Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܰܦܰܩܒܪܘܼܚܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܕܥܶܠܰܘܝ ܓܢܺܝܼܒܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܰܦܰܩܒܪܘܼܚܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܕܥܶܠܰܘܝ ܓܢܺܝܼܒܐ

ܟܠ ܬܰܦܪܝܼܬܐ ܝܰܠܕܐ ܗ̱ܝ ܕܗܶܕܣܐ ܘܥܰܡܠܐ ܬܟܝܼܒܐ. ܘܟܠ ܡܰܦܪܝܳܢܘܬܐ ܕܝܳܗܒܐ ܫܘܼܒܚܐ ܘܫܳܒܩܐ ܥܩܒ̈ܬܐ ܣܢܝܼܩܐ ܠܰܚܠܝܼܡܘܼܬܐ ܘܰܚܠܝܼܨܘܼܬܐ ܪܥܝܳܢܳܝܬܐ.

ܐܰܡܢܐ ܕܐܡܘܪܘܬܐ ܘܣܳܝܘܼܡܘܬܐ ܣܦܝܼܪܬܐ܆ ܐܘܪܚܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܕܕܘܼܪܪܐ ܘܰܡܪܳܕܐ ܘܙܰܘܥܐ ܘܐܓܘܢܐ ܡܛܠ ܢܛܘܼܪܝܐ ܘܚܘܼܣܳܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܡܦܪܝܳܢܘܬܐ ܕܳܡܝܐ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܕܒܰܛܢܐ. ܗܿܝ ܐܢܗܘ ܕܚܳܝܐ ܠܘ ܠܢܰܦܫܗܿ ܒܠܚܘܕ ܚܳܝܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܡܳܝܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕܝܗܿ ܡܳܝܬܐ».

ܗܘܼ ܐܡܘܪܐ ܒܫܬܩܐ ܙܳܟܘܼܬܳܢܝܐ ܕܡ̈ܠܐ ܚܠܝܼܨܐܝܬ ܡܕܰܠܩܒ ܣܳܪ̈ܘܼܚܬܐ ܘܣܳܬܘܼܪ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܰܘ̈ܫܳܢ ܫܒܝܼܠܐ ܕܡܰܨܠܚܳܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܘܪܗܛܐ ܦܰܛܢܐ ܘܐܰܡܝܼܢܐ ܕܬܪܥܝܬܐ.

ܐܝܟ ܕܓܰܠܝܐ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܟܣܶܝܢ ܒܓܰܘ̈ܝܳܬܐ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܐܝܕ̈ܝܐ ܚܳܒܫܝܼܢ ܡܘܼܕ̈ܳܟܐ ܛܥܡ̈ܢܐ ܘܣܘܟ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ ܠܬܘܼܪܣܳܝܐ ܗܰܘܢܳܢܝܐ ܘܡܘܼܪܳܩܐ ܢܰܦܫܳܢܝܐ ܕܡܬܠܗ̈ܩܢܐ..

ܪܒܬ ܐܬܒܰܣܡܬ ܪܘܚܝ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܨܝܼܪܝܼܢ ܘܰܪܫܝܼܡܝܼܢ ܒܟܘܼܢܳܝܐ ܕ«ܥܶܠܰܘܰܝ ܓܢܝܼܒܐ». ܕܗܶܕܣܳܐ ܗ̱ܘ ܥܡܝܼܩܐ ܘܚܰܠܝܐ ܕܥܳܗܢ ܘܐܳܙܶܠ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܐܝܕ̈ܝܐ. ܘܡܰܝܬܐ ܠܒܳܠܐ ܚܠܝܼ̈ܨܳܬܐ ܘܓܢܝܼ̈ܒܳܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܒܳܠܐ ܕܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ.

ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ ܡܠܦܢܐ ܗ̱ܘ ܪܚܝܼܡܐ ܡܳܪܶܐ ܩܰܘܡܐ ܣܦܝܼܪܐ ܘܕܰܘܩܐ ܩܰܠܘܠܐ. ܘܐܟܪܐ ܗ̱ܘ ܡܗܝܪܐ ܕܠܐ ܡܒܰܕܪ ܒܚܘܼܦܢܐ ܕܦܬܝܼܚ. ܐܦܠܐ ܒܐܝܕܐ ܕܰܩܦܝܼܣܐ ܘܐܚܝܼܕܐ. ܘܚܕ ܗܘ̱ ܡܼܢ ܦܘܐܝܛ̈ܐ ܘܐܡܘܪ̈ܐ ܕܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܪܓܘܒܠܐ ܠܫܳܢܝܐ ܘܣܳܪܘܓܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܒܚܝܼܪ̈ܐ ܒܣܘܼܪܝܳܝܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܐ ܒܐܘܪܚ ܪܶܫܝܳܢܐ ܘܓܘܼܢܳܝܐ ܡܥܝܼܪܳܢܐ. ܘܫܦܥܐ ܗ̱ܘ ܬܪܝܥܐ. ܘܠܝܬ ܣܰܘܓܐ ܠܬܪܥܝܼܬܗ. ܘܠܐ ܦܳܝܓܐ ܫܰܚܝܼܢܘܼܬܗ ܐܘܡܬܳܢܝܬܐ ܘܡܰܦܪܝܳܢܝܼܬܐ.

ܟܕ ܦܶܬܚܶܬ ܬܪܥܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܝ ܘܐܬܓܰܘܝܬ ܒܡܐܡܪ̈ܘܗܝ܆ ܛܥܡܐ ܘܦܘܼܓܳܝܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܬܰܪܣܝܼܬܐ ܩܶܛܦܶܬ ܠܝ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܬܪܥܕܘ ܪ̈ܓܫܝ ܒܐܝܩܪܐ ܕܢܘܗܪܐ ܐܰܒܳܗܳܝܐ ܕܡܬܡܙܓ ܒܝܕܥܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܒܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܕܗܿܝ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܥܘܕ ܟܰܪܡܳܟ܆ ܢܛܐܒ ܦܐܪܟ». ܥܠܗܕܐ ܚܫܝܼ̈ܚܳܬܗ ܥܰܕܝܼܕܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܟܰܪܡܐ ܘܚܰܩܠܐ ܕܠܐ ܢܶܫܘܰܚ ܒܗܘܢ ܙܝܙ̈ܢܐ.

ܘܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܓܳܕܠܝܢ ܢܨܚܢܐ ܘܡܩܢܝܢ ܚܝܠܐ ܚܠܝܨܐ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܰܣܕܝܪ ܠܗ ܐܓܘܢܐ ܒܫܬܩܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡܛܠ ܥܬܝܕܘܼܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܣܘܟ̈ܠܝܗܘܢ ܦܬܝܟ̈ܐ ܩܳܢܶܝܢ ܐܦ ܣܘܟܠ ܟܐܬܐ ܡܛܠ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܠܝܼ̈ܚܐ ܘܙܠܝܼ̈ܡܐ ܠܡܙܕܓܪܢܘܬܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐ..

ܘܠܘ ܡܫܳܟܐܝܬ ܟܳܬܒ ܘܡܰܦܪܐ. ܐܠܐ ܒܙܢ ܣܘܼܠܓܣܐ ܚܰܬܝܬܐ ܒܚܘܒܐ ܕܨܠܝܼܒܐ ܚܰܦܝܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܫܘܼܪܢܳܩܐ ܚܕܬܐ ܒܡܬܕܝ̈ܠܢܝܬܗ ܘܰܢܒܝ̈ܗܳܬܗ ܘܰܚܫܝܼ̈ܫܳܬܗ. ܒܕ ܐܝܟ ܕܒܘܪܝܬܐ ܫܳܟܢ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܥܠ ܦܰܩ̈ܚܐ ܘܗܒܒ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܗ ܘܡܐܨ ܡܢܗܘܢ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘܡ̈ܝܐ ܡܛܠ ܬܘܼܩܳܢ ܟܟܪܝܬܗ ܚܕܬܐ. ܥܳܕܠ ܘܪܳܫܐ ܫܛܘܪܘܬܐ ܒܠܝܼܠܬܐ ܕܠܐ ܚܳܟܡܐ ܐܝܟܰܢܳܝܘܬܐ ܬܥܝܼܫܬܐ ܕܐܘܡܬܗ ܗܿܝ ܕܩܳܒܪܐ ܡܝܬܝ̈ܗܿ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪ̈ܚܬܐ: ܨܠܝܼܒܐ ܒܬܪ ܨܠܝܼܒܐ. ܦܰܪܫܐ ܒܬܪ ܦܰܪܫܐ.

