ܦܰܛܢܐ ܘܦܰܛܥܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܦܰܛܢܐ ܘܦܰܛܥܐ

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܡܼܢ ܬܘܪܟܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

 

ܦܰܛܢܐ ܘܦܰܛܥܐ

ܦܰܛܢܐ ܡܫܬܰܚܠܦܢܐ ܗ̱ܘ ܘܡܬܛܰܘܪܢܐ. ܘܦܰܛܥܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܗ̱ܘ ܘܡܶܣܬܰܚܦܳܢܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܬܰܘܕܰܥ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܐ ܓܳܕܫ ܠܗ ܡܕܡ.

ܦܰܛܥܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗ݁ܘ ܕܢܳܬܥܳܐ ܐܠܨܳܝܘܼܬܗ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܗ݁ܿܘ ܕܢܳܬܥܳܐ ܡܝܰܩܪܘܼܬܗ.

ܦܰܛܥܐ ܒܐܡܝܼܢܘ ܒܳܥܐ ܩܘܫܼܬܳܢܘܼܬܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܐ ܒܳܥܐ ܠܗܿ ܒܐܡܝܼܢܘ.

ܦܰܛܢܐ ܚܳܐܪ ܒܥܶܠܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܒܥܶܠܬܳܢܐ. ܡܟܐ ܩܕܡܝܐ ܡܬܬܥܝܪ. ܘܬܪܝܢܐ ܡܶܨܛܰܕܰܪ.

ܦܰܛܥܐ ܣܢܝܩ ܠܢܰܘܕܐ ܕܐܪܥܐ ܠܡܬܬܥܪܘ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܡܰܘܛܐ ܕܠܒܐ.

ܦܰܛܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܰܚܨܦ ܕܗܰܘܢܳܢܝܘܼܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܕܫܶܬܩܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܘܫܳܬܩ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܘܡܰܩܶܦ ܠܰܡܡܰܠܠܘܼ.

ܦܰܛܥܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܢܦܫܗ܆ ܐܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܠܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܠܢܦܫܗ.

ܦܰܛܢܐ ܡ̣ܢ ܫܘ̈ܐܠܘܗܝܡܬܝܼܕܥ. ܘܦܰܛܥܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܘܗܝ.

ܦܰܛܢܐ ܫܳܠܐ ܘܗܳܕܣ. ܘܦܰܛܥܐ ܪܳܢܐ ܘܫܳܠܐ. ܗ݁ܘ ܕܗܳܕܣ܆ ܫܳܬܩ. ܘܗܰܘ ܕܫܳܠܐ܆ ܠܐ ܫܳܬܩ.

ܦܰܛܥܐ ܕܡܐ ܠܬܪܘܕܐ ܕܒܓܰܘ ܟܳܣܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܫܰܟܪܐ ܕܕܳܐܒ ܒܓܰܘܗ ܕܬܺܝܳܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܚܰܦܰܛ ܠܡܶܣܬܰܟܠܘ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܡܬܬܰܣܟܳܠܘ. ܟܕ ܛܒ ܩܕܡܝܐ ܠܡܬܬܰܣܟܠܢܳܘܬܐ. ܘܬܪܝܢܐ ܠܡܶܣܬܰܟܠܢܘܼܬܐ ܣܢܝܼܩ.

ܦܰܛܢܐ ܗܳܕܣ ܟܕ ܥܝܼܪ. ܘܦܰܛܥܐ ܕܳܡܟ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܰܫܒ.

ܦܰܛܢܐ ܣܰܡܝܐ ܗ̱ܘ ܕܰܣܟܝܼܪ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܠܥܠܡܐ. ܘܚܳܙܐ ܗܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܦܰܛ̈ܥܐ ܦܬܝܼ̈ܚܝ ܥܝ̈ܢܐ.

ܦܰܛܢܐ ܚܳܙܐ ܪܘܼܚܩܐ ܘܬܳܢܐ ܩܘܼܪܒܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܚܳܙܐ ܩܘܼܪܒܐ ܘܬܳܢܐ ܪܘܼܚܩܐ.

ܦܰܛܢܐ ܨܒܐ ܒܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܒܪܰܥܝܘܼܬܐ.

ܦܰܛܥܐ ܡܝܰܬܪ ܟܘܼܫܳܪܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܢܘܼܣܳܝܐ.

ܦܰܛܥܳܐ ܡܶܬܬܰܡܰܪ. ܘܦܰܛܥܐ ܡܬܩܰܒܰܠ.

ܦܰܛܢܐ ܒܳܥܐ ܕܢܶܬܪܰܥܐ ܒܗ݁ܰܘ ܕܠܗ ܡܰܚܒ. ܘܦܰܛܥܐ ܒܳܥܐ ܕܢܰܚܒ ܠܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܪܰܥܐ.

ܦܰܛܢܐ ܐܳܚܕ ܒܓܰܒܐ ܕܪܥܝܢܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܢܩܘܦܐ ܗ̱ܘ ܕܪܥܝܢܐ. ܩܕܡܝܐ ܢܳܦܩ ܪܘܼܚܐ ܘܬܪܝܢܐ ܡܬܦܫܰܚ.

