ܕܝܪܐ ܕܟܘܼܪܟܡܐ: ܫܘܼܒܚܳܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܕܝܪܐ ܕܟܘܼܪܟܡܐ: ܫܘܼܒܚܳܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܕܝܪܐ ܕܟܘܼܪܟܡܐ: ܫܘܼܒܚܳܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ

ܕܝܪܐ ܕܟܘܼܪܟܡܐ: ܫܘܼܒܚܳܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ [1]

 

ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡܕܝ̣ܢܰܬ ܡܪܕܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܫܝ̣ܚܐ (4000-3500) ܫܢ̈ܝܐ ܘܠܟܐ ܥܰܡܝ̣ܪܐ ܗ̱ܝ ܒܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ ܘܐܒܗ̈ܬܗܘܢ܆ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܗ̱ܝ ܠܫܘ̣ܪܪܐ. ܕܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܡ̇ܢ ܕܟܬܘ̈ܒܐ ܕܳܪ̈ܳܢܝܐ ܘܝ̣ܗܝܼ̈ܒܳܬܐ (veriler) ܝܘ̣ܠܦ̈ܢܳܝܬܐ܆ ܩܪܝ̣ܚܐܝܬ ܘܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ ܡܫ̇ܪܪܝܢ ܠܗܕܐ. ܒܕ ܚܰܘܪܐ ܩܰܛܝܢܐ ܕܰܟܕܝ̣ܢ ܒܰܗܦܳܟܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬܐ܆ ܘܰܒܨܳܬܐ ܠܰܤܛܪܳܝܬܐ ܒܛܰܘܪ̈ܐ ܕܝܘ̣ܒܠܗ̇ ܥܬܝܩܐ܆ ܥܬܝ̣ܕ ܕܢܰܦܓܰܥ ܠܢ ܒܨܰܡܘ̣ܚܘ̣ܬܐ ܕܫܪܝܪܘܬܐ ܗܕܐ ܕܢܳܬܥ ܡܢܗ̇ ܙܘ̣ܝܳܦܳܐ.

ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗܿܝ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܓܰܪܒܝܳܝܬܐ. ܕܐܝܟ ܝܘܩܢ̈ܕܐ ܣܕܝ̣ܪܝ̣ܢ ܒܗ̇ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܰܡܣܰܟ̈ܡܳܢ ܒܩܰܛܝܼ̈ܢܳܬܐ ܙܠܝܼ̈ܦܳܬܐ܆ ܘܰܣܩܝܼ̈ܠܳܬܐ ܗܕܝ̣ܪ̈ܬܐ ܕܡܰܪܕܘ̣ܬܐ ܣܘ̣ܪܝܝܬܐ. ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܟ ܗܰܝܟܰܠ ܡܕܝ̣ܢܳܝܘ̣ܬܐ ܒܚܘ̣ܬܪܐ ܡܒܰܕܩܐ ܥܪܦܠܐ ܐ̱ܪܙܢܳܝܬܐ ܕܡܪܕܘ̣ܬܐ ܥܬܝܩܬܐ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܫܒܝܼ̈ܚܐ ܘܓܐܝ̈ܐ ܕܠܳܘܶܐ ܠܝܘ̣ܒܳܠܐ ܥܕܬܳܢܳܝܐ ܟܝܬ ܘܡܰܪܕܘܬܳܢܳܝܐ ܕܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ: ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܶܢܝܳܢ ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ. ܗ̇ܘ ܕܪܳܡܙ ܥܠ ܐܝ̣ܬܘ̣ܬܗܘ̇ܢ ܫܶܪܫܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܪܚܘ̇ܩ ܐܪܒܥܐ ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ ܒܡܰܕܢܰܚ ܡܪܕܝܢ.

