ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܘܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܘܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܘܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ

ܣܦܪܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܢܶܫܦܘܼܟ ܘܢܶܦܪܘܼܣ ܒܪܢܫܐ ܡܬܝܰܩ̈ܢܳܢܝܳܬܐ ܕܢܒܗ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܓܫܘܗܝ ܘܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܘܫܪܟܐ ܕܕܘܼܝ̈ܳܠܰܘܗܝ ܒܰܙܢܐ ܬܰܪܒܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܝܐ ܟܬܝܼܒܬܢܐܝܬ ܐܠܐ ܒܪܡ ܒܪܘܼܟܳܒܐ ܘܣܘܼܠܓܳܣܳܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ ܫܰܪܝܐܝܬ ܘܰܡܫܘܼܚܬܢܐܝܬ. ܦܪܥܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܦܪ̈ܥܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܳܐ. ܘܡܶܬܟܰܢܝܐ ܐܦ ܝܘܼܠܦܢ ܬܪܒܝܼܬܐ... ܘܰܚܫܝܼܒܳܐ ܘܡܰܢܝܐ ܒܝܢܬ ܐܳܕܫ̈ܐ ܕܝܘ̈ܠܦܳܢܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܐ. ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬܰܪܫܐ ܘܒܡܠܘ̈ܐܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܒܰܢܟܐ ܒܡܘܼܙܳܓܐ ܕܐܣܪ̈ܐ ܘܚܒܘܼܟ̈ܝܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܡܬܦܰܪܫܐ ܡܢܗܘܢ ܒܰܪܓܘܼܫܝܐ ܦܪܝܼܫܐ ܕܕܝܼܠܳܝܬܗܿ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ: ܒܳܪܘܝܘܬܐ ܕܡܬܓܰܫܡܐ ܗܶܓܓܳܢܐܝܬ ܘܡܰܦܪܝܳܢܐܝܬ ܒܰܚܫܘܼܠܝܳܐ ܘܰܓܒܘܼܠܝܳܐ ܫܰܪܝܐ ܘܰܡܫܝܼܚܳܐ. ܘܒܙܒܢ ܡܬܥܰܢܝܐ ܒܐܳܕܫܳܝܘܼܬܐ ܕܚܶܫܬܳܐ ܘܪܘܼܟܳܒܐ ܘܣܘܼܠܓܳܣܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܕܓܰܘ̈ܝܬܐ ܘܰܚܒܝܼܫ̈ܳܬܐ.. ܘܩܘܼܠܳܝܳܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܪܥܝܢܐ ܕܒܗ ܡܶܬܕܰܠܠܐ ܡܰܣܰܩܬܐ ܘܡܰܚܰܬܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܚܕܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܫܰܦܝܐ ܥܰܪ̈ܡܬܐ ܘܥܰܣ̈ܩܬܐ ܕܥܘܼܝܳܦܐ ܚܘܼܫܳܒܳܝܐ. ܘܐܫܟܪܗܿ ܪܘܝܼܚܐ ܘܚܳܒܫܳܐ ܘܥܳܪܝܳܐ ܫܰܪ̈ܒܐ ܘܪ̈ܘܼܨܳܢܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܝܼܢ ܘܡܶܬܦܰܫܩܝܼܢ.

ܐܟܡܐ ܕܡܬܝܕܥܐ ܗܝܼ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܡܼܢ ܬܰܘܬܰܪ̈ܰܝ ܠܒܐ ܡܶܬܒܰܥܠܐ ܘܡܼܢ ܣܝ̈ܡܳܬܐ ܕܠܓܘ ܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ ܡܰܚܫܰܒܬܢܐܝܬ ܘܟܬܝܼܒܬܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܼܢ ܚܰܠܝܘܼܬܐ ܘܰܣܩܝܼܠܘܬܐ ܘܫܰܦܝܼܪܘܬ ܡܠܰܚܡܘܼܬܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܦܳܣܠܐ ܘܣܳܦܪܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܦܳܓܕܐ ܘܙܳܓܪܐ ܪ̈ܶܦܬܶܐ ܘܚܶܫ̈ܬܶܐ ܚܘܼܫ̈ܒܳܝܐ ܡܰܟܝ̈ܢܐ ܘܪ̈ܘܼܚܳܫܐ ܘܪ̈ܘܼܫܳܦܐ ܚܰܫ̈ܢܳܝܐ ܡܰܣܛܝ̈ܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܙܢܐ ܡܼܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܪܘܼܒܳܝܐ ܘܰܕܩܘܼܠܳܝܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܕܒܗ ܡܶܣܬܰܦܪ ܘܡܶܬܗܰܕܐ ܒܪܢܫܐ ܠܡܗܘܐ ܗܶܢܝܘܟܐ ܘܡܰܠܳܚܳܐ ܒܛܘܼܟܳܣܐ ܩܘܼܝܳܡܳܝܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܫܘܼܘܫܳܛܝܬܐ ܕܚ̈ܝܐ.

ܗܿܝ ܕܐܡܘܪ̈ܐ ܘܣܳܦܪ̈ܐ ܙܕܩ ܕܢܶܟܣܚܘܢ ܘܢܶܣܦܪܘܢ ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ܛܒ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܡܛܠ ܡܰܝܬܝܳܢܘܬ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܒܰܫ̈ܝܼܠܐ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܬܦܰܨܕܐ ܘܐܦܠܐ ܛܳܐܢܳܐ ܬܰܪܥܝܼܬܗܘܢ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܛܒ̈ܐ ܘܒܰܣܝܼ̈ܡܐ. ܡܟܐ ܘܳܠܝܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܦܰܠܥܳܢܝܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܢܦܪܚܘܢ ܒܕܡܘܬ ܕܒܘܪܝܬܐ ܘܢܫܟܢܘܢ ܥܠ ܦܩ̈ܚܐ ܕܣܝ̈ܡܐ ܙܢܢ̈ܝܐ ܠܡܟܢܫܘ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘ̈ܡܳܝܐ ܡܛܠ ܬܘܼܩܢ ܟܟܪܝܬܗܘܢ܆ ܟܕ ܕܳܡܟܝܼܢ ܘܒܳܝܬܝܢ ܒܝܢܬ ܟܬܒ̈ܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ ܘܩܳܪܝܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܢܳܟܶܬ ܘܕܳܒܶܨ ܬܰܪܥܝܼܬܗܘܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܘܚܘܢ ܥܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܗܘܢ ܘܢܩܢܘܢ ܚܰܝܠܐ ܣܳܦܩܐ ܠܡܶܥܪܰܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܝܘܼܬܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܘܠܡܶܟܬܰܒ ܗܿܘ ܡܐ ܕܩܳܪܨ ܘܰܡܓܰܙܓܶܙ ܠܗܘܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܒܰܙܢܐ ܬܪܝܼܨܐ ܘܡܬܒܰܥܝܢܐ ܠܫܘܼܓܢܳܝܐ ܕܝܳܬܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܓܰܘܐ.

