ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܳܐ

ܢܘܗܪܐ: ܠܘܼܩܳܛܐ ܗ̱ܘ ܡܰܬܠܐ ܗܢܐ ܫܘܼܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܕܥܳܢܘܳܝܐ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܡܼܢ ܬܘܪܟܝܐ.

 

ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܳܐ

ܒܰܕܡܘܼܬ ܫܘܼܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܶܟܡܰܬ ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܕܡܬܢܣܒܝܼܢ ܡܼܢ ܡܰܘ̈ܥܶܐ «ܡܝ̈ܳܥܐ» ܕܡ̈ܬܠܐ ܘ̈ܦܠܐܬܐ... ܕܓܳܫܦܝܼܢ ܘܩܳܝܬܝܼܢ ܒܕܘ̈ܟܝܳܬܐ ܚܶܫܘ̈ܟܳܬܐ ܘܥܰܩܪ̈ܳܬܐ ܪܚܝܼܩܐܝܬ ܡܼܢ ܟܠ ܚܰܝܠܐ ܩܛܝܼܪܳܝܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܚܳܙܩܝܼܢ ܘܙܳܪܙܝܼܢ ܘܚܳܝܨܝܼܢ܆ ܐܢ ܩܰܛܝܼܢܐܝܬ ܡܬܬܡܝܼܨܝܢ ܘܡܬܚܰܟܡܝܼܢ ...

ܘܡܬܦܰܪܣܐ ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܡܬܠܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܣܘܼܟܳܠܗܿ ܐܢܢܩܝܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܳܥܝܢ ܕܢܶܩܪܘܢ ܘܢܶܙܕܰܘܕܘܢ ܡܼܢ ܚܶܟܡܰܬ ܝܘܼܬܪ̈ܢܝܗܿ. ܒܕ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܰܡܝ̈ܟܐ ܘܐܰ̈ܒܝ̈ܕܐ ܒܰܙܒܢ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܠܡܬܬܥܝܼܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܠܰܒܛܳܢܘܼܬܐ!

ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܡ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܫܐܠܘܗܝ ܐܢ̈ܫܝܢ ܠܥܢܘܳܝܐ ܣܒܐ ܟܕ ܐܡܪܝܼܢ ܠܗ: «ܠܐ ܥܳܐܦ ܐܢ̱ܬ ܟܝ ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܢܬ ܒܠܚܘ̇ܕܰܝܟ؟  

ܦܰܢܝ̣ ܥܢܘܝܐ: «ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܣܓܝ̣̈ܐܬܐ ܠܡܥܒܕ. ܙܕܩ ܠܝ ܠܡܕܰܪܳܫܘ̣ ܠܬܪܝܢ ܒܳܙܝ̣̈ܩܐ، ܘܠܬܪܝܢ ܢܶܫܪ̈ܐ ܘܠܡܰܫܠܳܝܘ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܐܪ̈ܢܒܐ، ܘܰܐܠܦ ܠܚܶܘܝܐ ܘܰܐܙܝ̣ܥ ܠܚܡܳܪܐ ܘܶܐܫܰܝܶܢ ܠܐܪܝܐ.»

ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܒܪܡ ܠܐ ܚܳܙܝܢܢ ܚܕܳܪ̈ܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܟܡܐ ܕܐܡܪ ܐܢ̱ܬ، ܐܝܟܐ ܐܢܝܢ؟

ܦܢܝ ܥܢܘܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: «ܗܠܝܢ ܚܰܝ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܕܚ̈ܐܝܢ ܠܓܘ ܡܢܢ»

«ܬܪܝܢ ܒܳܙܝ̣̈ܩܐ ܡܿܢ ܨܳܦܚܝܼܢ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܚܳܙܝܢ. ܛܒܐ ـ ܘܒܝ̣ܫܐ، ܡܰܘܬܪܢܐ ـ ܘܡܰܚܣܪܢܐ. ܙܕܩ ܠܝ̣ ܠܡܰܠܦܘ̣ ܐܢܘܢ ܕܢܦܪܫܘܢ. ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܥܰܝ̈ܢܝ ܐܢܝܢ.»

