Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܟܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܟܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ

ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܣܘܟܳܠܗܿ ܕܟܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܩܘܼܝܳܡܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ. ܘܓܳܡܪܐ ܘܡܶܫܬܰܡܠܝܐ ܒܪ̈ܝܼܫܘܳܬܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܬܐ. ܘܚܕܐ ܡܼܢܗܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܰܢܩܰܒܠ ܒܪܢܳܫܐ ܒܰܪ ܓܶܢܣܗ ܘܒܰܪ ܒܶܣܪܗ ܐܝܟ ܢܰܦܫܗ ܒܶܠܥܳܕ ܦܘܼܪܫܳܢܐ. ܘܢܬܚܰܦܰܛ ܒܰܡܟܳܢ̈ܘܬܐ ܘܰܫܒ̈ܝܠܐ ܡܬܩܰܒ̈ܠܢܐ ܕܣܳܒܠܝܼܢ ܠܨܰܘܒܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܦܨܝܼ̈ܚܐ ܘܢܰܨܝ̈ܚܐ.

ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܗ̱ܘ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܬܘܼܡܳܡܳܐ ܗ̱ܘ ܕܣܘܼܢܩܳܢܐ ܕܚܰܘܪܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܗܿܝ ܕܰܢܩܰܒܠ ܒܪܢܫܐ ܒܪ ܓܢܣܗ ܘܒܪ ܒܣܪܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ ܘܢܚܙܝܘܗܝ ܐܝܟ ܩܪܝܒܗ ܘܢܫܡܫܝܘܗܝ. ܕܐܡܝܼܪܐ ܗܝ: «ܕܟܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܐܰܚ̈ܝ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܠܝ ܗܘ ܥܒܰܕܬܘܢ» (ܡܬܝ 25. 40).

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com