Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܠܘܡܕܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܘܪܡܺܝܰܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܪܰܢ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܠܘܡܕܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܘܪܡܺܝܰܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܪܰܢ

ܡܶܬܠܰܡ̈ܕܳܢܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܡܠܦܢ̈ܐ ܢܨܝܼܚ̈ܐ ܘܙܡܝ̈ܢܐ ܘܡܛܝ̈ܒܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܕܝܢܬ ܐܘܪܡܝܐ.

ܫܠܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܟܘܢ ܘܠܐܘܪܡܝܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܕܐ ܡܼܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܡܒܘܥܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܕܪܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܛܢܢܐ ܕܐܘܪܡܝܐ ܘܡܦܪܝܢܘܬܗܿ ܡܩܰܠܣܬܐ܆ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗ̱ܘܐ ܒܩܰܘܡܐ ܘܫܰܘܝܘܬܐ ܕܝܰܘܡܢܐ.

ܩܕܡ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩ ܐ̱ܢܐ ܠܡܪܝܐ ܕܐܙܝܥ ܒܢ ܚܝܠܐ ܥܒܘܕܐ ܠܡܬܟܢܫܘ ܒܰܨܡܝܕܘܬܐ ܐܘܡܬܳܢܳܝܬܐ ܕܚܳܝܓܐ ܠܢ ܒܪ̈ܓܫܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐܦ̈ܝ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܢܫܬܘܕܥ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܗ. ܘܬܢܢ ܬܘܕܝܬܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܡܩܪܒ ܐ̱ܢܐ ܠܙܡܝܢܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ. ܘܬܘܕܝ ܘܩܘܠܣܐ ܠܡܬܠܡܕܢܘܬܟܘܢ ܘܫܦܝܪܘܬ ܛܘܝܒܟܘܢ.

ܟܠ ܠܫܢܐ ܛܳܥܢ ܐܪ̈ܙܐ ܘܚܟܡ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܐܠܐ ܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܼܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܩܰܕܝ̈ܡܳܝܐ ܘܪ̈ܝܼܫܳܝܐ ܕܡܕܝܢܳܝܘܼܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܘܬܘܩܢܗܿ. ܘܛܳܥܢ ܐܝܩܪܐ ܡܢܰܬܥܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܫܝܬܳܢܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܢܨܝܒܝܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܒܰܠܝܥܘܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܢܘܛܪܐ ܘܚܘܼܣܳܢܐ ܘܡܰܚܝܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܗܢܐ ܘܳܠܝܬܐ ܗ̣ܝ ܕܟܠ ܣܘܪܝܝܐ ܦܰܛܢܐ ܘܦܪܘܫܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܝܠܢ ܐܠܐ ܕܟܠ ܣܦܝܪܐ ܘܢܗܝܪܐ ܘܝܕܘܥܬܢܐ ܘܣܳܦܪܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܪܓܝܫ ܒܗܠܝܢ ܕܐܠܨܝܘܬܗ ܥܠܡܢܐܝܬ ܘܡܫܝܚܐܝܬ ܘܡܪܕܘܬܢܐܝܬ.

ܐܝܢ: ܐܦܢ ܥܡܝܠ ܗ̱ܘ ܘܥܣܩ ܦܘܠܚܢܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܐܠܐ ܘܠܝܬܗ ܒܕܡܘܬ ܙܩܝܼܦܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܢܝܪܗܿ ܠܐ ܡܬܦܠܥܢܐ ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܥܠ ܟܬܦܐ ܕܟܠ ܓܘܫܡܐ ܥܕܬܢܝܐ ܘܐܘܡܬܢܝܐ ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܡܪܐ ܬܐܪܬܐ ܚܰܝܬܐ ܕܨܳܒܐ ܘܡܬܒܣܡ ܒܬܘܼܪ̈ܣܳܝܐ ܕܫܶܪ̈ܫܐ ܠܫܢ̈ܝܐ ܡܛܠ ܦܩܚ̈ܐ ܡܣܬܟ̈ܝܢܐ.