ܥܙܝܼܠܝܼܢ ܘܙܩܝܼܪܝܼܢ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܒܗܪ̈ܓܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܰܓܠܝ̈ܐ. ܘܩܪܝܳܢܗܘܢ ܕܳܡܐ ܠܡܝ̈ܐ ܡܰܠܝܼ̈ܚܐ. ܟܡܐ ܕܫܬܐ ܐܢܘܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܝܰܬܝܪ ܨܳܗܐ. ܘܗܿܘ ܕܩܳܪܐ ܘܡܶܬܓܰܘܐ ܒܣܘܼ̈ܟܠܝܗܘܢ ܚܪ̈ܝܙܐ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܪܳܓܫ ܒܚ̈ܫܐ ܘܕܘܼܢ̈ܩܐ ܕܐܘܡܬܗ ܪܕܝܦܬܐ ܘܰܙܪܝܩܬܐ. ܘܕܳܢܚܐ ܗܕܐ ܒܗܿܝ ܕܐܡܿܪ: « ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܳܬܝܢ ܚܰܡܪܐ ܕܢܛܥܘܢ ܚܰܫܝ̈ܗܘܢ. ܐܠܐ ܘܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܝ ܫܳܬܝܢ ܚܰܡܪܐ ܒܟܳܣܐ ܕܚܫܐ». ܗܢܘ ܡܶܣܳܐ ܘܠܒܐ ܕܰܡܠܝܼܛܘܼܬܗ ܕܡܬܓܰܠܝܐ ܒܛܘܼܠܝܼܩܘܬܗ ܗܿܝ ܕܡܬܩܰܪܝܐ ܡܼܢ ܐܡܘܪܘܬܗ ܫܦܝܼܥܬܐ.

ܐܡܘܪܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܪ̈ܥܐ ܘܐܶܢܩ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܒܗ ܪ̈ܢܝܐ ܢܣܝܼ̈ܣܐ ܘܡܛܠܥ̈ܢܐ. ܘܡܼܢ ܓܘܗܿ ܕܢܗܝܪܘܬܗ ܪ̈ܥܝܢܐ ܥܰܫܝܼ̈ܢܐ ܡܰܒܰܥ ܘܡܰܦܪܐ. ܟܕ ܡܐܥ ܐܢܘܢ ܒܓܰܘܕܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܚܰܫ̈ܐ ܠܡܒܪܐ ܟܪܥܐ ܘܙܒܕܐ ܠܣ̈ܬܘܐ ܩܪܝܪ̈ܐ. ܘܓܳܕܠ ܒܗܘܢ ܛܘܣܐ ܘܡܰܣܩ ܩܪܘܝܐ ܥܡܗ ܠܪܘܡܐ ܕܚܘܫ̈ܒܘܗܝ ܦܫܝܼ̈ܛܐ ܘܦܫܝܼ̈ܩܐ. ܘܬܡܢ ܡܫܩܐ ܠܗ ܟܣܐ ܡܪܝܪܐ ܡܼܢ ܣܓܘ̈ܠܐ ܕܚܫܐ ܕܐܘܡܬܗ. ܘܰܡܙܰܝܚ ܠܚܰܫܐ ܡܛܠ ܣܰܒܪܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܰܡܒܰܩܪ ܡܬܥܰܠܠܢܐܝܬ ܘܫܐܝܼܠܐܝܬ ܦܰܪܫܐ ܕܩܒܪܐ. ܕܠܡܘܢ ܟܰܝ ܟܬܝܒ ܥܠܝܗܿ: «ܫܟܝܼܒ ܗܪܟܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ». ܘܟܕ ܬܳܟܣ ܚܘܫ̈ܒܘܗܝ ܠܘܬ ܠܒܗ ܩܳܪܐ ܘܡܙܡܢ ܩܪܘܝܐ ܕܢܫܡܥ ܩܠܐ ܕܢܦܫܗ: ܩܠܐ ܕܩܳܪܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܝܳܬܗ. ܘܠܐ ܩܦܣ ܗܘܼ ܠܗ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ: «ܟܠ ܥܰܬܝܩܐ ܘܳܠܐ ܕܢܡܘܬ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܢܰܒܪܫ ܪܡܘܥܗ ܘܩܛܡܗ» ܘܒܙܒܢ ܡܬܚܢܩ ܩܠܗ ܡܼܢ ܚܓܝܼܪܘܬ ܚܰܝܠܐ ܘܣܰܘܩܐ ܫܰܟܝܼܬܐܝܬ ܘܒܗܝܠܐܝܬ..!!!

