Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܒܪܢܫܐ ܪܘܼܚܐ ܗ̱ܘ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܒܪܢܫܐ ܪܘܼܚܐ ܗ̱ܘ

ܒܪܢܫܐ ܡܿܢ ܪܘܼܚܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܒܝܼܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܠܰܝܬܘܗܝ ܦܰܓܪܐ ܕܰܠܒܝܼܫ ܪܘܼܚܳܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܰܫܒܑܳܐ. ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܓܠܺܝܼܙ ܘܡܰܗܡܰܝ ܡܼܢ ܝܕܰܥܬܐ ܕܢܰܦܫܗ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܚܳܟܡ ܕܠܡ ܝܕܰܥܬܐ ܪܳܡܬܐ ܘܩܶܪܝܳܢܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܗܿܢܘ ܕܢܶܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܼ ܠܗ ܫܪܝܼܪܐܝܬ. 

ܢܘܼܬܳܦ̈ܐ ܘܚܘܼܬܚ̈ܳܬܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܘܰܡܥܰܟܪܝܼܢ ܘܰܡܫܰܕܠܺܝܼܢ ܘܡܰܕܡܟܝܼܢ. ܐܠܐ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܘܛܰܥ̈ܡܶܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܪܳܬܶܝܢ ܘܰܡܫܘܫܛܝܼܢ ܘܡܒܰܣܡܝܼܢ ܘܰܡܥܺܝܼܪܺܝܼܢ. 

ܡܟܐ ܟܕ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܗܳܘܝܢ ܡܕܰܪ̈ܥܳܢܐ ܟܐܡܬ ܡܨܰܝ̈ܒܳܢܐ ܘܰܡܗܰܕ̈ܝܢܐ܆ ܡܶܫܬܰܘܙܒܝܼܢܢ ܡܼܢ ܢܘܼ̈ܟܳܬܐ ܘܫܘܼ̈ܩܳܦܐ ܡܕܰܥܪ̈ܳܢܐ ܟܐܡܬ ܡܥܝܼ̈ܩܳܢܐ ܘܡܰܗܪ̈ܳܢܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܒܕ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܶܬܕܰܗܢܺܝܼܢ ܘܡܶܬܦܰܛܡܺܝܼܢ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܩܰܛܝ̈ܢܶܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܡܰܒܘܼܥ ܚܝ̈ܐ: ܗܢܐ ܕܒܝܕ ܫܒܺܝܼ̈ܠܘܗܝ ܦܪ̈ܝܼܫܶܐ ܕܳܪܶܫ ܘܢܳܩܶܠ ܐܘܼܪܰܚ ܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܒܝܕ ܡܶܨܥ̈ܳܝܐ ܕܚܘܼܕܳܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܳܐ ܘܪܘܼܥܳܕܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ.  

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com