ܥܘܼܬܪܐ ܣܦܝܼܪܐ ܕܣܶܦܪܝܘܬܐ ܕܳܡܐ ܠܟܰܗܪܳܒܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܰܢܗܪ ܘܰܡܫܰܒܠ ܘܰܡܗܰܕܐ ܒܨܺܝܼܠܐ (zihin/intellect)  ܦܪܝܼܫܐ ܘܰܫܟܝܼܚܐ. ܘܒܕܪܢ ܗܢܐ ܕܫܘ̈ܘܫܳܛܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܰܘܪܐ ܥܳܒܘܼܕܐ ܒܒܘ̈ܥܕܶܐ (boyutlar/dimensions) ܘܚܰܘ̈ܩܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܢܳܛܦ ܘܢܳܨܠ ܥܘܼܬܪܐ ܣܦܝܼܪܐ ܒܓܰܘܗ ܕܥܠܡܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܫܒܼܰܩ ܘܫܳܒܶܩ ܕܢܫܬܰܓܢܐ ܥܳܠܡܐ ܘܢܗܘܐ ܒܰܕܡܘܬ ܫܘܼܩܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܰܪ̈ܥܐ ܘܐܦܠܐ ܫܘܼܪ̈ܐ ܘܰܬܚܘ̈ܡܐ.     

ܐܡܿܪ ܡܰܬܠܐ ܗܢܕܘܳܝܐ: «ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܡܶܬܟܰܝܢ ܡܼܢ ܒܰܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܪܒܰܥ ܩܶܠܝ̈ܬܐ. ܩܶܠܝܬܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܪܶܓܫܳܢܳܝܬܐ. ܘܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ. ܘܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ. ܘܠܐ ܪܳܨܶܢ ܘܐܳܦܠܐ ܓܳܡܰܪ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܢܶܥܘܼܠ ܘܢܶܣܥܘܼܪ ܝܘܡܐܝܬ ܟܠ ܩܠܝܬܐ...»

ܕܠܐ ܦܘܫܟ ܟܡܐ ܕܗܳܘ̈ܝܢ ܪ̈ܰܘܚܳܢܐ ܩܶܠܝ̈ܳܬܐ ܕܟܝܼܪ̈ܬܐ ܝܰܬܝܪ ܡܢܝܼ̈ܚܳܢ ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܢ. ܘܒܳܣܡ ܢܶܫܡܐ ܕܪܝܼܚܳܢܘܼܬܗܝܢ. ܘܒܘܼܗܳܪܐ ܘܒܘܼܣܳܡܐ ܕܝܠܗܝܢ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܝܕܰܥܬܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܒܗܘܼ̈ܦܳܟܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܡܟܐ ܒܦܶܚܡܐ ܕܠܘܬ ܥܘܼܙܳܙܐ ܕܐܕܫܳܝܘܼܬܐ ܕܚܘܼܫܳܒܐ ܘܰܙܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܕܘܼܒܳܪܐ ܣܳܓܐ ܘܝܳܪܒ ܚܰܝܠܐ ܡܰܥܒܕܢܐ ܕܢܶܫܡܳܐ ܕܡܬܩܛܰܪ ܘܡܬܠܒܶܕ ܒܐܰܘ̈ܢܐ ܘܬܰܘ̈ܢܐ ܓܰܘ̈ܝܐ ܕܒܰܝܬܐ. ܚܘܼܫܳܒܐ ܪܚܝܼܡܐ ܘܕܘܼܒܳܪܐ ܪܡܝܼܣܐ ܡܰܘܠܕ ܢܶܫܡܐ ܒܰܣܝܼܡܐ. ܘܚܘܼܫܳܒܳܐ ܣܰܪܝܐ ܘܕܘܼܒܳܪܐ ܣܰܢܝܐ ܡܪܝܼܚ ܢܶܫܡܐ ܢܕܝܼܕܐ. ܘܗܘܼ ܢܶܫܡܐ ܒܰܣܝܡܐ ܕܳܚܩ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܠܡܰܘܙܳܦܘܼ ܘܠܡܰܘܣܳܦܘ ܚܠܝܼܨܘܬܐ ܘܰܚܠܝܼܡܘܬܐ ܠܫܘܼܪ̈ܝܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܰܚܙܘܼܩܝܳܐ ܢܝܼܚܳܐ ܘܕܘܼܝܳܪܐ ܙܪܝܼܙܐ ܒܥܠܡܐ ܕܗܰܦ̈ܟܳܝܬܐ ܕܚܘܼܠܳܐ ܘܚܶܪܡܳܐ: ܕܒܗ ܢܩܝܼܫܐ ܒܝܼܫܬܐ ܠܘܼܩܒܰܠ ܛܒܬܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܨܰܥܢܐܝܬ ܟܬܰܒ ܒܪܥܒܪܝܐ ܟܕ ܐܡܿܪ: «ܢܶܚܛܘܼܦ ܚܢܢ ܠܢ ܘܰܠܓܰܘ ܡܢܢ ܢܶܬܓܰܘܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܡܰܠܟܘܼܬܰܢ ܕܰܡܛܰܫܝܐ ܒܠܶܒܰܢ ܟܐܡܰܬ ܕܢܶܚܙܐ ܠܐܠܗܢ.»

