ܩܝܡܬܐ 2023 - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܩܝܡܬܐ 2023

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܩܝܡܬܐ 2023

«ܐܰܣܓܳܐ ܠܢ ܒܘܼܝܳܢܐ܆ ܕܚܰܢܩܘܼܗܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܒܘܼܝܳܢܢܡܼܢ ܥܰܦܪܐ ܡܪܝ ܓܒܰܠܬܳܢܝ܆ ܘܰܒܥܰܦܪܳܐ ܪܳܥܐ ܠܶܒܰܢܟܡܳܐ ܓܝܪ ܕܰܬܫܝܼܓܝܘܼܗܝ ܠܦܰܓܪܰܢ ܡܼܢ ܛܝܼܢܳܐ ܠܰܣܝܳܢܐ ܗ̱ܘ ܪܳܗܛܘܰܟܡܐ ܕܰܬܥܰܠܝܘܗܝ ܠܠܶܒܰܢ ܨܝܕ ܥܝܼܪ̈ܐ܆ ܠܥܘܼܡܩܳܐ ܨܝܕ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܢܶܚܘܬ ܡܶܣܬܰܪܗܰܒ

ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (303-373)

ܠܐ ܢܳܐܚ ܘܐܦܠܐ ܡܬܚܰܪܪ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܟܕ ܠܐ ܡܙܕܩܦ ܘܡܬܩܒܪ ܠܡܶܬܢܰܚܳܡܘ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܰܚܝ̈ܢܐ ܕܩܝܡܬܐ. 

ܚܫ ܘܐܙܕܩܦ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܘܩܡ ܡܫܝܼܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܰܠܐ ܠܒܢ ܠܘܬܗ. ܘܢܡܙܘܿܓ ܕܝܠܗ ܒܕܝܠܢ. ܘܢܶܡܫܘܿܚ ܠܢ ܒܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܡܰܚܝ̈ܢܐ. ܘܰܢܫܝܼܓ ܚܘܼܫ̈ܒܝܢ ܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܘܢܰܣܓܶܐ ܠܢ ܒܘܼܝܳܢܐ ܥܰܫܝܼܢܐ ܟܕ ܕܳܪܶܫ ܐܘܪܰܚ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܚܐܪܘܼܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܚܠܰܝ̈ܐ ܘܰܛܥܝ̈ܡܐ ܕܐܝܩܳܪܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܘܛܳܒܬܐ ܕܢܘܼܗܪܳܐ ܕܐܙܕܠܰܚ ܒܩܰܒܪܗ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܗܢܐ ܕܒܗ ܚܳܙܝܢܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܩܳܢܝܢܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ.

ܟܪܝܐܝܬ ܠܡܐܡܪ: ܠܐ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܒܢܘܗܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܟܕ ܠܐ ܪܳܚܩܝܼܢܢ ܡܼܢ ܚܘܼ̈ܫܳܒܶܐ ܣܢ̈ܝܐ ܘܰܥܝ̈ܕܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܘܰܠܒܘܼ̈ܟܝܐ ܙܥܝ̈ܦܶܐܘܐܦܠܐ ܒܳܗܪܝܼܢܢ ܟܕ ܠܐ ܦܳܬܚܝܼܢܢ ܬܪܰܥ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܘܡܰܕ̈ܥܶܐ ܘܒܘ̈ܝܳܢܐ ܠܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܚܰܟܿܡ̈ܳܢܐ ܘܰܡܪ̈ܰܥܝܳܢܐ ܕܰܚܢܳܢܗܿܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܒܐܘܼܪܚܳܐ ܗܕܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܟܒܘܿܫ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܣܢܰܝ̈ܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܘܩܘܼܕ̈ܳܫܶܐ ܘܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܗܟܢ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܘܒܳܗܪܝܢܢ ܒܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܐܶܡܗܿ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐܘܥܳܒܕܝܼܢܢ ܠܶܒܰܢ ܘܚܘܼܫܳܒܰܢ ܘܡܰܕܥܰܢ ܘܒܘܼܝܳܢܢ ܐܰܦܢܳܐ «ܟܐܡܬ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܗܝܼܢܬܐ» ܠܥܰܡܠܰܐ ܘܚܰܘܩܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ ܕܡܰܓܥܰܠ ܠܒܛܝܼܠܘܬܢ. 

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܟܠ ܕܰܪܓܳܝܳܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܘܼ (ܕܝܩܪܬܐ ܘܥܕܬܐ ܘܐܘܡܬܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܫܪܟܐ) ܟܕ ܠܐ ܚܳܝܐ «ܩܝܳܡܬܐ ܕܠܶܒܐ» ܠܐ ܡܬܦܬܚ ܡܰܕܥܗ ܘܒܘܼܝܳܢܗ ܠܚܘܼܒܐ ܘܡܰܬܿܠܐ ܘܫܘܼܒܩܳܢܐ. ܘܡܶܫܬܰܚܰܡ ܒܫܘܼܚܬܐ ܕܣܘ̈ܟܳܝܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܘܡܶܬܛܒܰܥ ܒܥܘܼܬܩܑܳܐ ܕܗܢܝ̈ܢܐ ܐܶܢܳܢ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܡܬܢܰܟܪܐ ܡܼܢ ܝܰܨܪ̈ܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܡܫܰܪܛܐ ܘܚܘܼܒܳܐ ܬܰܢܘܳܝܳܐ. ܘܚܳܦܪ ܗܰܘܬܐ ܥܰܡܝܼܩܬܐ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܕܰܪܓܐ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܢܰܘܒܕ ܬܘܼܟܠܳܢܐ: ܡܰܒܘܥ ܥܘܼܫܢܐ.  

ܡܟܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܒܘܪ̈ܳܟܐ ܘܗܘܼ̈ܢܳܝܐ ܕܥܐܕܐ  ܕܩܝܡܬܐ ܦܳܫܛ ܐ̱ܢܐ ܠܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܰܒܪ̈ܐ ܘܪ̈ܳܚܡܐ ܡܚܰܦ̈ܛܢܐ ܘܰܡܓܰܪ̈ܓܳܢܐ ܕܢܘܼܦܳܫܐ ܘܛܘܼܥܳܡܳܐ ܠܶܫܳܢܳܝܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܝܐ. ܘܒܳܥܘܬܝܕܢܶܬܢܰܚܰܡ ܢܽܘܼܗܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܰܝܢ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܝܢ ܐܘܡ̈ܬܢܳܝܐܘܚܰܝܠܗܿ ܟܰܣܝܐ ܢܶܥܨܘܿܒ ܡܰܪ̈ܥܝܢ. ܘܢܣܘܼܓ ܟܠܢ ܒܚܘܼܠܡܳܢܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܐܰܡܝܼܢܳܐܘܰܒܫܰܝܢܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܡܩܝܼܡܳܢܐ ܕܢܰܦܝ̈ܠܳܬܐܘܡܶܫܟܚܳܢܐ ܕܐܰܒܝ̈ܕܳܬܐ ܒܦܶܢ̈ܝܳܬܐ ܕܐܰܬܪܰܢ ܫܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܒܟܠܗܿ ܥܳܡܰܪܬܐ. 

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ ܘܥܘܕ̈ܥܕܝ ܒܪ̈ܝܟܐ .....

 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com