Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܪܕܝܢ

ܬܘܪܟܝܐܝܬ ܒܝܕ ܡܚܡܕ ܣܥܝܕ ܬܦܪܩ ܕܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܐܪܛܘܩܠܘ ܕܡܪܕܝܢ, ܣܘܪܝܐܝܬ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܪܕܝܢ

ܡܪܕܝܢ[1]

ܡܪܕܝܢ܆ ܒܕܡܘܬ ܫܡܫܐ ܫܰܚܝܼܢܐ

ܠܣܢܝܼܩܘܬܐ ܕܰܓܡܝܼܪܘܬܟܘܢ ܘܒܰܫܝܼܠܘܬܟܘܢ ܘܡܰܗܝܘܬܟܘܢ

ܗܝܼ ܠܘ ܕܘܟܬܐ ܗ̱ܝ ܐܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܗ̱ܝ....

ܘܟܠ ܟܐܦܗ݁ ܚܫܐ ܛܥܝܼܢܐ ܐܝܟ ܕܐܘܪܫܠܝܡ...

ܙܳܥܩܐ...

ܘܩܳܪܝܐ..

ܒܫܰܬܝܩܘܬܐ ܕܥܒܝܪ̈ܬܗ...

ܡܪܕܝܢ: ܒܕܡܘܬ ܝܡܐ ܓܳܪܫܐ ܠܟܘܢ ܠܥܘܼܡܩܗ݁

ܒܠܥܕ ܢܫܰܡܬܐ...

ܘܚܳܒܫܐ ܠܟܘܢ ܒܚ̈ܙܝܗ݁

ܕܠܐ ܥܫܘܼܡܝܐ

ܟܕ ܒܳܠܥܐ

ܘܢܳܬܦܐ

ܕܳܡܝܐ ܠܗܰܪܗܳܪܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܫܰܗܝܐ...

ܡܕܡ ܗ̱ܝ ܕܡܶܬܡܰܪܐ ܗܶܓܓܐ ܒܰܫܪܪܐ..

ܗܝܼ ܠܘ ܕܘܟܬܐ ܗ̱ܝ ܐܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܗ̱ܝ....

ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܰܒܝܼܕܬܐ ܕܚܰܒܝܒܬܐ

ܕܘܟܬܐ ܗ̱ܝ ܕܒܗ݁ ܓܳܢܐ ܫܡܫܐ ܕܫܶܢܓܐ.

ܒܐܘܪܚ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ

ܕܘܟܬܐ ܗ̱ܝ ܕܰܫܪܰܓܪ̈ܳܓܝܳܬܐ ܐܰܒܝ̈ܕܬܐ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܣܳܝ̈ܡܳܢ...

ܫܳܦܟܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܳܠܐ ܕܟܐܦ̈ܐ

ܐܢܗܘ ܕܬܨܠܐ ܐܕܢܐ

ܕܘܟܬܐ ܗ̱ܝ ܕܫܳܡܥܰܬ ܫܶܬܩܗ݁....

ܟܒܝܼ̈ܫܢ ܕܘܟܝ̈ܳܬܗ݁ ܒܰܒܢܝ̈ܢܫܐ

ܘܐܳܠܝ̈ܢ ܘܒܳܟ̈ܝܢ ܟܐܦ̈ܝܗ݁

ܘܐܘܼ̈ܠܝܳܬܐ ܙܳܩܪ̈ܢ....

ܒܣܰܥܪܗܝܢ ܐܪܝܟܐ ܘܚܳܪܘܓܐ

ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܗܝܢ ܫܰܦܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܡܰܒܪ̈ܩܳܢ ܒܫܰܥܘܼܬܐ ܕܰܗܒܳܢܳܝܐ

ܒܥܶܩܗ݁ ܠܐ ܦܶܚܡܳܢܝܐ

ܘܒܚܰܨܗ݁ ܩܰܛܝܼܢܐ

ܬܒܝܼܪܐ ܘܗܫܐ ܘܒܐܝ̈ܕܝ ܠܐ ܣܳܦ̈ܩܐ ܣܝܼܡܐ...

ܩܪܳܬܢܝ ܟܕ ܐܡܪܐ ܕܠܐ ܢܫܰܡܬܐ ܐ̱ܢܐ.

ܘܒܠܥܕ ܦܘܪܣܐ

ܘܡܚܕܐ ܐܶܣܬܰܪܕܬ.

ܐܢܗܘ ܬܪܟܢ ܠܗ݁ ܐܕܢܐ ܒܠܠܝܐ ܡܕܡ

ܫܳܡܥ ܐ̱ܢܬ ܬܩܠ ܬܶܢܚ̈ܳܬܗ݁

ܕܕܰܘܫܐ ܘܟܘܼܒܫܐ ܗ̱ܝ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܐ ܕܰܒܢܝ̈ܢܫܐ...

