Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܒܪܝܼܟ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܒܪܝܼܟ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ

ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܕܩܝܡܬܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܘܼܗܪܳܐ. ܘܰܒܢܘܼܗܪܳܗܿ ܐܰܫܝܼܕܳܐ ܩܳܢܶܝܢܰܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܒܽܘܼܝܳܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܐ ܥܳܠܡܳܢ̈ܝܐ ܘܥܳܠܡܝܼܢ̈ܝܐ ܒܰܡܝܰܬܪܳܢܘܼܬܐ ܘܰܡܙܰܝܚܳܢܘܬܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ: ܗܢܐ ܕܡܰܘܪܒ ܒܪܢܳܫܐ ܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ܆ ܝܘܡܐ ܗ̱ܘ ܥܰܬܝܼܪ ܚܰܕܘܳܐ ܘܟܰܗܝܼܢ ܕܰܘܨܳܐ. ܕܒܗ «ܚܰܝܠܐ ܕܚܘܼܒܳܐ» ܥܳܠܒ «ܠܚܘܼܒܳܐ ܕܚܰܝܠܐ».

ܡܟܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܕܚܰܕܘܳܐ ܕܥܐܕܐ ܗܢܐ ܒܘܪ̈ܳܟܐ ܘܗܘܼ̈ܢܳܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܳܫܛ ܐ̱ܢܐ ܠܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܰܒܪ̈ܐ ܘܪ̈ܳܚܡܐ ܡܚܰܦ̈ܛܢܐ ܘܰܡܓܰܪ̈ܓܳܢܐ ܕܢܘܼܦܳܫܐ ܘܛܘܼܥܳܡܳܐ ܠܶܫܳܢܳܝܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܝܐ. ܘܒܳܥܘܬܝ: ܕܢܶܬܢܰܚܰܡ ܢܽܘܼܗܪܗܿ ܒܕܽܘܼܝܳܠܐ ܘܬܘܼܩܳܢܳܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ ܘܰܒܚܘ̈ܫܳܒܐ ܘܰܒܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܐ. ܕܚܰܝܠܗܿ ܟܰܣܝܐ ܢܶܥܨܘܿܒ ܡܰܪ̈ܥܐ ܡܫܰܚ̈ܩܢܐ. ܘܢܶܣܡܘܿܟ ܟܠܢ ܒܚܘܼܠܡܳܢܐ ܚܰܣܝܼܢܳܐ ܘܒܘܼܣܳܡܳܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܐܰܡܝܼܢܳܐ. ܘܰܒܫܰܝܢܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܡܩܝܼܡܳܢܐ ܕܢܰܦܝ̈ܠܳܬܐ. ܘܡܶܫܟܚܳܢܐ ܕܐܒܝ̈ܕܬܐ ܒܦܢ̈ܝܬܐ ܕܐܬܪܢ ܫܝܼܬܢܳܝܐ.

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܐ ܘܥܘܕ̈ܥܕܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ......

28 ܢܝܣܢ 2021 : ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com