ܘܟܠܗܿ ܡܬܐܫܕܢܘܬܗ ܘܰܫܦܝܼܥܘܬܗ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܐܢ ܕܢܦܘܚ ܚܰܝܠܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܣܰܒܪܐ ܗܢܐ ܕܰܡܟܰܝܶܢ ܠܗ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܕܐܘܡܬܗ. ܟܕ ܥܳܪܩ ܡܼܢ ܡܫܰܕܠܳܢܝ̈ܬܐ ܘܛܥܘܫ̈ܬܐ ܘܦܰܗ̈ܝܳܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܠܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܫܩܦ ܘܢܒܠܘܡ ܦܰܟܳܢܘܼܬܐ ܕܪܝܼܫܬܐ. ܘܡܬܩܢܛ ܪܥܝܢܗ ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܢ: ܕܕܳܝܒܳܐ ܒܡܰܥܪ̈ܒܳܝܬܐ.. ܘܩܰܢܝܛ ܡܛܠ ܐܬܪܢ ܣܒܐ ܕܠܐ ܦܐܫ ܒܗ ܚܕ ܢܳܒܳܐ ܕܢܳܛܪ ܗܿܘ ܫܡܐ ܫܝܼܬܝܼܢܳܝܐ ܘܦܰܪܢܘܫܳܝܐ. ܘܟܕ ܩܐܡ ܙܓܘܪܝܐ ܒܐܦ̈ܝ ܛܘܠܫܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܥܰܪܢܘܼܬܐ ܘܡܣܘܪܝܐ ܫܝܛܘܬܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܬܐ܆ ܐܝܟ ܬܪܐܐ ܛܒܐ ܨܐܪ ܕܘܼܡܝܐ ܘܛܘܼܦܣܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܪ̈ܚܡܐ ܘܚܢܢܐ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܢܨܒܬܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܳܪܳܢܝܬܐ ܕܠܐ ܫܟܝܼܚܐ ܒܦܢܝ̈ܬܐ ܕܐܬܪܢ ܣܒܐ.

ܡܬܡܚܫܠܝܢ ܚܘܼܫ̈ܒܰܘܗܝ ܐܝܟ ܡܠܐܐ ܘܬܰܘܒܐ. ܐܙܠ̱ܝܢ ܘܐܬܝܢ ܨܘܒ ܢܝܢܘܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܥܘܒܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܰܒܟܳܣܐ ܕܩܰܒܪܐ ܡܰܫܩܐ ܟܳܣܐ ܕܣܰܒܪܐ. ܒܡܘܼܪܡܳܪܐ ܕܩܰܒܪܐ ܘܓܘܼܗܓܳܗܐ ܕܣܰܒܪܐ..