ܐܢ ܠܐ ܡܶܬܓܰܪܕܐ ܘܡܶܬܢܰܩܕܐ ܒܶܣܬܪܳܝܘܼܬܐ ܨܝܼܠܳܝܬܳܐ (intellectual background / entelektüel arkaplan)  ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܘܥܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܡܼܢ ܥܘܼ̈ܩܣܰܝ ܣܢܐܬܐ ܘܐܟܬܐ ܘܟܠ ܙܢ̈ܝ ܐܠܡܐ ܘܰܚܢ̈ܳܝܐ ܣܩܝܼܪ̈ܐ܆ ܠܐ ܨܳܡܚܳܐ ܐܘܣܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܗܺܝܟܰܕܗܺܝܝܘܼܬܗܿ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܘܣܶܦܪܳܝܬܳܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܿܫܟܚ ܘܢܿܚܙܐ ܐܠܗܐ ܒܟܰܡ̈ܗܳܬܐ ܘܚܶܫܘ̈ܟܳܝܳܬܐ ܕܬܡܢ.    

ܐܡܿܪ ܟܰܡܝܣ ܒܪ ܩܪ̈ܕܰܚܐ:  «ܒܟܠ ܓܝܪ ܒܰܪܝܐ ܐܝܼܬ ܗ̱ܘ ܐ̱ܪܙܐ ܡܥܰܠܝܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܣܰܡܝܗܿ ܒܥܘܼܪܐ.» ܐܟܡܐ ܕܡܶܟܐ ܡܶܬܒܰܕܩܐ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܒܳܒܬܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܢܐ ܘܓܰܘܐ ܒܫܰܝܳܐ (dignity/haysiyet) ܝܩܝܪܐ. ܘܠܐ ܡܬܩܰܒܠܳܢܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܪܚܩ ܡܼܢ ܣܘܼܟܠܐ ܡܦܰܝܓܳܢܐ ܩܶܨܰܬ ܫܪܘܼܥܝܐ ܪܝܼܩܝܼܢܳܝܐ ܘܗܶܒܠܳܢܳܝܐ. ܕܚܳܣܪ ܘܒܳܨܪ ܐܳܩܣܺܝܓܶܢ ܕܐܰܘ̈ܢܐ ܘܬܰܘ̈ܢܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܒܦܶܚܡܐ ܕܠܘܬ ܙܥܘܼܪܘܼܬܐ ܘܪܰܒܘܼܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܘܛܘܝ̈ܡܐ ܘܡܘܼܙܳܓܐ ܘܰܟܪ̈ܳܦܳܬܐ ܕܰܫܟܝܼ̈ܚܳܢ. ܘܣܘܼܓܳܝܐ ܕܐܰܫܝܼܠܘܼܬܐ ܘܒܘܼܪܘܬܐ ܡܥܝܪܐ ܕܘܘܕܐ ܘܫܘܼܘܳܫܳܐ ܘܫܘܼܕܳܠܐ ܒܫܘܼܢܙܳܠܐ (balance/denge) ܓܰܘܳܝܐ. ܘܡܬܚܰܒܠܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܡܬܛܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܘܡܬܕܰܠܚܐ ܗܿܝ ܕܡܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ. ܕܪܥܝܢܐ ܕܠܐ ܚܙܝܼܩ ܒܝܕܥܬܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܰܫ ܘܐܦܠܐ  ܡܬܗܰܒܒ. ܟܕ ܗܟܢ ܗ̱ܝ ܨܒܘܬܐ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܙܕܩ ܕܢܶܬܢܰܦ̈ܨܳܢ ܘܢܶܬܢܰܦ̈ܫܳܢ ܢܬܛܟ̈ܣܳܢ ܘܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܓܰܘ̈ܳܝܳܬܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܕܣܘܼ̈ܟܠܳܝܳܬܐ ܘܝܺܕܰܥܬܳܢ̈ܝܳܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܠܐ ܢܫܬܒܩ ܒܗܝܢ ܨܐܘܼܬܐ ܘܨܰܥܠܘܼܬܐ ܘܣܰܢܝܘܬܐ ܘܪܝܼܚܐ ܣܰܪܝܐ ܘܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܡܰܣܠܰܝ ܠܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܓܰܫܡܘܢ ܘܢܬܗܕܪܘܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܒܡܠܬܐ ܘܥܒܳܕܐ ܡܛܠ ܬܘܼܪܳܨܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܬܐ..

