Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܫܘܼܒܳܚܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܫܘܼܒܳܚܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ

«ܕܠܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܚܳܝܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܠܐ ܒܟܠ ܡܶܠܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܡܼܢ ܦܘܼܡܳܐ ܕܐܠܗܐ»

  (ܡܬܝ 4: 4)

 ܫܘܼܒܳܚܳܐ ( reçete, prescription ) ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܿܢ ܬܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܡܶܫܬܰܟܚܳܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܒܚܳܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܰܟܕ ܟܪܝܟ ܗ̱ܘ ܒܡܰܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܚܰܠܝܘܼܬܐ܆ ܡܶܣܬܢܳܩܘ ܡܶܣܬܢܶܩ ܠܨܦ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐܕܐܝܟ ܠܒܝܼܒܘܼܬܐ ܘܰܛܢܢܐ ܡܛܰܟܣܐ ܘܐܰܡܝܼܢܐ ܘܚܘܼܡܣܢܐ ܘܥܘܼܙܳܝܐ ܘܫܰܪܝܪܘܼܬܐ ܘܰܬܪܝܼܨܘܬܐ ܘܟܐܢܘܼܬܐ ܘܩܘܼܫܬܐ ܘܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܬܘܼܟܠܢܐ ܝܳܬܢܳܝܐ.... ܘܠܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܠܐ ܐܢ ܒܰܪܘܝܼܚܘܼܬ ܬܰܪܥܝܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܚܠܝܼܡܐܒܪܡ ܡܚܝܼܠܘܼܬܐ ܘܰܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܒܡܶܨ̈ܥܳܝܘܗܝ ܩܶܨܰܬ ܡܓܰܙܝܘܼܬܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܝܳܬܐ ܘܐܝܬܝ̈ܩܳܝܳܬܐ.

 ܒܰܩܛܝܼܪ ܡܼܢ ܫܘܼܘ̈ܫܳܛܐ ܘܛܘܼܘܳܪ̈ܐ ܕܦܳܪܣܝܼܢ ܟܶܢܦ̈ܝܗܘܢ܆ ܠܐ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܫܟܝܼܚܳܐ ܒܛܰܝܘܼܦܘܼܬܐ ܟܪܝܼܟܬܐܘܣܢܝܼܩܘܬܐ ܩܳܪܝܐ ܠܫܘܼܚܠܳܦ ܛܰܝܘܼܦܘܼܬܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܠܥܰܡܝܼܩܘܼܬܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܒܳܣܡܝܼܢ ܘܥܳܬܪܝܼܢ ܚܝ̈ܐܒܕ ܢܘܼܦܳܫܳܐ ܘܒܘܼܣܳܡܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܠܘ ܒܰܠܚܘܼܕ ܡܼܢ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܫܬܰܪܬܰܚܐܠܐ ܐܦ ܡܼܢ ܝܰܡܝܢ̈ܝܳܬܐ ܕܡܶܠܬܐܘܒܰܪܚܘܼܩܝܳܐ ܕܡܼܢ ܓܘܼܪ̈ܳܓܶܐ ܘܚܘܼ̈ܬܚܳܬܐ ܣܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܣܳܚܘܿܦܬܐ.

 ܡܳܕܝܢ ܪ̈ܒܐ ܘܰܙܥܘܪ̈ܐ ܟܠܢ ܫܘܳܬ ܙܕܩ ܕܢܬܚܰܦܰܛ ܒܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܡܶܠܬܐܐܝܟܢܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܫܘܼܒܳܚܰܢ ܪܝܼܫܳܝܐܘܢܶܫܬܰܘܙܒ ܡܼܢ ܝܘܼܩܪܐ ܘܰܢܗܳܓܐ ܥܣܝܼ̈ܣܶܐ ܡܥܰܘ̈ܟܢܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܢ.

 ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܣܝܼܡܬܐ ܐܢܘܢ ܪܒܬܐ ܕܡܫܬܰܟܢܝܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐܘܰܫܟܽܘܼܚܝܳܐ ܕܣܝܼܡܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܐܠܐ ܒܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܪܢܫܐܘܗܠܝܢ ܕܡܦܣܝܼܢ ܒܡܶܣܬܰܟܠܢܘܼܬܐ ܗܕܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܒܠܶܒܐ ܕܣܝܼܡܬܐ ܗܕܐܘܚܕܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܫܬܰܡܠܝܳܐ ܐܠܐ ܕܢܩܘܡܘܢ ܒܡܘܼܙܳܪ̈ܐ ܬܰܪ̈ܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܘܚܘܼܒܐ ܘܛܘܼܘܪܐ ܘܒܘܼܣܳܡܐ ܕܓܰܘܳܐܘܟܕ ܠܐ ܡܬܬܰܟܠܝܢ ܥܠ ܫܰܒܪܘܼܬ ܝܕܥܬܗܘܢ܆ ܠܐ ܢܳܦܩܝܢ ܡܼܢ ܫܒܝܼܠܐ ܕܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐܗܿܘ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܟܰܚ ܠܐ ܝܳܗܒ ܐܬܪܐ ܠܕܶܚܠܬܐ ܘܩܢܛܐܘܠܐ ܒܳܥܝܢ ܕܢܣܛܘܢ ܡܼܢ ܫܪܪܐ ܕܟܰܝ̈ܠܐ ܓܰܘ̈ܢܳܝܐܘܠܐ ܨܒܝܢ ܕܢܥܠܘܢ ܒܓܝܓܠܐ ܥܕܝܼܠܬܐ ܕܫܰܦܘܼܪܬܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐܘܡܢܣܝܢ ܕܢܥܘܕܘܢ ܙܝܙ̈ܢܐ ܡܼܢ ܚܩܠܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܗܘܢ ܓܰܘܝܐܘܒܓ̈ܦܐ ܣܚܝܼ̈ܚܬܐ ܕܡܠܬܐ ܛܳܝܣܝܢ ܒܪ̈ܥܝܳܢܝܗܘܢ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢܘܰܡܦܰܬܫܝܼܢ ܐܳܕܫ̈ܐ ܪ̈ܝܫܳܝܐ ܘܫܳܩܠܝܼܢ ܡܢܗܘܢ ܗܿܘ ܕܛܒ ܘܚܳܫܚ ܠܩܘܼܝܳܡܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐܘܡܬܦܪܢܣܝܼܢ ܠܦܘܬ ܢܡܘܿܣܐ ܕܡܶܠܬܐܕܚܳܟܡܝܼܢ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܠܰܚܡܳܐ ܦܰܟܝܗ ܘܰܡܓܝܓ ܘܰܡܬܰܚܰܡܘܡܗܝܡܢܝܢ.

ܚܝܠܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܚܒܝܼܨ ܘܪܒܝܼܨ ܒܪܘܚܐ ܕܬܪܥܝܬܗܗܿܝ ܕܟܕ ܡܫܬܰܒܠܐ ܡܼܢ ܚܟܡܬܐ ܕܪܚܡܬܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ܆ ܡܫܬܰܓܢܝܳܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܡܫܰܚܠܦ ܡܰܪܝܼܪ̈ܬܐ ܘܥܰܣܩ̈ܬܐ ܠܗܶܢܝܳܢܐ ܩܢܘܼܡܳܝܐ ܘܓܰܘܢܳܝܐܘܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܫܒ̈ܠܢܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ ܗܿܘܝܢ ܠܗ ܒܗܠܝܢ ܕܡܶܠܬܐ ܘܠܰܚܡܐ.

 ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܢܳܒܥܝܢ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܿܘ ܕܡܦܳܣ ܒܫܘܼܒܳܚܶܗܩܕܡܝܐ ܡܿܢ ܚܘܒܐ ܗ̱ܘ ܘܢܘܗܪܐ ܕܢܳܣܒ ܡܼܢ ܪܘܚܐ (ܐܠܗܐ). ܘܦܳܪܣ ܘܡܳܙܓ ܠܗ ܒܠܰܚ̈ܡܳܢܳܝܬܐ ܠܦܘܬ ܣܳܦܩܘܼܬܗ ܒܶܠܥܕ ܕܠܘܼܚܝܐܘܬܪܝܢܐ ܕܝܢ ܗܘܼ ܟܕ ܗ̱ܘ ܚܝܠܐ ܗ̱ܘ ܕܦܳܪܣ ܘܡܳܙܓ ܠܗ ܒܠܰܚ̈ܡܳܢܳܝܬܐ ܒܰܕܠܘܼܚܝܐ ܣܡܝܼܡܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܐܢܢܳܝܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܡܗܿ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܚܰܒ̈ܠܢܝܳܬܐ. 

