ܫܘܼܟܢܐ ܕܣܦܪܝܘܼܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܫܢܬ 2022 - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܫܘܼܟܢܐ ܕܣܦܪܝܘܼܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܫܢܬ 2022

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܫܘܼܟܢܐ ܕܣܦܪܝܘܼܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܫܢܬ 2022

ܦܶܣܩܰܬ ܘܫܰܪܪܰܬ ܗ̱ܘܬ «ܣܝܼܥܬܐ ܕܦܘܼܪܥܳܢܳܐ ܕܐܪܳܡ» ܕܣܦܪܝܘܼܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܝܕܝܢ ܠܡܬܠ ܦܘܼܪܥܳܢܗܿ ܫܰܢ̱ܬܳܢܳܝܐ ܕܰܫܢܰܬ 2022 ܐܝܟ ܝܰܕܥܳܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܪܘܼܡܪܳܡܳܐ ܠܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܟܬܳܒܝ ܣܘܪܝܝܐ: «ܛܰܣܪܳܪܐ ܘܒܘ̈ܝܐܐ ܕܣܰܒܪܐ». ܗܢܐ ܕܒܥܰܡܠܐ ܪܒܐ ܐܬܦܪܶܣ ܫܢܬ 2021  ܐܝܟ ܦܐܪܐ ܟܬܝܼܒܬܳܢܳܝܐ ܕܚܶܒ̈ܠܐ ܬܰܙܝ̈ܙܶܐ ܘܐܘܼܟ̈ܦܳܢܐ ܥܰܙܝ̈ܙܶܐ ܡܦܰܪ̈ܕܳܢܐ ܕܫܶܢܬܐ. ܡܟܐ ܡܰܦܨܚܳܢܐ ܗ̱ܘܐ ܚܓܐ ܕܐܬܡܠܝ ܒܠܠܝܐ. ܕܒܗ ܐܫܬܰܟܢ ܠܝ ܫܘܼܟܳܢܐ ܘܫܶܒܳܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܝܕ ܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܐܪܡܝܬܐ ܕܣܘܝܕܝܢ.

ܡܓܰܪܓܳܢܝܼܬܐ ܗ̱ܝ ܡܝܰܩܪܢܘܼܬܐ ܗܕܐ ܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܬܐ ܘܛܥܝܼܢܐ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ. ܒܕ ܫܘܼܟܳܢܐ ܪܰܗܒܘܿܢܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܫܬܰܟܰܢ ܠܚܘ̈ܦܳܛܐ ܘܟܘܫܳܪ̈ܐ ܕܡܶܬܝܰܩܪܳܢܐ. ܘܛܘܼܦܣܐ ܗ̱ܘ ܡܬܡܰܪܝܳܢܐ ܘܗܶܕܣܳܢܳܝܐ ܕܫܳܓܰܪ ܠܘܼܒܳܛܐ ܘܓܘܼܪܳܓܳܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܕܡܫܰܟܢܳܢܐ ܘܡܶܫܬܰܟܢܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܟܰܢ ܐܠܐ ܒܳܬܪ ܟܘܼܢܳܫ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܘܥܘܼܗ̈ܕܳܢܐ ܠܦܘܼܪܥܳܢ ܚܘܼܒ̈ܠܐ ܕܫܰܗܪܐ ܐܰܡܝܼܢܐ. ܘܠܐ ܟܰܣܝܐ ܕܥܳܠܡܐ ܡܕܝܼܢܳܝܐ «ܘܢܰܗܝܪܐ» ܦܳܪܥ ܐܝܼܩܳܪܐ ܠܩܘܼܒܠܳܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ. ܘܠܐ ܒܳܐܬ ܠܘܬܗ ܦܘܼܪܥܳܢܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܠܰܐܝܐ «ܕܩܰܢܝܳܐ ܣܦܝܼܪܐ». ܕܐܰܓܪܐ ܒܚܝܼܪܐ ܦܳܪܥ ܠܒܘܼܕܳܩܐ ܕܥܰܡܠܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ.