ܠܡܕܥ ܕܝܢ ܕܘ̣ܟܬܐ ܝܩܝ̣ܪܬܐ ܘܝ̣ܨܝ̣ܦܘ̣ܬܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ܆ ܠܰܡܦܰܠܝܘ̣ ܠܛܪ̈ܦܐ ܟܡܝܼ̈ܕܬܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܘܠܡܦ̣ܣܰܥ ܐܘ̣ܠܘܼ̈ܢܰܘܗܝ ܐܰܒܩܳܢ̈ܳܝܐ ܙܕܩ ܠܢ. ܒܪܡ܆ ܫܘ̣ܦܪܐ ܗܕܝ̣ܪܐ ܕܙܳܠܚ ܟܝܬ ܘܢܳܛܦ ܡ̣ܢ ܫܒܝ̣ܚܘ̣ܬܗ̇܆ ܣܳܦܩ ܠܡܰܛܳܒܘ̣ ܒܪܢܫܐ ܥܠ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܪܘ̣ܡܪܡ ܣܘ̣ܪܝܳܝܘ̣ܬܐ ܘܡܰܪܕܘ̣ܬܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܚܡܝ̣ܠܐ ܒܰܝܢܬ ܣܝ̣ܩܠܘ̣ܬܐ ܘܓܐܝܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܝܗ̇ ܕܡܝ̣ܪ̈ܐ.

ܘܥܡ ܗܕܐ: ܡܰܒ̈ܥܐ ܡܰܟܬܒܙ̈ܒܢܝܐ ܚܳܓܪܝ̣ܢ ܟܝܬ ܘܚܳܝܒܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܰܩܪܚܘܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕܫܘܬܐܣ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܡܫܰܪܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܐܝܬ: ܡܫ̇ܘܕ̈ܥܢ ܕܠܡ ܒܢܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܬܰܛܠܝ̣ܠܗ ܫܛܝ̣ܚ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܓܐܘܡܰܛܪ̈ܳܝܐ ܘܰܩܪܝ̣ܫ ܒܟܐܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ -ܕܡܘܬ ܡܪ̈ܰܒܥܳܬܐ- ܐܳܬܐ ܡ̣ܢ ܕܪ̈ܐ ܕܩܕܡ ܡܫܝ̣ܚܐ.

ܘܫܰܪܝ̣ܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܒ̇ܕܩܐ ܕܠܡ ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܚܕܐ ܗ̱ܘܬ ܡ̣ܢ ܚܣ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܫܘ̣ܘܕܳܥܐ ܗ̱ܘ ܩܪܝ̣ܚܐ ܕܒܝܬ ܣܓܕܬܐ ܗ̱ܘܬ ܕܒܝܬܢܰܗܪ̈ܝ̣ܢܳܝܐ ܩܕ̈ܡܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ. ܗ̇ܝ ܕܒܬܪܟܢ ܐܬܬܰܚܕܰܬ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܗܘ݂ܬ ܣܳܚܰܪܬܐ ܕܢܰܘܚܐ ܘܦܘ̣ܪܦܳܥܐ ܡܬܚܐ ܡܕܡ ܠܪ̈ܒܝ ܚܰܝ̈ܠܘܬܗܘܢ ܥܕ ܐܬܢܰܣܒܰܬ ܡܢܕܪܝܫ ܠܩܕ̈ܝ̣ܫܐ ܛܢܢ̈ܐ ܕܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ ܘܐܫܬܚܠܦܰܬ ܠܕܝܪܐ. ܘܫܘ̣ܦܪܗ̇ ܟܝܳܢܳܝܐ ܘܣܝܳܡܗ̇ ܚܣܝ̣ܢܐ ܡܥܰܫ̈ܢܢܐ ܘܣܳܡܘ̈ܟܐ ܡ̣ܬܚܙܝܢ ܕܣܶܒܪܐ ܗܢܐ.

