Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܰܟܣܼܳܪܐ ܕܒܰܪܢܫܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܡܰܟܣܼܳܪܐ ܕܒܰܪܢܫܐ

ܩܰܕܝܼܫ ܗ̱ܘ ܫܰܝܳܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܘܢܰܨܝܼܚܐ ܕܘܼܥܬܐ ܕܡܶܫܬܰܚܠܐ ܡܢ ܡܰܟܣܳܪܐ ܘܰܬܥܳܫܳܐ ܕܫܰܝܐ ܗܢܐ.

ܒܪܝܼܟܐ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܟܣܳܪܐ ܘܰܬܥܳܫܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܡܘܼܠܬܳܢܐ. ܒܣܰܒܪܐ ܕܠܐ ܢܬܚܰܣܟܘܢ ܫܒ̈ܝܠܐ ܕܦܘܼܪܥܢܐ ܕܡܝܩܪܝܢ ܡܟܣܪܐ ܗܢܐ. ܫܠܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܳܡܠܝܼܢ ܘܠܐܝܢ ܡܛܠ ܫܘܼܘܫܛܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ. ܘܐܝܩܪܐ ܠܕܘܼܥܬܐ ܫܰܪܝܪܬܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com