Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܠܦܘܼܬ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

 

ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܠܦܘܼܬ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ

«ܕܡܳܛܐ ܠܝܕܰܥܬܐ ܕܰܡܚܝܼܠܘܼܬܗ܆ ܡܳܛܐ ܠܣܳܟܳܐ ܕܡܰܟܝܼܟܘܼܬܗ»

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (613-700)

ܐܝܟ ܕܝܼܕܝܥܐ܆ ܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܘܫܘܼܘܫ̈ܛܐ ܒܟܺܝܼܪ̈ܳܝܐ ܕܰܥܡܘܼܪܝܳܐ ܝܰܠܕ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܡܰܪܒܥܐ ܒܪܝܼܟܐ ܕܡܕܝܼܢܳܝܘܼܬܐ ܥܰܬܝܼܩܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܳܢܐ ܠܶܫܳܢܐ ܐܟܰܕܳܝܐ ܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܘ ܩܪܝܼܚܳܐ ܕܒܘܼ̈ܚܳܢܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ ܒܚܰܩܠܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܫܝ̈ܡܳܝܐ: ܣܘܼܪܝܳܝܐ ܘܥܶܒܪܳܝܐ ܘܥܰܪܰܒܳܝܐ ܒܣܰܘ̈ܦܐ ܘܦܶܢܝ̈ܬܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܿܐ ܡܼܢ ܫܘܪܝܐ ܦܨܝܼܕܐܝܬ ܡܰܫܩܶܐ ܚܰܩܠܐ ܘܚܰܘ̈ܩܐ «ܓܰܙܐ ܕܡ̈ܠܐ» ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܘܡܢܗ ܡܶܬܬܰܪܣܝܢ ܠܫ̈ܢܐ ܫܝ̈ܡܳܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܡܟܐ ܠܐ ܦܳܐܕ ܪܥܝܳܢܐ ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ: «ܐܰܟܰܕܳܝܳܐ ܘܰܪܝܼܕܐ ܗ̱ܘ ܬܪܝܼܥܳܐ ܒܚܰܫ̈ܚܳܬܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ.»

ܡܛܠܗܕܐ ܛܒ ܥܰܬܝܼܩ ܗ̱ܘ ܫܶܪܫܳܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܕ«ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ». ܘܡܶܫܬܰܪܰܫ ܘܡܶܫܬܰܠܫܰܠ ܘܢܳܚܬ ܘܐܙܠ ܥܕܡܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܘܥܳܡܶܩ ܘܥܳܡܶܕ ܬܡܢ ܘܡܬܚܒܶܟ ܒܰܡܕܝܼܢܳܝܘܼܬܐ ܫܝܼܬܳܢܳܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ. ܒܕ ܐ̱ܚܝܳܢܘܼܬܐ ܩܰܪܝܼܒܬܐ ܡܶܬܚܙܐ ܒܝܢܬ ܡܶܠܰܬ «ܡܰܟ» ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ ܘ«ܡܰܟܽܘܼ maku » ܘ«ܡܰܟܘܼܬܘ makutu » ܘ«ܡܰܟܺܝܘܬܐ makiute » ܘ«ܡܰܟܰܟܽܘ makaku » ܐܰܟܰܕܳܝܬܐ. ܘܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܡܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܣܝܼܒܳܐ ܘܰܩܛܝܼܦܐ ܒܪܬܩܠ «ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ» ܗܿܝ ܕܥܠܝܗܿ ܛܳܝܦܐ ܡܶܠܬܐ ܘܫܳܩܠܐ ܚܐܦܐ ܒܚܘܼ̈ܩܐ ܐܬܘ̈ܝܐ. 

ܘܒܪܬܩܠܐܝܬ ܡܶܬܚܰܫܠܐ ܡܼܢ ܡܶܠܰܬ «ܡܰܟ» ܥܦܝܼܦܬܐ: ܕܰܒܝܼܩܬܐ ܘܰܡܫܰܢܝܳܢܝܬܐ. ܘܝܳܗܒܐ ܣܘܼܟܳܠ ܒܨܰܪ. ܙܥܰܪ. ܩܰܠ. ܦܪܰܣ. ܫܰܘܝ. ܛܦܰܚ. ܕܒܶܩ. ܘܟܕ ܡܫܰܢܝܳܢܐܝܬ ܡܶܫܬܰܡܪܐ ܐܝܟ «ܡܳܟܳܐ ܘܡܟܼܺܝܟܳܐ» ܡܣܰܟܿܠܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܘܰܡܚܝܼܠܐ ܘܰܒܨܝܼܪܐ ܘܫܝܼܛܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܕܰܒܝܩܳܐܝܬ ܡܶܫܬܰܡܪܐ܆ ܒܗܶܦܟܳܐ ܕܡܶܬܬܪܝܼܡܳܢܘܼܬܐ ܘܰܕܪܳܡܘܼܬܐ ܡܬܦܰܫܩܐ: ܐܘܟܝܬ ܡܶܬܬܰܚܬܝܳܢܘܼܬܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܬܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܦܫܝܼܛܐܝܬ ܘܰܪܡܝܼܣܳܐܝܬ ܘܬܰܡܝܼܡܐܝܬ. ܘܩܰܢܝܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܦܪܝܼܫܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܐ ܘܰܡܢܝܼܚܳܢܐ: ܕܪܰܒܰܬ ܕܪܝܼܫ ܘܢܰܨܝܼܚ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܘܛܒܬܗܿ.

ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܡܿܢ ܢܳܒܥܳܐ ܡܼܢ ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ. ܘܡܬܦܰܫܩܐ ܕܰܟܝܘܼܬ ܪܥܝܢܐ ܒܫܰܒܝܘܼܬܐ ܕܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܥܘܼܬܪܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܘܬܘܼܩܦܳܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܳܝܳܬܐ ܕܝܳܗܒܝܼܢ ܫܰܝܢܐ ܠܪܥܝܢܐ ܘܟܘܼܢܳܟܐ ܠܪ̈ܶܓܫܐ ܘܬܘܼܠܡܳܕܐ ܠܝܰܨܪ̈ܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܒܰܚܒܝ̈ܫܳܬܐ ܕܓܰܘ̈ܝܳܬܗܿ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܕܡ ܡܰܟܝܳܢܐ ܘܰܡܦܰܠܓܳܢܐ ܘܰܡܣܰܕܩܳܢܐ ܘܰܡܣܰܩܕܳܢܐ ܘܰܡܚܰܣܕܳܢܐ ܘܰܡܪܝܼܒܳܢܐ ܘܰܡܕܰܠܚܳܢܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܛܰܥܡܐ ܕܥܰܙܝܙ ܘܒܰܣܝܼܡ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܡܙܕܰܩܬܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܠܰܒܛܳܢܘܼܬܐ ܕܐܳܬܝܐ ܡܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܝܗܿ ܡܰܠܝ̈ܝ ܚܰܘܣܳܢܐ ܘܰܚܢܢܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ. ܕܩܳܦܚܝܼܢ ܥܘܼܙܳܐ ܕܙܰܘ̈ܥܰܝ ܓܘܼܥܳܨܐ ܘܒܘܼܣܳܪܐ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܚܘܼܬܪܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܳܐ [1] ܘܪܘܼܫܳܢܐ [2] ܘܫܰܪܟܐ ܕܢܟܝ̈ܢܐ ܡܪ̈ܰܫܠܳܢܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܳܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ: «ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܠܐ ܡܬܚܰܬܰܡ ܦܘܼܠܚܳܢܗ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܕܠܐ ܣܝܼܡ ܥܠ ܐܶܫܛܳܪܐ ܕܚܐܪܘܼܬܗ ܥܕܰܟܝܠ ܛܰܒܥܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܥܕܰܟܝܠ ܥܰܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܩܶܢܛܳܐ ܦܘܼܠܚܳܢܗ.» 

ܘܐܰܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܕܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܫܘܿܦܝܼܢܳܐ [3] ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܝܰܬܝܪ̈ܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܩܘܼܦܳܚܐ ܠܚ̈ܰܫܰܘܗܝ ܘܝܰܨܪ̈ܘܗܝ ܢܰܦܫ̈ܳܢܳܝܐ. ܘܝܳܗܒܐ ܚܰܘܪܐ ܫܰܦܝܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܐ ܕܥܳܗܶܢ ܠܪܘܼܫܡܳܐ ܐܠܗܳܝܐ ܕܰܡܢܰܟܪܰܝ ܡܼܢ ܢܝ̈ܫܐ ܩܨܺܝܼ̈ܨܐ ܘܰܚܢ̈ܳܝܐ ܣܩܺܝܼܪ̈ܐ ܕܚܰܘܪܳܐ ܩܰܪܣܳܢܐ «ܩܰܫܝܳܐ ܘܩܶܪܝܳܝܳܐ» ܓܠܝܼܙ ܡܰܪܕܘܼܬܐ. ܕܐܡܿܪ ܗܿܘ ܕܐܡܼܪ: «ܐܟܡܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܩܳܪܰܚ ܘܓܳܠܐ ܠܢܳܨܘܿܦܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ܆ ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬܐ ܐܦ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܩܳܪܚܐ ܘܓܳܠܝܳܐ ܒܒܰܪܢܫܐ ܩܠܝ̈ܕܐ ܕܡܰܠܟܘܼܬܐ.»

«ܟܠ ܛܶܟܢܐ ܘܟܠ ܡܠܬܐ...»

ܐܝܟ ܒܰܪܢܫܐ܆ ܐܦ ܗܘܼ ܠܫܳܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܪܘܼܚܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܕܐܰܣܝܼܪܐ ܒܚܰܫ̈ܚܳܬܗ. ܘܫܶܪ̈ܫܶܐ ܘܫܶܕ̈ܟܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܘܡܼܰܪܕܘܼܬܐ ܡܶܬܟܰܝܢܝܼܢ ܘܡܶܬܩܰܝܡܝܼܢ ܡܼܢ ܪܘܼܚܳܐ ܕܚܰܫ̈ܚܳܬܐ ܠܶܫܳܢ̈ܝܳܬܐ «ܟܐܡܬ ܛܟ̈ܢܐ ܘܡ̈ܠܐ ܘܣܛܪ». ܐܝܟ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܟܠ ܒܰܪܬܩܳܠܐ ܘܟܠ ܡܶܠܬܐ ܦܳܬܚܳܐ ܟܰܘܬܐ ܠܡܰܪܕܘܼܬܳܐ.»

ܘܐܢ ܡܰܩܬܝܼܢܢ ܚܰܘܪܐ ܩܰܛܝܼܢܐ ܚܳܙܝܢܢ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܬܝܼܒ̈ܢ ܘܐܰܡܝܼܪ̈ܢ ܒܝܕ ܝܰܕܘܼܥ̈ܬܳܢܐ ܕܳܪ̈ܢܳܝܐ ܕܰܡܡܰܠܠܘܼܬ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ. ܘܐܡܿܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ Dr. İlhami Fındıkçı ܐܳܣܝܳܐ ܐܝܠܗܰܡܝ ܦܝܢܕܝܩܓܝ: «ܗܿܢܘܢ ܕܝܳܕܥܝܢ ܠܡܶܠܬܐ ܒܪܡ ܠܐ ܥܳܡܩܝܼܢ ܒܣܘܼܟܳܠܐ܆ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܼܢ ܠܐ ܠܡܶܠܬܐ ܘܐܦܠܐ ܠܣܘܼܟܳܠܐ.» 

ܐܟܡܐ ܕܝܼܕܝܼܥܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܡܼܢ ܠܫ̈ܢܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܩܳܒܝܼܬܗ ܥܰܡܝܼܩܬܐ ܘܰܪܘܝܼܚܬܐ ܩܳܒܝܐ ܡܝ̈ܐ ܕܛܟ̈ܢܐ ܘܡ̈ܠܐ ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܘܚܘܼܟ̈ܡܐ ܟܢܘܼܫܝ̈ܝܐ ܘܦܝܠܝ̈ܣܘܼܦܳܝܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܼܬܳܢܝܐ ܕܐܙܠܝܼܢ ܘܚܳܫܚܝܼܢ ܠܝܘܼܠܦܳܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܰܠܩܘܼܝܳܡܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܩܘܼܒܳܝܐ ܗܢܐ ܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܐ ܒܰܙܒܢ ܥܛܶܠ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗ̱ܘ. ܒܕ ܡܚܰܦܝܢ ܘܰܡܟܰܣܝܢ ܕܘܼܪ̈ܳܓܰܝܗܘܢ ܘܣܘܼܟ̈ܠܰܝܗܘܢ ܩܰܛܝ̈ܢܐ ܕܛܟ̈ܢܐ ܘܡ̈ܠܐ ܡܼܢ ܩܦ̈ܠܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܣܘܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܫܰܬܝܼܩܳܐܝܬ ܡܕܝܼܩܝܼܢ ܘܡܰܪܬܶܝܢ ܡܼܢ ܕܘܟܼܬܐ ܕܰܠܛܶܝܢ. ܘܒܝܘܼܒܳܒܐ ܘܝܘܼܕܳܕܐ ܩܳܪܝܢ ܫܠܡܐ ܠܰܡܒܰܚ̈ܢܢܐ ܘܰܡܦܰܠܝ̈ܢܐ ܣܰܟܘܼ̈ܠܬܳܢܐ.

ܠܫܢܐ ܡܿܢ ܒܰܝܬܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܐܦܰܕܢܐ ܓܰܐܝܐ ܕܣܓܝ̈ܐܝܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܘܗܝ ܘܐܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܝܢܢ ܒܗ܆ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܰܢܩܰܘܐ ܘܰܢܟܰܬܪ ܒܰܠܚܘܼܕ ܒܐܘܳܢܐ ܗܿܘ ܕܢܝܼܚܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܠܢ. ܒܕ ܡܛܠ ܢܘܼܦܳܫܳܐ ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܡܶܣܬܰܢܩܳܢܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܬܬܙܝܼܥ ܘܢܶܦܘܿܩ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܰܢ ܢܝܼܚܬܐ. ܘܢܶܣܥܘܿܪ ܢܰܘܚܳܐ ܘܦܰܘܚܳܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܕܟܠ ܡܶܕܝܳܪܐ ܘܟܠ ܩܶܠܝܬܐ ܕܐܳܦܰܕܢܐ ܗܢܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܰܕܡܘܼܬ ܣܳܚܰܪܬܐ ܚܣܺܝܼܢܬܳܐ ܘܒܝܼܪܬܐ ܢܛܺܝܼܪܬܐ ܕܠܐ ܐܳܒܕܝܼܢ ܘܐܦܠܐ ܒܳܨܪܝܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܐܘ̈ܢܰܝܗܝܢ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܐ ܘܰܡܚܰܟܿܡ̈ܢܐ. 

