Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܐܶܡܳܐ ܘܐܰܒܐ ܘܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ

ܣܝܡܐ ܗܢܐ ܐܬܬܥܒܰܪ ܡܼܢ ܠܫܢܐ ܬܘܼܪܟܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

 

ܐܶܡܳܐ ܘܐܰܒܐ ܘܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ

ܐܶܡܳܟ ܗܿܝ ܗ̱ܝ ܕܪܳܚܡܳܐ ܠܟ ܡܶܚܕܐ ܕܦܳܬܰ̇ܚ ܐ̱ܢܬ ܥܰܝܢ̈ܝܟ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܐܒܘܼܟ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܰܡܛܰܫܐ ܘܠܐ ܡܰܘܕܰܥ ܠܟ ܪܶܚܶܡܬܗ.

ܐܶܡܳܟ ܝܳܗܒܳܐ ܠܟ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܐܰܒܘܼܟ ܝܳܗܒ ܠܟ ܥܳܠܡܳܐ.

ܐܶܡܳܟ ܝܳܗܒܳܐ ܠܟ ܚܝ̈ܐ. ܘܐܰܒܘܼܟ ܡܰܠܶܦ ܠܟ ܐܝܟܢܐ ܕܬܚܐ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ.

ܥܡܗܕܐ ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܪܳܥܶܐ ܐ̱ܢܬ.

ܐܶܡܳܟ ܬܶܫܥܳܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ ܛܳܥܢܳܐ ܠܟ ܒܟܰܪܣܗܿ. ܐܠܐ ܐܒܘܼܟ ܟܠܗ ܡܬܚܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܛܳܥܢ ܠܟ.

ܘܐܢ̱ܬ ܠܐ ܪܓܝܼܫ ܐ̱ܢܬ.

ܐܶܡܳܟ ܒܳܟܝܳܐ ܟܕ ܝܳܠܕܳܐ ܠܟ ܐܠܐ ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܬ. ܘܐܰܒܘܼܟ ܐܰܡܝܼܢܐܝܬ ܒܳܟܐ ܒܬܪ ܝܰܠܕܳܟ ܐܠܐ ܐ̱ܢܬ ܥܕܟܝܠ ܡܒܰܓܶܢ ܐ̱ܢܬ ܡܢܗ.

ܐܶܡܳܟ ܒܳܟܝܐ ܟܕ ܡܶܬܟܪܰܗ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܰܒܘܼܟ ܡܶܬܟܪܰܗ ܠܟܘܼܪܗܳܢܟ ܐܠܐ ܠܐ ܡܰܘܕܰܥ.

ܐܶܡܳܟ ܒܳܩܪܳܐ ܟܰܦܢܳܟ ܙܰܒܢ̈ܝܼܢ ܣܓܝ̈ܐܢ. ܘܐܰܒܘܼܟ ܡܰܠܶܦ ܠܟ ܗܿܝ ܕܰܬܩܰܘܐ ܟܰܦܝܼܢܳܐ.

ܐܶܡܳܟ ܛܳܥܢܳܐ ܠܟ ܒܥܘܼܒܗܿ. ܘܐܰܒܘܼܟ ܛܳܥܶܢ ܠܟ ܒܚܰܨܗ.

ܐܠܐ ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܚܳܙܐ ܐܢ̱ܬ.

ܐܶܡܳܐ ܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܝ ܕܪ̈ܚܡܐ. ܘܐܰܒܳܐ ܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܘ ܕܚܶܟܡܬܐ.

ܐܶܡܳܟ ܛܳܥܢܐ ܡܫܰܐܠܘܼܬܐ ܚܠܳܦܝܟ. ܘܐܒܐ ܡܰܠܦ ܠܟ ܡܳܢܐ ܗ̱ܝ ܡܫܰܐܠܘܼܬܐ.

ܐܶܡܳܟ ܢܳܛܪܑܳܐ ܠܟ ܡܼܢ ܡܰܦܘܼܠܬܐ. ܘܐܰܒܘܼܟ ܡܰܠܶܦ ܠܟ ܐܘܼܪܰܚ ܩܝܳܡܬܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܘܼܠܬܐ.

ܐܶܡܳܟ ܡܰܠܦܳܐ ܠܟ ܗܿܝ ܕܰܬܗܰܠܟ ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܪ̈ܓܠܝܟ. ܘܐܰܒܘܼܟ ܡܰܠܶܦ ܠܟ ܗܿܝ ܕܰܐܝܟܳܢܳܐ ܬܗܰܠܶܟ ܬܟܝܼܠܐܝܬ ܒܚ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ.

ܐܶܡܳܟ ܝܳܗܒܑܳܐ ܠܟ ܫܘܼܦܪܐ ܘܓܡܝܼܪܘܬܐ. ܘܐܰܒܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܟ ܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܫܰܪܝܼܪ̈ܐ.

ܠܚܘܼܒܐ ܕܐܶܡܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܢ̱ܬ ܡܶܚܕܳܐ ܒܳـܬܰܪ ܝܰܠܕܳܟ. ܐܠܐ ܠܚܘܼܒܐ ܕܐܰܒܳܐ ܒܬܪ ܐܰܒܳܗܘܼܬܳܟ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܢ̱ܬ.

ܐܶܡܐ ܟܐܦܐ ܗ̱ܝ ܝܰܩܝܼܪܰܬ ܕܡܰܝ̈ܐ. ܘܐܰܒܳܐ ܫܰܦܝܼܪܗܘܢ ܗ̱ܘ ܕܰܒܪ̈ܰܝܐ ܕܠܐ ܡܬܬܗܦܟ ܡܢܕܪܝܫ ܒܝܕ ܙܰܒܢܳܐ.

ܐܘ ܡܪܝ! ܚܘܼܣ ܘܪܰܚܡ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܟܡܐ ܕܪܰܒܝܘܢܝ ܘܪܰܕܝܘܢܝ ܟܕ ܐܢܐ ܙܥܘܿܪܐ.

 

ܣܝܡܐ ܗܢܐ ܐܬܬܥܒܰܪ ܡܼܢ ܠܫܢܐ ܬܘܼܪܟܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com