ܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܕܐܰܕܰܝ ܫܠܝܼܚܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܕܐܰܕܰܝ ܫܠܝܼܚܳܐ

 

ܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܕܐܰܕܰܝ ܫܠܝܼܚܳܐ

ܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܕܐܰܕܰܝ ܫܠܝܼܚܳܐ

ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܒܡܠܟܘܼܬܗ ܕܡܪܢ ܛܺܝܒܶܪܺܝܣ ܩܶܣܰܪ ܪܗܘܡܝܐ ܘܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡܠܟܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܩܕܶܝܡ ܒܝܘܡ ܬܪܥܣܪ. ܫܕܪ ܗ̱ܘܐ ܐܒܓܪ ܐܘܟܡܐ ܠܡܳܪܝܰܗܒ ܘܠܰܫܡܶܫܓܪܰܡ: ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܡܝܩܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܇ ܘܠܚܢܢ ܛܒܘܠܪܐ ܫܪܝܪܐ ܥܡܗܘܢ܇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܠܘܬܪܦܘܠܝܣ ܘܐܪܡܐܝܬ ܕܝܢ ܒܝܬ ܓܘܒܪܝܢ܇ ܠܘܬ ܡܝܩܪܐ ܣܰܒܝܢܘܣ ܒܪ ܐܘܣܛܪܓܝܣ ܐܦܝܛܪܦܐ ܕܡܪܢ ܩܣܪ܇ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܫܠܝܛ ܗ̱ܘܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘܥܠ ܦܘܢܝܩܐ ܘܥܠ ܦܠܣܛܝܢܐ ܘܥܠ ܐܬܪܐ ܟܠܗ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܘܐܘܒܠܘ ܗ̱ܘܘ ܠܗ ܐܓܪܬܐ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܙܠܘ ܗ̱ܘܘ ܠܘܬܗ ܩܒܠ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܐܝܩܪܐ܇ ܘܰܗܘܰܘ ܠܘܬܗ ܝܘܡ̈ܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡܫܐ. ܘܟܬܒ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܦܚܡܐ ܕܐܓܪ̈ܬܐ ܘܫܕܪ ܗ̱ܘܐ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܗ̱ܘܘ ܡܢ ܠܘܬܗ. ܚܙܩܘ ܗ̱ܘܘ ܘܐܬܘ ܒܐܘܪܚܐ ܠܘܩܒܠ  ܐܘܪܫܠܡ. ܘܚܙܘ ܗ̱ܘܘ ܐ̱ܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܬܝܢ ܗ̱ܘܘ ܡܢ ܪܘܚܩܐ܇ ܕܢܚܙܘܢ ܠܡܫܝܚܐ܇ ܡܛܠ ܕܢܦܩ ܗ̱ܘܐ ܛܶܒܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܢܨܚܢ̈ܘܗܝ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܒܥܕ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܠܐܢܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡܳܪܝܰܗܒ ܘܰܫܡܫܓܪܡ ܘܚܰܢܢ ܛܰܒܽܘܠܳܪܳܐ܇ ܐܬܘ ܗ̱ܘܘ ܐܦ ܗܢܘܢ ܥܡܗܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܥܠ ܗ̱ܘܘ ܠܐܘܪܫܠܡ܇ ܚܙܐܘܗܝ ܗ̱ܘܘ ܠܡܫܝܚܐ ܘܚܕܝܘ ܥܡ ܟܢ̈ܫܐ ܕܠܘܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܗ܇ ܘܚ̇ܙܝܢ ܗ̱ܘܘ ܐܦ ܠܝܗܘܕ̈ܝܐ܇ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܗ̱ܘܘ ܟܢܫܝ̈ܢ ܟܢܫܝ̈ܢ܇ ܘܡܬܚܫܒܝܢ ܗ̱ܘܘ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗ. ܡܥܩܝܢ ܗ̱ܘܘ ܓܝܪ܇ ܕܚ̇ܙܝܢ ܗ̱ܘܘ ܕܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܘܬܐ  ܕܡܢܗܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܗ. ܘܰܗܘܰܘ ܬܡ̇ܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܝܘܡ̈ܬܐ ܥܣܪ̈ܐ. ܘܟܬܒ ܗ̱ܘܐ ܚܰܢܢ ܛܰܒܽܘܠܳܪܳܐ ܟܠܡ̇ܕܡ ܕܚܳܙܐ ܗ̱ܘܐ ܕܥܳܒܕ ܗ̱ܘܐ ܡܫܝܚܐ. ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܡܕܡ ܕܥܒܝܕ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܬܡ̇ܢ܇ ܩܕܡ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܗ̱ܘܘ ܠܬܡ̇ܢ܇ ܘܚܙܩܘ ܗ̱ܘܘ ܘܐܬܘ ܗ̱ܘܘ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܥܠܘ ܗ̱ܘܘ ܩܕܡ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܡܪܗܘܢ ܕܫܕܪ ܗ̱ܘܐ ܐܢܘܢ. ܘܝܗ̱ܒܘ ܗ̱ܘܘ ܠܗ ܦܚܡܐ ܕܐܓܪ̈ܬܐ ܕܐܘܒܠܘ ܗ̱ܘܘ ܥܡܗܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܐܓܪ̈ܬܐ. ܫܪܝܘ ܗ̱ܘܘ ܕܢܫܬܥܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܙܘ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܗ̱ܘܐ ܡܫܝܚܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܩܪܐ ܗܘܐ ܚܰܢܢ ܛܰܒܽܘܠܳܪܳܐ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܗ̱ܘܐ ܘܐܝܬܝ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܫܡܥ ܗ̱ܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ. ܬܡܗ ܗ̱ܘܐ ܘܐܬܕܡܪ܇ ܐܦ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܕܩܳܝܡܝܢ ܗ̱ܘܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܐܒܓܪ܇ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܠܐ ܗܘܘ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܢܰܚܐ ܡܝ̈ܬܐ ܐܠܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ܇ ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܒܓܪ܇ ܕܗܘ ܩܢܘܡܗ ܢܥܒܪ ܗ̱ܘܐ ܘܢܐܙܠ ܠܦܰܠܶܣܛܺܝܢܐ ܘܢܚܙܐ ܗ̱ܘܐ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥ̇ܒܕ ܗ̱ܘܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܥܒܪ ܠܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܗ̱ܘܐ܇ ܕܠܡܐ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܬܩܪܐ ܗܘܬ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܣܢܝ̣ܬܐ. ܟܬܒ ܗ̱ܘܐ ܐܓܪܬܐ ܘܫܕܪ ܗ̱ܘܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܐܝܕܗ ܕܚܢܢ ܛܒܘܠܪܐ. ܘܢܦܩ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܒܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܒܐܕܪ. ܘܥܠ ܗ̱ܘܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܒܢܝܣܢ ܒܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ. ܘܐܫܟܚܗ ܗ̱ܘܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܝܬ ܓܡܠܝܐܝܠ ܪܒܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܘܐܬܩܪܝܬ ܗܘܬ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܕܐ ܕܟܬܝܒܐ ܗ̱ܘܬ ܗܟܢܐ. ܐܒܓܪ ܐܘܟܡܐ ܠܝܫܘܥ ܐܣܝܐ ܛܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܡܪܝ ܫܠܡ. ܫܡܥ̇ܬ ܥܠܝ̇ܟ ܘܥܠ ܐܣܝܘܬܟ ܕܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܣܡܡܢ̈ܐ ܘܒܥܩܪ̈ܐ ܡܐܣܐ ܐܢܬ܇ ܐܠܐ ܒܡܠܬܟ ܡܥܰܘܪ̈ܐ ܡܦܬܚ ܐܢ̱ܬ. ܘܠܚܓܝܪ̈ܐ ܡܗܠܟ ܐܢܬ. ܘܠܓܪ̈ܒܐ ܡܕܟܐ ܐܢܬ. ܘܠܚܪ̈ܫܐ ܡܫܡܥ ܐܢܬ. ܘܠܪ̈ܘܚܐ ܘܠܒܪ ܐܓܪ̈ܐ  ܘܡܫܢܩ̈ܐ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܟ ܡܐܣܐ ܐܢܬ. ܐܦ ܡܝ̈ܬܐ ܡܩܝܡ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܗ̇ܠܝܢ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܫܡ̇ܥܬ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ. ܣܡܬ ܒܪܥܝܢܝ܇ ܕܐܘ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܢܚܬܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܥܒܕܬ ܗܠܝܢ܇ ܐܘ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܠܠܗܐ܇ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܬܒܬ ܒܥܝܬ ܡܢܟ܇ ܕܬܐܬܐ  ܠܘܬܝ ܟܕ ܣ̇ܓܕ ܐܢܐ ܠܟ. ܘܟܐܒܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܝ ܬܐܣܐ ܐܝܟ ܕܗܝܡܢܬ ܒܟ. ܐܦ ܗܕܐ ܬܘܒ ܫܡܥܬ. ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܪܛܢܝܢ ܥܠܝܟ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟ. ܘܐܦ ܕܢܙܩܦܘܢܟ ܒܥܝܢ. ܘܠܡܣܪܚ ܒܟ ܚܝܪܝܢ. ܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܚܝ̣ܕ ܐܢܐ܇ ܘܫܦܝ̣ܪܐ ܘܠܬܪܝܢ ܣ̇ܦܩܐ ܠܡܥܡܪ ܒܗ̇ ܒܫܠܝܐ. ܘܟܕ ܩܒܠܗ̇ ܗ̱ܘܐ ܝܫܘܥ ܠܐܓܪܬܐ ܒܝܬ ܪܒ ܟܗܢ̈ܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܐܡܪ ܠܗ ܠܚܢܢ ܛܒܘܠܪܐ܇ ܙܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܡܪܟ ܕܫܕܪܟ ܨܐܕܝ܇ ܛܘܒܝܟ ܕܟܕ ܠܐ ܚܙܝܬܢܝ ܗܝܡܢܬ ܒܝ. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܥܠܝ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܠܝ ܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܝ܇ ܘܕܟܬܒܬ ܠܝ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟ܇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܫܬܕܪܬ ܥܠܘܗܝ ܠܗܪܟܐ ܡܟܝܠ  ܐܬܛܠܩ ܠܗ. ܘܣܠܩ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܠܘܬ ܐܒܝ ܕܫܕܪܢܝ܇ ܘܡܐ ܕܣܠܩܬ ܠܘܬܗ. ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܝ܇  ܕܟܐܒܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܢܐܣܐ ܘܢܚܠܡ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܘܬܟ. ܢܦܢܐ ܐܢܘܢ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܟܪܟܟ ܢܗܘܐ ܒܪܝ̣ܟ. ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܬܘܒ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܗ ܠܥܠܡ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܗ̱ܘܐ ܚܢܢ ܛܒܘܠܪܐ. ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ. ܘܒܝܕ ܕܨܝܪܐ ܗ̱ܘܐ ܕܡܠܟܐ. ܫܩܠ ܗ̱ܘܐ ܘܨܪ ܨܠܡܗ ܕܝܫܘܥ ܒܣܡܡܢ̈ܐ ܓܒܝ̈ܐ. ܘܐܝܬܝ ܗ̱ܘܐ ܥܡܗ ܠܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܡܪܗ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܗ̱ܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܠܨܠܡܐ ܗܘ ܩܒܠܗ ܗ̱ܘܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܘܣܡܗ ܗ̱ܘܐ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܒܚܕ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܕܐܦܕܢܐ ܕܝܠܗ. ܘܐܫܬܥܝ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܚܢܢ ܛܒܘܠܪܐ ܟܠܡܕܡ ܕܫܡܥ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܝܫܘܥ. ܟܕ ܥܒܝܕ̈ܢ ܗܘܝ ܠܗ ܡܠܘ̈ܗܝ ܒܟܬܒ̈ܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܠܩ ܗ̱ܘܐ ܡܫܝܚܐ ܠܫܡܝܐ. ܫܕܪ ܗ̱ܘܐ ܝܗܘܕܐ ܘܬܐܘܡܐ ܠܘܬ ܐܒܓܪ ܠܐܕܝ ܫܠܝܚܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܗܘܝ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܫܠܝܚ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܐܬܐ ܐܕܝ ܠܟܪܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܫܪܐ ܗ̱ܘܐ ܒܝܬ ܛܘܒܝܐ ܒܪ ܛܘܒܝܐ ܝܗܘܕܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܐܫܬܡܥ ܗ̱ܘܐ ܥܠܘܗܝ ܒܟܠܗ ܟܪܟܐ. ܘܥܠ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܚܐܪ̈ܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܐܒܓܪ. ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܕܝ܇ ܗ̇ܘ ܕܫܡܗ ܗ̱ܘܐ ܥܒܕܘ ܒܪ ܥܒܕܘ܇ ܡ̇ܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܝܬܒ̈ܝ ܩܥܕܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܓܪ. ܕܗܐ ܐܬܐ ܐܝܙܓܕܐ ܘܫܪܐ ܗܪܟܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܫܠܚ ܗ̱ܘܐ ܠܟ ܥܠܘܗܝ ܝܫܘܥ. ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܝ. ܘܟܕ ܫܡܥ ܗ̱ܘܐ ܐܒܓܪ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܘܓܒܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܕ̇ܥܒܕ ܗ̱ܘܐ ܐܕܝ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܕܡܐܣܐ ܗ̱ܘܐ. ܣܡ ܗ̱ܘܐ ܒܪܥܝܢܗ ܘܐܫܪ. ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܫܠܚ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ܇ ܕܡܐ ܕܣܠܩ̇ܬ ܠܫܡܝܐ܇ ܐܫܕܪ ܠܟ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܝ܇ ܘܟܐܒܟ ܢܐܣܐ. ܘܫܕܪ ܗ̱ܘܐ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܘܩܪܝܗܝ ܠܛܘܒܺܝܳܐ ܘܐܡܪ ܗ̱ܘܐ ܠܗ܇ ܫܡܥ̇ܬ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܚܝܠܬܢܐ ܐܬܐ ܘܫܪܐ ܒܒܝܬܟ. ܐܣܩܝܗܝ ܠܘܬܝ. ܛܟ ܢܫܬܟܚ ܠܝ ܣܒܪܐ ܫܦܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܡܢ ܠܘܬܗ. ܘܩܕܡ ܗ̱ܘܐ ܛܘܒܺܝܳܐ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܘܕܒܪܗ ܗܘܐ ܠܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܘܐܣܩܗ ܠܘܬ ܐܒܓܪ. ܟܕ ܝܕܥ ܗ̱ܘܐ ܗ̣ܘ ܐܕܝ܇ ܕܒܚܝܠܐ ܕܠܠܗܐ ܡܫܕܪ ܗ̱ܘܐ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܣܠܩ ܗ̱ܘܐ ܐܕܝ ܘܥܠ ܗ̱ܘܐ ܠܘܬ ܐܒܓܪ܇ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܚܐܪ̈ܘܗܝ ܠܘܬܗ. ܘܒܗ ܒܡܥܠܢܐ ܕܠܘܬܗ ܚܙܘܐ ܬܡܝܗܐ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܓܪ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܕܝ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܕܚܙܐ ܗ̱ܘܐ ܐܒܓܪ ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ܇ ܢܦܠ ܗ̱ܘܐ ܘܣܓܕ ܗ̱ܘܐ ܠܐܕܝ܇ ܘܬܡܗܐ ܪܒܐ ܐܚܕ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗ̱ܘܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܠܐ ܚܙܘ ܠܚܙܘܐ ܗܘ ܕܐܬܚܙܝ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܠܐܒܓܪ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܓܪ ܠܐܕܝ܇ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܬܠܡܝܕܗ ܐܢܬ ܕܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܓܢ̱ܒܪ ܚܝܠܐ ܒܪܗ ܕܠܠܗܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܫܠܚ ܗ̱ܘܐ ܠܝ ܕܡܫܕܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝܕ̈ܝ ܠܐܣܝܘܬܐ ܘܠܚܝ̈ܐ. ܐܡܪ ܠܗ ܐܕܝ܇ ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܺܝܡ ܗܝܡܢ̣ܬ ܗ̱ܘܝܬ ܒܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟ܇ ܡܛܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܐܫܬܠܚܬ ܨܐܕܝܟ܇ ܘܟܕ ܬܘܒ ܬܗܝܡܢ ܒܗ܇ ܟܠ ܡܕܡ ܕܬܗܝܡܢ ܒܗ ܢܗܘܐ ܠܟ܇ ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܓܪ. ܗܟܢܐ ܗܝܡ̇ܢܬ ܒܗ܇ ܕܠܝܗܘܕ̈ܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܙܩܦܘܗܝ ܗ̱ܘܘ܇ ܒܥܝܬ ܗܘܝܬ ܕܐܕܒܪ ܠܝ ܚܝܠܐ܇ ܘܐܙܠ  ܐܚܪܘܒ ܐܢܘܢ. ܘܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܢܟܦܬ ܒܩܝܡܐ ܕܫܝܢܐ ܕܡܩܡ ܠܝ ܥܡ ܡܪܢ ܩܣܪ ܛܝܒܶܪܺܝܣ ܐܝܟ ܐܒܗ̈ܝ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܐܡܪ ܠܗ ܐܕܝ. ܡܪܢ ܨܒܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܐܒܘܗܝ ܫܡܠܝ. ܘܟܕ ܫܰܠܡ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܘܕܗ܇ ܐܬܪܝܡ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܇ ܘܝܬܒ ܥܡܗ ܒܫܘܒܚܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܡܢ ܥܠܡ. ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܓܪ ܐܦ ܐܶܢܐ ܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܗ ܘܒܐܒܘܗܝ. ܐܡܪ ܠܗ ܐܕܝ. ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܗܝܡܢܬ܇ ܣ̇ܐܡ ܐ̱ܢܐ ܐܝܕܝ ܥܠܝܟ ܒܫܡܗ ܕܗܘ ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܕܣܡ ܗ̱ܘܐ ܐܝܕܗ ܥܠܘܗܝ܇ ܐܬܐܣܝ ܡܢ ܢܟܝܢܐ ܕܟܐܒܐ ܕܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܢܘܓܪܐ. ܘܬܡܗ ܗ̱ܘܐ ܐܒܓܪ ܘܐܬܕܡܪ ܕܐܝܟܢܐ ܕܫܡܝܥ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܥܠ ܝܫܘܥ܇ ܕܥ̇ܒܕ ܗ̱ܘܐ ܘܡܐܣܐ܇ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܘ ܐܕܝ ܕܠܐ ܣܡܐ ܡܕܡ ܡܐܣܐ ܗ̱ܘܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ. ܘܐܦ ܠܥܰܒܕܽܘ ܒܪ ܥܰܒܕܽܘ ܦܛܰܓܪܳܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܐܦ ܗܘ ܩܰܪܒ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܣܡ ܗ̱ܘܐ ܐܝܕܗ ܥܠܝܗܝܢ ܘܐܣܝܗ ܗ̱ܘܐ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܗܘܬ ܠܗ ܦܛܰܓܪܐ. ܘܐܦ ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ̇ ܐܣܘ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܡܐܣܐ ܗ̱ܘܐ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܡܚܘܐ ܗ̱ܘܐ ܒܗ̇. ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܓܪ. ܗܫܐ ܕܝܕܥ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܕܒܚܝܠܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܒܕ ܐܢܬ. ܘܗܐ ܬܡܝܗܝܢܢ ܒܥܒܕ̈ܝܟ. ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܟ. ܕܬܫܬܥܐ ܠܢ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗ̱ܘܬ. ܘܥܠ ܚܝܠܗ ܫܒܝܚܐ ܘܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܢ ܕܥܒܕ ܗ̱ܘܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܬ ܚܙܝܬ ܐܢܝܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܒܪ̈ܝܟ. ܐܡܪ ܠܗ ܐܕܝ܇ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܠܐ ܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܕܐܟܪܙ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܫܬܕܪܬ ܠܗܪܟܐ ܕܐܡܪ ܘܐܠܦ. ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܝܡܢ ܐܟܘܬܟ. ܠܡܚܪ ܟܢܫ ܠܝ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܙܪܘܥ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܟܪܙ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ. ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܦܩܕ ܗ̱ܘܐ ܐܒܓܪ ܠܥܰܒܕܽܘ ܒܪ ܥܰܒܕܽܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܝ ܗ̱ܘܐ ܡ̣ܢ ܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܫܕܪ ܗ̱ܘܐ ܟܪܘܙܐ܇ ܘܢܩܪܐ ܗ̱ܘܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܬܬܟܢܫ ܗ̱ܘܬ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܟܠܗ̇ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܝܬ ܬܒܳܪܳܐ܇ ܠܐܬܪܐ ܪܘܝ̣ܚܐ ܕܒܝܬ ܥܘܺܝܕܳܐ܇ ܕܢܫܡܥܘܢ ܗ̱ܘܘ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܬ ܗ̱ܘܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܐܠܦ ܠܗܘܢ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܠܘ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܩܘܘܢ ܨܐܕܝܢ. ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܥܡܢ ܒܨܠܘܬܐ܇ ܘܟܢ ܢܐܬܘܢ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ܇ ܘܚܕܝ ܗ̱ܘܐ ܒܗܕܐ ܗ̣ܘ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ. ܕܚܙܐ ܗ̱ܘܐ ܕܣܘܓܐܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܦܫܬ ܠܗ̇ ܠܘܬܗ܇ ܘܕܰܠܺܝ̈ܶܠܐ ܗ̱ܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩܘܝܘ ܗ̱ܘܘ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ. ܟܕ ܐܦ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܝ̈ܠܐ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ ܩܒܠܘ ܗ̱ܘܘ ܠܡܠܘ̈ܗܝ ܘܗܝܡܢܘ ܗ̱ܘܘ ܒܣܒܪܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܗ̱ܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ. ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܚܕܝܬ ܗ̱ܘܬ ܒܡܠܦܢܘܬܗ. ܐܡܪ ܠܗ ܐܦ ܗܘ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܠܐܕܝ ܫܠܝܚܐ. ܡܟܝܠ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ܇ ܒܢܝ ܥܕܬܐ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡܠܝ̈ܟ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܰܦܩܝܕ ܠܟ ܡܢ ܡܪܟ. ܗܘܝܬ ܡܫܡܫ ܐܢܬ ܒܥܕܢܐ ܬܟܝܠܐܝܬ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܥܡܟ ܡܠܦܢ̈ܐ ܒܣܒܪܬܐ ܗܕܐ. ܕܫܢ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܡܛܝܒ ܐ̱ܢܐ ܕܐܬܠ ܠܗܘܢ. ܕܡܕܡ ܥܡ ܬܫܡܫܬܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܥܒܕܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܟ ܠܢܦܩ̈ܬܗ ܕܒܝܬܐ ܐܶܢܐ ܝ̇ܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܚܘܫܒܢ. ܟܕ ܗܘܝܐ ܡܠܬܟ ܫܠܝܛܐ ܘܡܡܠܟܐ ܒܟܪܟܐ ܗܢܐ. ܘܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܐܝܬ ܥ̇ܐܠ ܐܢܬ ܠܘܬܝ ܡܫܠܛܐܝܬ ܠܐܦܕܢܐ ܕܐܝܩܪܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܝ. ܘܟܕ ܢܚܬ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ. ܠܐܦܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܐ ܗ̇ܘ ܘܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ ܥܡܗ ܒܚܕܘܬܐ ܕܠܒܗܘܢ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̱ܘܘ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܕܐܦܢܝ ܗ̱ܘܐ ܪܥܝܢܗܘܢ ܠܘܬܗ܇ ܟܕ ܟܦܪܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܚܢܦܘܬܐ܇ ܕܩܝܡܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܗ̇܇ ܘܡܘܕܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܒ̇ܢܐ ܗܘܐ ܐܕܝ ܥܕܬܐ܇ ܡܩܪܒܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܗ̇ ܢܕܪ̈ܐ ܘܩܘܪܒܢ̈ܐ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܘܐ̱ܢܫܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܬܡܢ ܡܫܡܫܝܢ ܗ̱ܘܘ ܟܠ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܫܘܺܝܕܐ ܕܝܢ ܘܥܰܒܕ ܢܶܒܘ ܪ̈ܝܫܐ ܕܟܘܡܪ̈ܐ ܕܟܪܟܐ ܗܢܐ. ܟܕ ܚܙܘ ܗ̱ܘܘ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥ̇ܒܕ ܗ̱ܘܐ ܐܕܝ܇ ܪܗܛܘ ܗ̱ܘܘ ܘܥܩܪܘ ܗ̱ܘܘ ܥܠܘ̈ܬܐ܇ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܕܒܚܝܢ ܗ̱ܘܘ ܩܕܡ ܢܶܒܘ ܘܒܺܝܠ ܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܥܠܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܨܥܬ ܟܪܟܐ. ܘܩ̇ܥܝܢ ܗ̱ܘܘ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̇ܢܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܗܘ ܪܒܐ ܡܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ. ܕܫܡܥܢ ܗܘܝܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܡܫܝܚܐ܇ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܕܝ ܘܡܥܡܕ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܐܦ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܝܕ̈ܥܝ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܟܝܟܐ ܡܙܒܢܝܢ ܗ̱ܘܘ܇ ܐܦ ܗܢܘܢ ܐܬܛܦܝܣܘ ܗ̱ܘܘ ܘܐܬܬܠܡܕܘ ܘܐܘܕܝܘ ܗ̱ܘܘ ܒܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܠܠܗܐ ܚܝܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܨܐ ܗ̱ܘܐ ܠܐ̱ܢܫ ܕܩܛܝܪܐܝܬ ܢܗܝܡܢ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ. ܐܰܓܰܝ ܕܝܢ ܥ̇ܒܕ ܫܐܪ̈ܝܐ ܘܚܰܘܕ̈ܐ ܕܡܠܟܐ ܘܦܰܠܘܛ ܘܥܰܒܫܠܡܐ ܘܒܪ ܣܡܝܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܢܩܦܘܗܝ ܗ̱ܘܘ ܠܐܕܝ ܫܠܝܚܐ. ܘܩܒܠ ܗ̱ܘܐ ܐܢܘܢ ܘܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܒܬܫܡܫܬܐ܇ ܟܕ ܩ̇ܪܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܕܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܬܐ ܘܒܢܒܝ̈ܐ ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܟܠܝܘܡ ܒܗܘܢ ܡܬܗܓܝܢ ܗ̱ܘܘ܀    ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝ̈ܐ ܕܒܢܐ ܗ̱ܘܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ ܘܐܬܩܢܗ̇ ܗ̱ܘܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܙܕܩ ܗ̱ܘܐ ܠܗ̇. ܘܬܠܡܕ ܗ̱ܘܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܐܦ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܪ̈ܚܝܩܢ ܘܕܩܪ̈ܝܒܢ ܒܢܐ ܗ̱ܘܐ ܥܕ̈ܬܐ ܘܟܠܠ ܘܨܒܬ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܐܩܝܡ ܗ̱ܘܐ ܒܗܝܢ. ܘܰܕܩܳܪܝܢ ܗ̱ܘܘ ܟܬܒ̈ܐ ܐܠܦ ܗ̱ܘܐ ܒܗܝܢ. ܘܛܟܣ̈ܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܠܓܘ ܘܠܒܪ ܐܠܦ ܗ̱ܘܐ. ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܟܪܗ ܗ̱ܘܐ ܟܘܪܗܢܐ ܕܢ̇ܦܩ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܩܪܐ ܗ̱ܘܐ ܠܐܓܝ ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܕܬܐ ܘܩܪܒܗ ܗ̱ܘܐ ܘܥܒܕܗ ܗ̱ܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܠܦܰܠܘܛ ܕܡܫܡܫܢܐ ܗ̱ܘܐ. ܥܒܕܗ ܗ̱ܘܐ ܩܫܝܫܐ. ܘܠܥܰܒܫܠܡܐ ܕܣܦܪܐ ܗ̱ܘܐ. ܥܒܕܗ ܗ̱ܘܐ ܡܫܡܫܢܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܢ ܕܫܡܥ ܗ̱ܘܐ ܘܩܒܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܬܫܡܫܬܗ ܩܕܡ ܚܐܪ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܢܦܩ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܝܘܡܐ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ. ܒܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܒܐܝܪ ܝܪܚܐ. ܘܒܐܒܠܐ ܪܒܐ ܘܒܚܫܐ ܡܪܝܪܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܥܩܝܢ ܗ̱ܘܘ ܥܠܘܗܝ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ ܕܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܒܟܪܟܐ ܗܢܐ. ܐܒܓܪ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܥܩ ܗ̱ܘܐ ܥܠܘܗܝ܇ ܗܘ ܘܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗ ܫܛ ܗ̱ܘܐ ܘܫܒܩܗ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܒܗܘ ܝܘܡܐ. ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܒ̇ܟܐ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܥܡ ܟܠ  ܐ̱ܢܫ. ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܚ̇ܙܐ ܗ̱ܘܐ ܠܗ܇ ܡܬܕܡܪ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܕܟܡܐ ܚܐܫ ܗ̱ܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܘܡܝܬܪܐ ܙܰܝܚ ܗ̱ܘܐ ܘܩܒܪܗ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܡܐ ܕܡ̇ܐܬ ܗ̱ܘܐ ܘܣ̇ܡܗ ܗ̱ܘܐ ܒܩܒܪܐ ܪܒܐ ܕܓܠܦ̈ܐ ܕܨܒ̈ܬܐ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܣܝܡܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܗ ܕܒܝܬ ܐܰܪܝܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ. ܬܡܢ ܣܡܗ ܗܘܐ ܚܫܝܫܐܝܬ ܒܟܪܝܘܬܐ ܘܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܕܥܕܬܐ ܐܙܠ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܥܕܢܐ ܠܥܕܢܐ ܘܡܨܠܐ ܗ̱ܘܐ ܬܡܢ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܥܘܗܕܢܗ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗ̱ܘܘ ܡܢ ܫܢܐ ܠܫܢܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܩܡܩܰܒܰܠ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܘܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܐܓܝ܇ ܕܗܽܘ ܗ̱ܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܘܝܪܬܐ ܕܟܘܪܣܝܗ ܡܢ ܒ̇ܬܪܗ ܒܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܩܒܠ. 

 

ܢܘܗܪܐ ܕܡܒܘܥܐ:

ܠܩܝܼܛ ܘܢܣܝܼܒ ܓܘܼܫܡܳܐ ܗܢܐ ܡܼܢ ܕܰܦܳܐ ܕܡܠܦܢܐ ܓܘܪܓܝ ܟܝܪܙ ܡܝܩܪܐ. ܐܝܢܐ ܕܒܥܐ ܡܨܝܐ ܕܢܟܒܘܫ ܐܰܣܳܪܳܐ ܕܠܬܚܬ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02x7hdnQNNS9Jj5dPEoxcgL5YNhpa1dWL2anKsPxESgfWhEH77tm25SKaS8morEFKkl&id=100001450163804&mibextid=Nif5oz


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com