Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܠܘܼܡܕܐ ܕܝܘܼܕܥܐ ܣܘܼܪܝܝܐ

 

ܠܘܼܡܕܐ ܕܝܘܼܕܥܐ ܣܘܼܪܝܝܐ

ܕܘܼܝܠܐ ܠܫܢܝܐ

26-27 ܐܝܠܘܠ 2022 ܥܝܢܟܒܐ

ܐܪܒܝܠ / ܥܝܪܩ

ܐܰܡܝܼܪܐ: «ܥܘܕ ܟܰܪܡܟ܆ ܢܶܛܐܒ ܦܺܐܪܟ».

ܘܐܶܢܐ ܘܐܡܿܪ ܐ̱ܢܐ:

ܦܠܘܿܚ ܘܰܟܪܘܿܒ ܠܶܫܳܢܟ ܘܝܕܰܥܬܳܟ܆ ܕܬܐܪܰܒ ܡܰܪܕܝܼܬܳܟ ܘܡܰܪܕܘܼܬܳܟ.

ܕܪܘܼܚܩܳܐ ܠܶܫܳܢܳܝܐ ܘܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܐ ܡܰܘܚܶܠ ܠܓܘܼܫܡܳܐ

ܗܝܼܝܘܼܬܳܢܳܝܐ ܘܐܘܡܬܳܢܳܝܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܰܢ ܒܡܰܟܝܳܢܘܼܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܰܢ .

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܣܦܪܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ

ܡܪܕܝܢ: ܬܘܪܟܝܐ

ܣܰܪ̈ܒܳܢܐ ܪ̈ܥܝܳܢܳܝܐ:

«ܟܰܕ ܥܝܼܪܝܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܡܫܰܘܬܰܦ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܟܕ ܕܰܡܝܼܟܺܝܼܢ܆ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܥܠܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܐܝܬ ܠܗ.»

ܗܪܩܠܝܛܘܣ ܐܶܦܣܳܝܐ: )540 - 480 )

«ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܰܠܒܘܫ ܡ̈ܠܐ ܢܚܘܼܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܠܐ ܒܚܺܝܠ ܡ̈ܠܐ.

ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܘܗܝ ܕܐܳܣܝܳܐ ܢܚܘܼܪ ܣܰܟܠܐ ܐܠܐ ܒܥܘܼܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ.»

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ (306 - 373)

ܩܶܢ̈ܛܐ ܟܡܺܝ̈ܢܐ

ܙܰܒܢܳܐ ܠܚܺܝܼܡ ܘܚܰܡܺܝܬ ܘܪܳܗܶܐ ܠܰܬܒܳܪܢ.

ܩܶܢܛܳܐ ܪܰܒܐ ܓܙܺܝܼܡ ܗ̱ܘ ܘܰܟܡܺܝܼܢ ܠܡܰܘܒܳܕܘܼܬܰܢ.

ܩܶܢܛܐ ܠܘ ܥܠ ܠܶܫܳܢܐ ܚܳܪܩ ܫܢܘ̈ܗܝ ܐܠܐ ܥܠܰܝܢ: ܒܢ̈ܝ ܐܘܼܡܬܐ.

ܠܫܳܢܐ ܡܿܢ ܦܳܐܫ ܢܛܝܼܪܐ ܒܒ̈ܬܝ ܐܰܪ̈ܟܶܐ ܥܳܠܡ̈ܢܳܝܐ ܘܰܒܙܘ̈ܝܳܬܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܢܛܝܪ̈ܳܢ ܠܘ̈ܚܐ ܨܶܨܳܢܳܝ̈ܬܐ ܐܘ ܟܘܼܡܪ̈ܳܝܬܐ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܡܒܰܕܪܐܝܬ.

ܡܶܬܠܰܡ̈ܕܳܢܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܙܡܝ̈ܢܐ ܘܰܡܛܝ̈ܒܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܢܐ ܢܨܝܼܚ̈ܐ.

ܫܠܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܟܘܢ ܘܠܥܝܢܟܒܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܕܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܥܰܬܝܩ̈ܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ. ܛܢܢܐ ܠܫܳܢܝܐ ܘܡܰܪܕܘܬܢܝܐ ܕܰܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܬܢܢ ܝܳܗܒ ܣܰܒܪܐ ܠܟܠܗܝܢ ܦܢܝ̈ܬܢ.