ܐܠܘܠܐ ܢܘܼܩܳܕܐ ܘܕܘܼܟܳܝܐ ܘܨܘܼܒܳܬܐ ܕܐܘ̈ܢܐ ܘܬܘ̈ܢܐ ܕܓܘ̈ܝܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܚܰܝܠܝܼܢ ܬܘ̈ܥܐ ܕܡܘܼܚܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܒܰܣܝ̈ܡܐ.. ܡܳܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܒܘܩ ܐܶܒܐ܆ ܘܢܶܠܒܘܟ ܛܪܦܐ܆ ܘܳܠܝܐ ܕܢܡܫܘܚ ܡܠܬܢ ܘܪ̈ܥܝܢܝܢ ܘܥܒܳܕܢ ܒܝܕܥܬܐ ܒܛܰܥܡܳܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܘܰܡܩܝ̈ܡܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܣܢܝܩܢܢ ܕܢܰܪܘܰܚ ܘܢܰܥܬܰܪ ܥܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܒܩܪܝܢܐ. ܒܕ ܒܩܶܪܝܢܐ ܡܨܛܠܠܐ ܪܘܼܚܐ. ܘܒܣܘܼܟܠܐ ܝܳܪܒܐ ܢܦܫܐ ܘܡܬܥܰܠܒܐ ܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܐܡܐ ܕܫܘ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘ̈ܢܳܩܐ. ܘܒܳܗܪܐ ܘܒܳܣܡܐ ܬܰܪܥܝܬܐ ܒܪܰܒܘܬ ܢܰܦܫܐ ܐܡܐ ܕܗܢ̈ܝܳܢܐ ܘܦܶܓ̈ܝܳܢܐ. ܘܨܳܡܚܐ ܬܰܪܒܝܼܬܳܐ ܘܡܬܚܰܕܬܐ ܡܰܪܕܘܬܐ. ܘܒܗ ܒܩܪܝܢܐ ܣܳܓܐ ܚܕܘܢ ܘܓܳܡܪܐ ܡܣܬܟܠܢܘܬܢ. ܘܡܠܘ̈ܐܐ ܕܡܬܡܰܬܩܝܼܢ ܡܼܢ ܩܪܝܢܐ ܟܕ ܡܬܦܰܠܚܝܼܢ ܘܡܙܕܰܪܥܝܼܢ ܒܰܐܪܰܥ ܐܕܫ̈ܐ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ܆ ܦܳܬܚܝܼܢ ܐܘܦ̈ܩܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܘܚܳܒܟܼܝܢ ܒܗܿ ܗܝܕܝܟ ܬܰܡܝܼܡܘܬܐ ܕܬܰܪܥܘܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܳܪܩܝܼܢ ܟܘ̈ܬܡܳܬܐ ܕܟܰܘ̈ܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܡܰܫܪ̈ܳܢܐ ܘܡܰܗܪ̈ܳܢܐ. ܕܠܳܚܫܝܼܢ ܒܐܕ̈ܢܝ ܒܪܢܫܐ ܐܪ̈ܙܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ ܕܣܘܟ̈ܳܠܐ ܡܬܘ̈ܡܳܝܐ.

ܒܰܙܢܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܐܠܘܠܐ ܣܦܪܝܘܬܐ܆ ܠܐ ܢܳܗܪܐ ܗ̱ܘܬ ܥܰܡܘܼܛܘܼܬܐ ܘܟܰܡܗܘܬܐ. ܘܠܐ ܢܳܨܚ ܗ̱ܘܐ ܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܥܳܠܡܳܢܝܐ ܘܗܿܘ ܥܳܠܡܝܼܢܳܝܐ. ܕܗܝܼ ܣܦܪܝܘܬܐ ܚܰܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܝܰܠܕܐ ܕܡܬܝܠܕ ܡܼܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ ܚܕ̈ܬܐ ܚܙܝ̈ܩܝ ܝܕܥܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܰܚܣܘܼܠܝܐ ܕܚܰܠܒܗܿ܆ ܓܳܪܦ ܘܡܘܒܠ ܠܛܳܠܰܥܬܐ ܕܰܡܣܘܼܪܝܐ ܘܰܒܣܘܼܪܝܐ... ܘܐܢܳܢܳܝܘܬܐ ܡܰܣܠܰܝܬܐ....!

ܠܝܬ ܙܒܢܐ ܕܥܳܗܢ ܘܠܳܬܟ ܠܩܘܼܒܳܠܐ ܕܓܶܠܝ̈ܢܐ ܐܝܟ ܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܗܕ̈ܣܐ ܘܬܘ̈ܓܳܢܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܡܙܝܼܥܳܢܘܬܐ ܪܘܼܚܳܢܝܬܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܠܣܳܦܪܐ ܘܐܡܘܼܪܐ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܗܕܣ ܘܠܡܟܬܒ. ܕܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܚܘܼܦܳܛܐ ܕܪܢܝܐ ܘܰܚܛܘܼܦܝܐ ܪܥܝܳܢܝܐ ܡܬܓܰܫܡܐ ܣܦܪܝܘܬܐ ܘܡܶܬܬܰܩܢܐ ܘܡܬܦܫܛܐ ܚܶܨܪܐ ܕܟܳܬܘܒܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܘܒܚܶܙܘܐ ܘܨܰܘܬܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ ܘܓܶܠܝܳܢܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܟܝܳܢܳܝܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܡܫܬܰܪܪܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܐܡܿܪ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ: «ܐܝܙܓܕܐ ܕܪܰܥܡܐ ܒܰܪܩܐ܆ ܘܐܝܙܓܕܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܠܬܐ. ܗܿܘ ܡܰܚܬ ܪܡܙܐ ܕܪܰܘܡܐ܆ ܘܗܳܢ ܡܰܣܩ ܐ̱ܪܙܐ ܕܥܘܼܡܩܐ

ܘܐܠܘܼܠܐ ܒܰܠܝܼܥܘܬܐ ܠܐ ܓܳܡܪܐ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܚܰܫܒܐ ܐܡܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܘܡܰܗܘܝܳܢܘܬܐ. ܘܡܐ ܕܡܬܒܠܥ ܗܘܢܐ ܒܪܥܝܢܐ܆ ܡܙܝܼܥ ܠܙܰܘ̈ܥܐ ܘܢܒ̈ܗܐ ܘܡܰܚܬ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܪ̈ܡܙܐ܆ ܘܡܰܣܩ ܡܼܢ ܥܘܡܩܐ ܐ̱ܪ̈ܙܐ... ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܦܘܼ̈ܩܳܚܐ ܘܚܘ̈ܫܳܠܐ ܘܫܘܼܪ̈ܢܳܩܐ ܚܕ̈ܬܐ.