ܠܦܘܬ ܥܰܙܝܼܙܘܼܬ ܠܘܗܩܐ ܕܒܠܒܗ ܟܳܪܟ ܘܩܳܐܛ ܒܚܰܘ̈ܩܐ ܘܫܰܠܒ̈ܐ ܘܬܰܩܢ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܘܨܳܡܕ ܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܐܝܟ ܥܨܳܒܬܐ ܠܫܘܼ̈ܚܢܝܗܿ ܕܐܘܡܬܐ. ܘܠܐ ܒܳܥܐ ܕܢܗܘܐ ܥܰܝܡܐ ܕܡܰܚܫܟ ܫܡܫܗ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܡܫܩܐ ܡܼܢ ܦܨܝܼ̈ܕܘܗܝ ܡܝ̈ܐ ܠܦܘܼܝܳܓܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܛܳܥܢܝܼܢ ܨܰܗܘܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܗܰܘܢܗܘܢ ܘܡܰܚܫܰܒܬܗܘܢ.. ܘܪܳܩܕ ܘܕܐܨ ܥܡ ܬܰܘܠܕ̈ܬܐ ܘܰܚܫܝܼ̈ܠܳܬܐ ܕܒܢ̈ܬܩܠܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܕܒܳܪܐ ܘܡܰܦܪܐ ܡܛܠ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܠܐ ܡܰܫܦ ܥܡ ܪܰܦܝܘܼܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܣܬܰܪܩ ܡܼܢ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܟܳܐܐ ܒܥܰܛܠܘܬܐ ܘܰܨܡܝܼܪܘܬܐ ܐܘܡܬܳܢܳܝܬܐ ܒܛܝܠܐܝܬ ܘܙܪܝܙܐܝܬ.. ܘܡܢܣܐ ܕܢܦܬܘܚ ܥܝܢܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܓܰܘܳܝܐ: ܥܝܢܐ ܕܪܘܚܐ.. ܕܝܳܕܥ ܠܡ ܗܝܼ ܥܝܢܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܢܘܼܗܪܐ ܒܰܪܳܝܐ ܣܢܝܼܩܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܢܘܗܪܐ ܓܰܘܳܝܐ: ܢܘܗܪܐ ܕܬܰܨܒܝܼ̈ܬܐ ܓܰܘ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܚܙܳܬܐ ܦܳܪܘܼܫܬܐ ܘܢܘܼܦܳܩܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܳܕܠ ܘܪܳܫܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܣܐܡ ܙܝܬܐ ܘܡܫܚܐ ܒܫܪܓܐ ܕܗܘܢܐ ܡܛܠ ܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܬܐ ܦܫܝܼܛܐܝܬ ܘܰܡܠܝܼܛܐܝܬ...

ܘܨܐܪ ܝܘܩܢܐ ܕܡܫܰܘܚܕܘܼܬܐ ܕܐܘܡܬܐ. ܘܚܙܐ ܡܟܳܢܘ̈ܬܗܿ ܘܛܒ̈ܬܗܿ. ܘܚܐܫ ܠܚܫܗܿ ܕܠܐ ܫܳܡܥܳܐ ܩܠܐ ܕܢܦܫܗܿ. ܘܕܘܒܪܐ ܣܶܢܶܐܬܢܳܝܐ ܘܰܓܢܝ̈ܒܬܐ ܓܳܪ̈ܦܳܢ ܠܗ ܠܗܕ̈ܣܐ ܕܚܰܫܐ ܪܒܐ. ܘܐܝܟ ܩܘܼܢܚܳܪܐ ܚܙܐ ܬܪܥܝܬܐ ܙܠܝܼܡܬܐ ܗܿܝ ܕܓܳܣܝܐ ܬܰܘܬܳܪ̈ܝܗܿ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܚܣܳܡܐ ܘܦܶܬܢܐ ܘܪܘܼܥܳܡܐ ܘܫܝܛܘܬܐ ܘܫܩܘܪܘܬܐ ܘܰܥܫܘܼܡܝܐ ܘܰܥܫܘܼܩܝܐ ܘܰܫܚܘܼܡܝܐ ܘܐܠܡܐ ܘܐܟܬܐ ܘܣܢܐܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܘܗܶܪܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܣܘܓܐܬ ܡܟܰܣܝܢ ܒܢܰܚ̈ܬܐ ܕܐܢܢܝܘܬܐ: ܗܿܝ ܕܕܳܡܝܐ ܠܣܰܝܦܐ ܠܛܝܼܫܐ ܘܛܰܫܝܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܕܳܚܩܐ ܩܪܘܝܐ ܠܫܚܘܼܩܝܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܪܥܝܢܝܐ ܕܒܳܕܩ ܫܰܪܒܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܬܡܫܰܚ ܡܼܢ ܡܳܫܘܼ̈ܚܐ.