ܘܒܣܘ̣ܟܠܐ ܓܝܪ ܕܝܘܡܢ: ܟܐܡܬ ܐܝܟ ܕܝܪܐ ܩܳܦܝܳܐ 1500 ܫܢ̈ܝܢ ܒܝܬ ܫܘܪ̈ܝܗ̇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܰܐܡܘ̈ܡܰܝ ܥܩ̈ܬܐ ܘܢܣܝܘ̈ܢܐ ܙܢܳܢ̈ܳܝܐ ܐܬ̣ܢܣܶܟܘ. ܡܛܠ ܣܝ̣ܩܘ̇ܡ ܒܶܢܝܳܢ ܥܕܬܗ̇ ܪܝܫܳܝܬܐ ܣܳܠܩ ܠܙܒܢܐ ܕܡܠܟܐ ܐܰܢܰܣܛܰܣ (518-491) ܗ̇ܘ ܕܥܕ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܰܒܢܝ ܘܐܰܩܝ̣ܡ ܒܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܟܕ ܩܪܝ̣ܚܐ ܗ̱ܝ ܕܠܡ ܩܘܼܒܬܗ̇ ܒܰܢܝܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܬܐܘܕܘܪܝ ܘܬܐܘܕܘܣܝ ܒܢ̈ܝ ܫܘ̣ܦܢܝ̣ ܐܪ̈ܕܝܟܠܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܠܘ ܦܰܘܕܐ ܗ̱ܘ ܠܡܪܢܐ ܕܒܫܢܬ 493 ܗܘ݂ܳܬ ܕܝܪܐ. ܘܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐܝܬ ܒܰܢܝܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܚܐܚ ܘܤܛܪ܆ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 1903 ܡܨܒ̈ܬܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܐܣܝ̈ܗ̇ ܒܨܘܼܪ̈ܬܐ ܘܪ̈ܘܫܡܐ ܐܘܢܓ̈ܠܝܐ܆ ܕܐܒܕ̈ܝ ܫܝܥܐܝܬ ܒܰܡܠܛܐ ܕܥܒܕ -ܘܝ ܕܝܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܗ̱ܘܐ- ܡܢܚܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܒܕܡܫܝ̣ܚܐ ܬܪܝܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܝܘܡܢ ܤܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܠܐ ܦܫ݂̈ܝ ܥܩܒ̈ܬܐ ܡܢܗܝܢ.

ܒܡܰܒ̈ܥܐ ܡܟܬܒܙ̈ܒܢܝܐ ܫܡܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܗ̇ ܡܬܚܙܐ. ܒܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܐ ܕܡܐܬܐ ܪܒܝ̣ܥܳܝܬܐ ܐܬܩܰܪܝܰܬ ܒܫܡ ܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܕܡܬܚܫܒ ܚܕ ܡ̣ܢ ܡܫܬܐܣܢ̈ܝܗ̇. ܘܟܢ ܒܫܡ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܪܒܗ. ܘܐܫܬܰܡܗܰܬ ܐܦ ܥܠ ܫܡ ܬܪܥܣܪ ܐܠܦ̈ܝܐ ܩܕ̈ܝܫܐ.

ܘܒܥܒܘ̣ܪܝܗ̇ ܕܒܐܘܼ̈ܠܘ̣ܢܐ ܕܚܝܼ̈ܠܐ ܕܛܰܘܪܐ ܡܟܬܒܙܒܢܳܝܐ ܘܦܣܳܥܗ̇ ܕܥܠ ܡܪܝ̣ܪ̈ܬܗܘܢ܆ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܶܒܠܰܬ ܟܝܬ ܘܚܶܣܪܰܬ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܬܚܰܪܒܰܬ ܘܶܐܣܬܰܚܦܰܬ ܗ̱ܘܬ ܒܰܡܚܘ̣ܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܶܠܥܰܬ ܫܢܰܬ 608 ܡ̣ܢ ܟܒܘ̣ܫܝܐ ܕܦܳܪ̈ܣܝܐ. ܐܠܐ ܒܝܨܝ̣ܦܘܬܐ ܘܚܦܝ̣ܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܛܢܢܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܚܣܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܰܟܦܰܪܬܘܬܐ܆ ܒܫܢܬ 793 ܡܢܕܪܝܫ ܐܬܚܰܕܬܰܬ ܘܐܬܒܰܕܩܰܬ. ܘܟܕ ܒܗܢܐ ܫܘ̣ܟܠܠܐ ܥܶܛܦܰܬ ܙܝܘܗ̇ ܩܕܡܝܐ܆ ܡܟܐ ܐܬܝܰܕܥܰܬ ܐܦ ܒܫܡ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ.

