Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܐܰܫ̈ܠܐ ܗܶܕܣ̈ܢܳܝܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܗܢܕܘ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܐܰܫ̈ܠܐ ܗܶܕܣ̈ܢܳܝܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܗܢܕܘ

ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ܆ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܥܬܝܼܩ̈ܬܐ ܘܪ̈ܝܼܫܳܝܳܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܕܩܳܝܡܐ ܙܓܘܼܪܝܐ ܒܐܦ̈ܝ ܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܰܡܣܰܟܡܝܼܢ ܘܡܬܰܩܢܝܢ ܒܟܐܦ̈ܐ ܕܪܘܚܳܢܳܝܘܼܬܐ ܚܕܐ ܕܢܳܒܥܐ ܘܒܳܠܨܐ ܡܼܢ ܨܡܚ̈ܐ ܒܟܝܼܪ̈ܝܐ ܕܝܘܒܠܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܡܫܝܼܚܳܝܐ܆ ܗܿܘ ܕܣܪܝܼܕܐ ܕܫܪ̈ܫܘܗܝ ܘܫܪ̈ܒܘܗܝ ܢܨܝܼ̈ܚܐ ܡܫܬܟܚܝܼܢ ܒܐܬܪܐ ܘܥܳܦܝܢ ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܥܠܡܐ ܣܦܝܼܪܐ ܘܢܗܝܼܪܐ.

ܕܝܪܐ ܗܕܐ܆ ܕܣܳܒܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܡܠܝ ܠܗܠܝܢ ܕܝܘܡܢܐ܆ ܒܰܢܝܐ ܒܕܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܥܠ ܥܩܒ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܒܫܦܘܠܐ ܫܠܝܼܛܐ ܕܒܰܥܝܕ ܡܼܢ ܡܪܕܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܡܫܐ ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ. ܘܥܡ ܝܘܼܒܳܠܗܿ ܥܬܝܩܐ܆ ܠܐ ܫܳܬܩܐ ܐܦ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܬܓܠܘܚ ܫܘܦܪܗܿ ܦܫܝܼܛܐܿ ܘܰܦܪܝܣܐ. ܘܡܘܼܙܓܐ ܦܰܝܘܼܓܐ ܕܢܳܛܦ ܘܡܙܕܠܚ ܡܼܢ ܐܰܣܝܼܢ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܬܐ ܘܐܰܡܢܳܝ̈ܬܐ ܕܐܣܝ̈ܗܿ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܓܳܪܫ ܘܢܳܬܦ ܒܪܢܫܐ ܠܘܬ ܨܰܘܒܐ ܕܐܝܢܳܝܘܬܗܿ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܩܢܐ ܫܘܼܓܢܳܝܐ ܓܰܘܳܝܐ ܒܰܡܠܰܚܡܘܼܬܐ ܚܕܐ ܕܕܡܣܐ ܠܗ ܒܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܢܳܨܚܐ ܒܪܗܛܗܿ ܫܒܝܼܚܐ ܘܬܫܡܫܬܗܿ ܥܡܝܼܠܬܐ ܒܚܰܩܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܼܚܝܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܐ̱ܢܫܝܬܐ. ܘܕܪܐ ܬܫܝܼܥܳܝܐ ܘܰܥܣܝܼܪܝܐ ܕܪ̈ܝܗܿ ܕܗܒ̈ܢܝܐ ܚܫܝܼܒܝܼܢ. ܕܒܝܬ ܣܦܪܗܿ ܥܠܝܐ ܛܒܝܼܒ ܗ̱ܘܐ ܗܝܕܝܟ ܒܗܠܝܢ ܕܐܠܗ̈ܝܬܐ ܘܡܠܝܼܠܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܟܝܢ̈ܝܬܐ.

ܘܒܥܒܪܐ ܕܛܰܘܪܐ ܡܟܬܒܙܒܢܝܐ ܩܰܪܒܰܬ ܠܥܕܬܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܘܬܫܥܐ ܡܦܪ̈ܝܢܐ ܘܡܐܐ ܥܣܪܝܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܥܡ ܡܐܘ̈ܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܫܝܼ̈ܫܐ ܘܡ̈ܠܦܢܐ ܒܚܝܼܪ̈ܐ. ܘܥܳܒܕܳܐ ܪܝܼܫܳܝܐ (temel faktör/main factor) ܕܰܫܒܼܰܩ ܕܢܗܘܐ ܠܗܿ ܝܼܨܝܼܦܘܼܬܐ ܘܕܘܪܐ ܡܥܒܕܢܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܐܢ ܗܿܝ 640 ܫܢܝܼ̈ܢ ܫܰܡܫܰܬ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܼܚܳܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ1932.

ܦܛܪܝܪܟܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܦܫ ܘܫܰܡܫ ܒܡܪܕܐ ܘܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܗܘܝܘ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܠܝܐܣ ܬܠܝܬܝܐ. ܗܢܐ ܕܒܣܝܩܘܡ 13ܫܒܛ ܫܢܬ 1932 ܡܫܬܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܗܢܕܘ̈ܝܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢܳܝܘܬܐ ܒܫܟܬ ܠܒܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܬܪܟܢ ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܐܬܩܒܠ ܘܰܗܘܐ ܝܘܡܐ ܕܕܘܟܪܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܠܝܐܣ ܒܗܢܕܘ.

ܟܠ ܫܢ̱ܬܐ ܚܕ ܡܼܢ ܚܣܝ̈ܐ ܡܬܪܝܫܢ ܥܘܼܕܥ̈ܕܐ ܘܚܘܼ̈ܓܳܝܐ ܪ̈ܒܐ ܕܡܬܥܒܕܝܢ ܒܗܢܕܘ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܝܘܡܐ ܗܢܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܫܒܛ 2006 ܬܫܡܫܬܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܗܕܐ ܐܬܝܗܒܰܬ ܗ̱ܘܬ ܠܚܣܝܘܼܬܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܕܡܪܕܐ.

ܒܣܘ̣̈ܟܠܐ ܛܒ̈ܐ ܘܛܒܝܼ̈ܥܘ̈ܬܐ ܙܢܢܝ̈ܬܐ ܐܫܬܡܠܝܬ݀ ܣܥܘܪܘܬܐ ܗܕܐ ܕܫܪܝܬ݀ 9 ܫܒܛ ܘܫܠܡܬ݀ 20 ܫܒܛ 2006 ܒܪܝܫܢܘܬܗ ܕܚܣܝܘܬܗ ܕܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܐܙܡܢ. ܘܫܟܝ̣ܚܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܕܐ ܪܒܢ ܓܒܪܐܝܠ ܐܩܩܘܪܛ ܚܕ ܡܼܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ. ܘܐܢܿܐ ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ. ܘܨܘܦܚܝ̣ ܓܘܠ ܘܡܘܪܕ ܐܳܙܒܰܪܟ ܗܕ̈ܡܐ ܕܡܘܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ ܕܡܪܕܐ. ܘܣܥܝܕ ܨܘܨܝܢ ܘܒܪܬ ܙܘܓܗ ܘܥܡܢܘܐܝܠ ܐܰܒܰܔܺܝ ܘܒܪܬ ܙܘܓܗ ܡ̣ܢ ܡܘܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ ܕܐܤܛܢܒܘܠ.

ܣܥܘܪܘܬܢ ܩܰܢܝܐ ܗ̱ܘܬ ܕܝܼܠܳܝ̈ܬܐ ܦܪ̈ܝܼܫܬܐ ܘܒܳܪܝܐ ܪ̈ܓܫܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܡܝܬܝܐ ܗ̱ܘܬ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܒܳܠܐ. ܘܦܐܚ ܗ̱ܘܐ ܘܡܬܬܣܝܼܩ ܡܢܗܿ ܪܝܚܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܘܡܪܕܐ: ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܘܡܩܡܐ ܕܡܢܚܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܠܝܐܣ. ܐܠܐ ܒܝ ܐܢܐ ܓܳܠܝܐ ܗ̱ܘܬ ܪܝܼܚܐ ܕܡܥܒ̈ܕܢܘܬܐ ܒܰܪ̈ܝܳܬܐ ܘܟܣ̈ܝ̈ܬܐ ܕܰܫܒܼܩܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܚܝܼܠܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ. ܗܿܘ ܕܒܗ ܦܫܰܚ ܗ̱ܘܐ ܒܙܒܢ ܐܪܝܐ ܝܡܝܢܐ ܕܫܳܩܝܐ ܕܡܚܝܗܝ ܗ̱ܘܐ ܠܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ.

