘܩ ܐܶܒܐ ܘܢܶܠܒܘܟ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܩܠ̈ܦܐ. ܐܠܐ ܢܒܕܘܪ ܪ̈ܥܝܢܐ ܘܥܢܝ̈ܢܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܟܕ ܡܳܫܚܝܼܢܢ ܡܶܠܬܰܢ ܘܥܒܳܕܢ ܒܛܰܥܡܳܐ ܘܰܛܥܳܡܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ...

ܒܰܠܝܼܥܘܬܐ ܘܰܣܢܝܼܩܘܬܐ ܐܡܐ ܗ̱ܝ ܕܰܗܘܳܝܐ ܘܡܰܗܘܝܳܢܘܬܐ.. ܐܶܒܳܐ ܕܟܠ ܐܝܠܢܐ ܒܙܒܢ ܩܰܝܛܐ ܡܰܦܪܥ. ܘܗܿܘ ܕܙܳܪܥ܆ ܥܰܡܠܗ ܡܟܰܢܫ. ܘܟܠ ܘܳܠܝܬܐ ܕܡܫܬܰܡܠܝܐ ܡܢܝܼܚܐ ܠܬܐܪܬܐ ܘܰܡܒܣܡܐ ܠܚܘ̈ܫܳܒܐ ܘܠܒܐ. ܡܕܝܢ ܬܘܕܝܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܦܳܪܥ ܐ̱ܢܐ ܠܥܘܼܗܳܕܐ ܡܨܰܝܒܢܐ ܘܠܓܘܼܪܳܓܐ ܡܠܰܒܛܳܢܐ ܕܚܰܒܪ̈ܐ ܘܪ̈ܚܡܐ ܕܠܫܢܐ ܘܝܪܬܘܬܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܪܶܫܡܳܐ ܕܚܰܒܪܐ ܝܕܝܕܐ ܐܰܟܰܕ ܣܰܥܕܝ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܕܰܗܘܐ ܠܒܝܬ ܟܰܢܐ ܒܬܘܼܦܢܳܟܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܕܰܦܐ ܗܢܐ ܢܰܘܠܳܝܳܐ.

ܢܒܘܬ ܡܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ ܕܠܫܢܢ ܘܣܦܪܝܘܬܗ. ܘܢܬܒܰܣܡ ܘܢܬܢܰܨܰܚ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܕܫܰܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ ܒܬܘܼܠܡܳܕܐ ܕܪܘܼܚܢܳܝܘܼܬܐ ܘܬܰܠܡܝܼܕܘܼܬܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܝܘܼܬܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܝܢܢ ܕܠܝܬ ܫܪܪܐ ܕܦܰܕܺܝܕ ܘܰܦܠܝܼܡ ܐܝܟ ܫܪܪܐ ܗܿܘ ܕܝܼܳܪܒ ܘܡܶܣܬܰܪܥܰܦ ܬܚܝܬ ܛܠ̈ܠܐ ܕܕܘܼ̈ܠܒܶܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ...!      

ܒܣܰܒܪܐ ܕܬܶܬܥܰܠܡ ܣܰܝܒܘܼܬܗ ܕܠܫܳܢܢ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܗ. ܘܠܐ ܢܶܣܦܰܩ ܘܰܢܚܘܒ ܣܰܒܪܢ. ܘܠܐ ܢܚܙܘܩ ܚܘܒܐ ܕܠܫܢܐ ܡܼܢ ܠܒܘ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܢܶܦܟܰܗ ܛܥܡܗ ܛܥܝܼܡܐ. ܕܕܳܡܐ ܠܗܰܘ ܕܚܰܠܒܐ ܕܐܡܐ ܡܪܰܒܝܢܐ...!

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ ܟܢܝ̈ܟܐ.

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1] ܬܗܘܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܡ ܘܚܘܼܫܳܚܐ ܗܢܐ ܛܟܢܳܝܐ ܬܘܠܕܬܐ ܗ̱ܝ ܕܝܠܝ. ܘܐܰܥܶܠܬܶܗ ܘܕܪܰܫܬܗ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܠܫܢܢ. ܛܟܢܐ ܗܢܐ ܚܕܬܐ ܕܚܰܘܓܐ ܥܰܩܪܐ ܝܳܗܒ ܣܘܟܠ: kısırdöngü/ vicious circle. ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܣܝ̈ܡܐ ܐܒܗ̈ܝܐ ܒܣܘܼܟܠܐ ܗܢܐ ܕܪܝܼܫܐ ܘܕܟܝܪܐ.  

[2] ܪܘܥܐ ܟܐܡܬ Objection/İtiraz

[3] ܫܰܝܐ: ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̱ܝ ܐܒܗܝܬܐ. ܕܪܝܫܐ ܘܚܫܝܼܚܐ ܒܣܘܟܠ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܟܐܡܬ Dignity/Haysiyet

[4] ܨܰܒܘܳܢܐ ܚܫܝܼܚ ܒܣܘܟܠ Volenteer/Gönüllü. ܠܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܕܪܫ ܨܰܒܘܳܢܐ ܒܗܢܐ ܣܘܟܠܐ. ܬܘܠܕܬܐ ܗ̱ܝ ܚܕܬܐ ܕܟܢܘܬܢ ܠܫܢܝܬܐ. ܚܫܰܠܢܗܿ ܡܼܢ ܡܠܬ ܨܒܳܐ. ܘܨܰܒܘܳܐ ܘܨܰܒܘܳܢܐ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܕܡܠܬ ܨܗܳܐ ܕܡܢܗܿ ܡܬܚܫܠ ܨܰܗܘܐ ܘܨܰܗܘܳܢܐ.

[5] ܬܘ̈ܢܐ ܕܡܘܚܐ. ܓܰܙܐ ܕܡܰܕܥܐ. Brain/Bilinç


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com