«ܘܬܪܝܢ ܢܫܪ̈ܐ ܕܝܢ ܣܳܪܚܝ̣ܢ ܘܰܡܫܝܼܡܝܼܢ ܘܡܒܰܣܒܣܝܢ ܠܟܠܡܐ ܕܓܳܫܦܝ̣ܢ ܒܗ. ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܠܶܦ ܐܢܘܢ ܕܢܥܰܕܪܘ̣ܢ ܘܢܫܰܡܫܘܢ ܒܠܥܕ ܡܰܟܝܳܢܘܼܬܐ. ܕܗܠܝܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܠܝ ܐܢܘܢ.»

«ܐܪ̈ܢܒܐ ܒܟܠܙܒܢ ܥܳܪ̈ܩܳܢ ܘܕܳܚ̈ܠܳܢ ܘܡܬܛܰܫ̈ܝܢ ܙܕܩ ܠܝ ܠܡܰܫܠܝܘ ܐܢܝܢ، ܘܐܠܦ ܐܢܝܢ ܠܡܩܳܡ ܒܐܦ̈ܝ ܥܰܣ̈ܩܳܬܐ. ܕܠܐ ܢܥܪ̈ܩܳܢ ܒܙܒܢ ܩܶܨܐ ܐܘ ܢܣܝܘܢܐ. ܒܗܝ ܕܗܠܝܢ ܪ̈ܓܠܝ ܐܢܝܢ.»

«ܗܿܘ ܡܐ ܕܰܥܣܶܩ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܟܠ ܕܐܶܥܰܩܒ ܠܚܶܘܝܐ. ܗܿܝ ܕܐܦܢ ܬܗܘܐ ܦܟܝܼܪܐ ܘܰܩܦܝܼܠܐ ܒܰܩܠܘ̣ܒܝܐ ܚܙܝܼܩܐ܆ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܛܰܝܒܐ ܠܡܶܨܦܰܚ ܘܰܠܡܶܕܒܰܨ ܘܠܰܡܣܰܡܳܡܘܼ ܠܟܠܢܫ ܕܩܪܝ̣ܒ ܠܗܿ. ܥܠܗܕܐ ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܥܰܩܒܝܗܿ ܘܐܗܘܐ ܪܰܕܝܐ ܘܰܡܛܰܟܣܐ. ܡܛܠ ܕܠܫܢܝ ܗ̱ܝ.»

«ܐܟܡܐ ܕܝܕܝܥܐ ܠܟܠܢܫ ܗܘܼ ܚܡܳܪܐ ܥܰܪܢܐ ܗ̱ܘ «ܘܥܶܨܝܳܝܳܐ» ܣܰܓܝ. ܘܥܳܡܠܐ ܗ̱ܘ ܠܐܝܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܠܐ ܒܳܥܐ ܕܢ̣ܩܘܡ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܗ. ܡܛܠܗܕܐ ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܠܦܝ̣ܘܗܝ ܠܡܰܘܕܝܘ̣ ܘܢ̣ܗܘܐ ܒܪܶܕܝܐ. ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܓܘ̣ܫܡܐ ܕܝ̣ܠܝ ܗ̱ܘ.»

«ܘܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܒܳܥܐ ܐܢܐ ܕܶܐܫܰܝܢ ܠܐܪܝܐ ܗܿܘ ܕܒܳܥܐ ܕܢܰܡܠܟ ܘܰܢܫܰܡܰܪ ܦܘ̣ܩܕ̈ܢܐ ܠܟܠܢܫ. ܘܒܳܥܐ ܕܢ̣ܗܘܐ ܚܬܝܪ ܘܫܰܒܗܪܳܢ. ܘܒܠܚܘܕ ܚܕܳܪ̈ܘܗܝ ܢܦܬܘܿܠ ܥܠܡܐ. ܝܐܐ ܠܝ ܠܡܪܰܒܝܘ̣ ܘܠܡܶܪܕܐ ܠܐܪܝܐ ܗܿܘ. ܒܗܿܝ ܕܢܰܦܫܐ ܕܝܠܝ ܗ̱ܘ.»

«ܐܟܡܐ ܕܚܳܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܦܘ̣ܠܚܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܥܒܕ.»

ܢܘܗܪܐ: ܠܘܼܩܳܛܐ ܗ̱ܘ ܡܰܬܠܐ ܗܢܐ ܫܘܼܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܕܥܳܢܘܳܝܐ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܡܼܢ ܬܘܪܟܝܐ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com