ܗܘܼ ܣܦܪܐ ܘܐܡܘܪܐ ܐܰܡܝܼܢ ܘܥܰܠܝܼܠ ܒܐܪ̈ܙܝܗܿ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܪܰܫܡܐ ܘܡܬܓܰܫܡܐ ܓܰܠܝܐܝܬ ܨܰܠܡܳܢܘܬܐ ܕܗܓ̈ܓܐ ܘܢܒ̈ܗܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܥܳܡܠ ܘܕܳܥܶܬ ܘܟܳܬܒ ܠܪܘܚܬܐ ܘܢܦܐܫܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ. ܟܐܡܬ ܗܿܘ ܕܠܓܘ ܕܗܶܕܣܳܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܰܠܒܰܪ ܕܬܶܢܝܳܐ. ܘܒܰܙܒܢ ܗܿܘܐ ܓܰܙܐ ܕܡܝܰܬܪܘܼܬܐ ܘܡܰܒܘܼܥܐ ܕܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܥܘܼܙܳܝܐ ܘܚܘܼܡܣܳܢܐ܆ ܘܒܰܙܒܢ ܐܰܫܦܳܪܐ ܕܩܘܼܛܳܥܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܘܡܰܠܒܳܢܐ ܕܪ̈ܥܝܳܢܐ ܡܪ̈ܝܡܳܢܐ ܒܪܡ ܡܥܝܼ̈ܩܳܢܐ ܒܦܰܘܫܐ ܘܟܘܼܬܪܐ ܡܣܰܩܕܳܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܶܪܫܘܦ ܘܰܢܗܰܠܟ ܐܢܗܘ ܕܣܝܼܓܝܼܢ ܡܰܥܠ̈ܢܐ ܕܡܰܕܥܐ ܘܰܣܟܝܼܪܝܼܢ ܬܪ̈ܥܐ ܕܥܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܣܘܼܓܐܐ ܕܙܒ̈ܢܝܢ ܫܳܒܩ ܠܐܪܥܐ ܘܓܳܕܠ ܛܰܘܣܐ ܒܐܬܝܪ ܘܫܳܕܐ ܘܪܳܡܐ ܚܰܘܪܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܥܠ ܟܰܦܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܫܓܝܼܫܐ ܘܰܡܕܰܘܕܳܐ ܗܿܘܐ ܒܫܶܠܝܐ ܠܐ ܡܫܬܰܡܥܳܢܐ ܟܕ ܒܛܝܼ̈ܢܬܐ ܕܡܰܪܢܝܬܐ ܘܡܰܬܢܝܼܬܐ ܠܐ ܡܥܕܪ̈ܢ ܒܬܘܼܩܳܢܐ ܘܬܘܼܪܳܨܐ ܕܰܒܠܝܼ̈ܠܳܬܐ ܘܰܙܠܝ̈ܡܳܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܡܬܚ̈ܙܝܢ ܠܗ ܒܥܝܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܡܟܐ ܣܦܪܝܘܬܐ ܕܡܬܒܰܥܠܐ ܒܡܰܚܫܒܬܐ ܕܟܝܼܬܐ ܡܫܰܪܬܚܐ ܘܰܡܗܰܒܒܐ. ܘܦܘܼܪܳܝܳܗܿ ܥܨܳܒܐ ܗ̱ܘ ܠܡܰܕ̈ܥܐ ܟܪ̈ܝܼܗܰܝ ܝܕܰܥܬܐ ܘܒܨܝܼܪ̈ܝ ܣܘ̈ܟܳܠܐ. ܘܗܘܼܓܳܝܳܗܿ ܫܘܼܟܳܢܐ ܗ̱ܘ ܡܥܰܙܝܢܐ ܘܰܡܠܰܒܒܳܢܐ ܠܪܘܚܐ ܒܙܒܢ ܥܪܝܼܪ̈ܳܬܐ ܘܰܡܥܝܼܩ̈ܢܝܳܬܐ..

ܥܝ̈ܕܐ ܙܰܠܝ̈ܠܐ ܡܫܰܚܩܝܼܢ ܘܡܰܚܣܪܝܼܢ. ܐܠܐ ܥܝ̈ܕܐ ܬܰܡܝ̈ܡܐ ܡܛܰܘܪܝܢ ܘܡܢܰܨܚܝܼܢ. ܘܒܥܒܪܐ ܕܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܐܰܡܢܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܚܫܝܼܒ ܗ̱ܘ ܚܕ ܡܼܢ ܥܝ̈ܕܐ ܬܡܝ̈ܡܐ ܕܣܳܥܪܝܼܢ ܠܥܠܡܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܡܳܫܚܝܼܢ ܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܐܠܐ ܥܝܕܐ ܗܢܐ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܙܕܩ ܕܢܶܬܬܰܣܒܰܥ ܘܢܶܣܒܰ݁ܥ ܒܬܰܪܣܝܼܬܳܐ ܕܩܪܝܢܐ ܘܗܘܓܝܐ ܐܡܝܼܢܐ. ܕܩܪܝܢܐ ܘܟܬܘܒܝܐ ܠܐ ܡܬܦܰܪ̈ܫܢܐ ܘܬܐܡ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܚܕ ܠܐܚܪܢܐ ܡܬܰܪܣܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ. ܘܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܡܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܩܳܢܐ ܥܝܕܐ ܗܢܐ. ܘܗܘ ܟܬܘܒܐ ܡܬܝܠܕ ܡܼܢ ܥܰܡܠܐ ܣܒܝܼܣܐ ܕܗܘܓܝܐ ܘܩܪܝܢܐ ܘܡܼܢ ܕܘܼܥܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܗܰܘܢܐ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܐܒ ܠܡܕܥ ܟܳܬܘ̈ܒܐ ܥܒܝܪ̈ܐ ܘܗܳܫ̈ܝܐ ܠܡܕܪܟ ܒܥܩ̈ܒܬܗܘܢ ܘܢܰܛܥܡ ܗܘܼ ܠܗ ܡܼܢ ܝܕܥܬܗܘܢ ܠܡܫܒܩ ܣܝ̈ܡܐ ܣܦܪ̈ܢܳܝܐ ܒܰܕܡܘܼܬܗܘܢ. ܕܡܬܐܰܣܪܐ ܘܡܬܚܰܒܫܐ ܬܰܪܥܝܬܗ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܐܡܿܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ: «ܟܠ ܝܘܡ ܕܠܐ ܩܳܪܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܡܼܢ ܟܬܒ̈ܐ ܠܐ ܝܳܬܪ ܐܢ̱ܬ. ܕܰܥ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܥܡ ܒܰܛܝܼ̈ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܐܢ̱ܬ.»