ܣܒܪ ܐ̱ܢܐ ܠܝܬ ܣܢܝ̣ܩܘ̣ ܕܢܚܘܐ ܐܠܨܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܥܝ̣ܢ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘ̣ܒܠܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܕܠܐ ܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܣܦܝ̣ܪ̈ܐ ܡܥܒܕܢܘ̣ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܗ ܪܒܬܐ... ܘܟܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܼܢ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܕܒ̈ܠܨܢ ܘܐܬܝ̈ܢ ܡܼܢ ܛܘܘܪ̈ܐ ܟܢܘܫ̈ܝܝܐ ܘܫܘܘ̈ܫܛܐ ܬܪ̈ܥܝܬܢܝܐ ܘܫܘܚ̈ܠܦܐ ܝܘܡܝ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ.. ܘܗܝܼ ܘܠܝܬܐ ܕܳܚܩܐ ܠܡܪܢܐ ܒܰܣܢܝ̣ܩ̈ܘܳܬܐ ܘܡܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܘܳܬܐ ܕܙܕ̈ܩܢ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘ̣ܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܪܢܐܝܬ ܘܡܪܕܘܬܢܐܝܬ ܘܝܪܬܘܬܢܐܝܬ ܘܦܘܠܝܛܝܩܐܝܬ.

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܟܘܝܳܢܐ ܐܘ ܠܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡܓܰܪܓܳܢܐ ܘܰܡܥܰܫܢܢܐ. ܘܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܳܘܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܢܳܦ̈ܚܳܢ ܪܘܚܐ ܘܝܳܗܒ̈ܢ ܚܝܠܐ ܠܢܝܫܐ ܗܢܐ. ܟܕ ܢܳܨܦ̈ܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܥܰܘ̈ܟܳܢܐ ܘܪ̈ܕܦܢ ܟܠܝ̈ܢܐ ܡܫܰܘܚܪ̈ܢܐ ܕܩܳܝܡܝܢ ܒܐܦ̈ܝ ܡܬܓܰܘܝܳܢܘܬܐ ܕܢܝܼܫܐ ܘܡܣܬܒܟܢܘܬܐ ܕܐܘܪܚܐ.

ܘܕܠܐ ܦܘܫܟ ܫܘܡܠܝܐ ܕܢܝܫܐ ܘܐܡܝܢܘܬܗ ܡܘܠܕ ܬܘܩܳܢܐ ܘܕܘܒܳܪܐ ܘܙܰܘܥܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܦܪܝܢܘܬܐ ܚܕܬܐ ܒܨܦܬܐ ܘܛܢܢܐ ܠܫܢܝܐ.

ܐܝܢ܆ ܪ̈ܥܝܢܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܘܒܘܕܪܐ ܘܦܶܗܝܐ ܡܢܰܘܠ ܘܰܡܢܘܶܓ܆ ܐܠܐ ܡܟ̈ܢܘܳܬܐ ܕܙܒܢܐ ܡܥܰܕܪ̈ܢ ܘܣܳܡ̈ܟܳܢ. ܥܠܗܕܐ ܐܢܗܘ ܕܢܶܫܬܰܪܐ ܒܬܰܪ̈ܡܝܳܬܐ ܡܛܟܣ̈ܬܐ ܕܝܳܨ̈ܦܳܢ ܕܒܘܼܕܳܩܐ ܘܚܘܼܕܳܬܐ ܪܥܝܢܝܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܘܢܘܼܛܪܐ ܘܚܘܼܣܳܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܠܫܢܝܐ ܡܣܬܟܝܢܐ܆ ܗܝܕܝܟ ܡܨܝܐ ܕܬܠܒܫ ܐܘܡܬܢ ܬܩܢܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܡܨܝܐ ܕܬܩܪܐ ܫܠܡܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܐܬܝܢ ܢܨܝܚܐܝܬ ܘܚܠܝܼܨܐܝܬ.