ܩܕܡܳܝܬ: ܬܘܕܝܬܐ ܘܩܘܼܒܳܠܛܝܒܘܼܬܐ ܡܩܰܪܒ ܐ̱ܢܐ ܠܰܙܡܝܼܢܘܼܬܐ «ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܼܬܐ ܓܰܘܢܳܝܬܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܐܰܡ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ» ܕܩܐܡ ܒܪܝܫܳܢܘܬܗܿ ܡܕܰܒܪܢܐ ܚܦܝܼܛܐ ܘܙܪܝܼܙܐ ܪܒܝ ܟܰܠܕܐ ܪܰܡܙܝ ܐܘܓܢܐ.

ܬܪܝܳܢܰܬ: ܬܘܕܝ ܣܓܝ ܠܡܶܬܠܰܡܕܳܢܘܼܬܟܘܢ ܘܩܘܼܠܳܣܳܐ ܠܫܰܦܝܼܪܘܬ ܛܘܼܝܳܒܟܘܢ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܕܪܰܒܰܬ ܦܨܺܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܕܐܬܡܨܺܝܬ ܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܘ ܒܠܘܼܡܳܕܐ ܗܢܐ ܕܐܰܙܝܼܥ ܒܢ ܚܰܝܠܐ ܥܳܒܘܿܕܐ ܠܡܬܟܢܫܘ ܬܢܢ ܒܰܨܡܝܼܕܘܼܬܐ ܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܬܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܛܒ̈ܐ ܕܠܫܢܢ ܪܚܝܼܡܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܢܶܕܪܘܿܫ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܼܬܗ ܝܘܼܕܳܥܳܝܬܐ ܘܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܕܙܳܪ̈ܒܢ ܘܢܳܩ̈ܫܳܢ ܒܬܰܪܥܐ.

ܟܠܗܘܢ ܠܫ̈ܢܐ ܛܳܥܢܝܼܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܘܚܟܡ̈ܬܐ ܕܝܳܪܬܘܼܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ. ܐܠܐ ܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܩܰܕܝ̈ܡܳܝܐ ܘܪ̈ܝܼܫܳܝܐ ܕܡܕܝܢܳܝܘܼܬܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܘܬܘܼܩܳܢܗܿ. ܘܛܳܥܢ ܐܝܼܩܳܪܐ ܡܢܰܬܥܳܢܳܐ ܕܝܳܪܬܘܼܬܐ ܫܝܼܬܳܢܳܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܢܨܝܒܝܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܚܘܼܣܳܢܐ ܕܠܫܢܐ ܗܢܐ ܘܳܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܟܠܢ ܘܕܟܠ ܣܦܝܼܪܐ ܘܢܰܗܝܪܐ ܘܝܰܕܘܼܥܬܳܢܐ ܘܣܳܦܪܐ ܘܦܘܠܝܼܛܝܼܩܳܝܐ ܕܰܪܓܝܫ ܒܗܠܝܢ ܕܚܘܼ̈ܒܠܰܘܗܝ ܥܳܠܡܳܢܐܝܬ ܘܰܡܫܝܼܚܐܝܬ ܘܡܰܪܕܘܬܳܢܐܝܬ.

ܣܳܒܪ ܐ̱ܢܐ ܠܝܬ ܣܢܝ̣ܩܘ̣ ܕܰܢܚܰܘܐ ܪܒܘܼܬ ܡܰܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܝܘܼܕܳܥܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ. ܝܘܼܕܳܥܳܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܐܢ ܠܐ ܡܦܳܣ ܒܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܰܢܫܰܡܠܐ ܕܰܘܪܗ ܐܠܨܳܝܐ ܘܡܶܣܬܰܟܝܳܢܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܥܪܘܿܩ ܡܼܢ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܕܡܶܬܝ̈ܠܕܳܢ ܡܼܢ ܛܘܼܘܳܪ̈ܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܐ ܘܫܘܼܘ̈ܫܳܛܐ ܬܰܪ̈ܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܫܘܚ̈ܠܳܦܐ ܟܠܝܘ̈ܡܳܝܐ. ܡܟܐ ܘܳܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܡܶܪܢܐ ܒܥܘܼ̈ܣܳܩܐ ܡܶܣܬܰܩܒ̈ܠܳܢܐ ܘܒܰܣܢܝ̣ܩ̈ܘܳܬܐ ܘܡܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܘܳܬܐ ܕܡܬܒܰܥ̈ܝܢ ܠܐܰܡܝܼܢܘ̣ܬܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܕܝܘܼܕܳܥܐ ܣܘܼܪܝܳܝܐ ܕܳܪܳܢܳܐܝܬ ܘܡܰܪܕܘܼܬܢܳܐܝܬ.

