ܒܘܝܢܐ ܡܫܘܬܦܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܒܘܝܢܐ ܡܫܘܬܦܐ

 

ܒܘܝܢܐ ܡܫܘܬܦܐ

ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܦܛܪ̈ܝܪܟܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ

ܒܝܬ ܡܩܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ  -ܥܛܫܐܢܗ - ܠܒܢܢ

16   ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2022

 

ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܐܡܝܢ

 

ܚܢܢ ܓܝܪ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ:

ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ܆ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ܆

ܘܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܝܘܣܦ ܬܠܝܬܝܐ ܝܘܢܐܢ܆ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܐܬܘ̈ܠܝܩܝܐ܆

ܘܟܪܕܝܢܐܠ ܡܪܝ ܒܫܐܪܗ̈ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ܆ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܕܡܪ̈ܘܢܝܐ܆

ܘܟܪܕܝܢܐܠ ܡܪܝ ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܣܐܟܘ܆ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܒܥܪܐܩ ܘܒܟܠܗ ܥܠܡܐ܆

ܘܡܪܝ ܐܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܪܘܒܝܠ܆ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܥܪܐܩ ܘܒܟܠܗ ܥܠܡܐ.

ܡܘܕܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܕܢܶܬܟܰܢܰܫ ܒܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܰܝܟ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܒܗܳܢܐ ܟܢܽܘܫܝܐ ܪܽܘܫܡܳܝܳܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܐ܆ ܒܙܡܺܝܢܘܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ.

ܒܰܟܢܽܘܫܝܐ ܗܳܢܐ ܝܰܘܡܳܢܐ܆ ܒܰܚܶܢܢܰܢ ܘܰܗܪܰܓܢܰܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܟܚܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܨܶܦܬܳܐ܆ ܘܫܰܪܰܪܢܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ:

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܢ: ܪܘܚܢܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ:

ܡܶܫܬܰܒܗܪ̈ܳܢ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܒܝܳܪܬܽܘܬܗܶܝܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܐ ܕܰܡܟܰܢܫܳܐ ܠܗܶܝܢ ܘܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܘܥܰܬܺܝܪܐ ܕܢܳܒܰܥ ܡܶܢ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܐ ܘܠܶܫܳܢܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ̣܆ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܡܫܰܘ̈ܬܦܶܐ. ܬܽܘܒ ܡܶܬܚܰܬܪ̈ܳܢ ܒܗܳܢܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܦܪܺܝܫܐ ܕܶܐܬܝܰܒܰܠ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܆ ܡܶܢ ܫܰܦܪܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܐ ܒܰܥܒܳܪ ܕܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ. ܒܪܰܡ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܐ ܣܒܰܟ̈ܝ ܒܝܽܘܪܬܳܢܗܶܝܢ܆ ܘܰܒܡܰܪܕܺܝܬܗܶܝܢ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܐ ܢܰܛܰܪ̈ܝ ܒܰܛܢܳܢܐ ܫܓܺܝܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܠܝܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢ̈ܘܳܬܐ ܕܶܐܬܓܥܶܠܘ ܠܗܶܝܢ.

ܝܰܘܡܳܢܐ ܕܝܢ܆ ܣܢܺܝܩܽܘܬܐ ܩܳܪܝܐ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܫܶܢ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܘܢܰܣܓܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܰܙܢ̈ܰܝܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܠܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ܆ ܘܰܠܡܶܦܪܰܣ ܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܘܢܽܘܛܳܪܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܐ ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܓܽܘܥܠܳܢܐ ܡܩܰܕܫܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ.

ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ܆ ܫܟܺܝܚܽܘܬܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܶܨܥܳܝܐ ܘܥܰܣܩܘ̈ܳܬܐ ܪ̈ܳܥܝܳܝܳܬܐ:

ܡܫܰܪܪܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡܐ ܣܽܘܪܝܝܐ܆ ܕܥܶܩܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܠܶܒܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܘܒܫܶܬܶܐܣ̈ܰܝ ܬܽܘܩܳܢܶܗ܆ ܐܳܦܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܘܰܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܡܰܫܠܡܳܢ̈ܘܳܬܰܢ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܳܬܐ. ܣܳܗܕܽܘܬܰܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܢܘܬܢ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ ܓܰܘܢܐܝܬ܆ ܘܣܽܘܪܝܳܝܘܬܐ ܕܝܠܢܐܝܬ܆ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܥܶܠܬܐ ܕܰܐܟܺܝܦܽܘܬܐ ܬܟܺܝܒܬܐ ܘܰܕܩܶܢܛܐ. ܡܟܝܠ: ܙܰܒܢܐ ܠܰܘ ܙܥܘܪ ܦܪܰܫܢܰܢ ܕܢܶܬܥܰܡܰܩ ܒܕܰܘܪܰܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܕܢܚܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܫܰܪܪܺܝܘܗܝ ܘܰܢܥܰܫܢܺܝܘܗܝ. ܒܰܚܶܢܢܰܢ ܬܘܒ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܣܰܡܶܟ ܠܩܽܘܝܳܡܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܕܥܶܡܕܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܕܡܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܘܰܕܣܳܒܰܝ̈ܢ. ܗܳܟܘܳܬ ܕܶܝܢ ܚܰܕܶܬܢܰܢ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܚܰܬܺܝܬܐ ܕܢܰܩܶܦ ܪܳܥܝܽܘܬܐ ܐܰܒܳܗܳܝܬܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܳܝܶܝܢ܆ ܘܰܕܢܰܟܠܶܐ ܠܓܳܠܽܘܬܐ ܕܢܳܒܥܐ ܡܶܢ ܬܰܟ̈ܬܽܘܫܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܩܰܝܳܡܺܝܢ ܘܥܰܣܩܽܘܬ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܐ ܦܳܘܠܺܝܛܺܝܩܳܝܬܐ ܘܰܡܡܰܫܚܽܘܬܳܢܳܝܬܐ ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܝܬܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪܳܝܬܐ ܕܒܳܗ̇̄ ܥܳܠܡܐ ܥܳܒܰܪ܆ ܕܺܝܠܳܢܐܝܬ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ. ܡܶܛܠ ܗܕܐ܆ ܡܨܰܠܶܝܢܢ ܡܶܛܠ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܬܰܪ̈ܰܘܳܬܰܢ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܽܐܘ̈ܠܨܢܐ ܥܰܣܩ̈ܐ ܕܛܳܪܶܝܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܬܪܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ܆ ܆ ܘܰܡܫܰܪܪܺܝܢܰܢ ܕܠܡ ܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܪܶܗܛܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܘܰܕܢܶܬܶܠ ܕܠܐ ܟܝܠܐ ܟܽܠ ܕܝܰܩܺܝܪ ܚܠܳܦ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܕܢܶܦܠܽܘܚ ܡܶܛܠ ܛܳܒܘܬܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܘܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܶܕ̈ܩܰܘܗ̱ܝ.

ܕܬܠܬ ܬܘܒ: ܫܟܺܝܚܽܘܬܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ ܒܓܳܠܽܘܬܐ

ܠܐ ܢܺܝܚܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܩܶܨܰܬ ܡܒܰܕܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢ ܒܓܳܠܽܘܬܐ܆ ܕܶܐܬܐܠܨܘ ܠܡܶܫܒܰܩ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܡܗ̈ܳܝܶܐ ܒܡܰܕܢܚܐ ܒܥܶܠܰܬ ܛܪܽܘܢܽܘܬܐ ܘܰܪܕܽܘܦܝܐ ܘܰܥܩܳܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܙܺܝ̈ܙܶܐ. ܡܰܩܦܺܝܢܰܢ ܗܟܝܠ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܛܺܝܠ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܗܘܢ ܬܫܡܫܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ ܘܪܳܥܝܳܝܬܐ. ܐܳܦ ܡܠܰܒܒܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܕܡܶܐܚܰܕ ܢܶܐܚܕܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܗܺܝܽܘܬܗܘܢ ܘܝܳܪܬܘܬܗܘܢ܆ ܘܰܕܢܶܦܪܣܽܘܢ ܠܗܳܕܐ ܝܳܪܬܘܬܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܐ ܘܰܫܒܺܝܚܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܳܝܶܝܢ܆ ܘܢܰܘܒܠܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ. ܕܳܐܦܶܢ ܐܶܬܶܐܠܶܨܘ ܠܡܶܫܒܰܩ ܒܰܦܓܰܪ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܘܢ ܐܶܡܗ̈ܳܝܶܐ܆ ܒܪܰܡ ܡܚܰܦܛܺܝܢܰܢ ܠܗܘܢ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܥܰܡ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܡܗ̈ܳܝܶܐ ܒܡܰܕܢܚܐ ܟܰܕ ܣܳܡܟܺܝܢ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܟ̈ܺܐܢܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܣܳܥܪܺܝܢ ܐܰܪܥܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܶܪܫܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܐ܆ ܘܺܐܝܕܐ ܕܰܡܥܰܕܪܳܢܘܬܐ ܢܶܦܫܛܽܘܢ ܠܣܽܘܝܥܐ ܕܥܺܕܬܐ ܒܶܐܓܰܪܬܳܗ̇ ܪܳܥܝܳܝܬܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܝ̈ܠܳܢ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢ ܘܳܠܺܝܬܗܶܝܢ ܪܳܥܝܳܝܬܐ܆ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ ܟܺܝܬ ܘܰܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܘܰܕܟܶܢܫܳܐ.

ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܰܬ: ܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܒܣܗܕܘܬܐ

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܰܐܠܗܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܚܰܝܠܐ ܪܒܐ ܕܡܶܣܬܰܦܰܩ ܚܠܳܦ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܢܶܪܗܰܛ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܠܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܳܗ̇ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝܬ ܒܣܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܕܰܣܘܳܕܳܐ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܝܳܐ ܪܽܘܫܡܳܝܐ ܒܶܝܬ ܥܺܕ̈ܳܬܐ. ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܩܳܪܐ ܢܶܦܠܽܘܓ ܠܟܽܠ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܗ̇ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܝܢ ܡܚܰܝܶܕ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܫܟܺܝܚܽܘܬܰܢ ܒܰܐܬܪܰܢ ܐܶܡܗܳܝܐ. ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢܰܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ.

ܘܰܚܡܺܝܫܳܝܰܬ: ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܡܫܰܘܬܰܦܬܳܐ:

ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܠܟܽܠܗܝܢ ܚܦܺܝ̈ܛܘܳܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܗܽܘܓܳܝܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܡܫܰܘܬܰܦܬܐ ܘܰܦܪܳܣܳܗ̇܆ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܘܡܕܐ ܣܘܪܝܝܐ (Symposium Syriacum) ܘܫܘܬܐܣܐ ܕPro Oriente  ܟܰܕ ܡܫܰܪܪܺܝܢܰܢ ܕܠܰܡ: ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܢܰܠܶܦ ܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܕܒܶܗ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܘܒܶܗ ܢܦܰܩܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܣܒܰܪܬܐ ܕܦܽܘܪܩܢܐ܆ ܘܰܕܢܶܦܠܽܘܚ ܡܶܛܽܠ ܦܪܳܣܶܗ ܘܰܗܪܳܓܶܗ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܘܚܰܕ̈ܬܶܐ.

ܡܥܰܫܢܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܬܥܰܕܪܳܢܽܘܬܐ ܐܰܟܰܕܝܡܳܝܬܐ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝܬ ܒܳܬܰܝ̈ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ.

ܡܰܚܝܳܢܽܘܬܐ ܒܰܪܕܪܺܝܫ ܕܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ.

ܪܽܘܟܳܒ ܣܺܝ̈ܥܬܳܐ ܡܫܰܘ̈ܬܦܳܬܳܐ ܕܢܶܗܪܽܘܓ ܨܶܒܘ̈ܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܒܗܶܝܢ ܝܰܨܺܝ̈ܦܳܢ܆ ܡܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܳܝܳܬܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܐ.

ܛܽܘܟܳܣ ܠܽܘ̈ܡܳܕܶܐ ܘܰܚܦܺܝ̈ܛܘܳܬܐ ܕܰܡܙܰܗܪ̈ܳܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܕܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܚܳܝܶܝܢ ܘܳܐܦ ܕܰܒܓܳܠܽܘܬܐ܆ ܥܰܠ ܗܺܝܝܽܘܬܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܘܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܐ ܕܡܶܫܬܰܘ̈ܬܦܳܢ ܒܳܗ̇ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ܆ ܘܚܽܘܦܳܛ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܐ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܝܳܪܬܘܬܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܐ ܘܪܺܝܫܳܝܬܐ.

 

ܣܳܟܐ ܕܝܢ: ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܐ ܐܰܝܢܳܝܬܐ ܠܦܰܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܰܐܢܛܘܟܝܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܦܳܪܥܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܩܪܳܝܬܐ ܕܰܠܘܬ ܟܢܽܘܫܝܐ ܗܢܐ܆ ܘܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܩܽܘܒܳܠܐ ܘܛܘ̈ܟܳܣܶܐ ܕܫܰܦܺܝܘ ܐܘܪܚܐ ܠܰܟܢܽܘܫܝܐ ܒܚܽܘܒܐ ܐܰܚܽܘܬܳܢܳܝܐ.

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܠܰܘܝܰܢ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܝܐ ܘܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܢܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܐ ܕܪܽܘܚܶܗ ܩܕܝܫܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܩܶܦ ܠܣܳܗܕܽܘܬܰܢ ܒܚܰܝܠܐ ܘܰܠܒܺܝܒܽܘܬܐ ܘܚܶܟܡܬܐ܆ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܥܳܢ̈ܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܠܰܢ ܐܶܬܗܰܝܡܢܰܬ܆ ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܝܽܘܪܬܳܢܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܢܰܨܺܝܚܐ. ܡܨܰܠܶܝܢܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܐ ܘܰܡܫܰܪܪܽܘܬܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝܬ ܒܡܰܕܢܚܰܢ ܪܚܺܝܡܐ܆ ܕܰܪܓܽܘܫܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܐ ܘܡܰܒܽܘܥܐ ܕܰܡܕܺܝܢܳܝܽܘܬܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܫܽܘܥܐ ܕܫܶܬܶܐܣܬܐ ܒܶܗ ܐܶܬܩܒܰܥܢܰܢ ܘܚܳܝܶܝܢܰܢ. ܗ̇ܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܰܪܒܰܬ ܥܺܕܬܐ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ. ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝܬ ܠܛܽܘܪܳܦܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܚܣ̈ܰܝܳܐ ܡܥܰܠ̈ܰܝܳܐ ܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܝܳܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܒܽܘܠܳܣ ܝܰܐܙܔܺܝ܆ ܕܶܐܫܬܩܶܠܘ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܥܳܠ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܚܛܺܝܦܺܝܢ. ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܬܳܒܥܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܢܶܥܡܠܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܡܳܐ ܕܰܓܕܰܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܚܰܕܬܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܩܪܳܝܬܰܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܕ̈ܬܢ ܕܢܶܫܬܰܒܗܪܽܘܢ ܒܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܒܢܶܨܚ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ܆ ܘܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܚܰܝܬܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ܆ ܒܚܽܘܒܐ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܶܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܕ ܡܣܬܡܟܝܢ ܥܠ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܕܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܚܺܐܪܽܘܬܐ܆ ܘܙܶܕ̈ܩܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܳܬܳܢܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܟܺܐܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܐܚܽܘܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ܆ ܘܰܫܠܳܡܐ܆ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܚܰܟܺܝܡܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܩܰܒܥܺܝܢ ܠܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܘܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܘ̈ܬܦܶܐ.

ܟܰܕ ܣܰܒܪܐ ܪܰܒܐ ܩܢܶܝܢܰܢ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ ܥܰܠ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܕܡܳܪܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܠܥܺܕܬܶܗ: «ܘܗܐ ܐܶܢܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ» (ܡܬܝ 28: 20)

ܒܰܐܦܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܩܰܪܺܝܒܽܘܬ ܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܡܘܠܕܐ ܫܒܺܝܚܐ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܕܕܶܢܚܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܬܰܗܢ̈ܝܳܬܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܐ ܘܝܽܘ̈ܐܳܒܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ܆ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܒܣܰܒܪܐ ܛܳܒܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܕܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ.

ܡܰܒܘܥܐ: 

ܢܣܝܼܒ ܘܠܩܝܼܛ ܒܘܝܳܢܐ ܗܢܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܡܼܢ ܕܰܦܐ ܕܝܠܢܝܐ facebook ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ 

.Go to link


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com