ܦܰܛܢܐ ܠܰܣܛܪܝܐ ܗ̱ܘ ܒܗܰܦܟ̈ܳܝܳܬܐ ܥܰܡܝ̈ܩܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܡܰܕܫܳܢܐ ܗ̱ܘ.

ܦܰܛܥܐ ܚܳܕܐ ܒܚܘܼܝܕܐ ܕܩ̈ܠܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܒܣܓܝܐܘܬ ܩ̈ܠܐ.

ܦܰܛܥ̈ܐ ܒܪܝܼܪ̈ܐ ܡܬܚܙܝܢ ܘܛܒ̈ܐ ܦܛ̈ܥܐ. ܐܠܐ ܦܰܛܢ̈ܐ ܐܦܠܐ ܡܬܚܙܝܢ.

ܦܰܛܢܐ ܠܕܪܓܐ܆ ܘܦܰܛܥܐ ܠܬܰܪܥܐ. ܩܕܡܝܐ ܦܳܠܚ. ܘܬܪܝܢܐ ܟܳܒܫ.

ܦܰܛܢܐ ܝܳܨܦ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܕܢܦܪܘܩ ܥܠܡܐ. ܘܐ̱ܚܪܝܬ ܦܰܛܢܐ ܡܳܛܐ ܠܢܰܦܫܗ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܥܳܠܡܐ.

ܦܰܛܥܐ ܡܬܬܘܐ ܘܪܳܒܥ. ܘܦܰܛܢܐ ܬܐܒ ܘܩܳܐܡ.  

ܦܰܛܢܐ ܪܳܕܦ ܒܬܪ ܫܘܼܦܪܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܒܬܪ ܝܘܼܬܪܳܢܐ. ܡܟܐ ܩܕܡܝܐ ܡܶܬܡܰܪܡܰܪ. ܘܬܪܝܢܐ ܚܳܣܪ.

ܦܰܛܥܐ ܒܫܘܼܦܪܐ ܐܢܬܬܐ ܡܰܕܟܰܪ. ܘܦܰܛܢܐ ܒܐܢܬܬܐ ܫܘܼܦܪܐ ܡܶܣܬܰܟܠ.

ܦܰܛܢܐ ܡܰܚܒ ܐܝܟ ܚܰܝܒܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܐܝܟ ܡܬܬܰܘܙܦܳܢܐ. ܡܟܐ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܬܓܪܫ ܡ̣ܢ ܚܶܠܦܐ ܘܢܘܼܩܳܝܐ. ܘܬܪܝܢܐ ܒܚܪܝܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܩܰܛܪܓ ܘܐܚܕ ܘܣܐܡ ܐܝܕܐ.

ܦܰܛܥܐ ܠܐ ܡܦܣ ܒܙܒܢܐ ܐܠܐ ܒܥܕܢܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܐ ܡܦܣ ܒܥܕܢܐ ܐܠܐ ܒܙܒܢܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܬܘܐ ܠܒܝܫܬܐ ܕܣܰܪܚܗܿ ܘܠܛܒܬܐ ܕܠܐ ܥܰܒܕܗܿ. ܘܦܰܛܥܐ ܡܬܬܘܐ ܠܛܒܬܐ ܕܥܰܒܕܗܿ ܘܠܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܣܰܪܚܗܿ.

ܦܰܛܥܐ ܚܐܫ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܣܓܝܐܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܚܳܕܐ ܕܐܶܫܟܰܚ ܠܩܰܠܝܠܐ. ܥܠܬ ܩܕܡܝܐ ܝܰܨܪܐ. ܘܥܠܬ ܬܪܝܢܐ ܦܝܳܣܐ.

ܦܰܛܢܐ ܪܳܚܩ ܡ̣ܢ ܫܰܠܝ̈ܛܢܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܐ ܡܨܐ. ܘܡܶܫܬܰܦܠܚܳܢܘܼܬܐ ܚܶܠܩܐ ܗ̱ܝ ܕܩܪܘܼܒܝܐ ܗܢܐ..

ܦܰܛܥܐ ܫܳܒܩ ܟܕ ܡܰܫܦܠ. ܘܦܰܛܢܐ ܫܳܒܩ ܟܕ ܝܳܕܥ ܕܠܐ ܡܫܬܰܦܠ.

ܦܰܛܢܐ ܠܐ ܫܚܝܼܡ. ܐܠܐ ܝܳܕܥ ܕܢܶܫܠܐ ܒܰܫܚܝܼܡܘܼܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܫܚܝܼܡ. ܒܪܡ ܠܐ ܝܳܕܥ ܕܢܶܫܠܐ ܒܰܫܚܝܼܡܘܼܬܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܬܥܝܪ ܘܡܬܟܚܕ ܟܕ ܡܬܬܰܪܬܐ ܒܚܠܡܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܐ ܡܬܬܥܝܪ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܠܐ ܡܰܩܦ ܨܶܒܪܗ ܘܰܗܦܳܪܗ.

ܦܰܛܥܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܒܪܡ ܐܝܩܪܐ ܙܥܘܪܐ ܦܳܠܓ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܩ̈ܠܝܠܐ ܒܪܡ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܝܳܗܒ. ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܦܳܣ. ܘܬܪܝܢܐ ܡܦܳܣ ܒܗܘ ܡܐ ܕܝܳܗܒ.

ܦܰܛܥܐ ܡܬܗܦܟ ܥܡ ܦܰܛܢܐ ܒܰܕܡܘܬ ܦܰܛܥܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܡܬܗܦܟ ܥܡ ܦܰܛܥܐ ܒܕܡܘܬ ܦܰܛܢܐ.

ܦܰܛܢܐ ܫܳܠܐ ܘܫܳܟܬ ܟܕ ܢܦܠ ܠܘܬ ܦܰܛܥܐ. ܐܠܐ ܦܰܛܥܐ ܡܰܩܦ ܠܰܡܡܰܠܠܘ ܦܛܥܐܝܬ.

ܦܰܛܢܐ ܫܳܠܐ ܘܫܳܟܬ ܟܕ ܡܫܟܚ ܠܦܰܛܢܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܟܕ ܡܫܟܚ ܠܦܛܥܐ ܣܳܪܒ ܦܛܥܐܝܬ.

ܦܰܛܢܐ ܫܳܒܩ ܠܦܰܛܥܐ. ܘܗܢܐ ܫܘܼܒܚܐ ܗ̱ܘ ܕܪܒܘܬܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܬܰܥܒܕ ܡ̣ܢ ܡܠܬ ܩܘܫܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܡ̣ܢ ܪܗܝܛܪܘܬܗ݁. ܘܚܘܪ ܐܢ̱ܬ ܒܟ ܠܐ ܬܗܘܐ ܦܰܛܥܐ!

ܦܰܛܢܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܒܪܡ ܪܟܝܟܐܝܬ ܡܡܠܠ ܒܕܡܘܬ ܫܘܼܪ̈ܫܰܝ ܬܰܠܓܐ ܕܢܳܚܬܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܒܕܡܘܬ ܛܘ̈ܦܝ ܣܰܓܪܐ ܙܥܝܼܦܐܝܬ ܘܚܶܡܬܳܢܐܝܬ.

ܬܠܬ   ܐܘܪ̈ܚܳܢ ܡܰܘܕ̈ܥܳܢ ܠܢܝܼܫܐ. ܩܘܼܫܬܳܢܘܼܬܐ. ܫܐܝܼܠܘܼܬܐ. ܦܠܐܬܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܦܰܛܥܐ   ܡܣܬܒܟ ܒܩܘܼܫܬܳܢܘܼܬܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܕܐܩ ܒܶܣܬܪܳܝܘܼܬܐ ܕܫܐܝܠܘܬܐ ܘܦܶܠܐܬܳܢܳܝܘܬܐ.

ܦܰܛܥܐ ܐܘ ܬܳܡܰܗ ܘܬܳܗܰܪ ܐܘ ܣܳܩܪ ܘܣܳܢܐ ܠܡܥܪܒܐ ܘܡܕܢܚܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܬܳܡܗ ܘܬܳܗܰܪ ܐܦܠܐ ܣܳܩܪ ܘܣܳܢܐ. ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܦܛ ܒܗܠܝܢ ܕܡܣܬܰܟܠܢܘܼܬܐ.

ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܥܝܼܪܐ ܘܒܳܪܝܐ ܫܘ̈ܐܠܐ ܘܦܘ̈ܢܳܝܐ.

ܦܰܛܥܐ ܠܦܘܼ̈ܢܳܝܐ܆ ܘܦܰܛܢܐ ܠܫܘ̈ܐܠܐ ܦܰܚܝ̈ܚܐ ܚܳܫܒ.

ܡܢܗܘܢ ܕܦܰܛ̈ܢܐ ܦܰܛ̈ܥܐ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܕܦܰܛ̈ܥܐ ܦܰܛ̈ܢܐ ܡܬܚܙܝܢ.

ܦܫܝܼܩܐ ܗ̱ܝ ܕܢܬܚܙܐ ܐ̱ܢܫ ܦܰܛܢܐ. ܐܠܐ ܥܰܣܩܐ ܗ̱ܝ ܕܢܗܘܐ ܦܰܛܢܐ.

ܠܡܢܐ ܟܝ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܘܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܚܰܘܪܐ ܡܰܟܪܟ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܒܰܥܳܝܐ؟

ܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܦܰܛܢܐ... ܘܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܦܰܛܥܐ...!

 

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܡܼܢ ܬܘܪܟܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܢܘܗܪܐ: ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܢܣܝܼܒܐ ܡ̣ܢ ܡܓܠܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ OT Dergisi, Abdal ile Aptal, Haziran 2015 ܘܟܕ ܫܶܦܪܬ ܠܝ ܐܰܥܒܰܪܬܗܿ ܡܼܢ ܫܪܫܐ ܬܘܼܪܟܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܣܦܪܝܘܬܢ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com