ܠܐ ܟܣܝܐ ܗ̱ܝ ܕܠܡ ܡܬܐܰܒܠܝܢܢ ܥܠ ܚܘܼܣܪܳܢܐ ܘܐܰܒܕܢܐ ܪܒܐ. ܘܚܳܐܫܝܼܢܢ ܡܼܢ ܚܰܫܐ ܘܰܛܠܘܼܡܝܐ ܡܰܙܥܪܢܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܗܕܐ܆ ܛܢܢܐ ܠܫܢܝܐ ܡܣܰܒܰܪ ܛܒ̈ܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܝܘܼܕܳܥܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܐܦܢ ܥܡܝܼܠ ܘܰܥܣܶܩ ܐܓܘܢܐ܆ ܐܠܐ ܬܪܥܝܬܐ ܒܟܠܙܒܢ ܟܳܫܪܐ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܡܫܰܒ̈ܠܢܐ ܘܰܡܗ̈ܕܝܢܐ. ܒܗ ܒܢܝܼܫܐ ܗܢܐ ܬܢܢ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܰܝܬܐ ܠܒܳܠܐ ܬܶܢܰܚܬܐ ܕܡܢܚ ܢܦܫܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘ ܚܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܘܩܰܢܝܐ ܛܰܪܩܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ:

« .....ܠܢ ܕܝܢ ܠܐ ܣܝܡܐ ܠܢ ܬܢܢ ܠܡܪܫܡ ܦܣܘ̈ܩܐ ܘܒܥ̈ܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ ܕܢܡܘ̈ܣܐ ܡܕܝܢ̈ܝܐ ܒܕ ܗܠܝܢ ܡܫܰܚܠܦܝܼܢ ܒܐܬܪܐ ܘܐܬܪܐ. ܘܟܠ ܐܘܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܢܡܘܣ̈ܐ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬܗܰܕܝܐ ܘܡܬܕܰܒܪܐ. ܐܘܡܬܢ ܕܝܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܘܒܕܰܬ ܣܰܝܦܗܿ ܘܬܓܳܗܿ ܗܿܐ ܡܼܢ ܕܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܰܙܥܰܪ ܡܢܝܢܗܿ ܛܒ ܛܒ ܘܫܪܟܬ ܠܕܪܓܐ ܕܫܰܦܠܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܬܒܕܪܬ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܐܫܬܥܒܕܬ ܠܫܰܠܝ̈ܛܳܢܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܝܢ ܠܓܢܣܗܿ: ܐܠܨܐܝܬ ܡܬܕܰܒܪܐ ܒܢܡ̈ܘܣܐ ܡܕܝܢ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘܐܘܼܚܕܢܐ ܕܫܟܝܼܚܐ ܒܗ.....»

ܐܝܢ܆ ܐܦܢ ܡܬܗܰܕܝܢܢ ܘܡܬܕܰܒܪܝܢܢ ܒܢܡܘ̈ܣܐ ܡܕܝ̈ܢܳܝܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܐܘܚܕ̈ܢܐ ܦܪ̈ܝܫܐ܆ ܐܠܐ ܩܢ̈ܘܢܐ ܝܘܼܕܳܥ̈ܝܐ ܓܰܘܳܢ̈ܝܝܢ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܦܢ̈ܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܢܳܛܪܝܼܢܢ ܢܳܡܘ̈ܣܐ ܡܕܝ̈ܢܳܝܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܕܒܗܘܢ ܚܳܐܝܢܢ܆ ܗܼܝ ܗܟܘܬ ܙܕܩ ܐܦ ܕܢܝܰܩܰܪ ܢܡܘ̈ܣܐ ܐܝܼܬܝ̈ܩܳܝܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܕܝܘܼܕܳܥܐ. ܟܕ ܡܬܪܰܡܪܰܡ ܘܡܬܚܰܒܒ ܘܡܬܝܰܩܪ ܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܟ ܠܫܳܢܐ ܫܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܐܬܪܳܢܳܝܐ ܒܐܘܼ̈ܚܕܳܢܐ ܕܡܫܬܰܟܚܝܼܢܢ. ܕܡܰܗܡܝܳܢܘܬܗ ܡܰܘܠܕܐ ܦܫܘܼܚܝܳܐ ܗܺܝܼܝܘܼܬܳܢܳܝܐ ܘܰܛܠܘܼܩܝܳܐ ܝܳܪܬܘܼܬܳܢܳܝܐ. ܘܬܢܢ ܥܡ ܐܝܩܪܐ ܪܳܡܐ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡ ܦܪܘܿܫܘܬܟܘܢ ܡܢܗܘܢ ܕܪ̈ܥܝܢܝ. ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܗܘܘܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܐ ܠܢܝܼܫܐ ܕܡܛܠܬܗ ܟܢܝܼܫܝܼܢܢ.

