Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܣܰܝܦܳܐ

 

ܣܰܝܦܳܐ

ܥܰܦܪܳܐ ܡܝܰܬܰܡ.

ܐܳܐܰܪ ܟܺܝܼܪ ܘܰܡܠܐ ܚܰܫܳܐ.

ܠܝܬ ܡܿܢ ܕܫܳܡܥ ܠܐܘܼ̈ܠܝܳܬܐ. 

ܢܺܝܼܚ ܢܺܝܼܚ ܝܳܩ̈ܕܳܢ ܫܘܼܚ̈ܢܶܐ ܐܝܟ ܩܰܢܕܝܠܐ. 

ܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܳܠ ܐܝܳܠܐ.

ܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܠܚܘܼ̈ܒܠܐ.

ܘܐܰܗܦܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ.

ܘܢܰܣ ܚܰܝܠܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ.

ܘܰܪܩܶܩܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܝܼ̈ܬܳܢܳܝܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ.

ܘܰܫܚܰܠ ܕܶܡܗܘܢ ܘܰܗܘܳܐ ܫܶܠܬܳܐ ܒܐܰܪܥܳܐ.

ܘܰܪܥܶܠܘ ܫܠܰܕ̈ܐ.

ܘܐܰܙܥܶܩܘ ܡܝ̈ܬܐ.

ܘܐܶܬܬܒܰܪ ܥܰܦܪܳܐ.

ܘܚܰܫ̈ܐ ܐܰܘܠܶܕܘ ܡܰܘܬܳܐ.

ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܰܘܬܳܐ ܥܝܳܕܐ ܗ̱ܘ.

ܘܰܦܫܺܝܼܛ ܐܰܝܟ ܩܳܠܳܟ ܒܢܝܢܘܐ.

ܢܦܰܩ ܣܰܩܪܐ ܓܙܝܼܪܐ ܠܐܘܿܪܚܳܐ.

ܘܥܰܠܥܳܠܐ ܐܰܟܣܰܪ ܠܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܠܚܶܫܟܳܐ.

ܘܰܓܫܰܦܘ ܒܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܝ̈ܡܶܐ ܠܒܺܝ̈ܕܶܐ.

ܟܕ ܥܳܒܪܝܼܢ ܠܥܶܠ ܡܢ ܪܰܦܳܐ ܕܚܰܓ̈ܠܐ.

ܘܰܠܗܰܠ ܫܒܰܩܘ ܥܝܢܘܰܪܕܳܐ.

ܩܳܠ ܐܶܠܝܳܐ ܘܡܰܪܩܘܼܕܬܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܒܒܝܬ ܙܰܒܕܝ.

ܟܕ ܠܐ ܢܳܐܚ ܐܳܦܠܐ ܪܦܳܦܬܐ.

ܠܐ ܥܰܬܝܼܩܝܼܢ ܚܫ̈ܐ ܕܟܪܝܼܟܝܼܢ ܠܢ.

ܘܰܥܕܰܟܝܠ ܪ̈ܰܥܕܶܐ ܐܢܘܢ ܫܘܼܚ̈ܢܐ.

ܕܡܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܩܪܰܣ ܘܝܒܶܫ. 

ܘܕܐ̱ܢ̈ܫܝܼܢ ܥܕܰܡܰܫ ܫܳܚܶܠ ܘܫܰܚܝܼܢ.

ܘܗܳܐ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܒܰܪ̈ܶܝܢ 

ܘܠܐ ܐܶܬܠܚܺܝ ܕܡܳܐ ܕܰܫܦܝܼܟ ܒܓܘܼܕܳܐ ܕܒܝܬ ܒܰܚܕܺܝ

ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ ܡܬܟܰܠܫܝܼܢ ܗ̱ܘܘ.

ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܐ ܡܬܟܰܣ̈ܝܳܢܐ.

ܐܰܝܟ ܕܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܢܶܬܚܰܫܒܘܢ.

 

ܣܝܡ ܬܘܪܟܳܐܝܬ ܒܝܕ ܦܰܪܺܝܕ ܣܰܓ.

ܡܰܥܒܰܪ ܠܣܘܼܪܝܳܝܳܐ ܒܝܕ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com