ܐܰܟܡܐ ܕܝܼܕܝܼܥܐ܆ ܐܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܢ܆ ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܐܶܒܐ ܘܠܶܒܐ ܡܶܬܐܰܟܠܳܢܳܐ ܕܰܛܡܝܼܪ ܒܥܘܼ̈ܒܰܝܗܘܢ ܕܓܰܘ̈ܙܐ. ܘܐܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܼܢ܆ ܠܐ ܡܶܬܩܢܶܐ ܬܘܼܪܣܳܝܳܐ ܕܰܩ̈ܢܳܢܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܗܝܼ ܗܳܟܘܳܬ ܠܐ ܡܬܓܠܝܢ ܠܢ ܣܬܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܐܢ ܠܐ ܫܳܒܩܝܢܢ ܕܘܼܟܬܰܢ ܢܝܼܚܬܐ ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܘܢܶܨܒܶܐ ܠܡܺܐܢܰܩ ܡܼܢ ܬܕ̈ܰܝܐ ܚܰܠܒܳܢ̈ܝܐ ܕܚܘܼ̈ܟܳܡܰܘܗܝ ܐܰܠܒܳܢ̈ܝܐ...! 

ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܣܳܦܩܳܐ ܗܿܝ ܕܢܶܕܥ܆ ܐܠܐ ܙܕܩ ܕܢܶܥܡܰܩ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܡܬܒܰܥܝܳܢܝܼܬܐ. ܘܐܠܐ܆ ܠܐ ܡܬܥܰܫܢܐ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܐܦܠܐ ܢܳܐܚ ܘܥܳܫܢ ܨܝܼܠܐ [4] ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܩܰܛܝܼ̈ܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܘܛܟ̈ܢܐ. ܟܡܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܘܰܛܥܝܼܡܐ ܡܠܬ ܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ  (329-379)  ܗܿܝ ܕܐܳܡܪܐ: «ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܪ̈ܶܓܠܐ ܕܰܡܫܰܠܚ̈ܢ ܡܼܢ ܣܐܘܿܢܐ ܨܳܒܪ̈ܳܢ [5]܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܓܠܝܼܙܐ ܡܼܢ ܝܕܰܥܬܐ.»

ܠܐ ܘܳܠܐ ܕܢܶܬܟܒܶܠ ܒܚܰܫ̈ܐ ܢܦ̈ܫܳܢܝܐ...

ܥܰܣܩܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܬܰܬܰܚܰܡ ܫܪܶܒ «ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ» ܐܰܝܟ ܕܘܳܠܝܐ ܘܙܳܕܩܳܐ. ܒܕ ܬܘܼܚܳܡ̈ܝܗܿ [6] ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܘܰܣܒܝܼ̈ܣܝܢ. ܘܩܰܢܝܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܠܦܘܼܬܳܝܐ ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܘܡܟܐ ܪܰܒܰܬ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܫܪܒܗܿ ܘܢܳܬܦܳܐ ܚܰܘܪܐ ܕܒܘܼܚ̈ܢܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ. ܘܡܬܬܰܚܡܐ ܪܘܼܫܡܐ ܬܪܝܼܨܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܢ. ܘܡܬܦܰܫܩܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܥܰܫܝܼܢܐ ܘܐܰܡܝܼܢܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܟܠ «ܫܚܝܼܡܳܐ ܘܕܰܪܓܳܝܳܐ» ܐܝܩܪܗ ܠܰܡܓܰܡܳܪܘܼ ܗܠܝܢ ܕܡܬܬܚ̈ܝܒܳܢ ܠܓܰܘܳܐ ܛܳܒܬܗ. ܒܪܡ ܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܚܳܢܐ ܥܰܡܝܩܐ܆ ܠܐ ܡܬܕܰܪܟܐ ܐܟܡܐ ܕܪܫܝܼܡܳܐ ܘܰܪܡܝܼܙܳܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܚܰܝܠܐ ܣܘܼܟܳܠܝܳܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܝܘܼܠܦܳܢܳܝܐ «ܝܕܰܥܬܳܢܳܝܐ» ܠܐ ܟܳܫܪܳܐ ܨܒܘܼܬܐ ܒܦܳܣܝܼ̈ܩܳܬܗܿ.  

ܘܠܝܬ ܬܘܼܚܳܡܳܐ ܛܒܐ ܕܢܶܬܬܰܝܬܐ ܠܒܳܠܐ ܐܝܟ ܬܘܼܚܳܡܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܕܐܡܿܪ: «ܢܳܦܩ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܟܝܳܢܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܼܬܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܰܟܰܟ ܒܰܕܡܘܼܬ ܥܰܦܪܐ ܕܡܶܢܗ ܓܒܝܼܠ.»

ܘܚܳܒܫܝܼܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܘܬܘܼ̈ܚܳܡܐ ܙܢܳܢ̈ܝܐ ܒܰܨܒܘܼܬ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܬܰܪܥܐ ܬܟܝܼܠܐ ܕܪܰܒܘܼܬܐ ܘܬܰܢܘܰܝ ܥܪܺܝܼܒܬܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܘܼܬܐ. ܘܩܳܪܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܕܘܼܪܳܓܳܐ ܘܢܘܼܦܳܩܳܐ ܘܛܘܼܘܳܪܐ ܘܪܘܼܥܳܕܳܐ [7] ܘܫܘܼܦܳܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ.

ܘܰܡܪܝܼܩܐ ܡܰܚܙܝܼܬܗܿ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܛܰܠܫܳܐ ܡܼܢ ܟܘ̈ܬܡܳܬܐ ܕܝܰܨܪܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܢܰܟܝܐ ܡܼܢ ܩܘܼ̈ܡܠܐ [8] ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܬܰܚܘܝܼܬܗܿ ܪܒܬܐ ܬܰܪܒܝܼܬܐ ܗ̱ܝ ܟܢܝܼܟܬܐ «ܡܳܪܰܬ ܪ̈ܓܫܐ ܪ̈ܕܰܝܐ» ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܶܬܪܰܟܢܝܼܢ ܠܚܰܫ̈ܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ. ܘܠܐ ܨܳܒܝܢ ܠܡܬܚܙܰܘܙܳܝܘܼ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ. 

ܘܠܐ ܡܬܒܰܢܟܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܦܰܪܣܐ ܦܪܘܿܫܘܼܬܗܿ ܐܠܐ ܕܢܡܛܐ ܒܪܢܫܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܰܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܘܰܒܨܝܼܪܘܬܗ. ܟܕ ܪܳܚܩ ܡܼܢ ܫܘܼܦܪܳܚܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐ ܗܢܐ ܕܰܡܟܰܝܶܢ ܠܢܶܓ̈ܥܶܐ [9] ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܢܶܕ̈ܝܶܐ [10] ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ.. ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܝܗܿ ܒܰܣܝ̈ܡܐ܆ ܠܐ ܡܬܡܰܕ̈ܥܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟ̈ܠܳܢܐ ܦܳܝܫܝܼܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܰܪܟܝܼܢ ܒܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܟܝܼܢ ܒܗܳܠܝܢ ܕܠܶܒܐ.