ܪ̈ܥܝܢܐ ܩܦܝ̈ܣܐ:

ܠܐ ܡܳܐܬ ܠܫܢܐ ܕܥܰܠܝܼܠ ܒܡܶܨ̈ܥܳܝܐ ܬܶܩܢ̈ܳܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܒܨܝܼܪ ܠܫܢܢ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܥܠܰܝܢ ܗ̱ܝ ܦܳܝܫܳܐ ܕܢܗܘܐ ܥܰܠܝܼܠ ܘܰܚܫܝܼܚ ܒܡܶܨ̈ܥܳܝܐ ܝܘܕ̈ܥܳܝܐ ܝܬܝܪ ܡܡܰܕܥܐܝܬ.

ܗܶܢܝܳܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܗܿܘ ܕܝܘܼܕܳܥܳܐ. ܘܡܶܬܬܰܪܣܝܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ ܘܥܳܫܢܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ.

ܝܘܼܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܗ̱ܘ ܐܠܨܝܐ. ܥܰܫܝܼܢܘܬܗ ܡܥܰܫܢܐ ܠܗܝܼܝܘܼܬܢ ܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܬܐ ܘܐܘܡܬܳܢܳܝܬܐ. ܡܟܐ ܦܐܝܐ ܕܢܗܘܐ ܣܳܡܟܳܐ ܥܫܝܼܢܐ ܘܰܡܫܰܒܠܢܐ ܡܫܰܘܫܛܳܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܠܫܢ̈ܝܐ ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܡܰܪ̈ܕܘܼܬܳܢܳܝܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܐܝܬܝܼ̈ܩܳܝܐ ܘܢܘܼܗܳܪ̈ܐ ܐܘܼܡ̈ܬܳܢܳܝܐ.

ܝܘܼܕܳܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܕܰܒܪ ܠܦܘܬ ܝܰܨܪ̈ܐ ܐܶܢܳܢܳܝ̈ܐ ܟܕ ܦܳܪܫ ܒܝܢܬ ܗܳܢܐ ܘܰܠܗܰܘ. ܘܢܗܘܐ ܚܳܟܶܡ ܝܘܼܩܪܐ ܡܢܰܬܥܢܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܦܳܪܣ ܣܶܢܐܬܐ ܘܗܶܪܬܐ ܘܦܘܼܠܳܓܐ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܓܰܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ.

ܝܘܼܕܳܥܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܚܰܫܚ ܠܫܢܐ ܬܰܪܒܝܬܳܢܳܝܐ ܘܪܰܕܝܐ ܕܰܡܢܰܨܚ ܫܰܝܳܐ (dignity) «ܟܐܡܬ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ» ܕܒܪܢܫܐ ܒܐܰܩܡ̈ܰܘܗܝ ܘܕܰܪ̈ܓܰܘܗܝ. ܟܕ ܡܬܠܰܣܛܪ ܡܼܢ ܫܝܼܛܘܼܬܐ ܘܙܘܼܠܳܠܐ ܕܐܝܩܪܐ.

ܝܘܼܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܳܠܐ ܕܢܫܡܰܥ ܠܫܪܪܐ ܘܩܘܼܫܬܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܟܐܢܘܼܬܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܪܰܘܪܶܒ ܘܰܡܒܰܨܰܪ ܨܒܘܼܬܐ ܡܬܡܰܠܠܳܢܝܼܬܐ. ܓܘܼܢܳܝܐ (criticism)ܕܝܠܗ ܢܗܘܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ: ܡܒܰܢܝܳܢܐ ܘܠܘ ܡܣܰܓܦܳܢܐ ܟܕ ܠܐ ܩܳܐܬ ܒܐܝܩܪܐ ܕܡܶܬܓܰܢܝܳܢܐ. ܘܟܕ ܡܓܰܢܐ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܕܕܰܪܓܐ ܕܰܡܫܰܡܫ ܠܓܰܘܳܐ ܙܕܩ ܕܢܶܛܪ ܐܝܩܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝ̈ܠܢܳܝܐ ܕܰܦܪܝܼܫܝܢ ܠܝܳܬܗ ܕܒܰܪܢܫܐ.

ܣܢܝܩ ܗ̱ܘ ܝܘܼܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܟܘܼܝܳܢܐ ܐܘ ܠܓܘܼܫܡܐ ܥܳܒܘܕܐ ܘܐܰܡܝܢܐ ܕܡܫܬܓܶܡ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܡܰܚܡ̈ܢܐ ܘܰܡܒܰܢܝ̈ܢܐ ܡܛܠ ܫܘܘܼ̈ܫܛܐ ܕܰܡܚܰܦܛܝܼܢ ܥܰܠ ܝܘܼܠܦܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܟܘܝܳܢܐ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܗܢܐ ܘܳܠܐ ܕܢܗܘܐ ܕܰܘܩܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܕܕܐܩ ܘܰܡܬܰܪܨ ܠܫܢܐ ܕܡܶܬܡܰܠܠ ܝܘܼܕܥܐܝܬ. ܘܢܗܘܐ >ܡܓܰܪܓܳܢܐ ܘܰܡܥܰܫܢܢܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܕܘܼܡ̈ܣܐ ܘܫܶܕ̈ܟܐ ܕܓܠܝܘܼܢܳܪܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܡܢܰܟܪܝܐ ܡܼܢ ܚܢ̈ܳܝܐ ܦܘܠܝ̈ܛܝܩܳܝܐ. ܘܢܬܩܰܝܡ ܡܼܢ ܗܘ̈ܢܐ ܪ̈ܕܰܝܐ ܕܰܣܦܝܼܪܝܼܢ ܒܚܘܼܟ̈ܳܡܐ ܐܝܼܬܝܼ̈ܩܳܝܐ ܡܼܢ ܟܠܗܝܢ ܦܢܝ̈ܬܢ. ܘܢܬܚܦܛ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܐܣܝܪ ܒܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܘܚܘܼܝܳܠܐ ܠܫܳܢܳܝܐ. ܘܢܗܘܐ ܐܦ ܥܳܗܢܐ ܘܣܳܦܩܐ ܠܡܚܙܐ ܫܒܝ̈ܠܐ ܘܡܨ̈ܥܝܐ ܚܕ̈ܬܐ ܠܓܘܼܒܳܝܐ ܘܬܘܩܳܢܐ ܕܚܰܫܚ̈ܬܐ ܐܒܗ̈ܝܬܐ ܘܛܟܢ̈ܐ ܡܬܒ̈ܥܝܢܐ ܡܛܠ ܬܘܼܪܣܳܝܐ ܘܥܘܼܫܳܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܶܦܪܝܐ ܘܩܰܪܝܒܘܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܥܙ̈ܐ ܣܘܳܕ̈ܝܐ. ܟܐܡܬ ܣܘܪܺܝܬ ܡܰܕܢܚܳܝܐ ܘܣܘܪܰܝܬ ܡܰܥܪܒܳܝܐ. ܘܢܗܘܐ ܢܰܗܝܼܪ ܘܰܚܦܝܼܛ ܬܪܒܝܬܢܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܢܘܼܛܪܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܫܰܝܳܐ (ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ) ܕܒܪܢܫܐ. ܘܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܳܘܝܐ ܐܠܐ ܒܬܰܪ̈ܡܝܳܬܐ ܕܢܳܦ̈ܚܳܢ ܪܘܼܚܐ ܘܝܳܗܒ̈ܢ ܚܰܝܠܐ ܠܢܝܼܫܐ ܗܢܐ. ܟܕ ܢܳܨܦ̈ܢ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܡܥܰܘ̈ܟܳܢܐ ܘܪ̈ܳܕܦܳܢ ܟܶܠܝ̈ܳܢܐ ܡܫܰܘܚܪ̈ܢܐ ܕܩܳܝܡܝܢ ܒܐܦ̈ܝ ܡܬܓܰܘܝܳܢܘܬܐ ܕܢܝܼܫܐ ܘܡܶܣܬܰܒܟܳܢܘܼܬܐ ܕܐܘܪܚܐ.

ܪ̈ܥܝܢܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܘܒܘܼܕܳܪܐ ܘܦܶܗܝܐ ܡܢܰܘܶܠ ܘܰܡܢܰܘܶܓ܆ ܐܠܐ ܡܟ̈ܢܘܳܬܐ ܕܙܰܒܢܐ ܡܥܰܕܪ̈ܢ ܘܣܳܡ̈ܟܳܢ. ܥܠܗܕܐ ܐܢܗܘ ܕܢܶܫܬܰܪܐ ܒܬܰܪ̈ܡܝܳܬܐ ܡܛܰܟܣ̈ܬܐ ܕܝܳܨ̈ܦܳܢ ܕܒܘܼܕܳܩܐ ܘܚܘܼܕܳܬܐ ܪܥܝܳܢܝܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܘܚܘܼܣܳܢܐ ܕܝܘܼܕܳܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܕܓܘܼܫܡܐ ܕܟܝܼܪܐ ܘܡܶܣܬܰܟܝܢܐ܆ ܡܨܝܐ ܕܬܶܠܒܰܫ ܐܘܼܡܬܰܢ ܬܰܩܢܘܼܬܐ ܚܕܰܬܐ ܘܬܶܩܪܐ ܫܠܡܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܐܬܝܢ.

ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܢܝܫܳܐ ܗܢܐ ܘܐܰܡܝܢܘܼܬܗ ܡܰܘܠܕ ܕܘܼܒܳܪܐ ܘܙܰܘܥܐ ܚܕܬܐ ܒܰܛܢܳܢܐ ܝܘܕܳܥܳܝܐ ܠܫܢܐܝܬ ܘܡܪܕܘܬܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܥܕܡܐ ܕܬܫܬܰܡܠܐ ܒܥܳܬܐ ܗܕܐ܆ ܗܕܡ̈ܐ ܡܫ̈ܐܠܐ ܕܝܘܼܕܥܰܢ ܡܨܝܐ ܕܢܶܩܛܪܘܢ ܟܢܘܼ̈ܫܝܐ ܘܠܘܼܡ̈ܳܕܐ ܡܛܠ ܡܶܣܬܰܟܠܢܘܼܬܐ ܘܩܰܪܝܼܒܘܼܬܐ.

ܬܘܼܩܳܢܐ ܘܟܘܼܝܳܢܐ ܕܓܰܘܦܐ ܢܰܘܠܳܝܐ ܡܛܠ ܡܢܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܚܡܳܢܘܬܐ ܕܚܘ̈ܟܳܡܐ> ܘܛܟ̈ܢܐ ܠܫܳܢܝ̈ܐ ܕܐܰܣܝܼܪܝܼܢ ܒܫܰܪ̈ܒܐ ܝܘܼܕܳܥ̈ܝܐ. ܓܰܘܦܳܐ (net) ܘܰܦܪܳܣܗܝܢ ܡܛܠ ܚܘܼܫܳܚܳܐ ܕܝܘܼܕܳܥܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܘܳܠܐ ܕܬܶܗܘܐ ܒܐܰܘܝܘܬܐ ܘܡܶܬܥܰܕܪܳܢܘܼܬܐ ܕܦܪܣ ܚܙ̈ܘܐ (ܬܠܦܙ̈ܝܘܢܐ) ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܢ.

ܝܘܼܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܙܕܩ ܕܢܬܚܰܦܛ ܒܡܰܚܝܳܢܘܬ ܚܰܫܚ̈ܬܐ ܐܰܒܗܳܝ̈ܬܐ ܘܛܟܢ̈ܐ ܕܳܪ̈ܢܳܝܐ ܡܛܠ ܒܳܪܘܼܝܘܼܬ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܢܰܗܝܼܪܬܐ ܒܝܢܬ ܓܘܼ̈ܫܡܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܐܘܼܡܬܳܢ̈ܝܐ. ܡܬܥܰܫܰܢ ܠܫܢܐ ܘܡܬܟܰܢܟܳܐ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܐܢ ܡܫܬܓܰܪ ܚܝܠܐ ܒܣܘܼܟ̈ܠܐ ܐܒܝ̈ܕܐ ܘܚܘܫ̈ܳܚܐ ܐܒܳܗ̈ܝܐ. ܒܕ ܠܫܢܐ ܐܝܟ ܢܰܗܪܐ ܗ̱ܘ. ܟܡܐ ܕܓܳܐܚ܆ ܡܬܡܪܶܩ ܘܫܳܦܪ. ܘܟܕ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܢܗܝܼܪܬܐ ܥܳܫܢܐ܆ ܐܦ ܗܘ ܠܫܳܢܐ ܪܳܘܚ ܘܡܬܡܠܶܛ.

ܐܝܢ: ܠܫܢܐ ܝܘܼܕܳܥܳܝܐ ܢܗܘܐ ܩܪܝܒܐ ܠܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܥܰܡܡܳܝܬܐ. ܒܪܡ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܚܰܫܚ̈ܬܐ ܥܘܕܝ̈ܝܬܐ ܕܫܟܝܼ̈ܚܢ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܥ̈ܙܐ ܣܘ̈ܕܝܐ (ܣܘܪܝܬ ܡܰܥܪܒܳܝܐ ܘܡܰܕܢܚܳܝܐ) ܢܶܫܬܚ̈ܠܦܳܢ ܒܚܰܫܚ̈ܬܐ ܕܡܶܬܠ̈ܩܛܳܢ ܡܼܢ ܡܰܒܘ̈ܥܐ ܫܪ̈ܫܳܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܶܦܪܳܝܐ. ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܫܬܪܪܐ ܐܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܡܚܰܝ̈ܕܢܐ ܘܰܡܟܝܼ̈ܠܳܢܐ (standardization) ܬܘܪ̈ܨܡܰܡܠܳܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘ«ܒܝܬܐ ܕܚܟܡܬܐ» ܛܘܦܣܐ ܗ̱ܘ ܛܒܐ ܠܗܕܐ ܗܿܘ ܕܡܫܰܬܐܣ ܗ̱ܘܐ ܗܳܝܕܝܟ ܒܒܓܕܕ ܒܝܕ ܥܪ̈ܒܝܐ ܐܠܐ ܒܛܢܢܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܦܝܪ̈ܐ. ܥܪ̈ܒܝܐ ܡܿܢ ܕܠܐ ܡܘܪܝ ܐܬܦܰܬܝܘ ܗ̱ܘܘ ܗܝܕܝܟ ܒܰܦ̈ܬܳܚܰܝܗܘܢ ܒܝܢܬ ܐܡܘ̈ܬܐ ܦܪ̈ܝܫܳܬܐ. ܒܪܡ ܠܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܠܫܢܐ ܡܚܰܝܕܐ ܘܡܫܰܘܬܦܐ. ܡܟܐ ܐܬܐܠܨܘ ܕܢܒܪܘܢ ܠܫܢܐ ܡܚܰܝܕܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܡܚܰܝ̈ܕܢܐ ܘܰܡܟܝܼ̈ܠܳܢܐ (standardization) ܬܘܪ̈ܨܡܰܡܠܳܝܐ ܕܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܚܘܼ̈ܦܳܛܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܐ ܚܳܢܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܢܝܼܫܐ «ܒܝܬܐ ܕܚܟܡܬܐ» >. ܘܐܦܠܐ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܡܳܛܐ ܗ̱ܘ ܠܫܰܘܝܘܼܬܐ ܛܒܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܒܣܡ ܝܘܡܢܐ.

ܟܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܠܫܢܐ ܕ >ܝܘ̈ܕܳܥܐ ܫܰܘ̈ܬܦܳܝܐ ܫܶܡ̈ܥܳܢܝܐ ܘܰܚܙܳܬܢ̈ܝܐ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܢܗܘܐ ܩܪܝܒܐ ܠܰܚܕ̈ܕܐ. ܘܢܐܨܦ ܠܡܶܦܪܰܣ ܬܰܚܪ̈ܙܬܐ ܠܟܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܘܼ̈ܫܚܳܢ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܢܳܬܘܿܦܐ ܒܬܰܚܪ̈ܙܬܐ ܡܥܝܼܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܡܰܢܗܪ̈ܢܳܝܳܬܐ ܘ ܡܬܰܪ̈ܣܳܢܝܳܬܐ ܕܡܰܕܥܐ ܘܪܘܼܚܐ.

