Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܬܰܪܥܳܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܩܘܼܫܬܳܐ ܪܒܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܬܰܪܥܳܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܩܘܼܫܬܳܐ ܪܒܐ

«ܗܐ ܩܳܡܶܬ ܥܠ ܬܰܪܥܳܐ ܘܐܶܩܘܫ. ܐܢ ܐܢ̱ܫ ܫܳܡܰܥ ܠܩܳܠܐ ܕܝܠܝ.

ܘܦܳܬܚ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܐܶܥܘܼܠ ܠܘܬܗ. ܘܐܰܚܫܶܡ ܥܡܗ ܘܗܘܼ ܥܡܝ»

(ܓܠܝܢܐ 3: 20)

ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܡܠܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܢܩܳܫܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܝܰܩܪܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܡܛܠ ܦܳܪ̈ܘܿܫܶܐ. ܒܕ ܩܘܫܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܳܩܫ ܒܰܬܪܰܥ ܒܰܝܬܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܢ ܢܶܫܡܳܐ ܘܣܰܘܩܳܐ ܒܰܣܝܼܡܐ..

ܡܰܢܘ ܟܝ ܦܳܬܚ ܬܰܪܥܐ ܐܢܗܘ ܕܰܣܦܝܼܩ ܒܰܝܬܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܒܓܰܘܗ؟ ܘܐܰܝܟܢܐ ܥܳܐܠ ܘܡܬܬܢܝܼܚ ܬܰܡܢ ܐܢܗܘܼ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܕܰܟܝܳܐ ܘܢܰܩܕܐ؟ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܶܬܢܩܶܫ ܟܕ ܠܐ ܥܰܠܝܼܠܝܼܢܢ ܒܢܗܘܿܪ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܩܘܼܫܬܝܼ̈ܢܳܝܐ ܕܝܰܩܪܳܐ ܗܢܐ؟ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܠܒܰܫ ܐܣܛܠܐ ܕܩܳܢܘ̈ܢܶܐ ܐܝܬܝܼ̈ܩܳܝܐ ܕܝܰܩܪܳܐ ܗܢܐ ܟܕ ܓܰܠܝܐ ܥܰܪܛܶܠܝܘܼܬܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܢ ܘܰܫܠܝܼܚܝܼܢ ܬܨܒ̈ܝܬܐ ܕܐ̱ܢܫܘܼܬܢ؟

ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܘܐܳܦܠܐ ܦܘܼܨܳܝܐ ܐܠܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܢܐܬܐ ܘܰܢܒܘܼܬ ܒܒܰܝܬܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܒܕ ܟܕ ܦܳܬܚܝܼܢܢ ܬܪܥ ܠܒܘ̈ܬܢ ܘܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܠܩܘܼܫܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ܆ ܢܳܗܪܝܢܢ ܘܒܳܗܪܝܢܢ. ܘܡܰܢܗܪܝܼܢܢ ܘܡܰܒܗܪܝܼܢܢ. ܘܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܳܪܐ ܘܒܘܼܗܳܪܐ ܗܢܐ ܡܙܝܼܥܐ ܪܘܼܚܳܐ ܘܣܘܼܟܠܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܘܛܰܥܡܳܐ ܒܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܰܕܣܘܼܥܪܳܢܐ ܘܰܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܘܐܰܟܝܼܦܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܒܪܰܓܘܼܫܬܳܢܘܼܬܐ ܘܚܰܟܘܼܡܬܳܢܘܬܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܛܥܡܘܢ ܛܰܥܡܐ ܗܢܐ ܒܣܝܼܡܐ ܗܿܢܘܢ ܕܪܰܚܺܝܼܩܺܝܼܢ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ. ܘܣܟܝܼܪܝܼܢ ܠܝܳܬܗܘܢ. ܕܢܘܟܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܠܐܘܣܝܐ ܕܐܝܬܘܬܗܘܢ. ܘܪܰܚܝܼܩܺܝܼܢ ܘܒܰܥܺܝܕܝܢ ܡܼܢ ܢܦܫܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܘܐܦܠܐ ܢܥܕܠܘܢ ܐܠܐ ܠܦܘ̈ܕܐ ܘܡܘ̈ܡܐ ܘܒܘܼܨܳܪ̈ܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܡܬܕܰܒܪܝܼܢ ܘܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܦܰܪܢܣܺܝܼܢ. ܒܕ ܕܛܳܥܝܢ ܠܗܿܝ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܐܝܟܢܐ ܐܡܿܪ ܐܢ̱ܬ ܠܐܚܘܼܟ ܫܒܘܿܩ ܐܰܦܶܩ ܓܶܠܐ ܡܼܢ ܥܰܝܢܳܟ ܘܗܳܐ ܩܳܪܝܼܬܐ ܒܥܰܝܢܟ! ܢܳܣܶܒ ܒܐܦ̈ܐ܆ ܐܰܦܶܩ ܠܘܼܩܕܰܡ ܩܳܪܝܼܬܐ ܡܼܢ ܥܰܝܢܳܟ܆ ܘܗܳܝܕܝܢ ܢܶܬܒܚܰܪ ܠܟ ܠܡܰܦܩܘ ܓܶܠܐ ܡܼܢ ܥܰܝܢܗ ܕܐܰܚܘܼܟ»(ܡܬܝ7: 4-5).

ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܦܰܫܰܩ ܨܒܘܼܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܘܼܡܝܳܐ ܗܢܐ. ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܶܡܛܶܐ ܐܢܘܢ ܠܡܦܫܩܘ ܠܗܘܿܢ. ܕܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܒܒܰܝܬܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܐܢ̱ܬ ܬܪܰܥ ܒܰܝܬܗܘܢ ܘܩܘܼܫܬܐ ܒܦܰܣܰܬ ܐܝܕܟ. ܠܐ ܨܳܠܝܢ ܐܕܢܐ... ܘܠܐ ܫܳܡܥܝܼܢ... ܘܠܐ ܡܦܰܢܝܢ... ܘܐܦܠܐ ܦܳܬܚܝܢ ܬܪܥܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬܝܗܘܢ ܒܒܰܝܬܗܘܢ. ܘܩܶܨܰܬ ܡܰܫܪܳܢܘܼܬܗܘܢ ܚܰܢܩܘܗܿ ܠܡܠܬܐ ܘܠܪܘܚܗܿ ܘܐܶܒܗܿ ܡܶܬܐܰܟܠܳܢܐ ܒܰܩ̈ܠܳܦܶܐ ܘܰܩܪ̈ܳܡܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ. ܘܟܕ ܒܨܰܪܘ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܝܗܘܢ܆ ܡܟܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܰܘܒܕܘ ܐܰܘܒܕܘ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܶܛܥܐ ܛܥܰܘ ܗܝܼܝܘܼܬܗܘܢ. ܕܒܰܚܙܘܼܩܝܳܐ ܐܢܘܢ ܚܢܝܼܓܐ ܘܦܳܗܶܝܢ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܐܘܼܪܚܐ ܥܘܺܝܼܪܬܐ. ܘܠܐ ܦܳܪܫܝܼܢ ܚܘܼ̈ܒܠܐ ܘܥܘܼܕܪ̈ܳܢܐ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܬܳܟܒܝܼܢ ܫܘܼ̈ܢܳܩܐ ܕܢܶܣܝ̈ܘܼܢܶܐ ܘܢܶܣܝ̈ܢܶܐ. ܘܩܶܨܰܬ ܦܘܼܟܳܪ̈ܐ ܗܰܘ̈ܢܳܢܳܝܐ ܘܥܘܼܟܳܪ̈ܐ ܨܝܼܠܳܝ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܐܦ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܒܰܝܬܗܘܿܢ ܢܝܼܚܳܐ ܘܒܰܣܝܼܡܳܐ...

ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܨܒܘܼܬܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܪܳܡܝܳܐ ܒܓܘܼܒܐ ܕܕܘܼܘ̈ܳܢܐ ܘܛܘܼܪ̈ܳܦܐ ܗܰܘܢ̈ܢܳܝܐ. ܡܟܐ ܙܕܩ ܕܰܢܕܰܟܐ ܠܒܰܝܬܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܰܢܩܰܘܐ ܘܰܢܟܰܬܪ ܒܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܡܨܐ ܠܡܦܬܚ ܠܬܰܪܥܳܐ ܡܬܢܰܩܫܳܢܐ. ܕܢܺܐܬܐ ܘܢܶܥܘܠ ܠܘܳܬܢ ܡܫܝܼܚܐ. ܘܢܰܚܫܶܡ ܥܡܗ ܘܗܘܼ ܥܡܢ....!

ܗܳܢܐ ܗ̱ܘ ܫܘܼܠܚܳܢܳܐ ܪܝܼܫܳܝܳܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܛܰܣܪܳܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܛܥܝܼܢܝܢ ܚܰܘܪܳܐ ܗܢܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ. ܘܳܠܝܼܬܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܕܢܕܪܘܿܫ ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܕܣܳܒܶܠ ܠܡܳܪܗ ܒܝܬܐ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܰܢܥܰܙܐ ܘܰܢܟܰܬܪ ܒܒܰܝܬܗ ܓܰܘܳܝܳܐ ܟܕ ܚܡܺܝܼܠ ܘܰܚܡܺܝܼܡ ܘܰܟܢܺܝܼܫ ܡܼܢ ܢܦ̈ܳܬܶܐ ܡܛܠ ܢܰܘܚܳܐ ܘܪܰܘܚܳܐ ܕܝܠܗ.