ܘܬܢܢ ܡܘܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܠܡ ܣܘܼܟ̈ܝܐ ܪ̈ܒܐ ܘܙܢܢ̈ܝܐ ܨܳܠܝܢ ܐܕܢܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܗܢܐ ܠܫܢܝܐ. ܕܣܢܝܩܘܬܗ ܢܳܩܫܐ ܒܬܪ̈ܥܐ ܕܐܕܢ̈ܐ ܘܠܒ̈ܘܳܬܐ ܕܦܪ̈ܘܫܐ. ܡܕܝܢ ܡܪܝܐ ܢܣܡܘܟ ܘܢܣܝܥ ܥܡܘܠܬ̈ܢܐ ܕܡܬܚܦܛܝܢ ܒܢܝܫܐ ܗܢܐ. ܘܢܐܚܘܕ ܒܐܝܕܐ ܘܢܢܗܪ ܬܪܥܝܬܐ ܕܟܠܢ ܘܥܡ ܕܝܠܢ ܢܥܫܢ ܐܦ ܕܪܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܣܝܥ̈ܢܐ ܘܣܡ̈ܘܟܐ ܠܫܘܪܝܐ ܐܡܝܢܐ ܘܫܘܠܡܐ ܛܒܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܓܰܘܢܳܝܐ ܕܠܫܢܢ.

ܓܘܫܡܐ ܐܘ ܟܘܝܢܐ ܠܫܢܝܐ ܡܣܬܟܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܬܩܝܡ ܡܼܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܪ̈ܕܝܐ ܕܣܦܝܪܝܢ ܒܚܘܟ̈ܡܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܼܢ ܟܠܗܝܢ ܦܢܝ̈ܬܢ. ܘܢܬܚܦܛ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܐܣܝܪ ܒܫܘܘܫܛܐ ܘܩܘܝܡܐ ܘܚܘܝܠܐ ܠܫܢܝܐ. ܘܣܛܪ ܡܼܢ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܥܗܢܐ ܘܣܦܩܐ ܠܡܚܙܐ ܫܒܝ̈ܠܐ ܘܡܨ̈ܥܝܐ ܚܕ̈ܬܐ ܠܓܘܼܒܳܝܐ ܘܬܘܩܳܢܐ ܕܚܰܫܚ̈ܬܐ ܐܒܗ̈ܝܬܐ ܘܛܟܢ̈ܐ ܡܬܒ̈ܥܝܢܐ ܡܛܠ ܬܘܼܪܣܳܝܐ ܘܥܘܼܫܳܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܶܦܪܝܐ ܘܩܪܝܒܘܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܥܙ̈ܐ ܣܘܕ̈ܝܐ. ܟܐܡܬ ܣܘܪܺܝܬ ܡܰܕܢܚܳܝܐ ܘܣܘܪܰܝܬ ܡܥܪܒܝܐ.

ܐܘܡܬܢ ܥܘܬܪܐ ܘܫܘܡܢܐ ܝܪܬܘܬܢܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܩܰܢܝܐ ܒܝܘܒܠܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܘܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܫܒܝܚ̈ܬܗܝܢ ܕܕܝܠ̈ܝܬܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܬܫܡܫܬܐ ܥܡܝܼܠܬܐ ܕܩܰܪܒܰܬ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܗܘܒܒܐ ܪܥܝܢܝܐ ܡܕܢܚܐܝܬ ܘܡܥܪܒܐܝܬ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܘܒܝܕ ܡܦܪܝܢܘܬܐܿ ܕܠܫܢܗܿ ܐܬܡܨܝܬ ܕܬܰܢܗܰܪ ܝܘܠܦܢܐܝܬ ܒܚܰܘ̈ܩܐ ܘܫܒܝܼ̈ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܚ̈ܝܐ ܟܕ ܫܳܒܩܐ ܚܟܡܬܐ ܘܥܘܬܪܐ ܠܐ̱ܢܫܘܬܐ. ܐܠܐ ܝܘܡܢܐ ܕܰܥܝܟ ܫܪܓܗܿ. ܘܫܰܬܝܩ ܩܢܝܗܿ ܘܰܟܚܝܼܕ. ܘܡܪܫܠܐ ܪܘܚܗܿ ܡܠܝܼܛܬܐ. ܘܒܳܟܝܐ ܘܳܐܠܝܐ. ܘܕܡܥܬܗܿ ܚܢܝܓܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐ ܠܐ ܡܬܟܦܪܐ ܐܢ ܠܐ ܩܳܝܡܐ ܘܢܳܨܚܐ ܬܪܡܝܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ ܕܫܠܒܐ ܕܢܝܢܘܐ... ܘܗܕܐ ܡܣܬܟܝܐ ܕܬܗܘܐ ܫܬܐܣܬܐ ܛܒܬܐ ܠܣܒܪܐ ܚܕܬܐ ܘܢܫܡܐ ܡܢܝܼܚܢܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܕܓܠܘܬܐ ܘܕܦܢܝ̈ܬܐ ܕܝܠܢ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ..

