ܐܘ ܐܠܦܐ ܕܝܠܝ! - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܐܘ ܐܠܦܐ ܕܝܠܝ!

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܐܘ ܐܠܦܐ ܕܝܠܝ!

ܐܘ ܐܠܦܝ! ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܐܠܦܳܪܶܟܝ܆ ܦܬܘܼܚܺܝܢ ܩܘ̈ܢܒܶܐ.

ܐܢܗܘ ܕܬܶܬܪܘܥ ܘܬܶܫܦܘܟ ܓܺܗܰܢܐ ܫܠܗܒ̈ܝܳܬܐ ܕܓܘܼܙܳܠܗܿ.

ܥܠ ܚ̈ܝܐ ܘܡܝ̈ܬܐ.

ܘܐܢܗܘ ܕܬܫܰܚܠܦ ܠܥܰܦܪܐ ܗܢܐ ܠܐܰܒܳܪܳܐ.

ܘܐܢܗܘ ܕܬܶܠܚܐ ܡܼܢ ܫܡ̈ܝܐ ܟܠ ܥܶܩ̈ܒܳܢ.

ܐܘ ܐܠܦܝ! ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܐܠܦܳܪܶܟܝ ܦܬܘܼܚܺܝܢ ܩܘ̈ܢܒܶܐ.

ܐܘ ܐܠܦܝ! ܚܘܒܐ ܗ̱ܘ ܓܠܘܼܠܘܼܬܟܝ܆ ܪܕܳܝܺܝܢ ܘܗܰܠܶܟܺܝܢ.

ܠܓܰܪܒܝܐ ܘܠܬܰܝܡܢܐ܆ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ.

ܘܰܦܠܘܓܝܢ ܐܢܬܝ ܠܟܠܗܿ ܣܝܼܡܬܟܝ.

ܘܗܝܼ ܗܿܝ ܪܘܼܚܳܐ ܕܫܳܝܕܐ ܛܳܥܢܐ ܠܟܝ.

ܐܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܠܘܬ ܣܰܦܳܢ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܰܒܚܶܫܘܟܐ ܫܟܝܼܚܝܢ.

 ܐܘ ܐܠܦܝ! ܚܘܒܐ ܗ̱ܘ ܓܠܘܼܠܘܼܬܟܝ܆ ܪܕܳܝܺܝܢ ܘܗܰܠܶܟܺܝܢ.  

ܐܘ ܐܠܦܝ! ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܰܘܟܳܢܟܝ ܗ̱ܝ܆ ܪܕܳܝܝܢ ܠܩܘܼܕܡܐ.

ܐܢܗܘ ܕܬܶܪܥܰܡ ܘܬܶܒܪܘܩ ܫܡܰܝܐ ܒܰܪ̈ܩܶܐ.

ܘܐܢܗܘ ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ ܘܢܬܦܰܪܫܘܢ ܛܘܪ̈ܐ.

ܘܐܢܗܘ ܕܢܫܬܰܦܕܘܢ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ.

ܘܐܢܗܘ ܕܢܛܥܘܢ ܐܦ ܠܒܠܨܘܨܝܬܐ ܗܿܝ ܩܰܕܝܫܬܳܐ.

ܐܘ ܐܠܦܝ! ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܰܘܟܳܢܶܟܝ ܗ̱ܝ܆ ܪܕܳܝܝܢ ܠܩܘܼܕܡܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܠܩܝܼܛ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܺܝܪܕܰܕ «ܝܕܥܬܐ ܘܐ̱ܪܙܐ ܕܚܟܡܬܐ» ܕܣܝܼܡ ܠܟܬܘܒܐ ܡܫܰܡܗܐ ܡܝܟܐܝܠ ܢܰܥܝܡܰܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܰܪܘܢܳܝܐ ܘܡܰܥܒܪ ܡܼܢ ܬܘܪܟܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ ܗܢܐ ܕܚܳܝܐ ܒܡܰܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com