ܘܡܛܠܗܕܐ ܪܰܒܰܬ ܡܬܓܰܘܐ ܒܫܰܪܒܗܿ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ  (613-700) ܟܕ ܩܳܥܐ ܘܐܡܿܪ: «ܕܡܳܛܐ ܠܝܼܕܰܥܬܐ ܕܰܡܚܝܼܠܘܼܬܗ܆ ܡܳܛܐ ܠܣܳܟܳܐ ܕܡܰܟܝܼܟܘܼܬܗ. ܕܚܰܣܝܼܪ ܡܢ ܝܕܰܥܬܐ ܕܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܚܣܝܼܪ ܡܼܢ ܡܟܝܼܟܘܼܬܐ. ܕܚܰܣܝܼܪ ܡܼܢ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ܆ ܚܰܣܝܼܪ ܡܼܢ ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܕܚܰܣܝܼܪ ܡܼܢ ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ܆ ܩܰܢܝܼܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܕܟܝܠ. ܘܐܡܬܝ ܕܗܘܼ ܐܝܬ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܥܠܘܗܝ. ܒܕ ܠܐ ܡܫܰܪܪܐ ܡܕܝܼܢܬܗ ܒܡܘ̈ܟܠܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܒܐܣܟ̈ܦܳܬܐ ܕܰܢܚܳܫܐ....  ܘܠܝܬ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢ ܘܠܐ ܡܰܟܝܼܟ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܰܟܝܼܟ ܐܳܦܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢ.   ܠܝܬ ܡܰܟܝܼܟ ܘܠܐ ܡܫܰܝܰܢ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܫܰܝܰܢ ܐܳܦܠܐ ܡܰܟܝܟ. ܠܝܬ ܕܰܡܫܰܝܰܢ ܘܠܐ ܚܳܕܐ.»

ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ 

ܪܰܟܝܼܟ ܘܰܪܡܝܼܣ ܘܰܪܕܶܐ ܒܘܼܝܳܢܐ ܕܡܘܼܟܳܟܐ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܕܦܘܼܪ̈ܢܳܣܐ ܘܚܰܘ̈ܩܐ. ܘܪܒܗܘܢ ܗ̱ܘ ܕܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܳܬܐ. ܘܡܰܒܘܼܥܗܘܢ ܕܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܐܝܼܬܝ̈ܩܳܝܐ [11]. ܘܡܬܒܰܣܰܡ ܒܚܰܒܪܘܼܬܐ ܡܕܝܼܢܳܝܬܐ  ܟܕ ܣܳܡ̈ܟܳܢ ܥܳܩ̈ܬܐ. ܘܛܳܥܢ ܒܥܘܼܒܗ ܦܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܡܳܪܰܬ ܣܘܼܟܳܠܐ ܬܪܝܼܨܐ ܘܫܰܪܝܼܪܐ ܠܢܘܼܛܳܪܐ ܘܣܘܼܬܳܪܐ ܕܚܰܬܝܼܬܘܼܬܐ ܘܫܰܝܳܐ «ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ» [12] ܕܒܪܢܫܐ. 

ܐܠܘܠܐ ܗܘܼܒܳܒܐ ܘܚܘܼܪܳܪܐ ܕܪܘܼܚܐ ܠܐ ܡܳܛܐ ܒܪܢܫܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܢܰܦܫܗ ܠܡܬܡܰܟܟܘܼ ܐܝܟ ܕܡܬܒܰܥܝܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܢܝܼܫܐ ܘܛܰܥܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܘܢܨܚ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܓܳܡܪ ܘܐܦܠܐ ܥܳܫܢ ܫܰܝܢܗ ܒܗܝܼܠܐ. ܕܬܡܢ ܒܪܘܼܚܐ «ܐܘܣܝܐ ܕܒܪܢܫܐ» ܫܟܝܼܚܝܼܢ ܫܘܼܒܚܳܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܙܳܟܘܼܬܐ. ܘܬܡܢ ܗ̱ܘ ܩܘܼܢܳܝܐ ܕܒܘܼ̈ܣܳܡܐ ܘܩܘܼܕܳܝܐ ܕܛܘ̈ܒܐ ܡܩܰܘܝ̈ܢܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܡܰܟܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܢܰܦܫܗ. ܒܕ ܠܐ ܡܳܛܐ ܠܝܕܥܬܗ ܕܡܚܝܼܠܘܼܬܗ.  

ܘܟܕ ܒܪܢܫܐ ܡܰܩܶܬ ܚܰܘܪܐ ܒܣܶܦܪ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܚܳܙܐ ܕܥܰܬܝܼܪܝܼܢ ܒܬܘܼܚܳܡܐ ܘܦܘܼܫܳܩܐ ܕܫܪܒܐ ܗܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܰܫܩܐ ܒܝܕ ܩܰܢܝܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܨܰܥܢܐ ܕܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ: «ܡܟܝܼܟܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܰܟܝܘܼܬ ܪܥܝܳܢܐ ܒܫܰܒܝܘܼܬܐ ܕܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܡܟܝܼܟܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܒܝܼܫܬܐ. ܐܠܐ ܡܰܟܝܼܟܐ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܝܳܕܥ ܘܡܬܟܠܐ ܘܠܐ ܥܳܒܕ ܠܒܝܼܫܬܐ ܨܒܝܢܐܝܬ.» 

ܐܰܫܠܐ ܐܶܢܳܐ ܠܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܶܫܡܰܥ ܠܟ

ܠܐ ܟܣܝܐ ܡܼܢ ܝܕܘ̈ܥܐ ܕܠܡ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܫܪܪܐ ܗ̱ܘ ܡܩܰܘܝܳܢܐ. ܘܡܘܼܟܳܟܐ܆ ܡܫܝܼܚܐ ܗ̱ܘ ܒܝܳܬܗ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܠܦ̈ܢܐ ܘܣܳܦܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܣܬܡܟܝܢ ܥܠ ܝܘܼܠܦܳܢܐ ܡܰܚܝܳܢܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܒܬܘܼܚܳܡܐ ܕܡܘܼܟܳܟܐ ܘܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ.. ܘܟܳܬܒܝܼܢ ܘܦܳܪܣܝܢ ܘܡܪܰܡܪܰܡܝܼܢ ܘܰܡܢܰܨܚܝܼܢ ܠܗܘ ܡܐ ܕܡܳܬܩܝܼܢ ܘܡܳܝܨܝܼܢ ܡܼܢ ܫܪܪܐ ܗܢܐ ܡܩܰܘܝܳܢܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܟܝܼܟܘܬܐ܆ ܠܐ ܟܕܝܼܢܘܼܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܬܚܝܬ ܚܰܫܐ ܘܝܰܨܪܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܬܰܚܡܳܐ ܘܡܶܬܒܰܕܩܐ. ܘܡܶܫܚܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܩܢܕܝ̈ܠܐ ܘܰܫܪ̈ܳܓܐ ܓܘ̈ܝܐ ܡܬܕܰܠܠܐ ܘܡܬܦܰܫܩܐ. ܘܫܬܐܣܬܐ ܗ̱ܝ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܡܙܝܼ̈ܓܳܢ ܒܝܕܰܥܬܐ ܕܡܝܰܬܪ̈ܬܐ.

