ܠܰܝܬܰܝ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܠܰܝܬܰܝ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܠܰܝܬܰܝ

ܠܰܝܬܰܝ ܣܳܦܪܳܐ ܐܶܠܐ ܟܳܬܒ ܐ̱ܢܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ...

ܠܰܝܬܰܝ ܪܰܫܳܡܳܐ ܐܶܠܐ ܪܳܫܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܨܘܼܪܬܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܳܐ...    

ܠܰܝܬܰܝ ܐܳܡܘܿܪܐ ܐܶܠܐ ܬܳܢܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܠܫܳܢܳܐ ܣܘܼܪܝܳܝܳܐ...

ܠܰܝܬܰܝ ܙܰܡܳܪܳܐ ܐܶܠܐ ܙܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܙܡܺܝܼܪܬܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܳܐ...

ܠܰܝܬܰܝ ܪܰܩܳܕܳܐ ܐܶܠܐ ܕܳܐܨ ܐ̱ܢܳܐ ܒܪ̈ܶܩܕܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܠܝܼܠܬܳܐ...

ܠܰܝܬܰܝ ܬܳܪܐܐ ܒܪܰܡ ܝܳܠܘܿܦܳܐ ܐܶܠܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܙܘܿܢܳܐ ܠܡܰܕܥܳܐ ܘܪܘܼܚܳܐ...

ܠܰܝܬܰܝ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܒܪܰܡ ܬܰܠܡܝܼܕܳܐ ܐܶܠܐ ܡܨܰܝܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܨܘܿܒ ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܗܘܼܓܳܝܳܐ... 

ܠܰܝܬܰܝ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܒܪܡ ܒܨܺܝܼܪܳܐ ܐܠܐ ܡܫܰܡܠܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ...

ܡܶܛܠ ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܘܩܘܼܝܳܡܳܐ ܘܒܘܼܣܳܡܳܐ ܬܰܩܢܳܐ.

 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com