 ܐܠܐ ܓܘܼܪܓܳܐ ܘܠܘܼܒܒܐ ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܪ̈ܓܫܐ ܡܒܰܢ̈ܝܢܐ ܐܝܟ ܐܩܣܝܓܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܬܚܰܦܛ ܕܢܦܪܘܿܣ ܡܘܼܙܳܓܐ ܒܰܣܝܼܡܳܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܒܗܝܼܟܕܗܝܼܝܘܼܬܐ ܢܣܝܼܒܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܗܢܐ «ܠܐ ܪܢܐ ܒܗܳܝ ܕܡܘܢ ܡܨܐ ܕܢܶܣܰܒܐܠܐ ܒܗܳܝ ܕܡܘܢ ܡܨܐ ܕܢܶܬܶܠ». ܕܝܕܥ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܚ̈ܝܐ ܡܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܬܩܰܪܒ ܘܡܬܝܗܒ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐܘܪܳܢܐ ܥܰܡܝܩܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܐ:  ܡܰܓܢ ܢܣܝܒ ܠܝܡܟܐ ܐܦ ܐܢܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܙܕܩ ܠܝ ܠܡܬܠ. ܘܟܕ ܡܬܚܰܦܛ ܠܡܣܬܟܠܘ ܗܠܝܢ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܥܘܒܐ ܕܣܘܟܠܐ ܗܢܐ܆ ܡܚܕܐ ܪܳܓܫ ܕܠܡ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܩܢܐ ܚܝܠܐ ܠܘܩܒܠ ܩܛܪ̈ܐ ܘܒܘܼ̈ܠܒܳܠܐ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܢܰܬܩܢ ܢܦܫܗ ܘܡܕܥܗ ܒܗܠܝܢ ܕܡܠܬܐܘܗܝ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܬܪܪܐ ܥܕܡܐ ܕܗܝܼ ܪܘܼܚܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܣܰܘܣܝܳܢܝܼܬܐ ܕܦܓܪܐ ܘܝܰܨܪ̈ܘܗܝ.

ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘܪܚܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܢܳܩܠܐ ܒܪܢܫܐ ܠܘܬ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܫܘܼܒܳܚܳܐ ܪܒܐܘܡܟܐ ܝܳܥܝܐ ܘܝܳܪܒܐ ܦܪܘܫܘܬܐܗܿܝ ܕܫܳܒܩܐ ܕܢܚܫܘܒ ܗܘ ܠܗ ܗܕܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܒܓܘܼܫܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܐܝܠܳܢܐ ܘܦܐܪܐܐܠܘܠܐ ܐܝܠܢܐ ܠܝܬ ܦܐܪܐܘܐܠܘܠܐ ܦܐܪܐ ܠܐ ܡܫܬܰܡܠܐ ܐܝܠܢܐܐܠܐ ܗܘܼ ܦܐܪܐ܆ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܘ ܚܳܫܒ ܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ ܦܐܪܐ܆ ܘܠܐ ܪܓܫ ܒܐ̱ܚܝܳܢܘܼܬܗ ܟܣܝܼܬܐ ܕܥܡ ܐܝܠܢܐ܆ ܗܝܕܝܟ ܡܫܰܪܐ ܕܢܥܕܘܠ ܢܦܫܗ ܟܕ ܐܡܿܪ: «ܦܰܩܚܐ ܐܝܼܬܰܝ ܗ̱ܘܝܬܘܰܗܘܝܬ ܙܰܪܥܐ ܘܗܰܒܒܐܘܐܫܬܰܪܢܩܶܬ ܘܐܶܬܡܠܝܼܬ ܘܐܬܡܗܺܝܬܒܪܰܡ ܠܚܰܪܬܐ ܗܘܝܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܣܪܝܼܩܳܐܝܬ

 ܚܘܫܒܐ ܗܢܐ ܡܕܰܘܕܢܐ ܓܳܪܦ ܠܰܫܚܘܼܩܝܐ ܘܡܥܝܼܣ̈ܬܐܒܕ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ܆ ܒܐܝܢܐ ܕܰܪܓܐ ܕܢܗܘܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܪܳܓܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܘܚܰܝܐ ܒܓܘܼܫܡܐ ܕܒܗ ܡܫܰܡܫ܆ ܠܐ ܡܬܒܰܣܰܡ ܒܣܘܼܟܠܐ ܛܥܝܼܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܡܛܐ ܠܛܰܥܡܐ ܗܢܐ ܗܢܝܐܐ ܐܠܐ ܒܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܪܥܝܳܢܝܬܐ ܕܒܗܿ ܚܳܙܐ ܢܦܫܗ ܡܢܳܬܐ ܒܟܘܠܐ ܕܐܝܠܢܐܘܗܟܢ ܡܬܒܰܣܡ ܘܪܳܘܙ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܢܬܠܰܣܛܰܪ ܡܼܢ ܥܕܠܳܝܐ ܢܦܫܳܢܝܐ.

 ܐܝܠܢܐ ܘܦܐܪܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܫܰܡܫܝܢ ܘܡܬܪܣܝܢ ܚܕ̈ܕܐܘܗܢܐ ܚܝܠܐ ܟܝܳܢܝܐ ܩܒܝܼܥ ܗ̱ܘ ܒܟܠܢܫܐܠܐ ܩܪܝܡ ܗ̱ܘ ܒܰܫܥܝܼܢܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܕܐܢܢܳܝܘܬܐܘܟܕ ܡܬܢܰܩܕ ܫܥܝܼܢܐ܆ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܥܳܪܩܐ ܘܫܳܒܩܐ ܕܘܟܬܗܿ ܠܪܘܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܨܒܝܳܢܝܐܘܟܠܡܢ  ܕܡܫܡܠܐ ܘܳܠܝܼܬܗ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܛܒܬܐ ܩܐܡܥܳܬܪ ܘܡܰܥܬܰܪܡܥܰܕܪ ܘܡܶܬܥܰܕܪܡܫܰܡܠܐ ܘܡܶܫܬܰܡܠܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܩܳܢܐ ܪܘܼܚܐ ܗܕܐ܆ ܒܐܘܪܚܐ ܫܢܝܼܙܬܐ ܩܐܡ ܡܕܰܠܩܒܳܢܝܼܬܐ ܕܟܝܢܐܘܦܳܝܫܐ ܐܘܪܚܗ ܙܠܝܼܡܬܐ ܒܰܥܩܘ̈ܠܝܗܿ ܣܒܝ̈ܣܝܗܿ ܥܕܡܐ ܕܢܬܬܥܝܪ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܰܙܩܘ̈ܬܐ ܕܡܠܬܐ ܗܿܝ ܕܡܢܼ ܒܪܝܫܝܬ ܫܘܼܪܳܝܐ ܛܒܐ ܘܫܘܒܳܚܐ ܡܢܰܦܨܳܢܐ ܫܰܟܢܰܬ ܠܒܪܢܫܐ.

ܐܝܟ ܕܐܰܡܝܼܪܳܐ: «ܗܝܼ ܘܰܪܕܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܡܬܚܰܒܒܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܪܝܼܚܳܐ ܒܰܣܝܼܡܳܐܐܠܐ ܡܛܠ ܪܝܼܚܳܐ ܒܰܣܝܼܡܳܐ ܕܰܡܦܝܼܚܳܐ ܡܬܚܰܒܒܳܐ ܘܡܶܬܢܰܨܪܐ».

ܢܘܗܪܐ: ܣܘܼܟܳܠܐ ܕܒܪܬ ܩܠ «ܫܘܼܒܳܚܐ ܐܘ ܫܘܼܒܰܚܬܐ»  ܠܐ ܕܪܝܼܫ ܘܰܚܫܝܼܫ ܐܠܐ ܒܰܣܝ̈ܡܐ ܐܒܗ̈ܝܐܘܐܝܬܝܗܿ ܘܰܪܩܘܼܢܐ ܕܥܠܝܗܿ ܟܳܬܒ ܐܣܝܐ ܫܡ ܣܡܡ̈ܢܐ ܕܡܰܪܥܳܐ ܘܰܟܪܝܗܐܒܠܫܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܡܿܢ reçete ܘܒܐܢܓܠܝܫܝܐ prescription ܡܬܩܰܪܝܐ.. 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com