ܡܟܐ ܐܢܗܘ ܕܒܳܥܝܢܢ ܫܰܚܝܼܢܘܬܐ ܡܕܡ ܠܩܘܼܪ̈ܫܶܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܛܝܒ ܕܘܟܬܐ ܦܐܝܬܐ ܘܢܝܼܚܬܐ ܠܡܰܟܝܟܼܘܬܐ ܒܚ̈ܶܙܶܐ ܕܠܒܘ̈ܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܫܟܰܒ ܘܰܬܒܘܼܬ ܬܡܢ ܥܡ ܠܘܝܬܗܿ: ܚܟܡ̈ܬܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܬܐ. ܕܚܰܝܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܡܬܡܰܠܠܢܐ ܕܒܳܢܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܬܘ̈ܩܳܢܐ ܕܪܘܚܐ ܘܒܰܦܝ̈ܣܐ ܕܥܝܼܪܘܼܬܐ ܘܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܫܰܪܝܼܪܬܐ: ܕܡܬܓܰܡܪܐ ܒܚܘܼܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܝܳܬܳܐ. ܡܟܐ ܡܬܰܚܡܳܐ ܠܢܰܦܫܐ ܘܰܡܫܰܬܩܳܐ ܝܨܪ̈ܝܗܿ ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܶܫܡܰܥ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܕ ܒܪܢܫܐ ܕܡܰܟܝܼܟ ܡܦܣ ܒܐܝܩܪܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܘܒܐܝܩܪܐ ܕܝܬܗ. ܘܝܳܕܥ ܕܠܐ ܒܳܨܪ ܐܝܩܪܗ ܟܕ ܡܝܰܩܪ ܘܰܡܢܰܨܚ ܠܕܣܛܪ ܡܢܗ. ܕܪܘܼܚܗ ܡܙܝܼܓܐ ܒܚܰܘܣܳܢܐ ܥܝܼܪܐ ܘܪܰܕܝܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܝܳܥܐ ܙܰܪܥܐ ܕܫܘܼܒܙܳܙܐ ܟܪ ܕܰܫܟܝܼܚ ܡܘܼܟܳܟܐ. ܘܐܦܠܐ ܙܪܥܐ ܕܡܘܼܟܳܟܐ ܫܳܘܚ ܟܪ ܕܫܟܝܼܚ ܫܘܼܒܙܳܙܐ ܘܛܶܠܳܠܐ ܕܰܥܫܘܼܡܝܳܐ [13] ܘܰܛܠܘܼܡܝܳܐ ܕܠܒܐ ܣܰܟܠܐ...!

ܠܦܘܬ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܳܛܐ ܠܡܘܼܟܳܟܐ܆ ܐܠܐ ܕܢܶܕܰܥ ܘܢܶܚܟܘܿܡ ܢܦܫܗ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܳܡܿܪ ܗܿܝ ܕܐܶܡܼܰܪ ܡܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ (251-356):  «ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܙܳܕܩ ܕܬܶܕܰܥ ܐܢ̱ܬ ܠܟ ܐܝܟܰܢܐ ܕܬܕܰܥ ܠܐܠܗܐ.»  ܒܕ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥܝܢܢ ܢܦܫܢ ܠܐ ܡܫܬܟܢܝܼܢ ܠܢ ܩܠܝ̈ܕܐ ܐ̱ܪ̈ܙܢܳܝܐ ܕܡܘܼܟܳܟܐ ܗܿܘ ܕܡܰܒܰܥ ܠܚܰܝܠܐ ܚܰܬܝܼܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܕܳܠܩܝܼܢ ܘܐܦܠܐ ܢܳܗܪܝܼܢ ܕܰܘ̈ܩܐ ܘܩܰܢܕܝ̈ܠܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢܢ ܢܦܫܢ. ܘܟܕ ܕܰܘ̈ܩܐ ܘܩܰܢܕ̈ܝܠܐ ܓܘ̈ܝܐ ܠܐ ܢܰܗܝܼܪܝܼܢ܆ ܠܐ ܕܳܢܚ ܘܐܦܠܐ ܨܳܡܚ ܚܘܼܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܝܳܬܐ. ܘܡܶܟܳܐ ܥܡ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܘܚܰܣܝܪܘܼܬܐ ܐܦ ܡܘܼܟܳܟܐ ܡܬܓܢܶܙ ܘܡܶܬܚܰܦܐ ܘܡܬܛܰܫܐ. ܘܠܐ ܡܬܓܰܠܝܐ ܚܰܣܝܼܪܘܼܬܐ ܫܟܝܼܚܬܐ. ܒܕ ܟܠ ܡܿܢ ܕܝܳܕܥ ܚܰܣܝܼܪ ܐܦ ܡܘܼܟܳܟܐ ܙܕܩ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܣܰܒ ܗܿܘ ܡܐ ܕܣܢܝܼܩ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܿܢ ܕܣܳܦܩ ܕܢܬܠ ܠܗ. ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܥܠܬܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܐܡܿܪ ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ  (373 - 306) «ܐܰܘܪܶܒ ܘܝܰܩܰܪ ܠܕܘܼܒܳܪܐ ܡܰܟܝܟܼܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܬܰܘܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܕܦܘ̈ܠܚܢܐ ܛܒ̈ܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܐ.»

ܐܡܿܪ ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܗܛ ܚܟܝܡܐ ܦܳܪܣܳܝܐ  (260-345)  ܟܘܟܒܐ ܨܰܡܘܼܚܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܢ: «ܡܰܟܝܼܟܘܬܐ܆ ܡܰܥܡܪܐ ܗ̱ܝ ܕܟܐܢܘܼܬܐ. ܘܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܝ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ.» ܘܥܳܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ  (613 - 700) ܘܐܡܿܪ: «ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ܆ ܐܶܣܛܠܐ ܗ̱ܝ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܘܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܚܰܝܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܒܠܫܳܢܐ ܠܐ ܡܬܐܰܡܪܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܐ ܡܬܩܰܢܝܐ.»

ܘܟܳܬܒ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܐܢܛܝܘܼܟܝܐ  (491 ܫܘܢܳܝܐ )  ܣܘܼܓ̈ܦܳܢܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܟܕ ܐܡܿܪ:   «ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܼܠܳܥܺܝ̈ܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ   ܠܰܐܟܳܪܳܐ ܒܰܚܕܼܳܐ ܚܰܩܠܳܐ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܢܳܨܶܝܢ ܚܰܕܼ ܥܰܡ ܚܰܕܼ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܢܚܶܬܼ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܐܡܣܺܝ ܐܶܢܽܘܿܢ. ܘܒܼܰܛܶܠ ܪܰܘܒܳܐ ܕܰܬܼܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܟܼܰܢ ܐܺܝܬܼܰܘܗܝ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܒܰܪܓܿܶܢܣܶܗ. ܡܳܐ ܕܰܣܒܼܰܪ ܕܰܥܠܰܒܼ ܘܰܚܛܰܦܼ. ܕܒܼܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܒܼܫܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ.»

ܘܒܚܘܼܫܳܚܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ: «ܠܝܬ ܕܩܰܪܝܼܒ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܰܡܫܰܡܫ ܠܒܪܢܫܐ ܘܐ̱ܢܫܘܼܬܐ ܡܟܝܼܟܐܝܬ.» ܒܕ ܐܝܟ ܕܩܰܕܶܡ ܐܬܐܰܡܪܰܬ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ܆ ܡܰܥܡܪܐ ܗ̱ܝ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܡܰܒܘܼܥܐ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܗܕܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (373 - 306)   ܡܙܰܗܰܪ ܘܡܰܪܬܐ ܠܘܩܒܠ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܙܢܳܢ̈ܝܐ ܕܫܘܼܒܙܳܙܐ [14] ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܕܳܝܫܝܼܢ ܘܰܡܙܰܠܠܝܼܢ ܫܰܝܐ «ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ» ܕܒܪܢܫܐ. ܕܐܡܿܪ: «ܐܢܗܘܼ ܕܐܬܡܰܟܰܟܬ ܚܰܫܒܘܼܟ ܕܠܐ ܚܰܘܪܐ.» ܘܕܘܼܒܪܐ ܗܢܐ ܙܠܝܼܡܐ ܘܣܰܢܝܐ ܡܬܛܰܦܰܣ  ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܬܘܼܪܬܐ ܡܬܚܰܠܒܳܢܝܼܬܐ: ܕܒܳܥܝܐ ܚܰܠܒܐ ܒܪܡ ܣܳܟܪܐ ܥܰܝܢܐ ܕܐܘܼܟܦܳܢܐ ܠܣܘܢ̈ܩܳܢܐ ܕܬܘܼܪܬܐ .  ܡܛܠܗܕܐ ܡܝܰܬܰܪ ܕܘܼܒܪܐ ܡܟܝܼܟܐ ܕܣܟܝܼܪ ܗ̱ܘ ܬܪܥܗ ܠܙܢ̈ܝܐ ܕܫܘܼܒܙܳܙܐ ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ. ܕܣܘܼܥܪܢܐ ܗ̱ܘ ܕܚܘܒܐ ܕܢܰܪܚܩ ܘܢܬܪܰܚܰܩ ܡܼܢ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܥܕܝ̈ܠܐ. ܚܘܼܒܐ ܗ̱ܘ ܥܰܫܝܼܢܐ ܕܰܠܝܳܬܢ. ܘܗܿܘ ܕܪܚܡ ܢܰܦܫܗ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܪܳܚܩ ܡܼܢ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܘܩܘ̈ܡܐ ܥܕܝ̈ܠܐ. ܘܟܕ ܗܿܘܐ ܙܗܝܼܪܐ ܘܰܣܟܝܼܪܐ ܠܫܘܼܒܙܙܐ ܘܫܘܼܥܒܳܕܐ܆ ܙܳܓܪ ܘܟܳܠܐ ܐܦ ܠܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܡܰܟܝ̈ܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܣܳܓܝܐ ܛܒܬܐ ܕܓܰܘܐ ܘܥܳܬܪܐ ܟܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ.

ܡܘܼܟܳܟܳܐ ܩܠܝܼܕܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܪܙܳܢܳܝܐ  

ܡܘܼܟܳܟܐ ܚܝܠܐ ܗ̱ܘ ܬܰܩܝܼܦܐ ܕܡܫܰܓܢܐ ܘܢܳܛܪ ܠܒܪܢܫܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܛܒܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܝܳܗܒܐ ܠܗ ܡܢܳܬܐ ܡܼܢ ܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܐ. ܒܕ ܗܿܘ ܕܡܗܰܠܟ ܒܚܶܟܡܰܬ ܡܘܼܟܟܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܢܰܪܓܫ ܒܰܪܘܳܙܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܡܘܼܟܳܟܐ ܡܰܒܘܼܥܐ ܗ̱ܘ ܕܚܝ̈ܐ ܘܰܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܒܡܶܣܳܐ [15]  ܕܟܝܢܐ ܘܒܥܘܼܒܐ ܕܫܪܪܗܘܢ ܠܐ ܡܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܘܣܘ̈ܟܠܐ ܕܡܘܼܟܳܟܐ ܐܬܝܢ ܟܕ ܙܳܝܚܝܢ ܘܢܳܚܬܝܢ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܗܿܘܐ ܣܪܝܼܩܐ ܘܒܛܝܼܠܐ ܟܕ ܐܳܒܶܕ ܐܘ ܡܶܬܬܰܘܒܰܕ ܚܝܠܐ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܘܰܡܢܰܬܥܳܢܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܘܬܗܘܢ. ܒܕ ܫܳܒܩܝܼܢ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ ܘܰܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܟܕ ܡܬܠܝܬܝܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܝܗܘܢ ܡܼܢ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. 

ܡܘܼܟܳܟܐ ܩܠܝܼܕܐ ܗ̱ܘ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܗ ܡܬܦܬܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐܢܫܘܼܬܐ ܘܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܢܶܚܙܐ ܠܫܘܦܪ̈ܐ ܒܶܣܬܪ̈ܳܝܐ ܙܕܩ ܕܢܬܚܦܛ ܠܡܶܦܬܰܚ ܠܬܪ̈ܥܐ ܗܿܢܘܢ ܣܟܝܼܪ̈ܐ ܘܰܩܦܝ̈ܠܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܐܠܐ ܕܗܘ ܒܪܢܫܐ ܕܢܶܕܰܥ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܢܰܦܫܗ. ܒܕ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܘܢܶܕܥ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܢܦܫܗ ܘܣܳܟܪ ܗܘܼ ܠܗ ܟܕ ܩܳܦܶܠ ܬܰܪܥܐ ܕܒܰܝܬܗ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܡܫܪܪܝܼܢ ܠܗܿ ܠܒܥܬܐ ܗܕܐ ܝܕܘ̈ܥܬܳܢܐ ܨܰܥܢ̈ܐ ܕܚܩܰܠ ܝܘܼܠܦܢܐ ܗܢܐ. ܟܐܡܬ ܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܕܰܡܡܰܠܠܘܬ ܢܰܦܫܐ ܘܟܢܘܼ̈ܫܝܳܝܳܬܐ. ܒܕ ܠܐ ܦܫܝܼܩܐ ܕܢܣܬܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܫܪܪܐ ܡܚܰܪܪܳܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠ ܢܦܫܗ ܘܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܢܘܗܪܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܕܳܠܩ ܘܨܳܡܚ ܠܦܘܼܬ ܡܬܡܰܕܥܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ «ܪܒܬܐ ܘܙܥܘܪܬܐ» ܕܰܟܝܳܢ ܢܰܦܫܐ. ܘܠܐ ܡܫܬܟܢ ܩܠܝܼܕܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܝܐ ܕܡܘܼܟܟܐ܆ ܐܠܐ ܕܢܬܚܰܦܛ ܠܡܰܢܗܳܪܘ ܐܘܼܪܚܗ ܘܐܘܼܪܚܳܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܢܘܼܗܪܗ ܗܿܘ ܓܰܘܳܝܐ ܨܡܝܼܚܳܐ ܘܰܢܛܝܼܚܳܐ. 

ܡܛܠܗܕܐ ܡܫܬܚܠܦ ܐܰܩܡܳܐ ܘܕܪܓܐ «ܥܶܠܝܐ ܘܬܰܚܬܳܝܐ» ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܦܘܼܬ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܼܪܘܬܐ ܕܢܒܗ̈ܐ ܘܪ̈ܓܫܐ ܕܡܶܫܬܰܩܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܡܰܟܟܼܳܢܘܼܬܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܬܕܝܼܠܝܼܢ ܒܒܰܪܢܫܐ ܘܡܨܛܰܠܡܝܼܢ ܒܕܘܼܒܪܐ ܕܡܰܪܢܝܼܬܗ ܘܡܰܬܢܝܼܬܶܗ ܘܬܰܪܒܝܼܬܗ ܘܡܰܪܕܝܼܬܶܗ. ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܐܢܘܢ ܗܰܦܟ̈ܝܐ ܘܣܰܩܘܼܒ̈ܠܳܝܐ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܚܪܝܢ ܘܣܳܕܪܝܢ ܩܪܒܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܳܨܪ ܘܙܳܥܪ ܚܝܠ ܡܶܫܬܰܩܠܳܢܘܼܬܐ ܟܕ ܣܳܓܝܢ ܘܢܳܨܚܝܼܢ ܪ̈ܓܫܐ ܕܡܬܡܰܟܟܼܳܢܘܼܬܐ. ܘܒܳܨܪ ܘܙܳܥܪ ܚܝܠ ܡܶܬܡܰܟܿܟܼܳܢܘܼܬܐ ܟܕ ܣܳܓܝܢ ܘܥܳܫܢܝܼܢ ܪ̈ܓܫܐ ܕܡܶܫܬܰܩܠܳܢܘܼܬܐ.