ܘܣܶܒܪܐ ܗ̱ܘ ܥܫܝ̣ܢܐ ܕܠܡ ܡܛܠ ܕܐܬܪܰܟܰܒ ܒܰܡܠܳܛܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܝܗ̇ ܚܶܠܛܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܝܳܥܝ̣ܬܐ ܕܟܘܪܟܡܐ܆ ܐܬܩܰܪܝܰܬ ܒܫܡ ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܟܐܡܬ ܙܰܥܦܰܪܰܢ. ܘܡܢܚܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܒܪܨܘܡ ܩܕܡܝܐ ܘܫܪܒܐ ܕܪܝ̣ܫܐ ܕܒܝܢܬ ܥܡܐ ܐ݀ܡܪ: ܟܘܪܟܡܐ ܗܢܐ ܕܟܝ̣ܪܐ܆ ܙܒܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܬܓܪܐ ܚܕ ܕܥܳܒܪ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܬܡܢ ܙܒܰܢ ܒܘ̣ܕܳܩܗ̇. ܐܠܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܕܝܢ ܣܳܥܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܝܳܥܝ̈ܬܐ ܕܫܳܘ̈ܚܳܢ ܚܕܳܪ̈ܝ ܕܰܝܪܐ.

ܘܰܣܥܳܝܐ ܕܡܚܘܐ ܕܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܟܘܠܢܝܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܒܕܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܒܕܰܝܪܐ ܗܕܐ܆ ܦܰܚܝ̣ܚܐ ܡܬܚܙܐ ܘܠܐ ܡ̣ܣܬܡܟ ܡ̣ܢ ܡܒ̈ܥܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ. ܘܓܠܝܼ̈ܦܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܚܶܘܝܐ ܕܐܝܟ ܬܚܘܝ̣ܬ ܐܣܝܘܬܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢ܆ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܕܢܘ̈ܢܐ܆ ܪܡܙܐ ܕܡܫܝ̣ܚܳܝܘ̣ܬܐ܆ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢܝܐ ܘܡ̣ܬܡܰܕܥܳܢܝܐ.

ܐܠܐ ܠܐ ܟܦܝ̣ܪܐ ܗ̱ܝ ܕܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ܆ ܐܦ ܗܕܐ ܒܙܒܢ ܩܰܢܝܐ ܗ̱ܘܬ ܒܝܬ ܣܦܪܐ ܥܠܝܐ ܒܦܪ̈ܥܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܝܘܠܦܢܐ. ܕܐܝܟ ܬܐܘܠܘܓܝܐ ܘܡܠܝ̣ܠܘܬܐ ܘܟܝܳܢ̈ܳܝܳܬܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܒܣܘܟܠܐ ܗܢܐ ܡܐܬܐ ܬܫܝ̣ܥܝܬܐ ܘܥܣܝ̣ܪܝܬܐ ܕܪ̈ܐ ܕܗܒ̈ܢܝܐ ܚܫܝ̣ܒܝ̣ܢ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܒܗܢܐ ܡܬܚܐ ܛܒ ܐܬܛܒܒܘ ܗ̱ܘܘ ܡܬܕܪ̈ܓܢܝܗ̇܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܘܗܪܐ ܕܡܠܝ̣ܛܘܬܗܘܢ ܘܣܳܦܩܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܙܰܠܓܐ ܡܰܨܡܚ ܒܰܣܝ̈ܳܡܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ. ܡܢܝܢܐ 21 ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ، 9 ܡܦܪ̈ܝܢܐ، 120 ܚܣ̈ܝܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ ܘܟܬܘ̈ܒܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܕܢܒܓ̈ܝܗ̇ ܚܫܝ̣ܒܝܢ ܛܘܦܣܐ ܐܢܘܢ ܛܒܐ ܠܗܕܐ.

