ܝܘܠܦ̊ܳܢܳܐ ܒ̥ܡܺܐܡܪ̈ܰܝ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܝܘܠܦ̊ܳܢܳܐ ܒ̥ܡܺܐܡܪ̈ܰܝ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ

 

ܝܘܠܦ̊ܳܢܳܐ ܒ̥ܡܺܐܡܪ̈ܰܝ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܛܳܒ̥ ܛܒ̥ܺܝܒ̥ܳܐ ܘܚܰܠܝܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦ̥ܪܶܝܡ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦ̊ܳܢܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܒ̥ ܝܽܘܠܦ̊ܳܢܳܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ̥ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦ̊ܳܢܳܐ

ܘܰܠܪܰܒ̊ܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܦ̥ ܫܰܦ̊ܺܝܪ܆ ܥܒ̥ܶܕ̥ܳܝܗ̱ܝ ܪܰܒ̊ܳܐ ܒ̥ܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ܳܟ̥

ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦ̊ܳܢܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܟ̥ܰܫܺܝܪ ܒ̊ܟ̥ܽܠ ܥܶܕ̊ܳܢ

ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ̥ܪܳܚܶܡ ܒ̊ܶܛܠܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܟ̥ܰܫܺܝܪܳܐ 

ܒ̊ܰܪܢܳܫܳܐ ܩܢܺܝ ܚܦ̥ܺܝܛܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܓ̊ܰܙܳܐ ܪܰܒ̊ܰܐ ܕ̥ܝܽܘܠܦ̊ܳܢܳܐ

ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܘܨܪܳܐ ܕ̥ܰܡܠܶܐ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ

ܒ̊ܟ̥ܬ̥ܳܒ̥̈ܶܐ ܩܪܺܝ ܚܦ̥ܺܝܛܳܐܺܝܬ̥܆ ܕ̊ܡܶܢܗܽܘܢ ܬ̊ܶܣܰܒ̥ ܒܽܘܣܳܡܳܐ

ܘܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܟ̊ܰܪܣܳܐ ܐܰܗܡܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܶܚܣܰܪ ܟ̊ܽܠ ܡܳܐ ܕ̥ܰܩܢܰܝܬ̊

ܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܕ̊ܰܐܢܛܝܽܘܟ̥ ܡܶܐܡܪܳܐ ܛܰܥܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟ̊ܰܝܠܳܐ ܫܒ̥ܺܝܥܳܝܳܐ

ܝܽܘܠܦ̊ܳܢܳܐ ܡܶܠܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̥ܢܰܦ̥ܫܳܐ܆ ܕ̊ܒ̥ܶܗ ܡܶܬ̥ܚܰܝܨܳܐ ܪܰܦ̥ܝܽܘܬ̥ܳܗ̇

ܛܰܥܡܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕ̥ܰܡܡܰܕ̊ܶܟ̥܆ ܠܡܰܕ̊ܥܳܐ ܕ̥ܟ̥ܠܝܽܘܡ ܗܳܪܶܓ̥ ܒ̊ܶܗ

ܫܪܳܓ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܘܢܳܐ ܝܽܘܠܦ̊ܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕ̊ܒ̥ܶܗ ܡܶܬ̥ܢܰܗܪܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ

ܠܰܡܦ̊ܺܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܐܶܠ ܡܰܕ̥ܠܶܩ܆ ܒ̊ܥܽܘ̈ܒ̊ܶܐ ܚܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܥܺܝܬ̥ܳܐ

ܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̥ܕ̥ܳܢܰܚ ܡܶܢ ܐܶܕ̥ܢܳܐ܆ ܒ̊ܓ̥ܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܶܗ

ܫܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܠܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ܆ ܒ̊ܰܕ̥ܡܽܘܬ̥ ܚܽܘܡܳܐ ܠܰܓ̥ܠܺܝܕ̥ܳܐ

ܢܰܦ̥ܫܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̥ܫܳܐ ܝܽܘܠܦ̊ܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕ̊ܡܶܢܶܗ ܩܳܢܝܳܐ ܚܰܝܽܘܬ̥ܳܐ

ܘܟ̥ܽܠ ܢܰܦ̥ܫܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܠܺܝܚܳܐ ܒ̥ܶܗ܆ ܫܠܰܕ̊ܳܐ ܗ̱ܝ ܡܺܝܬ̊ܬ̊ܳܐ ܘܡܰܣܠܰܝܬ̊ܳܐ

ܡܳܪܺܝ ܝܰܥܩܽܘܒ̥ ܕ̊ܰܣܪܽܘܓ̥ ܡܶܐܡܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܒܟ̊ܰܝܠܳܐ ܬ̥ܪܶܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܩܽܘܡ ܝܽܘܠ̊ܦܳܢܳܐ ܚܡܽܘܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܳܐ

ܕ̊ܡܶܢܳܟ̥ ܚܳܐܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܕ̥ܢܶܣܒ̊ܰܥ ܕ̊ܰܒ̥ܪܺܝܟ̥ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ̊

ܚܰܩܠܳܟ̥ ܢܰܦ̥ܫܳܐ ܗ̱ܝ ܒ̊ܳܗ̇ ܓ̊ܕ̥ܺܝܫܳܐ ܕ̥ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ

ܒ̊ܰܝܢܳܬ̥ ܚܽܘܩܳܐ ܣܺܝܡ ܠܳܟ̥ ܥܽܘܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܰܟ̥

ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܚܰܟ̊ܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢܶܗ ܣܳܒ̥ܠܺܝܢ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ

ܣܳܒ̥ܠܺܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬ̥ܳܟ̥ ܠܰܐܘܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ

ܘܥܽܘܬ̥ܪܳܟ̥ ܪܰܒ̊ܰܐ ܡܶܣܓ̊ܳܐ ܣܳܓ̥ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܒ̊ܰܨܰܪ

ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ̊ܳܢܳܐ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܥܰܬ̥ܪܺܝܢ ܣܰܓ̊ܺܝܳܐܺܝܬ̥ 

ܘܰܠܡܶܣܟ̊ܺܝܢ̈ܶܐ ܕ̊ܢܰܩܺܝܦ̥ܺܝܢ ܠܶܗ ܥܽܘܬ̥ܪܳܐ ܡܰܣܓ̊ܶܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com