ܠܐ ܗܳܘܐ ܠܗܿ ܕܰܘܫܳܐ ܕܪܶܓܠܐ ܠܡܶܫܬܰܩܠܳܢܘܼܬܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܟܪܝܼܟܐ ܘܰܩܡܝܼܛܐ ܒܥܰܙܪܘܼܪ̈ܐ ܕܫܘܼܦܪܳܚܳܐ: ܡܒܘܼܥܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪܳܝܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܕܡܢܗ ܡܬܝܰܠܕܝܢ ܪ̈ܓܫܝ ܡܶܫܬܰܩܠܳܢܘܼܬܐ. ܘܰܣܟܝܼܪ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܰܦܪܚܳܢܐ [16]  «ܗܿܘ ܕܰܡܡܰܚܰܝ ܒܟܐܒ ܫܘܼܦܪܳܚܐ» ܠܝܕܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܫܘܘܼܫܳܛܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܩܢܐ ܩܠܝܼܕܐ ܐ̱ܪܙܳܢܳܝܐ ܕܡܘܼܟܳܟܐ «ܘܡܶܬܡܰܟܿܟܼܳܢܘܼܬܐ» ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܕܘܼܡܝܐ ܗܢܐ.

ܘܟܬܘ̈ܒܐ ܕܪ̈ܢܝܐ ܘܒܘܼ̈ܚܳܢܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ ܫܘܬ ܡܫܰܪܪܝܢ ܘܡܰܩܪܚܝܢ ܕܰܘܪܐ ܥܒܘܿܕܐ ܕܡܫܬܥܐ ܡܘܼܟܟܐ ܒܛܰܘܪ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܢܳܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܐܟܘܬܗ ܐܰܢܰܢܩܳܝ ܡܛܠ ܡܬܛܰܘܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܫܬܘܫܛܢܘܼܬܐ ܘܡܬܝܰܠܦܳܢܘܼܬܐ. ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܥܠܬܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ ܟܬܘܿܒܐ ܐܠܡܢܝܐ ܓܶܗܰܪܕ ܐܘܗܠܰܢܒܪܘܟ  Gerhard Uhlenbruck :  « ܫܘܼܦܪܳܚܳܐ ܡܿܢ ܙܳܓܰܪ ܘܟܳܠܐ ܠܡܶܬܝܰܠܦܳܢܘܼܬܐ. ܘܝܰܠܝܼܦܘܼܬܐ ܙܳܓܪܳܐ ܘܟܳܠܝܐ ܠܡܶܫܬܰܦܪܚܳܢܘܼܬܐ.»

ܘܟܳܬܒ ܟܳܬܘܿܒܐ ܦܪܰܢܫܳܝܐ ܐܰܢܛܘܢܶܐ Antoine de Saint-Exupery  (1900-1944) : «ܡܘܼܟܳܟܳܐ ܠܐ ܒܳܥܐ ܡܶܬܬܰܚܬܝܳܢܘܼܬܟ ܐܠܐ ܡܬܦܰܬܚܳܢܘܼܬܟ. ܕܗܘܼܝܘܼ ܩܠܝܼܕܐ ܕܫܘܼܚ̈ܠܳܦܐ. ܘܕܡܰܣܒܳܐ ܘܡܰܬܿܠܐ.»

ܘܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ ܟܬܘܿܒܐ ܐܢܓܠܝܼܫܝܐ ܝܘܚܢ ܪܘܣܟܝܼܢ John Ruskin  (1819-1900)  ܚܕ ܡܼܢ ܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܡܫ̈ܡܗܐ ܕܡܡܠܠܘܬ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܳܬܐ: «ܡܟܝܼܟܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܒܝܼܒ ܘܚܠܝܼܨ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܕܰܬܪܝܼܨ ܘܫܰܪܝܼܪ ܘܚܰܟܝܼܡ ܒܦܪܘܿܫܘܼܬܐ ܥܶܠܳܝܬܐ. ܡܘܼܟܳܟܐ܆ ܢܶܣܝܳܢܐ «ܒܘܼܚܪܢܐ» ܗ̱ܘ ܩܕܡܝܐ ܒܐܘܪܚܳܐ ܕܣܳܒܠܐ ܒܪܢܫܐ ܠܐܝܢܳܝܘܼܬܐ ܛܳܒܬܐ. ܘܡܰܟܝܟܐ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܚܳܟܼܡ ܛܒܐܝܬ ܐܰܣܳܪܐ ܕܫܟܝܼܚ ܒܝܢܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܨܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܘܰܠܗܿܘ ܡܐ ܕܰܡܡܰܠܠ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܟܫܶܠ ܒܚܰܝܠܗ ܘܐܦܠܐ ܡܬܓܪܶܫ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܐܡܰܪ ܪܥܝܢܗ.»

ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܬܬܡܝܼ̈ܫܳܢܝܳܬܐ ܐܢܝܢ ܕܡܚܘ̈ܝܢ ܟܘܼܗܳܢܐ ܘܫܘܼܪܬܳܚܳܐ ܕܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܐܝܼܬܝܼ̈ܩܳܝܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܐ ܕܡܘܼܟܳܟܐ ܘܡܰܟܿܝܼܟܘܼܬܐ.. ܗܿܢܘܢ ܕܡܰܫܩܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܝ ܚܰܘܣܳܢܐ ܘܰܚܢܢܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܘܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܘܢܘܼܩܝܐ ܘܬܪܝܼܨܘܬ ܠܒܐ ܘܫܰܪܝܼܪܘܬܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܒܒܪܢܫܐ....

ܒܓܒܐ ܡܿܢ ܐܘܪܚܐ ܕܥܝ̈ܕܐ ܡܣܰܡ̈ܡܳܢܐ ܘܰܡܥܰܣ̈ܩܢܐ ܘܰܡܥܰܪ̈ܡܳܢܐ܆ ܘܐܰܡܘ̈ܡܐ ܡܰܫܠܡ̈ܢܘܼܬܳܢܝܐ «ܐܒܘܼ̈ܬܳܢܳܝܐ» ܘܡܘ̈ܓܠܐ ܨܝ̈ܠܳܝܐ [17]  ܘܪ̈ܶܗܠܐ ܡܰܚܫܰܒ̈ܬܳܢܝܐ [18] ...

ܘܒܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܰܕܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܩܠܳܢܘܼܬܐ ܕܚܶܟܡܰܬ ܡܘܼܟܳܟܐ ܫܟܝܼܚܐ ܠܫܘܼܘܙܳܒܐ ܘܦܘܼܨܳܝܐ ܡܼܢ ܐܰܡܘ̈ܡܐ ܪ̈ܥܝܳܢܳܝܐ ܘܡܘ̈ܓܠܐ ܨܝܼ̈ܠܳܝܐ... ܘܒܕܡܘܬ ܕܰܪܡܳܢܐ ܡܢܰܦܨܳܢܐ ܘܰܡܚܰܠܡܳܢܐ ܐܢܘܢ ܠܣܘܼ̈ܓܳܠܐ ܡܣܰܡ̈ܡܢܐ ܘܠܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ....