ܪ̈ܥܝܢܐ ܩܦܝ̈ܣܐ:

1 ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܐܦܐ ܗ̱ܘ ܕܙܳܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܘܣܒܪܢ ܘܚܘܒܢ. ܘܒܗ ܗܘ ܬܰܠܝܐ ܗܝܝܘܬܢ. ܘܗܘܝܘ ܐܣܛܘܟܣܐ ܪܝܫܝܐ ܕܐܘܡܬܢܝܘܬܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܘܝܪܬܘܬܢ...

2 ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܣܘܬܪܐ ܘܣܰܘ̈ܓܐ ܠܘܩܒܠ ܡܣܬܩ̈ܒܠܢܝܳܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܣܢܝܩ ܗ̱ܘ ܠܫܘܬܐܣܐ ܘܟܘܼܝܳܢܐ ܕܓܘܫܡܐ ܠܫܢܳܝܐ ܥܳܒܘܕܐ ܘܐܡܝܢܐ ܘܫܓܝܼܡܐ ܒܬܚܪܙܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܦܣܝܼ̈ܩܐ ܘܡܨ̈ܥܝܐ ܘܫܒ̈ܝܠܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܚܘܦ̈ܛܐ ܡܣܬܰܟ̈ܝܢܐ.

3 ܫܘܬܐܣܐ ܗܢܐ ܙܕܩ ܕܢܩܢܐ ܕܝܠܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܓܰܪܓܳܢܝܼܬܐ ܕܝܗܒܐ ܐܝܩܪܐ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܥܐܠ ܒܓܝܓܠܐ ܕܢܨܝ̈ܚܐ ܘܚܠܝ̈ܨܐ ܘܙܪ̈ܝܙܐ ܕܝܨܦܝܢ ܕܢܘܛܪܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

4 ܬܘܼܩܳܢܐ ܘܟܘܼܝܳܢܐ ܕܓܰܘܦܐ ܢܰܘܠܳܝܐ ܡܛܠ ܡܢܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܚܡܳܢܘܬܐ ܕܚܘܟ̈ܡܐ ܘܛܟ̈ܢܐ ܠܫܢܝ̈ܐ ܐܒܗ̈ܝܐ. ܓܰܘܦܐ (net) ܗܢܐ ܡܬܚܦܛ ܒܡܰܘܠܕܳܢܘܼܬܐ ܘܰܫܟܘܼܚܝܐ ܕܚܫ̈ܚܬܐ ܘܒܢ̈ܬܩ̈ܠܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܘܒܘܕܪܗܝܢ ܘܦܪܣܗܝܢ ܡܛܠ ܚܘܫܳܚܐ. ܘܥܳܒܕ ܫܘܪܒܐ ܘܡܥܝܪ ܪܓܘܫܬܢܘܬܐ ܕܡܫܚܠܦܐ ܒܳܠܐ ܥܬܝܩܐ ܒܚܕ ܚܕܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܢܬܪܘܨ ܪ̈ܥܝܢܐ ܠܘܬ ܡܰܘܪܒܳܢܘܬ ܚܘܫ̈ܒܐ ܡܰܚܒ̈ܢܐ ܘܡܰܕܥܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܥܝܪܘܬܐ ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܕܐܘܡܬܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܐܘܝܘܬܐ ܘܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܕܥܡ ܪ̈ܝܫܢܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܦܘܠܝܛ̈ܝܩܳܝܐ ܘܦܪܣ ܚܙ̈ܘܐ (ܬܠܦܙ̈ܝܘܢܐ) ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܢ.