ܬܡܢ ܓܝܪ ܥܳܒ̈ܕܐ (faktör) ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܕܩܘܫܬܢܐܝܬ ܡܪܰܡܪܡܝ̣ܢ ܘܰܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܕܝܪܐ ܗܕܐ. ܒܕ ܐܝܟ ܒܝܬ ܦܛܪܝܰܪܟܘ̣ܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ (1293-1932) ܡܬܚܐ 639 ܫܢ̈ܝܢ܆ ܕܰܘܪܐ ܪܒܐ ܘܪܝ̣ܫܳܝܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܒܚܝ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܫܟܝܼ̈ܢܬܐ ܕܒܗ̇ ܛܡܝ̣ܪ̈ܢ ܘܟܐܦܐ ܕܟܘ̣ܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܳܝܐ ܕܡ̣ܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܥܡ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܠܗ̇ ܐܬܬܰܝܬܝܰܬ܆ ܠܳܐܬܳܗ̇ ܕܪܘܡܗ̇ ܡܙܰܝܚܝܢ ܘܠܪܒܘܬܐ ܕܫܘ̣ܒܚܗ̇ ܡܙܰܕܩܝ̣ܢ.

ܘܡܛܒܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܫܢܬ 1874 ܐܬܬܰܩܢܰܬ ܒܗ̇ ܒܝܕ ܡܢܚ ܢܦܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܦܛܪܘܣ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܣܓܝ ܡ̇ܘܬܪܳܢܝ̣ܬܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܚܬܳܡ ܟܬܒ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܥܪ̈ܒܝܐ ܘܬܘܪ̈ܟܝܐ.

ܐܝܟ ܕܝܪܐ ܒܬܫܡܫܬܗ̇ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܡܰܪܕܘ̣ܬܢܳܝܬܐ ܘܝܘܠܦܳܢܝܬܐ ܪܰܒܰܬ ܫܰܡܫܰܬ ܘܥܕܟܝܠ ܡܫܡܫܐ ܠܥܕܬܐ ܘܠܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ ܟܠ ܟܪ ܕܫܟܝ̣ܚܝܢ. ܘܒܝܰܘܡܰܢ ܗܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܩܠܝ̣ܪ̈ܝܩܝܐ (ܚܣ̈ܝܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ) ܕܡܫܰܡܫܝ̣ܢ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܘܒܓܠܘܬܐ܆ ܒܗ̇ ܒܕܰܝܪܐ ܗܕܐ ܝ̣ܢܶܩܘ ܚܰܠܒܐ ܪܘ̣ܚܢܳܝܐ ܘܡܰܪܕܘ̣ܬܢܝܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ.

ܘܬܢܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܫ݀ܘܐ ܟ݀ܦܝܢܢ ܨܘܪܐ ܩܕܡ ܫܟܝܼ̈ܢܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܒܗ̇ ܛܡܝ̣ܪ̈ܢ. ܘܦܪܝ̣ܫܐܝܬ ܩܕܡ ܩܒܪܐ ܕܗ̇ܘ ܡܰܚܟܘ̣ܡܬܐ ܚܰܪܝ̣ܦ ܩܢܝܐ ܣܦܝ̣ܪ ܒܪ̈ܘ̣ܚܳܢܝܬܐ ܘܡܠܝ̣ܛ ܒܐܘܡ̈ܬܳܢܳܝܬܐ ܡܢܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܰܒܰܢܝ ܝܠܘܦܗ̇، ܡܠܦܢܗ̇، ܡܕܒܪܢܗ̇ ܘܚܰܣܝܗ̇- ܗ̇ܘ ܕܢܩܰܠ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܥܕܬܐ ܘܠܫܢܐ ܘܡܳܬܐ ܠܪ̈ܳܕܝܰܝ ܒܥܩ̈ܒܬܗ ܒܢܦܳܚܬܐ ܚܡܝ̣ܡܬܐ ܕܣܝ̈ܳܡܘܗܝ. ܘܕܟܠܡܢ ܕܡ̣ܬܡܰܪܐ ܒܗܘܢ܆ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܡܬܚܰܦܛ ܘܡܰܩܠ ܪܗܛܐ ܠܕܥܬܝܕ ܛܒܐ ܘܢܰܗܝ̣ܪܐ ܕܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ.