ܥܠܗܕܐ ܗܿܘ ܕܡܰܟܝܼܟ ܟܕ ܪܳܕܐ ܘܐܙܠ ܒܐܘܪܚܗ ܒܰܢܗܘܿܪ ܚܶܟܡܰܬ ܡܟܝܼܟܘܬܐ... ܠܐ ܛܳ݁ܥܐ ܡܬܠܐ ܕܐܡܿܪ: «ܪܟܝܼܢܐ ܘܟܺܝܼܦܳܐ ܫܶܒܠܐ ܡܠܝܼܬܐ. ܐܠܐ ܨܰܠܝܐ ܘܩܝܼܡܳܐ ܗܿܝ ܣܦܝܼܩܬܐ.»

ܐܝܢ: ܡܰܟܝܼܟܐ ܕܳܘܨ ܘܪܳܘܙ ܒܣܘܼܡܳܟܐ ܘܥܘܼܕܳܪܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܦܳܓܰܥ ܒܗܘܢ. ܘܡܗܝܡܢ ܕܠܐ ܓܳܡܪ ܫܝܢܗ ܘܢܰܘܚܗ ܐܠܐ ܒܫܰܘܬܦܘܼܬܐ ܛܒܬܐ ܕܗܳܘܐ ܠܗ ܒܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܕ ܡܦܣ ܘܝܳܕܥ ܕܚ̈ܝܐ ܡܬܬܟܝܼܢܝܢ ܡܼܢ ܡܰܣܒܐ ܘܡܰܬܿܠܐ. ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܡܼܢ ܡܰܬܿܠܐ ܚܘܝܚܐ ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܠܒܐ ܒܣܝܼܡܐ ܕܠܐ ܪܳܡܐ ܚܘܼܒ̈ܠܐ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܨܳܠܐ ܐܕܢܐ ܘܡܰܫܡܰܥܬܐ ܠܡܰܪܬܝܳܢܘܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܼܚܐ ܕܒܗܿ ܐܡܿܪ: «ܡܕܡ ܒܚܶܪܝܢܐ ܐܘ ܒܬܶܫܒܘܼܚܬܐ ܣܪܝܼܩܬܐ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ. ܐܠܐ ܒܡܰܟܝܟܘܼܬ ܪܥܝܢܐ. ܟܠܢܫ ܠܚܰܒܪܗ ܐܝܟ ܕܰܡܝܰܬܪ ܡܢܗ ܢܶܚܫܘܿܒ. ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܕܢܰܦܫܗ ܢܐܨܦ. ܐܠܐ ܟܠܢܫ ܐܦ ܕܚܰܒܪܗ»  ( ܦܝܠܝܦ̈ܝܣܳܝܐ.  3: 2).  

ܡܘܼܟܟܐ ܡܣܰܘܣܶܐ ܠܝܳܬܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܡܣܰܡܣܶܡ ܠܫܘܼ̈ܚܢܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܕܢܶܒܥܐ ܗ̱ܘ ܕܚܘܒܐ ܕܡܙܝܼܓ ܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܰܪܕܘܼܬܐ ܠܐ ܙܐܦܳܢܳܝܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܡܫܝܼܚܳܐ: «ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܪܒ ܒܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܫܡܫܢܐ. ܡܿܢ ܓܝܪ ܕܢܪܝܼܡ ܢܰܦܫܗ܆ ܢܬܡܰܟܰܟ. ܘܡܿܢ ܕܢܰܡܶܟ ܢܰܦܫܗ ܢܬܬܪܝܼܡ» ( ܡܬܝ 23: 11)

ܠܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܡܘܼܟܳܟܐ ܫܒܝܼܠܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܒܓܘ ܠܒܐ. ܘܠܝܬ ܐܘܼܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܫܒܝܼܠܐ ܗܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܘܪܰܚ ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܶܫܬܰܒܠܐ ܒܚܶܟܡܬܗ...!

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ


[1] ܫܰܦܪܰܚ ܘܫܘܼܦܪܳܚܐ ܘܡܶܫܬܰܦܪܚܳܢܘܼܬܐ: Kendini Beğenmişlik / Smugness

[2] ܪܘܼܫܳܢܐ: Tahakküm / Hükmetme / Suzerainty / Domination

[3] ܫܘܿܦܺܝܼܢܳܐ: Eğe / Törpü / Riffler / Rasp

[4]  ܨܺܝܠܐ: Zihin / Mind

[5]  ܨܒܰܪ. ܨܒܳܪܐ. ܒܕܳܐ. ܒܓܰܠ. ܗܘܐ ܫܳܢܝܳܐ Uçarı / Sersemleşmek / Delirmek / Saçmalamak / Giddy / Giddiness Wooziness / Frivolous / Stupefaction /  

[6]  ܬܰܚܶܡ ܘܬܘܼܚܳܡܐ: Tanım / Tanımlama / Define / Definition

[7]  ܪܰܥܶܕ ܘܪܘܼܥܳܕܐ: Tazelenme / Refresh

[8]  ܩܘܼܡܠܐ:  Küf / Mold 

[9]  ܢܶܓܥܳܐ:  İçiboş / Çukur / Hollow / Depression

[10]  ܢܶܕܝܳܐ:  ܟܠܡܕܡ ܕܢܳܦܩ ܠܐܦ̈ܝ ܠܒܪ. ܘܰܒܡܰܠܠܘܼܬ ܢܰܦܫܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗ̱ܘ ܫܐܝܠܐ. ܙܘ̈ܥܐ ܐܢܘܢ ܠܐ ܪ̈ܕܰܝܐ. ܕܐܝܟ ܡܬܚܙܰܘܙܝܳܢܘܼܬܐ ܘܫܰܦܘܼܪܬܳܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܰܪܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܙܘܼܪܟܳܠܐ  ܘܰܣܛܪ Şişlik / Kabartı / Tümsek Protubarance  / Mecazi anlamda ahlaki olmayan gösteriş, tafra, kasıntı, yalakalık, dalkavukluk gibi  tutumlar

[11]  ܬܰܨܒܝ̈ܬܶܐ ܐܝܬܝ̈ܩܳܝܐ: Ahlaki Donanımlar / Moral Equipment

[12]  ܫܰܝܐ ܐܢܳܫܝܳܐ: İnsan Haysiyeti / Onuru / Human Dignity

[13]  ܥܫܘܼܡܝܳܐ: ܥܨܳܝܐ ܠܡܶܥܒܕ ܡܕܡ ܩܛܝܼܪܐܝܬ ܒܶܠܥܕ ܨܒܝܢܐ Dayatma / Empoze / Opression / İnsisting / İmpose

[14]  ܫܘܼܒܙܳܙܐ: İstismar / Sömürü / Explotation

[15]  ܡܶܣܳܐ: ܡܨܰܥܬܐ. ܡܶܨܥܳܐ. ܡܢܬܐ ܡܶܨܥܳܝܬܐ ܕܡܕܡ. 

[16]  ܡܫܬܰܦܪܚܳܢܐ: Kendini Beğenen / Smug

[17]  ܡܘܼ̈ܓܠܐ ܨܝܠܳܝ̈ܐ: Zihinsel İltihaplar / Mental Inflammations

[18]  ܪ̈ܶܗܠܐ ܡܰܚܫܰܒ̈ܬܳܢܳܝܐ: Düşünsel İltihaplar / Intellectual Inflammations 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com