 

ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܐܢ ܠܐ ܡܰܡܠܶܟ ܗ̱ܘܐ ܣܘܼܟܠܳܐ ܣܦܝܼܪܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܘܦܶܪܣܶܬ܆ ܠܐ ܢܳܨܚ ܘܐܦܠܐ ܢܳܨܦ ܗ̱ܘܐ ܩܳܠ ܨܰܘܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܗܢܐ. ܘܠܐ ܡܰܩܢܐ ܗ̱ܘ ܦܝܳܣܐ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܟܝܪ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܢܬܟܒܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ: «ܐܰܘܣܶܦ ܦܳܣܘܿܩܳܐ ܚܰܕܬܐ ܠܬܰܫܥܝܼܬܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܼܬܢ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܐܪܳܡܳܝܬܐ ܕܳܪܳܢܳܝܬܐ ܒܐܕܫܐ ܚܕܬܐ ܠܐ ܕܪܝܼܫܐ.» ܦܨܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܕܰܫܦܰܪ ܘܐܬܩܒܠ ܡܼܢ ܨܒܝܢܐ ܕܡܝܩܪ̈ܢܐ. ܘܒܗܕܐ ܚܳܫܒ ܐ̱ܢܐ ܕܰܚܢܺܝܼܬ ܠܢܝܼܫܐ. ܡܛܠܗܕܐ܆ ܩܘܒܳܠܛܝܒܘ ܦܳܫܛ ܐ̱ܢܐ ܠܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܢܘܼܬܐ ܕܦܪܘܿܫܘܼܬܗܘܢ. ܘܬܘܕ̈ܝܬܐ ܠܒܳܢ̈ܝܳܬܐ ܠܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܟܳܢܗܘܢ ܡܠܰܒܒܳܢܐ. ܐܰܡܝܼܪܐ ܗ̱ܝ: «ܕܠܐ ܚܳܙܐ ܠܫܘܼܦܪܳܐ ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܰܗܝܼܪܝܼܢ ܕܰܘ̈ܩܰܘܗܝ ܓܰܘ̈ܳܝܐ. ܓܘܼܢܳܝܳܐ ܡܛܰܠܶܩ܆ ܘܩܘܼܠܳܣܳܐ ܡܦܰܢܶܩ.»

ܒܦܘܼܪܣܐ ܗܢܐ ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܡܰܪ: ܐܢ ܒܐܬܪܐ ܘܐܢ ܒܓܳܠܘܬܐ ܣܢܝܼܩܝܢܢ ܠܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܥܝܼܪܘܼܬܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܘܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܥܝܪ̈ܐ ܘܰܙܗܝܼܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܶܣܪܘܿܚ ܚܘܼܒܐ ܒܣܶܢܶܐܬܐ ܘܚܶܡܬܐܘܫܰܝܢܐ ܒܦܘܼܠܳܓܳܐ ܘܗܶܪܬܐ. ܘܡܬܝܐܒ ܐ̱ܢܐ ܕܢܙܠܘܥ ܚܝܠܐ ܡܼܢ ܪܰܒܘܼܬ ܢܰܦܫܐ ܐܡܐ ܕܦܶܓ̈ܝܳܢܐ ܘܗܶܢ̈ܝܳܢܐ ܘܢܶܬܠܰܣܛܰܪ ܡܼܢ ܙܥܘܼܪܘܼܬ ܢܦܫܐ ܐܡܐ ܕܫܘܼ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘܼ̈ܢܳܩܐ

ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܫܘܘ̈ܫܳܛܐ ܓܳܕܠܝܼܢ ܛܰܘܣܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ. ܘܒܗ ܚܳܒܨ ܥܰܘܠܐ ܡܼܢ ܟܠ ܕܘܼܟ. ܘܫܘܼܩܪܐ ܦܳܓܥ ܡܼܢ ܟܠ ܫܘܼܩ. ܘܪܘܿܟ ܪܘܿܟ. ܘܢܝܼܚ ܢܝܼܚ. ܘܝܘܿܡ ܒܝܘܿܡ ܡܶܬܓܪܳܦܘܼ ܡܶܬܓܪܶܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܡܣܟܢܘܼܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܗܳܘܝܐ ܥܶܠܬܐ ܕܢܬܚܰܦܘܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܩܳܝܡܝܼܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܗܳܘܝܢܢ ܡܫܰܘ̈ܫܛܳܢܐ ܘܠܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܬܳܢܐ. ܘܝܰܬܝܼܪ ܡܶܬܥܰܫܢܝܼܢܢ ܠܰܡܫܰܡܫܘܼ ܡܪܕܘܬܢ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܢ. ܡܕܝܢ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܙܳܟܘܬܐ ܢܶܬܠܰܘܘܢ ܠܟܠܡܢ ܕܰܚܙܝܼܩ ܘܡܬܚܰܙܩ ܒܢܘܼܛܳܪܐ ܘܚܘܼܣܳܢܳܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܡܳܪܬ ܚܘܒ̈ܠܐ ܛܰܪ̈ܩܐ

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ 

ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com