Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܪܘܼܚܐ ܘܰܫܥܝܼܢܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܪܘܼܚܐ ܘܰܫܥܝܼܢܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܒܕܡܘܬ ܡܚܙܝܼܬܐ ܐܢܘܢ .  ܘܡܰܚܙܝܬܐ ܒܙܒܢ ܡܛܰܠܫܬܐ ܗ̱ܝ ܘܒܙܒܢ ܡܪܝܩܬܐ .  ܘܣܘܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܚܳܙܐ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܟܡܐ ܕܒܳܥܐ ܕܢܚܙܐ ܐܢܘܢ .

ܐܠܐ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܡܰܬܩܢ ܢܦܫܗ ܘܡܕܥܗ ܠܦܘܬ ܪ̈ܝܼܫܘܳܬܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܢܳܗܪ ܘܡܬܚܰܣܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܩܢܝܢ ܫܪ̈ܝܐ ܠܩܛܪ̈ܐ ܘܰܦܟܳܪ̈ܐ ܕܚ̈ܝܐ .  ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܫܬܪܪܘ ܐܠܐ ܕܗܝܼ ܪܘܚܐ ܬܗܘܐ ܡܣܰܘܣܝܳܢܝܼܬܐ ܘܡܕܰܒܪܢܝܬܐ ܠܝܰܨܪ̈ܐ ܕܦܓܪܐ .  

  ܕܪܘܚܐ ܓܝܪ ܡܬܝܼܩܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܠܗܐ .  ܘܠܝܬ ܒܗܿ ܡܕܡ ܕܰܕܠܝܼܚ ܘܡܰܟܝܢ .  ܘܕܳܡܝܐ ܠܩܪܘܣܛܠܘܣ ܣܓܝ ܙܳܘܝ̈ܬܐ .  ܘܗܘܠܐ ܕܝܠܗ ܚܘܒܐ ܗ̱ܘ .  ܐܠܐ ܩܪܘܣܛܠܘܣ ܗܢܐ ܩܪܝܼܡ ܗ̱ܘ ܒܰܫܥܝܼܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܩܪܐ  « ܐܢܐ ܟܐܡܬ ܐܢܳܢܳܝܘܬܐ ».  ܘܚܝ̈ܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗܿܝ ܕܢܬܢܰܩܕ ܩܪܘܣܛܠܘܣ ܡܼܢ ܫܥܝܼܢܐ ܗܢܐ .  ܘܐܠܘܠܐ ܢܩܕܘܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܘܣܝܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܐ ܨܳܡܚܐ .  ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܢܰܩܕܘܼܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܓܰܡܪܐ ܘܨܰܡܘܼܚܘܼܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܐ܆ ܠܐ ܡܬܗܒܒ ܘܠܐ ܢܳܨܚ ܚܘܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܝܳܩܕܐ ܥܠܝܐ ܕܚܝ̈ܐ . 

ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܫܟܚܘ ܢܦܫܗܘܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܐܨܠܚܘ ܒܢܰܩܕܘܬܐ ܕܫܥܝܼܢܐ ܕܐܢܢܝܘܬܗܘܢ ܒܡܨܛܡܚܳܢܘܼܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܗܕܐ܆ ܓܡܝܼܪ̈ܐ ܡܬܚܫܒܝܢ܆ ܘܩܳܢܝܢ ܗܝܝܘܬܗܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܬܗܘܢ .  ܘܐܝܟ ܡܠܬ ܡܫܝܼܚܐ ܠܘ ܠܒܰܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܓܰܘܳܝܐ ܡܢܰܨܚܝܼܢ ܘܰܡܝܩܪܝܢ .  ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܢܦܫܗܘܢ ܪܘܚܢܝܬܐ܆ ܗܿܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܢܩܕܘ ܫܥܝܼܢܐ ܕܐܢܢܝܘܬܗܘܢ .  ܘܗܠܝܢ ܐܦܢ ܪ̈ܒܐ ܢܗܘܘܢ܆ ܙܥܘܼܪ̈ܝ   ܬܘܼܠܡܳܕܐ ܡܬܚܫܒܝܼܢ ܒܕܘܒܪܗܘܢ .  ܘܩܳܢܝܢ ܗܝܝܘܬܗܘܢ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܩܰܢܝܘܬܗܘܢ ܘܒܛܘܼܝܳܡܐ ܕܒܰܪ̈ܝܳܬܐ .  

ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ : « ܡܠܠ ܒܠܚܘܕ ܗܿܠܝܢ ܕܝܘܼܬܪܢܐ ܘܒܢܝܢܐ ܕܐܚܘܟ .  ܘܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܬܰܩܦ ܠܗܕܐ .  ܕܗܘ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܢܝܼܫܐ ܗܢܐ ܝܗ̱ܒ ܠܟ ܦܘܡܐ ܘܠܫܢܐ .  ܐܝܟܢܐ ܕܬܣܩ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܰܬܒܰܢܐ ܒܗ ܠܐܚܘܟ . »

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com