ܟܺܐܦܳܐ ܕܝܰܡܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܟܺܐܦܳܐ ܕܝܰܡܐ

ܬܘܪܟܐܝܬ ܒܝܕ ܐܣܝܢܐ ܥܝܫܐ ܓܘܓ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܝܘܠ̈ܦܢܐ ܟܢܘ̈ܫܝܝܐ ܕܐܢܩܘܪܐ, ܣܘܪܝܐܝܬ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܟܺܐܦܳܐ ܕܝܰܡܐ

ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܐܳܬܝܳܐ ܘܡܶܫܟܚܳܐ ܠܟ ܝܘܡܐ ܡܕܡ ܟܺܐܦܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܼܫܬܳܐ ܗܿܝ ܕܫܳܕܐ ܐܢ̱ܬ  ܒܝܰܡܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ!

ܟܕ ܗܘܼ ܥܕܰܟܝܠ ܚܰܝ ܐܳܬܝܳܐ ܘܦܳܓܥܳܐ ܒܥܳܒܘܼܕܗܿ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܝܼܫܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܐ. ܘܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗܕܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܠܒܝ ܘܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܪܘܼܚܝ.

ܪܳܕܐ ܘܡܶܬܡܰܚܫܰܠ ܡܳܡܘܼܠܐ ܕܟܺܐܦܐ ܕܛܒܬܐ ܕܡܶܬܪܰܡܝܳܐ ܒܝܰܡ ܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ.. ܘܗܘܼ ܡܰܚܫܘܼܠܐ ܪܳܐܬ ܘܪ݁ܳܥܶܬ ܘܠܐ ܫܳܠܐ ܥܕܡܐ ܕܰܫܦܝܼܥܐܝܬ ܢܶܫܬܦܶܟ ܘܢܶܬܚܒܶܟ ܒܓ̈ܰܠܠܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ.... ܘܳܐܬܐ ܘܨܳܡܪ ܫܰܬܝܼܩܳܐܝܬ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܕܥܳܒܘܼܕܐ ܕܛܳܒܬܳܐ... ܘܡܰܚܫܘܼܠܐ ܗܿܘ ܣܳܒܶܠ ܘܡܰܣܩ ܠܗ ܠܕܪܓܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܒܗ ܩܳܐܡ ܗ̱ܘܐ. ܘܥܳܒܘܕܐ ܕܛܳܒܬܐ ܡܶܣܬܰܠܰܩ ܠܰܡܩܳܡܳܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܥܠ ܡܰܚ̈ܫܘܼܠܐ ܟܕ ܡܢܰܣܰܝ ܘܡܢܰܦܰܩ...

ܐܠܐ ܟܺܐܦܳܐ ܐܢ ܕܒܺܝܼܫܬܳܐ ܗ̱ܝ.... ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܝܘܡܐ ܡܕܡ ܡܶܬܓܪܶܦ ܫܰܕܳܝܳܗܿ ܘܡܰܪܡܝܳܢܗܿ ܠܚܶܫܘܼܟܳܐ ܕܡܶܬܬܟܝܼܢ ܩܶܨܬ ܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܚ̈ܫܘܼܠܐ. ܘܡܢܟܠܦܪܘܣ ܡܶܬܥܰܦܰܩ ܘܡܶܬܚܢܶܩ ܒܡܶܠܚܳܐ ܕܡܰܚ̈ܫܘܼܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܢܳܦܩܝܼܢ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܳܐ... ܘܰܡܒܰܠܒܠܝܼܢ  ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܘܟܳܪܟܝܼܢ ܘܰܡܟܰܣܝܢ ܠܗ ܒܠܘܼ̈ܥܶܐ[1]ܕܚ̈ܝܐ.

ܒܪܢܫܐ ܡܳܪܶܐ ܒܝܼܫܬܐ ܡܶܬܡܰܟܟ ܬܚܘܼܬ ܡܰܚ̈ܫܘܼܠܐ ܟܕ ܡܶܬܢܰܣܐ ܒܡܰܦܘܼܠܬܐ ܡܼܢ ܡܩܳܡܐ ܕܐܢܫܘܬܐ..

ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܰܨܠܝܼܠܐ ܗܿܘ ܕܰܫܓܝܼܡ ܒܒܺܝܼܫܬܳܐ. ܕܩܳܐܡ ܓܝܪ ܒܓܰܘܗ ܕܥܰܡܛܳܢܐ.

ܒܟܠܙܒܢ ܐܠܝܼܨ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܥܝܼܩܘܼܬ ܪܘܼܚܳܐ ܩܳܐܡ. ܡܶܟܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܒܗܺܝܼܠܐ ܘܰܪܘܺܝܼܚܐ.

ܐܰܒܝܼܕ ܗ̱ܘ. ܘܗܘܼ ܠܗ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܩܳܐܡ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ.

ܚܳܬܡܳܐ ܥܠ ܚܳܬܡܳܐ ܚܬܰܡ ܒܚܶܠܩܗ ܒܰܛܠܘܼܡܝܳܐ ܘܰܥܠܘܼܒܝܳܐ ܕܰܥܒܺܝܼܕ ܠܗ..

ܒܐܶܣܦܰܪܣܳܐ (ܒܰܚܙܘܼܩܝܐ) ܕܚ̈ܝܝ ܣܰܓܝ ܦܶܓܥܶܬ ܒܗܳܠܝܢ ܕܐܰܘܒܶܕܘ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܘܼܚܪܳܢܝ ܗܿܘܐ ܒܡܰܨܕܳܢܘܼܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܗܠܝܢ..

ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܳܙܝܳܐ ܐ̱ܢܐ ܐܰܒܺܝܼܕܳܐ ܐ̱ܢܫ... ܡܶܬܛܰܪܰܦ ܘܡܶܫܬܰܚܰܩ ܠܒܝ. ܘܥܳܠܒܺܝܼܢ ܘܙܳܟܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܠܚܶܡܬܳܐ.

ܚܒܳܠ ܠܙܰܒܢܐ. ܘܰܚܒ̈ܳܠܰܘܗܝ! ܢܰܦܝܼܠ ܒܓܘܼܡܳܨܐ ܕܚܰܦܪܶܗ ܒܐܝܕܶܗ... ܘܠܐ ܪܓܝܼܫ ܒܐܰܝܟܰܢܳܝܘܼܬܗ!

ܘܠܐ ܡܦܳܣ ܒܐܰܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܕܢܰܦܝܼܠ ܒܗܿ ܒܓܘܼܡܳܨܐ ܗܿܘ. ܘܓܳܡܰܥ ܘܛܳܒܰܥ ܒܰܣܝܳܢܐ ܕܓܘܼܡܳܨܐ ܡܶܬܛܰܠܥܳܢܐܝܬ ܟܕ ܡܛܺܝܼܪ ܛܝܼܢܐ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܐ.

ܫܪܳܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܚܒ̈ܳܠܰܘܗܝ ܘܰܚܒ̈ܳܠܰܘܗܝ...!

ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܘܐܦܠܐ ܚܳܟܡ... ܕܠܡ ܠܐ ܡܶܬܛܰܝܰܢ ܣܳܟ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܰܟܝܐ ܘܒܰܩܝܳܐ ܒܪܘܚܐ ܘܣܰܬܝܼܬܳܐ ܘܰܩܒܝܼܥܳܐ ܒܐܘܪܰܚ ܛܳܒܬܐ...

ܐܳܣܺܝܼܬܳܐ ܥܰܝܫܶܐ ܓܽܘܓ

ܒܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܝܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܟܢܘܼ̈ܫܝܳܝܐ ܕܐܢܩܘܪܐ

ܢܘܗܪܐ:

ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܡܰܥܒܪܐ ܡܼܢ ܬܘܪܟܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


[1]ܠܘܼܦܳܐ. ܠܝܼܟܰܢܳܐ. ܝܘܼܪܳܩܳܐ. ܓܶܠܐ ܕܕܰܒܝܼܩ ܗ̱ܘ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܣܰܒܝܼܟ ܗ̱ܘ ܒܫܘ̈ܥܐ. ܚܰܙܳܙܝܬܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܥܠ ܟܐܦ̈ܐ ܘܫܘ̈ܥܐ ܘܫܪܟܐ. ܬܘܪܟܐܝܬ: Yosunܘܐܢܓܠܝܼܫܐܝܬ:Moss


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com