Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܫܪܳܓܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܫܪܳܓܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ

ܚܰܝ̈ܐ ܡܿܢ ܕܳܡܝܢ ܠܰܫܪܳܓܐ. ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܠܡܶܫܚܐ. ܘܒܰܪܢܫܐ ܠܰܦܬܝܼܠܬܐ.

ܠܐ ܢܳܛܰܚ ܢܘܼܗܪܐ ܫܰܪܝܪܐ ܕܰܦܬܝܼܠܬܐ܆ ܐܠܐ ܕܗܘܼ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܢܝܼܢܳܐ «ܚܰܢܳܢܳܐ» ܘܠܰܘ ܚܰܢܝܼܢܳܐ «ܣܰܪܝܳܐ».

ܡܳܕܝܢ ܙܕܩ ܕܢܶܬܚܰܢܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܩܘܼܝܳܡܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܠܰܘ ܒܚܘܼܢܬܳܐ ܕܥܘܼܘܳܟܳܐ ܘܫܘܼܘܚܳܪܐ.

ܦܘ̈ܫܳܩܐ:

ܚܰܢܝܼܢܳܐ (hanino) ܩܕܡܝܐ: ܚܰܢܳܢܳܐ. ܪܰܚܡܳܢܐ. ܡܳܪܐ ܚܢܳܢܐ.

ܚܰܢܝܼܢܳܐ ܬܪܝܢܐ: ܣܰܪܝܳܐ. ܡܰܣܝܳܐ. ܢܰܬܝܼܢܳܐ.

ܚܘܼܢܬܳܐ: ܡܶܫܚܳܐ ܥܰܬܝܼܩܐ ܘܣܰܪܝܳܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com