ܡܟܝܠ ܟܬܘܒܐ ܘܣܳܦܪܐ ܘܐܡܘܪܐ܆ ܛܥܘܼܡܝܐ ܗ̱ܘ ܘܦܘܼܛܪܳܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܡܢܗ. ܘܡܢܗܘܢ ܫܳܩܠ ܘܡܐܨ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘ̈ܡܳܝܐ ܟܕ ܚܳܒܟ ܠܗܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܥܨܝܼܪܐ ܕܗܰܘܢܗ ܘܡܰܚܫܰܒܬܗ ܒܐܘܪܚ ܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܣܶܦܪܳܢܳܝܬܐ.. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܠܛܫ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܳܛܫ ܩܰܗ̈ܝܳܬܐ ܣܰܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܢܳܗܪ ܘܡܰܢܗܪ ܚܶܫܘ̈ܟܳܬܐ ܥܰܡܘ̈ܛܬܐ.

ܘܩܰܢܝ̈ܢ ܡ̈ܠܐ ܘܒܢ̈ܬܩܠܐ ܨܰܘܬܼܐ ܬܐܪܬܢܳܝܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܒܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܘܒܪܝܪ̈ܢ ܘܫܰܦܝ̈ܢ ܟܡܐ ܕܰܦܪ̈ܝܼܣܳܢ ܘܰܫܛܝ̈ܚܳܢ ܒܣܝܼ̈ܡܳܬܐ ܘܠܗܟܣ̈ܝܩܘܼܢܐ. ܐܠܐ ܩ̈ܛܦܢ ܚܝܠܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܗܝܢ ܘܬܐܪܬܳܢܳܝܘܬܗܝܢ ܡܼܢ ܚܘܼܫܳܚܐ ܘܕܘܼܪܳܝܐ ܕܦܘܐܝܛܐ ܘܐܡܘܪܐ ܘܣܳܦܪܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܓܳܝܙܐ ܡܰܛܶܐܒܳܢܘܼܬܐ ܕܢܳܒܥܐ ܡܼܢ ܪܰܕܝܘܼܬܗܝܢ. ܐܠܐ ܢܘܼܚܳܒܐ ܘܥܘܼܫܳܢܐ ܡܐܪܙ ܥܠ ܣܳܦܩܘܬܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܢܳܝܬܐ ܕܡܬܚܰܫܚܳܢܐ ܘܣܘܼܠܓܳܣܗ ܕܝܼܠܳܢܳܝܐ. ܘܗܪܟܐ ܫܰܘܝܐ ܗ̱ܝ ܕܢܰܕܟܪ ܦܘܼܪܓܳܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ: «ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܰܠܒܘܫ ܡ̈ܠܐ ܢܚܘܪ ܐ̱ܢܫ ܐܠܐ ܒܚܺܝܠ ܡ̈ܠܐ. ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܣܰܡ̈ܡܢܰܘܗܝ ܕܐܣܝܐ ܢܚܘܪ ܣܰܟܠܐ ܐܠܐ ܒܥܘܕܪ̈ܢܰܘܗܝ.»

ܡ̈ܠܐ ܘܒܢ̈ܬܩܠܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܦܘܪ̈ܳܝܐ ܣܶܦܪ̈ܢܳܝܐ ܬܕܰܝ̈ܐ ܕܚܠܒܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܠܫܢܐ ܡܬܟܰܬܒܳܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܟܬܘܒ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܛܐܢ ܘܚܳܦܪ ܘܥܳܡܩ ܒܚ̈ܙܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܗ. ܘܐܠܘܠܐ ܩܘܼܕܳܚܳܐ ܘܣܘܼܦܳܦܳܐ ܪܥܝܢܝܐ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܟܬܘܼܒܝܐ ܕܡܬܦܪܢܣ ܒܝܕ ܪ̈ܓܫܐ ܘܗܓܓ̈ܐ ܘܓܕ̈ܫܐ ܘܫܪ̈ܒܐ ܡܨܰܝ̈ܒܢܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܝܕܥܬܐ ܠܫܢܝܬܐ܆ ܦܬܓ̈ܡܐ ܠܐ ܡܬܬܰܩܢܝܢ ܒܪܘܼܟܳܒܐ ܘܣܘܼܠܓܣܐ ܛܒܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܡܬܒܰܥܝܳܢܐ. ܘܫܰܘܝܘܬܐ ܪܥܝܳܢܝܬܐ ܕܳܢܚܐ ܘܒܳܠܨܐ ܒܚܘܼ̈ܫܳܚܐ ܕܡ̈ܠܐ ܘܛܘ̈ܟܳܢܐ. ܘܗܢܘ ܡܰـܬܩܳܠܐ ܪܝܼܫܝܐ ܕܒܗ ܡܬܬܟܝܼܠܝܢ ܘܡܬܛܰܝܡܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܳܝܐ ܣܶܦܪ̈ܳܢܝܐ.

ܘܐܡܪ ܐܠܒܶܪܛ ܐܰܢܫܛܰܝܢ Albert Einstein ܒܫܰܪܒܐ ܕܟܝܼܪܐ: «ܚܰܝܠܐ ܗܰܓܳܓܳܝܐ ܝܰܬܝܪ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܝܕܥܬܐ. ܕܝܕܥܬܐ ܡܿܢ ܡܬܰܚܡܐ. ܐܠܐ ܚܰܝܠܐ ܕܗܶܓܓܳܐ ܥܳܦܶܩ ܘܚܳܒܶܩ ܟܠܗ ܥܠܡܐ.»