ܘܣܘ̈ܟܠܐ ܛܥܝܼ̈ܡܐ ܘܚܠܝܼ̈ܡܐ ܕܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܡܝܬܝܢ ܠܒܳܠܐ ܪܥܝܢܐ ܕܚܕ ܡܰܚܫܰܒܬܳܢܝܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܣܦܝܪܐ ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܣܦܝܼܩܘܬܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܝܢܬ ܙܶܩܬܳܐ ܘܦܘܼܥܳܠܐ. ܘܒܗܿ ܗ̱ܝ ܫܟܝܼܚܐ ܚܐܪܘܬܐ ܕܓܘܼܒܳܝܐ ܕܦܘܥܳܠܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܝܠܢ. ܘܒܦܘܼܥܳܠܢ ܫܟܝܼܚܐ ܚܐܪܘܬܢ ܘܫܘܘܫܳܛܢ.» ܘܰܩܢܝܢ ܐܦ ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܥܘܩ̈ܣܝ ܡܙܕܰܩܬܳܢܘܼܬܐ ܘܡܬܦܰܥܠܳܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܓܘܪ̈ܳܓܐ ܘܚܘܼ̈ܝܳܨܐ ܘܙܶܩ̈ܬܐ ܟܕ ܡܰܥܒܕܝܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܛܒܬܐ ܘܛܢܢܐ ܬܪܝܨܐ܆ ܡܰܩܢܝܢ ܚܰܝܠܐ ܡܰܥܒܕܢܐ ܠܥܝܼܪܘܬܐ ܘܰܠܠܒܝܼܒܘܬܐ.

ܐܦܢ ܫܪܪܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ ܡܫܬܚܠܦ ܩܨܬ ܛܘܘܪ̈ܐ ܘܚܕ̈ܬܬܐ܆ ܐܠܐ ܩܘܫܬܐ ܘܫܪܪܐ ܘܣܘܟܠܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܒܪܢܫܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܬܘܼܪܣܳܝܐ ܡܪܰܒܝܢܐ ܕܗܘܢܐ ܘܢܦܫܐ ܘܪܘܚܐ ܒܩܪܝܢܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܘܙܪܥܐ ܛܒܐ ܛܡܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܥܦܪܐ ܕܠܒܘ̈ܬܐ ܘܗܘ̈ܢܐ. ܘܡܫܬܰܘܚܳܢܘܬܗ ܘܡܬܦܰܪܥܳܢܘܼܬܗ ܣܢܝܼܩܐ ܠܚܦܳܪܐ ܘܰܥܫܳܦܐ ܘܡܫܬܰܩܝܳܢܘܼܬܐ.

ܥܠܗܕܐ ܗܘܼ ܐܡܘܪܐ܆ ܦܰܠܚܐ ܗ̱ܘ ܕܨܳܪܐ ܠܐܪܥܐ ܕܢܫܩܘܠ ܡܢܗܿ ܙܝܙ̈ܢܐ. ܘܪܫܘܝܐ ܗ̱ܘ ܕܨܳܪܐ ܠܒܐ ܕܢܫܩܘܠ ܡܢܗ ܣܘܼܪ̈ܚܳܢܐ ܘܚܘܼܣܪ̈ܢܐ. ܘܡܥܝܪ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ ܒܘܝܳܢܐ ܕܣܳܦܩ ܠܫܟܳܚܬܐ ܕܐܒܝ̈ܕܬܐ ܘܰܓܢܝܼ̈ܒܳܬܐ. ܘܫܳܓܪ ܕܡܐ ܒܣܰܒܪܐ ܕܰܚܒܝܼܫ ܒܟܰܘܫܐ ܕܫܚܝܼ̈ܩܳܬܐ.