ܡܕܝܢ ܦܐܝܐ ܕܢܶܗܘܐ ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܗܳܢܐ ܢܰܘܦܳܐ ܘܢܝܼܫܳܐ ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܡܶܬܝܰܐܒ ܕܢܦܣܘܿܥ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܚܳܫܶܒ ܕܝܳܕܥ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܶܕܥ ܢܦܫܗ ܡܰܠܝܐܝܬ. ܒܕ ܠܐ ܫܳܟܬ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܐܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܢ ܠܐ ܦܳܬܚ ܬܪܰܥ ܡܰܕܥܶܗ ܠܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܕܓܳܕܐ ܘܣܳܠܩ ܡܼܢ ܫܘܼܘ̈ܫܳܛܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢ̈ܝܐ ܕܕܪܐ. ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܛܳܥܶܢ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܒܘܼܝܳܢܐ ܠܒܘܼܝܳܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܡܼܢ ܕܘܼܟܬܳܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܚܳܫܶܒ ܕܝܳܕܥ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܶܕܰܥ ܢܰܦܫܗ ܘܝܳܬܗ ܐܰܟܡܐ ܕܘܳܠܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ. ܘܠܐ ܟܣܝܐ ܡܼܢ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܠܡ ܒܣܘܼܟܠܐ ܗܢܐ ܡܰܪܢܺܝܼܬܳܐ ܘܡܰܬܢܺܝܼܬܳܐ ܘܡܰܪܕܺܝܼܬܳܐ ܣܢܝܼ̈ܩܳܢ ܠܬܰܪܒܝܼܬܳܐ ܘܬܰܫܩܺܝܼܬܳܐ ܘܬܰܪܘܺܝܼܬܳܐ ܚܕܬܐ ܒܪܡ ܥܰܬܝܩܬܐ. ܕܐܡܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ (251-356): «ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܕܰܥ ܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܕܬܶܕܰܥ ܠܐܠܳܗܐ.»

ܐܟܡܐ ܕܰܟܬܝܼܒܐ :«ܫܘܼܦܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܛܡܝܼܪܝܼܢ ܒܗܿܝ ܕܢܶܕܰܥ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܝܳܕܥ. ܚܕ ܡܼܢܗܘܢ ܕܢܬܡܨܐ ܢܶܚܙܐ ܢܦܫܗ. ܘܢܶܦܪܘܿܫ ܗܿܝ ܕܐܝܟܢܐܡܬܚܙܐ ܡܼܢ ܠܒܪ. ܘܢܬܚܰܦܛ ܠܡܫܟܳܚܘܼ ܐܝܬܘܼܬܗ. ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝܳܕܥܝܼܢ ܘܚܳܟܿܡܝܼܢܢܦܫܗܘܢ ܘܝܳܬܗܘܢ ܡܦܳܣܝܼܢ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢ. ܘܝܳܕܥܝܼܢ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢ.ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܢܐܨܦ ܠܡܐܠܦ ܘܠܡܶܣܬܰܟܠܘܼ ܠܝܬܝܗܿ ܒܰܠܚܘܼܕ ܣܘܼܥܪܳܢܐ ܕܐܳܣܶܢ ܘܟܳܫܶܐܘܡܳܠܐ ܝܕܰܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܡܘܼܚܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܩ̈ܶܦܠܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ. ܐܠܐ ܨܶܦܬܐ ܗ̱ܝܕܡܬܚܰܦܛܐ ܠܰܡܚܰܪܪܘܼ ܠܗܰܘܢܰܐ ܘܪܘܼܚܳܐ. ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܢܶܕܰܥ ܠܐ ܝܳܕܥܝܢܢ܆ ܬܰܢܘܰܝ ܗ̱ܝܩܰܕܡܳܝܬܐ ܠܡܐܠܦ ܡܕܡ. ܒܕ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܝܳܠܦ ܣܳܟ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܣܳܒܪ ܕܝܼܕܝܼܥ ܠܗ.»

ܘܦܐܝܘܼܬ ܘܳܠܝܳܐܝܬ ܦܳܪܶܫ ܘܙܳܥܶܩ ܘܐܡܿܪ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (303-373) «ܪܰܒܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܢ ܫܳܪܐ܆ ܐܝܩܳܪܐ ܠܬܰܪܥܟ ܗܳܘܐ. ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܺܐܪܰܒ ܬܰܪܥܳܟ܆ ܐܢ ܫܳܪܐ ܒܳܟ ܡܳܪܐ ܟܠ. ܘܕܰܗܘܐ ܢܰܘܣܳܐ ܪܶܥܝܳܢܟ܆ ܠܐ ܬܶܫܒܘܿܩ ܒܗ ܨܳܐܘܼܬܐ.ܠܐ ܬܶܫܒܘܿܩ ܒܝܬ ܐܠܗܐ܆ ܡܕܡ ܕܰܣܢܶܐ ܠܐܠܗܐ.ܢܶܨܛܰܒܬ ܒܝܬ ܐܠܗܐ܆ ܒܡܶܕܶܡ ܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ.»

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com