ܘܗܘܼ ܣܦܪܐ ܘܐܡܘܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܘܠ ܒܬܘ̈ܢܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܗܶܓܓܐ ܘܬܶܢܝܳܐ ܙܕܩ ܕܢܰܪܘܰܚ ܥܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܗ ܘܢܡܬܘܚ ܬܰܫܘܝܬܐ ܕܢܒܗ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܰܘܗܝ. ܘܢܚܙܘܩ ܒܥܠܡܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܒܢ̈ܬܩܠܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܥܐ ܕܥܠܡܐ ܗܿܘ ܕܗܶܓܓܐ ܦܪܝܫ ܗ̱ܘ ܒܕܝ̈ܠܝܬܗ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܫܪܪܐ ܡܬܪܰܓܫܢܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܟܕ ܡܰܩܶܦ ܘܡܰܚܨܶܦ ܘܢܳܩܫ ܒܰܬܪܰܥ ܒܢ̈ܬܩܠܐ ܘܡ̈ܠܐ ܡܬܦܰܬܚܝܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܬܪ̈ܥܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܩܰܛܝ̈ܢܐ ܕܡܰܢܗܪ̈ܢ ܐܘܪܰܚ ܪܥܝܢܐ ܒܰܕܡܘܬ ܙܰܗܪܝܪܐ ܘܰܓܠܘܼܠܘܼܬܐ (Pusula / Compass) ܕܡܚܘ̈ܝܢ ܨܰܘܒܐ ܬܪܝܼܨܐ. ܘܦܳܬܚ̈ܢ ܐܬܪܐ ܠܚܘܼܫ̈ܒܐ ܛܒ̈ܐ ܘܪ̈ܥܝܳܢܐ ܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܐ ܕܢܦܣܠܘܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܰܪܕܝܼܬܐ ܒܐܝܬܝܩܝ ܛܒܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܕܒܗ ܢܬܥܰܨܒ̈ܢ ܫܘܡ̈ܬܐ ܘܰܚܒܳܪ̈ܬܐ ܘܠܘ ܒܰܚ̈ܢܳܝܐ ܣܩܝܼܪ̈ܐ ܕܡܰܣܠܝܳܢܘܬܐ.

ܘܣܘܼܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܟܬܘܼܒܝܐ ܕܰܣܝܳܡܐ ܣܦܝܪܐ ܫܓܘܼܫܝܐ ܗ̱ܘ ܕܒܳܪܐ ܚܪܝܢܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ ܒܝܢܬ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܰܩܕ̈ܩܐ ܕܒܢ̈ܬܩܠܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܕܬܶܢܝܳܐ ܘܡܰܬܢܝܼܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܰܢܒܘܼܪ ܚܝܠܐ ܗܶܓܓܳܢܳܝܐ ܕܠܫܢܐ. ܕܒܘܼܝܳܪ̈ܘܗܝ ܡܘܠܕܝܢ ܟܐܒܐ ܘܟܘܼܪܗܢܐ ܠܡܰܪܢܝܼܬܳܐ ܘܡܰܬܢܝܼܬܳܐ. ܗܢܐ ܕܒܗ ܣܳܦܪܐ ܘܐܡܘܪܐ ܪܳܓܫ ܐܟܡܢ ܕܢܰܦܝܠ ܒܒܺܐܪܐ ܪܥܝܼܥܬܐ ܕܠܐ ܩܳܒܝܐ ܡܝ̈ܐ. ܘܚܳܐܫ ܐܝܟ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܛܒܝܼܥ ܒܰܣܝܳܢܐ ܘܡܬܛܰܠܰܥ ܒܛܳܠܰܥܬܐ. ܘܠܘ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܚܳܒܐ ܘܚܳܪܫ ܩܠܐ ܗܿܘ ܒܰܣܝܡܐ ܕܒܢ̈ܬܩܠܐ ܘܛܘ̈ܟܢܐ ܠܫܢ̈ܝܐ. ܘܫܳܠܡܝܼܢ ܘܡܬܦܰܣܩܝܼܢ ܐܶܣܦܰܪ̈ܣܶܐ (ܚܙܘܼ̈ܩܝܐ) ܐ̱ܪ̈ܙܳܢܝܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ.

ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܚ̈ܰܒܠܐ ܡܘܠܕܝܢ ܠܫܢܐ ܡܚܰܒܠܐ. ܘܠܫܢܐ ܡܚܰܒܠܐ ܡܘܠܕ ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܚ̈ܒܠܐ. ܘܒܟܠܙܒܢ ܙܪܥܐ ܫܳܘܚ ܒܥܰܦܪܐ ܕܡܠܬܐ ܚܕܰܬܐ: ܡܠܬܐ ܡܣܝܼܡܳܢܝܼܬܐ ܘܝܰܡܝܼܢܳܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܠܬܐ ܕܪܘܚܐ.. ܡܠܬܐ ܕܚܢܢܐ.. ܡܠܬܐ ܕܠܒܐ.. ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܪܒܐ.. ܘܡܠܬܐ ܕܣܘܟܠܐ ܪܘܚܼܝܐ. ܘܡܠܬܐ ܕܡܨܠܠܐ ܠܫܳܩܝܼܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܠܝܼ̈ܚܐ.

ܘܐܝܟ ܕܝܕܝܥܐ ܗܘܼ ܨܘܼܠܳܠܐ ܠܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̱ܘ. ܘܐܣܝܼܪ ܘܰܬܠܐ ܒܥܳܒ̈ܕܐ (factors / faktörler) ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܒܬܰܪ̈ܡܝܳܬܐ ܝܘܠܦ̈ܢܳܝܬܐ ܘܬܼܰܪܥܝܼܬܐ ܛܒܬܐ ܕܐܚ̈ܝܕܰܝ ܠܺܝܩ̈ܐ. ܐܠܐ ܡܪܢܐܝܬ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܛܢܢܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܕܟܠܡܢ ܕܪܳܓܫ ܒܐ̱ܢܫ̈ܝܳܬܐ ܘܓܰܘ̈ܢܳܝܬܐ ܘܠܠܐܘܬܐ ܣܦܝܪܬܐ ܕܣܳܝܘ̈ܡܐ ܢܰܗܝܼܪ̈ܝ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܗܿܢܘܢ ܕܩܰܢܝܗܘܢ ܠܐ ܢܳܣܒ ܒܐܦ̈ܝܗܘܢ. ܘܨܒܝܢܗܘܢ ܠܐ ܥܳܢܐ ܒܳܬܪܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܐܡܳܪ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ: «ܪܥܝܢܝ ܒܐܦ̈ܝ ܠܐ ܢܳܣܒ. ܘܨܶܒܝܢܝ ܒܳܬܪ ܠܐ ܥܳܢܐ».

ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܰܪܢܫܐ (ܘܥܡܗ ܐܦ ܓܰܘܐ) ܡܬܓܪܦ ܘܢܳܦܠ ܒܢܘܼܘܳܓܐ ܕܰܥܕ̈ܳܝܐ ܘܛܘܼܠܳܥܐ ܕܒܘܼܚܪ̈ܳܢܐ (buhran / crisis) ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܬܟܣ ܚܐܦܐ ܚܰܪܝܼܦܐ ܕܣܘܼܪܳܕܳܐ ܘܕܘܼܘܳܕܳܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܣܳܕܪܝܼܢ ܐܘ̈ܠܨܳܢܐ ܘܡܳܚܶܝܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܘܫܳܕܝܢ ܠܗ ܒܩܘܼܦܝܼܬܳܐ (ܐܣܦܪܝܕܐ ܐܘ ܩܘܼܦܝܼܢܐ) ܕܢܶܫܝܢܐ ܘܡܰܗܡܝܳܢܘܬܐ. ܡܟܐ ܚܠܦ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܫܘܼܥܠܳܝܐ: ܘܰܚܠܦ ܒܘܼܝܳܢܐ܆ ܕܘܼܝܳܢܐ ܡܰܡܠܟ ܘܡܫܬܠܛ.

ܓܳܝܬܶܐ (Goethe) ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܛܰܪ̈ܩܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܐܠܡܳܢܝܬܐ. ܡܬܐܡܪܐ: ܟܕ ܗ̱ܘ ܣܳܐܩ ܗ̱ܘܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܬܐ ܘܡܶܫܬܰܢܐ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܰܪܝ ܠܡܐܡܪ:

«ܐܝܢ ܢܘܼܗܪܐ... ܩܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܘܼܗܪܐ... ܩܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܘܼܗܪܐ...!»

ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܚܰܘܐ ܩܪܝܼܚܐܝܬ ܕܩܘܼܦܳܠܐ ܕܚܰܫܳܢܘܼܬܐ ܘܝܰܨܪ̈ܐ ܚܫܘ̈ܟܳܝܐ ܪܒܬ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܢܰܗܝܼܪ̈ܐ. ܘܐܢܐ ܬܢܢ ܥܡ ܬܒܝܼܪ̈ܝ ܠܒܐ ܒܬܚܢܢܬܐ ܡܬܟܰܫܦ ܘܐܡܪ ܐ̱ܢܐ:  

ܐܝܢ: ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܘܗܪܐ... ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܚܢܢܐ... ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܚܰܘܣܳܢܐ.. ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܚܘܼܣܳܝܐ... ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܘܼܟܠܐ... ܩܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܝܢܐ... ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܘܼܒܩܳܢܐ... ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ.... ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܬܰܡܝܼܡܘܬܐ... ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܰܟܝܼܟܘܬܐ... ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܥܪܝܼܡܘܬܐ.. ܩܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܶܬܪܘܨ ܫܒܝܼܠܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܫܠܡܐ......!»

ܐܦܢ ܡܬܦܰܫܛܐ ܘܡܬܡܰܬܚܐ ܡܠܬܐ ܘܫܳܩܠܐ ܘܡܳܨܐ ܚܰܝܠܐ ܡܼܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܪܝܼܫܬܐ܆ ܐܠܐ ܚܟܡܬܐ ܣܦܝܼܪܬܐ ܡܰܠܦܐ ܕܢܫܒܘܩ ܚܰܫܳܢܘܼܬܐ ܘܢܰܘܕܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܚܰܣܝܪܘܼܬܢ ܘܰܒܨܝܪܘܬܢ. ܘܠܐ ܢܰܘܒܕ ܘܢܶܫܒܘܼܩ ܦܫܝܼܩܐܝܬ ܕܝܼܢܐ ܟܐܢܐ ܘܬܐܪܬܐ ܚܰܝܬܐ ܡܛܠ ܪܚܡܰܬ ܢܰܦܫܐ ܘܝܘܼܬܪ̈ܳܢܐ ܕܝܼܠܳܢ̈ܝܐ.. ܕܠܐ ܡܰܗܢܝܢ ܘܐܦܠܐ ܟܳܫܪܝܼܢ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܘܕܘܒܳܪ̈ܐ ܕܠܐ ܫܳܠܡܝܼܢ ܠܛܒ̈ܬܐ.

ܡܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܚܪܪ ܡܼܢ ܚܒܘܼܫܝܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܢܫܝܼ̈ܓܐ ܘܰܡܠܝܼ̈ܓܐ ܘܢܫܬܪܪ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܚܐܪܐ܆ ܡܝܰܬܪܐ ܗ̱ܝ ܕܢܦܫܘܛ ܪ̈ܓܠܰܝܢ ܠܦܘܬ ܓܰܠܳܐ ܚܶܟܡܬܳܢܳܝܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܐ ܒܠܥܕ ܦܘܼܗܳܝܐ... ܘܢܡܙܘܓ ܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܳܝܐ ܒܫܪܪܐ ܬܐܪܬܳܢܳܝܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܐܣܝܼܪ ܒܢܝܼܫܐ ܛܒܐ ܘܨܝܼܠܐ ܡܥܰܠܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܝܢܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܩܰܛܝ̈ܢܐ ܕܒܳܕܩ ܡܰܬܠܐ ܨܝܼܢܳܝܐ ܕܐܡܿܪ: «ܙܪܥܐ ܕܗܒ̈ܒܐ ܕܠܡܚܪܝ܆ ܛܡܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܙܰܪ̈ܥܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ».

..... ܕܠܐ ܡܫܬܰܡܠܐ ܨܘܼܡܳܕܐ ܘܥܘܼܨܳܒܳܐ ܘܣܘܼܡܣܳܡܐ ܕܠܰܡܚܳܪܝ ܐܢ ܠܐ ܢܶܬܚܟܶܡ ܘܢܶܬܝܼܕܥ ܘܢܶܬܕܪܶܫ ܦܰܘܕܐ ܘܛܰܥܘܳܢܐ ܘܢܶܫܝܳܢܐ ܕܐܬܡܳܠܝ....!

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com