Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܩܰܪܝܼܒܳܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܩܰܪܝܼܒܳܐ

ܪܚܡܰܬ ܩܰܪܝܒܐ ܡܿܢ ܡܬܬܰܘܠܕܐ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܐܠܗܳܝܐ. ܘܠܐ ܥܳܡܪܐ ܒܰܣܦܝܼܩܘܬܐ ܘܰܩܪܝܼܣܘܼܬܐ. ܘܘܐܦܠܐ ܟܳܝܢܐ ܒܰܓܠܝܼܙܘܬܐ ܘܰܣܩܝܼܪܘܬܐ. ܐܠܐ ܪܳܕܝܐ ܘܫܳܩܠܐ ܚܐܦܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܢܩܝܼܠܬܐ ܕܒܳ̈ܗܪܐ ܒܢܘܼܗܪܐ ܒܰܗܘܪܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܟܕ ܠܝܬܘܗܝ ܐܰܪܓܘܼܒܠܐ ܐܠܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܐ܆ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܕܰܢܣܰܝܥ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܘܰܢܫܰܡܠܐ ܒܛܰܥܡܳܐ ܘܰܛܥܳܡܐ. ܕܠܐ ܡܨܐ ܕܢܶܦܣܘܼܠ ܐܠܐ ܢܦܫܗ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܢܶܓܠܘܼܓ ܬܰܚܦܝܼܬܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܒܚܘܼܕܳܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܪܥܝܳܢܐ. ܒܕ ܪܘܼܚܐ ܦܳܝܓܐ ܘܒܳܣܡܐ ܒܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܗܰܘܢܐ ܪܳܘܙ ܘܝܳܪܒ ܒܰܡܠܝܼܠܘܼܬܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com