ܘܗܘ ܐܡܘܪܐ ܣܦܝܪܐ ܠܐ ܒܥܐ ܩܪ̈ܘܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܦܳܫܚܝܼܢ ܘܡܳܫܚܝܼܢ. ܘܐܦܠܐ ܢܗܘܘܢ ܢܰܚܘܼ̈ܒܐ ܘܩܠܘ̈ܛܐ ܐܠܐ ܕܰܗܝ̈ܢܐ ܘܫܦܝܼ̈ܥܐ ܒܐܝܩܪܐ ܘܪܡܝܼܣܘܬܐ ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܘܚܰܘܣܢܐ ܘܚܢܢܐ. ܘܢܗܘܘܢ ܚܙܝܼ̈ܩܐ ܒܛܟܣܐ ܕܡܠܬ ܚ̈ܝܐ ܒܛܝܼܠܐܝܬ ܘܐܟܝܼܦܐܝܬ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܝܘܪܬܢܐ.

ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܗ ܕܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܰܒܥܬܗ ܕܥܪܒܐ ܐܰܒܝܼܕܐ ܗܟܢܐ ܢܰܦܝܩ ܡܠܦܢܐ ܢܝܢܝܒ ܒܒܥܬܐ ܕܓܢܝ̈ܒܬܐ ܘܚܠܝܼ̈ܨܬܐ. ܘܩܳܪܐ ܠܥܰܡܠܐ ܕܡܪܕܝܬܐ ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܢܰܗܝܪܬܐ. ܕܬܡܢ ܚܳܙܐ ܒܝܬ ܡܰܕܳܢܐ ܕܚܰܡܪܰܢ. ܘܥܨ̈ܳܒܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܐ ܡܨܰܪ̈ܦܳܢܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܘܡܫܰܒ̈ܠܢܐ ܕܢܝܼܫܢ.

ܡܕܝܢ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܙܟܘܬܐ ܢܬܠܘܘܢ ܠܟܠܡܢ ܕܰܚܙܝܩ ܘܡܬܚܰܙܩ ܒܛܢܢܐ ܣܘܟܳܠܳܝܐ ܘܥܘܙܝܐ ܘܢܘܛܳܪܐ ܘܚܘܼܣܳܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܳܪܬ ܚܘܒ̈ܠܐ ܛܰܪ̈ܩܐ. ܘܠܟܠܡܢ ܕܚܦܝܛ ܘܡܬܚܰܦܛ ܒܣܰܪܝܟܘܬܐ ܕܐܬܪܗܿ ܫܝܼܬܳܢܳܝܐ ܐܒܗܝܐ ܘܒܰܠܒܘ̈ܟܝܐ ܕܙܰܘܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܚܝܼܡܐ..

ܘܬܢܢ ܐܝܟ ܚܰܝܒܐ ܒܫܡܗ ܕܐܡܘܪܐ ܘܣܝܘܡܐ ܐܝܩܪܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘ ܦܳܪܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܒܕܘܡܝܗ ܡܰܩܠ ܪܗܛܐ ܘܡܬܢܨܚ ܒܐܝܩܪܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܐܢ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܐܢ ܡܕܢܚ̈ܝܐ. ܘܠܟܠ ܡܿܢ ܕܐܟܘܬܗ ܩܳܪܐ ܫܠܡܐ ܫܪܝܪܐ ܠܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܐܘܡܬܳܢ̈ܝܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܗܕܐ ܕܛܳܥܢܐ ܝܘܩܪܐ ܡܢܰܬܥܢܐ ܕܫܝܬܳܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܢܨܝܒܝܢ.

ܬܘܕܝ ܣܓܝ ܠܥܰܡܠܐ ܒܪܝܟܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܥܡܝܼܠܬܐ ܕܩܰܢܝܗ ܣܦܝܼܪܐ. ܘܬܬܢܨܚ ܡܠܝܼܛܘܼܬܗ. ܘܬܬܒܰܪܟ ܦܰܛܢܘܼܬܗ. ܒܣܒܪܐ ܕܣܝܡܗ ܢܗܘܐ ܡܨܥܝܐ ܛܒܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܡܣܝܼܡܢܐ ܠܫܟܳܚܬܐ ܕܓܢܝܼ̈ܒܳܬܐ ܘܰܚܠܝܼ̈ܨܳܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܡܫܚ̈ܩܢ ܪܥܝܢܐ ܕܟܠ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܦܢ̈ܝܢ...

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com