ܫܘܼܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܼܘܫܳܛܐ ܛܳܒܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܫܘܼܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܼܘܫܳܛܐ ܛܳܒܳܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܫܘܼܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܼܘܫܳܛܐ ܛܳܒܳܐ

ܫܘܼܚܠܳܦܳܐ ܡܿܢ ܦܪܺܝܫ ܗ̱ܘ ܡܼܶܢ ܫܘܼܘܫܳܛܐ.

ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܩܒܺܝܼܥ ܗ̱ܘ ܒܫܘܼܚܠܳܦܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܘܫܰܛ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ.

ܘܫܘܼܚܠܳܦܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܘܐܳܦܠܐ ܗܳܘܶܐ ܒܰܩ̈ܠܳܦܶܐ ܘܐܰܡܘ̈ܡܶܐ ܩܰܠܒ̈ܶܐ. 

ܪܘܼܚܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܐܘܼܣܺܝܰܐ ܕܫܘܼܚܠܳܦܳܐ. 

ܚܘܼܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܫܘܼܚܠܳܦܳܐ.  

ܝܕܰܥܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܕܠܳܝܫܳܐ ܠܰܝܫܳܐ ܕܫܘܼܚܠܳܦܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܠܺܝܼܥܘܼܬܳܐ ܘܰܚܠܺܝܼܨܘܼܬܳܐ ܘܠܒܝܼܒܘܼܬܐ ܘܰܬܪܝܼܨܘܼܬܳܐ ܘܟܺܐܢܘܼܬܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܳܐ..

ܡܚܰܒܠܳܢܐ ܗ̱ܘ ܘܡܰܚܣܪܳܢܐ ܒܰܪܙܰܪܥܳܐ ܕܟܽܠ ܫܘܼܚܠܳܦܐ ܗܿܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪܢܰܩ ܡܼܢ ܠܓܰܘ. 

ܝܘܼܠܦܳܢܳܐܝܬ ܡܿܢ ܬܠܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܕܢܳܩܠܺܝܼܢ ܐܘܼܪܰܚ ܫܘܼܚܠܳܦܐ ܗܿܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܫܰܪܐ ܘܡܶܫܬܰܪܐ ܒܫܘܼܪܢܳܩܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܒܼܰܪܢܳܫܳܐ.  

ܫܒܝܼܠܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܿܢ ܨܶܒܝܳܢܳܝܐ ܗ̱ܘ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܼ ܠܝܳܬܶܗ ܟܳܪܶܟ ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܗ ܒܥܰܡܠܐ ܘܰܬܥܳܫܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܿܳܝ ܕܐܰܡܝܼܪܳܐ: «ܩܘܿܫܘ ܘܢܶܬܦܬܰܚ ܠܟܽܘܢ.»  

ܫܒܝܼܠܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܕܝܢ ܨܰܘܒܳܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ ܕܝܰܕܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܦܳܪ̈ܘܿܫܶܐ ܘܰܒܚܺܝܪ̈ܐ...

ܘܰܫܒܺܝܼܠܐ ܬܠܝܼܬܳܝܐ ܬܘܒ ܥܝܼܪܘܬܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ (ܘܪܘܼܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܣܘܼܟܳܠܳܝܬܳܐ) ܕܢܳܝܕܳܐ ܘܢܳܦܨܳܐ ܘܰܡܙܺܝܼܥܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܐܘܼܪܚܳܐ ܕܓܶܕܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܩܛܺܝܼܪܳܝܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܳܒܶܩ ܒܳܬܪܶܗ ܚܰܫܐ ܪܰܒܳܐ ܐܘ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܡܪܝܪܐ. 

ܘܠܐ ܡܳܛܶܐ ܠܫܽܘܼܘܫܳܛܳܐ ܡܩܰܘܝܳܢܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܐܶܠܐ ܗܿܘ ܕܚܳܟܡ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܕܫܘܼܚܠܳܦܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܪܘܼܚܳܐ. 

ܠܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܬܰܪܒܺܝܼܬܳܐ ܕܫܽܘܼܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܼܘܫܳܛܐ ܣܺܝܼܡܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܕܠܐ ܓܳܝܙܳܐ ܠܟܽܠ ܡܿܰܢ ܕܰܡܦܳܣ ܒܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܢܰܬܥܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ.   

 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ    


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com