ܐܝܼܠܳܢܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܐܝܼܠܳܢܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܐܝܼܠܳܢܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ

ܦܪܘܼܫܘܼܬܐ܆ ܐܶܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܕܰܥܬܐ ܝܰܬܡܬܳܐ. ܘܠܐ ܢܳܗܰܪ ܘܐܦܠܐ ܓܳܡܰܪ ܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܕܢܬܟܪܟ ܒܥܰܙܪܘܪ̈ܐ ܕܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܰܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܘܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܰܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬܐ ܘܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ .

ܗܘܼ ܐܝܠܳܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܐܪ̈ܐ ܙܕܩ ܕܰܢܩܰܘܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܪܰܛܝܼܒܐ. ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܝܟܳܢܐ ܕܢܩܘܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܪܛܝܼܒܐ (ܟܐܡܬ ܚܰܝܐ) ܙܕܩ ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܢܡܙܘܓ ܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܳܝܐ ܒܰܫܪܪܐ ܬܐܪܬܳܢܳܝܐ ܕܐܰܣܝܪ ܒܢܺܝܼܫܳܐ ܛܳܒܐ ܘܨܺܝܼܠܐ   (zihin/intellect)   ܡܥܰܠܝܐ.

ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܐ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܩܰܛܝܼ̈ܢܐ ܕܒܳܕܩ ܘܒܳܕܪ ܡܰܬܠܐ ܨܝܼܢܳܝܐ ܕܐܡܿܪ: «ܙܰܪܥܐ ܕܗܰܒ̈ܒܐ ܕܠܡܚܪܝ܆ ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܒܙܰܪ̈ܥܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ.»

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com