ܦܬܝ̣ܚ ܬܪܥܗ̇ ܠܣܥܘܪ̈ܐ ܘܡܐܡܢܐ ܪܗܛܗ̇ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܐܙܡܢ ܘܒܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܕܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܡܪܕܝܢ.

ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܢܨܚܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܟܠ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܬܰܕܥܰܟ ܫܪܳܓܗ̇.. ܡܕܝܢ ܠܐܝܩܪܐ ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܫܳܘܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܢܝܢ ܘܰܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܡܪܢܐ ܡܠܝܐܝܬ ܒܩܘ̣ܝܳܡܐ ܪܘܼܚܳܢܝܐ ܘܡܰܪܕܘܬܢܝܐ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ: «ܐܡܐ ܕܫܒܝܼ̈ܚܬܐ ܚܘܬܪܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܫܘܦܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܡܪ̈ܥܝܬܐ».

ܒܕܓܘܢ: ܐܘ ܐܚܘܢ ܣܘܪܝܝܐ ܣܥܘ̇ܪ ܗܟܝܠ ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܬܪܟ ܒܪܝ̣ܟܐ. ܘܐܢ ܓܕܰܫ ܘܣܥܰܪܬ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܡܕܡ ܥܘ̣ܡܪܐ ܗܢܐ ܕܰܗܕܝ̣ܪ ܒܝܘ̣ܒܳܠܰܢ ܡܫܝܚܝܐ ܘܟܢܝ̣ܟ ܒܫܘ̣ܒܚܰܢ ܡܰܪܕܘ̣ܬܳܢܳܝܐ܆ ܒܡܰܪܟܰܢ ܪܝܫܐ ܦܰܠܓ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܥܠܡܐ ܡܕܝ̣ܢܳܝܐ ܚܬܝ̣ܪ ܒܗ܆ ܘܐܰܪܙ ܠܗ ܚܘܒܟ ܘܪܚܡܬܐ ܕܝܠܝ. ܘܫܘ̇ܩ ܩܕܝܫܘܬܐ ܘܠܘ̣ܥ ܫܘ̣ܦܪܐ ܘܣܘ̣ܩ ܡܘܙܓܐ.....

ܒܪܡ ܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܕܡܕܡ ܝܰܬܝ̣ܪܐ ܥܳܒܕ ܐܢ̱ܬ܆ ܤܛܪ ܡ̣ܢ ܘܳܠܝ̣ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ܆ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܕܩܰܪܒܘ ܠܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܒ݂ܩܘ ܠܢ ܓܙ̈ܐ ܗܠܝܢ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ. ܒܕ ܗܢܐ ܫܘܼܠܚܳܢܐ (misyon) ܗ̱ܘ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܒܰܠܝܥ ܒܪܚܡܰܬ ܥܕܬܗ ܘܪܳܦܬ ܠܒܗ ܒܗܠܝܢ ܕܐܘܡܬܢܝܘܬܗ...

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1] ܟܬܒܬ ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܒܬܶܫܥܝ̈ܢܳܝܳܬܐ ܒܡܕܝܕ ܟܕ ܐܝܬܝ ܗ̱ܘܝܬ ܗܕܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܡܕܰܒܪܳܢܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com