ܢܶܦܪܘܿܣ ܬܚܪ̈ܙܬܐ ܕܰܡܫܘ̈ܕܥܳܢ ܡܪܕܘܼܬܢ ܘܟܳܬܘܒ̈ܐ ܘܣܳܦܪ̈ܐ ܣܘܖ̈ܝܝܐ ܘܟܬܝܒ̈ܬܗܘܢ ܠܦܘܬ ܕܖ̈ܝܗܘܢ ܐܶܢ ܕܕܰܥܒܪ ܘܐܶܢ ܕܩܐܡ.

ܢܩܛܘܿܦ ܝܘܼܬܪܳܢܐ ܡܶܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܘܰܡܒܚ̈ܢܢܐ ܡܬܕܝ̈ܠܢܐ ܣܘܖ̈ܝܝܐ ܘܡܶܣܬܰܖ̈ܝܳܢܐ. ܘܢܘܕܥ ܚ̈ܘܦܳܛܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܰܥܢܶܝܢ ܒܠܫܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܶܢ ܒܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܐܢ ܒܓܳܠܘܼܬܐ.

ܩܛܘܼܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܡܛܠ ܝܘܼܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܦܘܼܪܥܢ ܚܘܒ̈ܠܐ ܘܓܘܪܳܓܐ ܘܠܘܼܒܳܒܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܰܦܠܚܘ ܘܰܥܡܰܠܘ ܘܐܰܟܫܰܪܘ ܒܟܰܪܡܐ ܕܝܘܼܕܳܥܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܣܘ̈ܟܠܐ ܕܝܘܡܐ ܗܢܐ ܢܬܦܰܪܣܘܢ ܘܢܬܒܰܕܪܘܢ ܒܝܕ ܡܨܥ̈ܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܘܢܬܦܪܫ ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܐܦ ܠܡܬܝܰܩܪܢܘܬܐ ܕܥܰܡܘܼ̈ܠܬܳܢܐ ܠܫܢܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܥܡܗܘܢ ܫܘ̈ܬܐܣܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܚܰܦܛܝܢ ܒܡܰܦܪܝܳܢܘܬܐ ܕܫܶܡܥ̈ܢܳܝܳܬܐ ܘܰܚܙܳܬܢܳܝ̈ܬܐ. ܛܘܦܣܐ ܠܡܐܡܪ ܐܝܟ ܒܝܬ ܟܰܢܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ.

ܝܘܼܕܥܐ ܕܡܶܬܦܰܪܢܰܣ ܘܡܶܣܬܰܘܣܶܐ ܒܗܳܠܝܢ ܠܐ ܡܰܘܩܰܪ܆ ܐܠܐ ܡܰܩܶܠ (ܛܰܥܢܐ ܐܘ ܟܰܪܬܳܐ).

ܒܣܰܒܪܐ ܕܠܘܼܡܕܐ ܗܢܐ ܘܰܕܪ̈ܫܘܗܝ ܘܗܘܼ̈ܓܳܝܘܗܝ ܐܠܨܝ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܡܨܰܝܒ̈ܳܢܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܡܫܒ̈ܠܢܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܗܰܕ̈ܝܢܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܟܠܢ ܡܛܠ ܥܬܝܕܘܬܐ ܢܨܝܼܚܬܐ ܕܠܫܳܢܰܢ ܘܝܘܼܕܳܥܰܢ ܣܘܪܝܝܐ. ܒܕ ܚܕܘܬܐ ܕܢܳܒܥܳܐ ܡܼܢ ܬܫܡܫܬܗܘܢ ܡܘܪܒܐ ܠܢ ܒܛܰܥܡܐ ܡܩܰܘܝܢܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܐ.

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܢܘܗܪܐ ܠܐ ܥܳܐܠ ܐܠܐ ܡܼܢ ܫܘܼܚܢܳܐ. ܬܰܘܕܝ ܠܡܰܫܡܰܥܬܟܘܢ ܘܠܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܼܬܟܘܢ..


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com