Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ!

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ!

ܗܰܒܠܺܝ ܕܐܗܘܐ ܡܰܬܝܼܢܐ.

ܟܕ ܝܳܗܒ ܐܢ̱ܬ ܒܗܳܠܐ ܠܗܰܘܢܝ ܘܢܰܘܚܐ ܠܠܶܒܝ.

ܗܰܒܠܺܝ ܕܐܶܚܙܶܐ ܥܳܠܡܺܝܼܢܳܝܘܼܬܳܐ ܕܙܰܒܢܐ.

ܟܕ ܬܳܟܶܣ ܐܢ̱ܬ ܚܺܐܦܳܐ ܕܰܟܬܳܫܝ.  

ܗܰܒܠܺܝ ܠܫܶܬܩܳܐ ܕܬܶܠ̈ܠܐ ܗܿܘ ܕܚܳܝܐ ܥܳܠܡܝܼܢܐܝܬ

ܒܝܢܬ ܪܰܘܒܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ.

ܠܚܺܝܼ ܘܐܰܫܝܼܓ ܠܬܽܘܼܝܳܪܐ ܕܰܓܝ̈ܕܝ ܘܫܶܪ̈ܝܳܢܰܝ

ܒܪ̈ܶܟܢܶܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗܿܢܘܢ ܕܚܳܐܝܢ ܒܒܳܠܳܐ ܕܝܠܝ.

ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܕܐܰܪܓܶܫ ܒܚܰܝܠܐ ܗܿܘ ܡܰܐܣܝܳܢܐ ܘܩܳܨܘܼܡܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ.

ܐܠܦܰܝܢܝ ܠܡܐܚܐ ܐܰܡܢܳܐ ܕܦܶܓ̈ܝܶܐ ܥܶܕܳܢ̈ܳܝܐ.

ܐܠܦܰܝܢܝ ܡܰܬܝܼܢܘܼܬܐ ܕܐܰܨܶܕ ܒܘܰܪܕܐ.

ܘܕܐܶܫܠܶܐ ܠܰܡܚܰܒܳܒܘ ܟܰܠܒܳܐ ܐܘ ܩܰܛܐ ܫܰܦܝܼܪܬܐ.

ܘܕܐܶܩܪܶܐ ܟܡܐ ܚܽܘ̈ܩܶܐ ܡܼܢ ܟܬܳܒܐ ܫܰܦܝܪܐ.

ܘܕܐܶܨܽܘܕ ܢܘ̈ܢܐ ܘܐܶܛܒܰܥ ܒܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܗܶܓ̈ܓܶܐ.

ܘܐܰܕܟܰܪܰܝܢܝ ܟܠܝܘܡ ܫܘܼܥܺܝܬܐ ܕܓܳܠܐ ܘܐܰܪܢܒܳܐ.

ܘܐܰܕܟܰܪܰܝܢܝ ܕܐܶܚܟܽܘܡ ܕܠܘ ܒܟܠܙܒܢ ܗܿܘ ܕܪܗܛ ܩܰܠܘܠܐܝܬ ܡܩܰܕܐ ܠܡܘܼܪܳܝܐ.

ܘܐܰܕܟܰܪܰܝܢܝ ܕܐܶܕܰܥ ܕܐܝܬ ܐܦ ܒܚ̈ܝܐ ܡܶܕ̈ܡܶܐ ܕܝܰܬܝܪ ܐܠܨ̈ܝܝܢ ܡܼܢ ܚܺܐܦܳܐ ܩܰܠܘܼܠܐ.

ܗܰܒܠܝ ܕܐܚܘܪ ܠܐܦ̈ܝ ܠܥܠ ܒܝܢܬ ܥܢ̈ܩܐ ܕܐܝܠܳܢܐ ܓܰܐܝܐ ܕܐܰܦܨܳܐ.

ܘܐܚܙܐ ܕܪܒܘܬܗ ܘܚܰܝܠܗ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܪܘܼܒܳܝܗ ܛܒܐ ܘܢܝܼܚܐ.

ܡܪܝ! ܗܰܒܠܝ ܕܐܶܗܘܶܐ ܡܰܬܝܼܢܐ

ܘܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܕܰܬܪܝܼܨܐܝܬ ܐܶܫܰܕܪ ܥܶܩܳܪ̈ܝ ܠܛܝܼܡ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܝܳܬܐ ܕܥܰܦܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ.

ܘܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܕܐܶܣܰܩ ܠܐܦ̈ܝ ܟܰܘܟ̈ܒܐ ܕܚܶܠܩܝ ܝܬܝܪ ܚܠܺܝܼܡܳܐܝܬ ܘܰܪܨܺܝܼܢܳܐܝܬ.

ܘܗܿܝ ܕܝܰܬܝܪ ܐܠܨܳܝ ܡܼܢ ܟܠ......

ܡܪܝ! ܗܰܒܠܝ ܚܠܝܼܨܘܬܐ ܕܒܗܿ ܐܶܫܰܚܠܦ ܗܘ ܡܐ ܕܡܫܬܰܚܠܰܦ.

ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܼܬܐ ܕܐܶܩܰܒܶܠ ܗܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ.

ܘܡܰܕܥܐ ܕܚܳܟܶܡ ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܕܒܰܝܢܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ.

ܘܪ̈ܳܚܡܐ ܕܢܳܛܪܝܼܢ ܠܝ ܡܼܢ ܣܰܡܝܘܼܬܐ ܘܟܰܕܳܒܘܼܬܐ ܕܫܶܢܓܳܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܐܬܬܥܒܪܬ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܗܕܐ ܡܼܢ ܠܫܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ ܠܦܘܬ ܒܥܳܬܐ ܚܰܨܝܼܦܬܐ ܕܝܰܕܝܼܕܐ ܐܶܢܓܺܝܢ ܓܘܪܩܰܢ ܗܢܐ ܕܥܳܡܪ ܒܡܕܝܕ...  

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com