5 ܠܫܢܐ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܗ̱ܘ. ܟܡܐ ܕܓܳܐܚ܆ ܡܬܡܪܩ ܘܢܳܨܚ ܘܫܳܦܪ... ܝܗܘܒܘܬ ܪܘܚܐ ܘܡܰܚܡܢܘܬ ܘܡܢܰܚܡܢܘܬ ܣܘܟ̈ܠܐ ܐܒܝ̈ܕܐ ܕܚܘܫ̈ܳܚܐ ܘܛܟܢ̈ܐ ܐܒܗ̈ܝܐ ܡܰܩܢܝܐ ܚܝܠܐ ܬܪܥܝܬܢܝܐ ܚܕܬܐ ܠܣܘ̈ܟܠܝܬܐ ܕܟܢܘܫ̈ܝܝܬܐ. ܟܕ ܬܪܥܝܬܗ ܣܦܝܪܬܐ ܥܳܫܢܐ܆ ܠܫܢܐ ܪܳܘܚ ܘܡܬܡܠܛ. ܠܫܢܐ ܝܰܠܕܐ ܗ̱ܘ ܕܬܰܪܥܝܬܐ. ܘܡܫܬܘܬܦܢܘܬܐ ܒܚܘ̈ܫܳܚܐ ܘܛܟܢܳܝ̈ܬܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܠܫܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܥܰܫܢܐ ܘܡܫܘܫܛܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܣܦܝܪܬܐ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܕܐܘܡܬܐ.

6 ܚܰܫܚ̈ܬܐ ܥܘܕܝ̈ܝܬܐ ܕܫܟܝܼ̈ܚܢ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܥ̈ܙܐ ܢܫܬܚ̈ܠܦܢ ܒܚܰܫܚ̈ܬܐ ܕܡܬܩ̈ܛܦܢ ܘܡܬܠ̈ܩܛܢ ܡܼܢ ܬܪ̈ܝܨܬܐ ܕܡܒܘ̈ܥܐ ܫܪ̈ܫܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܦܪܝܐ.

7 ܘܗܘ ܠܫܢܐ ܣܦܪܝܐ ܙܕܩ ܕܢܬܚܦܛ ܒܡܰܚܝܳܢܘܬ ܚܰܫܚ̈ܬܐ ܐܒܗܝ̈ܬܐ ܘܛܟܢ̈ܐ ܕܪ̈ܢܝܐ ܡܛܠ ܒܪܝܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܣܦܝܪܬܐ ܒܓܘ̈ܫܡܐ ܐܘܡܬܢ̈ܝܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ.

8 ܩܛܘܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܛܠ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܬܡܰܪܝܢܘܬܐ. ܘܦܘܪܥܢ ܚܘܒ̈ܠܐ. ܘܡܛܠ ܡܥܝܪܳܢܘܬܐ ܘܰܡܠܰܒܛܳܢܘܬܐ ܘܐܰܚܝܼܕܘܬܐ ܒܚܘܫ̈ܒܐ ܡܰܚܒ̈ܢܐ ܕܡܝܰܩܪܝܢ ܘܡܢܰܨܚܝܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܒܚܝܼܪ̈ܐ ܘܐܒ̈ܗܬܐ ܡܫܡ̈ܗܐ ܗܿܢܘܢ ܕܰܦܠܚܘ ܘܰܥܡܰܠܘ ܘܐܰܟܫܰܪܘ ܒܟܰܪܡܐ ܕܠܫܢܐ. ܘܣܘ̈ܟܠܐ ܕܝܘܡܐ ܗܢܐ ܢܬܦܰܪܣܘܢ ܘܢܬܒܰܕܪܘܢ ܒܝܢܬ ܟܢܫܐ ܘܥܠܝܡܘܬܐ ܒܝܕ ܡܨܥ̈ܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܝܕܝ̈ܥܐ.....

ܬܪܥܝܬܐ ܟܳܫܪܐ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܡܫܰܒ̈ܠܢܐ ܘܰܡܗ̈ܕܝܢܐ... ܒܢܝܼܫܐ ܗܢܐ ܪܡܐ ܐ̱ܢܐ ܗܪܟܐ ܩܕܡ ܦܪܘܫܘܬܟܘܢ ܠܘܩܛܐ ܪܥܝܢܝܐ ܡܢ ܡܢܚ ܢܦܫܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘ ܚܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܕܐܘܪܡܝ. ܗܢܐ ܕܩܕܡ 115 ܫܢ̈ܝܢ ܗܟܢܐ ܓܳܠܐ ܗ̱ܘܐ ܣܬܝܼܪ̈ܬܐ ܕܬܢܚܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܬܢܢ ܒܐܘܪܡܝܐ:

« .....ܠܢ ܕܝܢ ܠܐ ܣܝܡܐ ܠܢ ܬܢܢ ܠܡܪܫܡ ܦܣܘ̈ܩܐ ܘܒܥ̈ܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ ܕܢܡܘ̈ܣܐ ܡܕܝܢ̈ܝܐ ܒܕ ܗܠܝܢ ܡܫܰܚܠܦܝܼܢ ܒܐܬܪܐ ܘܐܬܪܐ. ܘܟܠ ܐܘܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܢܡܘܣ̈ܐ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬܗܰܕܝܐ ܘܡܬܕܰܒܪܐ. ܐܘܡܬܢ ܕܝܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܘܒܕܰܬ ܣܰܝܦܗܿ ܘܬܓܳܗܿ ܗܿܐ ܡܼܢ ܕܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܰܙܥܰܪ ܡܢܝܢܗܿ ܛܒ ܛܒ ܘܫܪܟܬ ܠܕܪܓܐ ܕܫܰܦܠܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܬܒܕܪܬ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܐܫܬܥܒܕܬ ܠܫܰܠܝ̈ܛܳܢܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܝܢ ܠܓܢܣܗܿ: ܐܠܨܐܝܬ ܡܬܕܒܪܐ ܒܢܡ̈ܘܣܐ ܡܕܝܢ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܫܟܝܼܚܐ ܒܗ.....»

ܐܝܢ܆ ܐܦܢ ܐܘܡܬܢ ܡܬܗܰܕܝܐ ܘܡܬܕܰܒܪܐ ܒܢܡܘ̈ܣܐ ܡܕܝ̈ܢܳܝܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܐܘܚܕ̈ܢܐ ܕܒܗܘܢ ܡܫܬܟܚܐ܆ ܐܠܐ ܠܫܢܗܿ ܣܘܪܝܝܐ ܙܕܩ ܕܢܬܪܡܪܡ ܘܢܬܚܰܒܒ ܘܢܬܝܰܩܪ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ ܘܫܪܫܢܝܐ ܡܪܐ ܚܘܒ̈ܠܐ ܛܪ̈ܩܐ ܒܫܘܘܫܛܐ ܪܥܝܢܝܐ ܘܬܘܩܢܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ. ܕܡܗܡܝܢܘܬܗ ܘܬܒܝܪܘܬܗ ܡܘܠܕܐ ܦܫܘܼܚܝܐ ܗܝܝܘܬܢܳܝܐ ܘܰܛܠܘܩܝܐ ܝܳܪܬܘܬܳܢܝܐ ܘܫܰܦܠܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܡܚܰܣܕܳܢܝܐ ܘܡܰܚܣܪܳܢܝܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܰܕܟܝܼܪܐ ܠܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘ.

ܠܐ ܟܣܝܐ ܗ̱ܝ ܕܠܡ ܡܬܐܒܠܝܢܢ ܥܠ ܚܘܣܪܢܐ ܘܐܒܕܢܐ. ܘܚܐܫܝܢܢ ܡܼܢ ܨܰܥܪܐ ܘܚܫܐ ܘܛܠܘܡܝܐ ܡܰܙܥܪܢܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܗܕܐ܆ ܛܢܢܐ ܓܰܠܝܐ ܡܬܚܙܐ ܒܐܘܪܡܝܐ ܘܢܘܗܕܪܐ ܘܐܪܒܝܠ ܘܫܪܟܐ ܕܦܢܝ̈ܬܢ. ܛܢܢܐ ܗܢܐ ܛܥܝܼܢ ܣܒܪܐ ܚܕܬܐ ܕܒܰܛܢܐ ܘܝܰܠܕܐ ܡܛܠ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܛܥܐ ܕܠܡ ܬܫܡܫܬܐ ܘܚܕܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܠܐ ܚܳܣܪ̈ܢ ܘܠܐ ܒܳܨܪ̈ܢ. ܐܦܠܐ ܦܳܛܪܐ ܛܘܒܬܢܘܼܬܗܝܢ ܘܰܫܒܝܼܚܘܬܗܝܢ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com