ܡܪܕܝܢ: ܒܰܕܡܘܼܬ ܦܨܝܼܕܐ ܗ̱ܝ ܕܡܝ̈ܗ݁ ܚܠܶܝܢ

ܘܕܘܟܬܐ ܗ̱ܝ

ܟܡܐ ܕܡܫܬܝܢ ܡܝ̈ܗ݁ ܝܬܝܪ ܡܰܨܗܝܢ

ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̱ܝ ܘܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܘܟܬܐ.

ܐܝܠܘܠ ܘܡܪܕܝܢ

ܠܝܬ ܠܗ݁ ܛܰܪ̈ܦܐ ܕܢܶܬܪܘܢ

ܣܓܝܐܬ ܚܫܐ ܘܬܫܪ̈ܝܬܐ

ܘܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܫܳܡܥ ܩܳܠܗ݁

ܒܓܘܼܗܓܳܗܐ ܕܫܰܦܪܐ ܫܘܳܬ ܨܳܝܬܝܢ ܗ̱ܘܝܢ

ܠܩܠ ܟܡܐ ܥܢ̈ܕܐ ܓܠܝܼ̈ܙܝ ܦܰܪܕܝܣܐ

ܘܗܫܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܠܝܬܝܗܘܢ....

ܘܒܰܩܛܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܰܒܫܘܼ̈ܫܝܳܬܐ ܥܪܢܐܝܬ

ܩܘܼܪܩܳܪܐ ܡܩܰܪܩܪܝܢ

ܕܟܒܪ ܕܝܢ ܡܝܠܠܝܢ ܘܰܒܓܶܢܐ ܩܳܪܝܢ

ܟܕ ܓܳܫܦ ܐܢܬ ܒܟܐܦ̈ܐ ܕܰܫܢܝ̈ܓܐ

ܡܕܡ ܗ̱ܝ ܕܦܳܓܝܢ ܒܗ ܒܰܠܝܼ̈ܥܝ ܫܶܢܓܐ

ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̱ܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܘܟܬܐ.

ܦܘܼܪܫܳܢܗ݁ ܟܰܣܝܐ ܗ̱ܘ ܒܡܘܼܢܳܥܗ݁

ܘܒܐܚܝܳܢܘܬܗ݁ ܢܘܼܟܪܳܝܘܬܗ݁

ܡܕܡ ܘܕܘܟܬܐ ܗ̱ܝ

ܗܝܼ.....

ܡܟܰܦܪܐ ܒܠܠܝܐ ܒܡܰܢܕܝܠܗ݁

ܠܕܡ̈ܥܐ ܕܫܳܚ̈ܠܳܢ ܡܢ ܥܰܝܢ̈ܝܗ݁

ܘܓܳܫܦܐ ܒܟܰܚܬܐ ܕܐܝܠܘܠ

ܟܕ ܫܳܒܩܐ ܚܰܘܣܳܢܗ݁ ܒܠܒܗ݁.

ܡܬܟܫܐ ܒܠܒܐ ܚܰܫܗ݁ ܒܰܕܡܘܬ ܬܒܳܪ̈ܬܐ ܕܰܙܓܘܼܓܝܼܬܐ

ܟܠ ܪܘܼܥܳܕܐ ܡܟܝܒ ܠܢܦܫܐ

ܘܓܶܫ̈ܬܶܝܗ݁ ܫܳܒ̈ܩܢ ܥܩܒ̈ܬܐ

ܡܕܡ ܘܕܘܟܬܐ ܗ̱ܝ

ܡܕܝܢܬܐ ܐܰܒܝܕܬܐ ܕܚܰܒܝܼܒܬܐ

ܕܘܟܬܐ ܕܒܗ݁ ܓܳܢܐ ܫܡܫܐ ܕܫܶܢܓܐ

ܗܝܼ ܠܘ ܕܘܟܬܐ ܗ̱ܝ ܐܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܗ̱ܝ....

ܟܬܝܒ ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܬܘܪܟܐܝܬ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܡܚܡܕ ܣܥܝܕ ܬܦܪܩ ܕܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܐܪܛܘܩܠܘ ܕܡܪܕܝܢ.

ܡܥܒܪ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


[1]  ܗܢܐ ܟܬܝܒ ܬܘܪܟܐܝܬ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܡܚܡܕ ܣܰܥܝܕ ܬܦܪܩ. ܢܘܗܳܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܥܪܬܐ. ܘܐܢܐ ܐܥܒܪܬܗܿ ܡܼܢ ܫܪܫܐ ܬܘܪܟܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com