ܘܒܫܘܪܝ ܕܘܟܪܢܐ ܗܢܐ ܕܟܝܼܪܐ ܡܐܘ̈ܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܢ ܒܘܼ̈ܥܕܐ ܪ̈ܚܝܼܩܐ ܕܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ ܛܘܼ̈ܠܩܝܢ ܛܘܼ̈ܠܩܝܢ ܘܟܢ̈ܫܝܼܢ ܟܢܫܝܼ̈ܢ ܩܳܕܡܝܼܢ ܒܪܓܠ (ܡܢܗܘܢ ܡܿܢ ܚܦܝܐܝܬ) ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܩܒܝܼܪ ܡܢܚ ܢܦܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܠܝܐܣ. ܐܦܢ ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܠܡܐܠܦ ܪ̈ܦܬܐ ܕܚܘܼܫܳܒ̈ܝܗܘܢ ܘܰܚܫܝ̈ܫܘܳܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܬܗܘܢ ܘܪܘܼܦܪ̈ܳܦܐ ܕܙܰܘܥܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܒܪܡ ܠܐ ܥܣܩܐ ܠܡܣܬܟܠܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܙܝܥܐ ܗ̱ܘܬ ܚܝܠܐ ܒܒܘܪ̈ܟܝܗܘܢ ܘܐܩ̈ܠܝܗܘܢ ܕܠܐ ܢܬܪܦܘܢ ܡܼܢ ܗܠܟܐ ܬܟܝܼܒܐ.

ܟܕ ܓܝܪ ܩܐܛ ܘܟܳܪܟ ܒܪܢܫܐ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܢܕܘ܆ ܩܪܝܼܚܐܝܬ ܡܬܚܙܝܐ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܣܪ̈ܐ ܡܟܬܒܙ̈ܒܢܝܐ. ܘܠܒܐ ܕܐܣܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܚܣܝ̈ܐ ܘܡܦܪ̈ܝܢܐ ܘܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܐܢܘܢ (ܘܫܪܟܐ ܕܪ̈ܘܚܢܝܐ) ܕܢܰܩܝܘ ܩܢܘܡܗܘܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܘܘܫܛܐ ܘܗܘܼܒܒܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܡܬܚܓܐ ܘܡܬܥܕܥܕ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܒܗܝ̈ܟܠܐ ܕܒܢܝܢ ܒܫܡܗ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܟܣܝܐ ܕܠܡ ܩܢܘ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܘܡܝܐ ܘܛܘܦܣܐ ܛܒܐ ܗܘܼܘ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܫܓܰܪܘ ܘܐܪܕܝܘ ܕܡܐ ܛܒܐ ܒܓܝ̈ܕܐ ܘܫܪ̈ܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܗܢܕܘ.

ܥܠܗܕܐ ܒܪܕܝܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܗܕܐ ܛܒ ܣܳܘܚ ܗ̱ܘܝܬ ܠܡܣܬܟܠܘ ܡܘܼܙܳܪ̈ܐ ܗܰܘܢ̈ܢܳܝܐ ܘܢܣܝ̈ܢܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܗܿܢܘܢ. ܕܡܬܚܙܝܢ ܗ̱ܘܘ ܡܝ̈ܐ ܨܠܝ̈ܠܐ ܕܚܘܒܗܘܢ ܡܫܝܼܚܝܐ ܒܪ̈ܕܝܐ ܘܪ̈ܗܛܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܒܗܝܢ ܩܐܡ ܗ̱ܘܝܬ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܗܿܘܝܐ ܗ̱ܘܬ ܥܘܼܬܳܕܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܢܐ ܕܝܳܗܒ ܠܝ ܚܝܠܐ ܚܣܝ̣ܢܐ ܠܡܙܟܐ ܬܥ̈ܫܐ ܘܫܚ̈ܩܐ ܕܣܥܘܪܘ̣ܬܐ. ܕܒܠܥܕܘܗܝ ܕܗܢܐ ܚܝܠܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗ̱ܘܬ ܕܐܩܘ̣ܡ ܒܬܫܡ̈ܫܬܐ ܕܙܕ̈ܩܢ. ܠܙ̈ܬܐ ܘܠܐܘ̈ܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܡܕܡ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܚܘܼܕܬܐ ܘܠܘ̣ܒܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܩܢܝܢܢ ܡܼܢܗܿ ܗܿܝ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܕܝܼܠܐ ܒܚܘܼ̈ܫܒܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܬܟܣ ܚܐܦܗ̇܆ ܗܝ̣ ܡܠܬܐ ܒܳܥܝܳܐ ܕܬܒܩܘ̣ܪ ܘܬܓܠܐ ܡܬܕܝ̈ܠܢܝܬܗܿ. ܒܪܡ ܙܒܢܐ ܘܕܘ̣ܟܬܐ ܙܳܓܪܝܢ ܘܟܳܠܝܢ. ܘܗܿܝ ܕܫܪܝܪܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܒܐܝܠܝܢ ܩܘܳܝ̈ܐ ܐܙܩܘܪ ܡ̈ܠܝ. ܐܠܐ ܚܕܐ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܒ ܐ̱ܢܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܬܒܝܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܓܰܘ̈ܝܐ ܥܳܒܕܝܼܢ ܠܢ ܥܡ ܡܪܕܘܼܬܢ ܘܣܦܪܝܘܼܬܢ ܟܢܘܼܫܝܝܬܐ ܘܪܘܼܚܢܝܬܐ.

ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܝܰܪܘܩܘܬܐ ܪܒܐ ܡܬܚܙܐ ܗ̱ܘܐ. ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܒܙܒܢ ܚܳܫܒ ܗ̱ܘܝܬ ܕܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܒܚܶܦܪܐ ܡܕܡ ܥܰܡܝܼܩܐ ܕܛܡܝܼܪ ܒܰܣ̈ܚܳܦܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܟܕ ܪܕܝܢ ܗ̱ܘܝܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܣܒܝܼ̈ܣܬ ܥܩܘ̈ܠܐ ܕܰܡܟ̈ܣܝܢ ܒܐܝ̈ܠܢܐ ܥܰܒܝ̈ܛܐ܆ ܪܢܐ ܘܗܳܕܣ ܗ̱ܘܝܬ ܬܰܘܓܳܢܐܝܬ ܒܕܘܘ̈ܕܐ ܘܰܫܚܘܼ̈ܩܝܐ ܘܛܘܼܪ̈ܦܐ ܘܡܥܝܼ̈ܣܬܐ ܕܐܣܬܩܒܠܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܗܿܢܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܗܢܕܘ ܗܢܐ ܕܒܙܒܢ ܣܓܝ ܕܚܝܼܠܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܟܡܐ ܕܗܳܕܣ ܗ̱ܘܝܬ ܝܬܝܪ ܪܳܓܫ ܘܚܐܫ ܗ̱ܘܝܬ. ܘܐܝܟ ܦܝܠܡܐ ܡܬܬܨܝܼܪ̈ܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝ ܥܣܩ̈ܬܐ ܕܐܣܒܠܘ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܥܕܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܟܠ ܟܪ ܕܐܙܠܬ ܘܛܳܦܶܬ ܪܘܚܝ ܛܳܝܪܐ ܗ̱ܘܬ ܠܕܪ̈ܐ ܥܒܝܼܪ̈ܐ. ܘܗܘܢܝ ܘܡܕܥܝ ܠܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ. ܘܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܕܡܬܚ̈ܙܝܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܒܓܘ̈ܕܐ ܕܡܢܗܝܢ ܕܥܕ̈ܬܐ܆ ܘܙܥ̈ܩܢ ܛܢܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝܼܢܝܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗ̱̈ܘܝ ܠܝ ܩܘܼܪܰܬ ܪܘܼܚܐ.

ܒܗܢܕܘ ܡܿܢ ܚܝ̈ܐ ܟܢܘܼ̈ܫܝܳܝܐ ܐܝܟ ܨܘܨ̈ܝܳܬܐ ܓܕܝܼܠܝܼܢ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܡܘ̣ܙܓܐ ܟܢܘ̣ܫܝܝܐ ܘܚܝ̈ܐ ܡܫܘ̈ܬܦܐ ܪ̈ܟܝ̣ܟܐ ܘܢܝܼ̈ܚܐ ܡܬܚܙܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ. ܘܪܡܝܼܣܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܕܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܐ ܘܰܣܚ̈ܳܦܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܝܐ ܢܳܓܕܐ ܚܰܘܪܐ. ܘܫܘܪܛܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܰܠܝܼܠܐܝܬ ܒܢܘܼ̈ܩܙܬܐ ܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܪܡܙܐ ܠܪܟܝܼܟܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܬܪܣܝܐ ܘܡܣܬܝܒܪܐ ܡܼܢ ܡܒܘܼ̈ܥܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܕܘܳܝܬܐ ܘܡܫܠܡܳܢܳܝܬܐ ܘܡܫܝܼܚܳܝܬܐ. ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܫܪܝܪܐ ܠܒܝ ܡܣܬܝܛ ܘܡܫܬܦܕ ܟܠ ܟܡܐ ܕܕܳܟܪ ܐ̱ܢܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܦܫܝܼ̈ܓܐ ܘܰܚܓܝܼ̈ܣܐ ܘܚܓܝܼܪ̈ܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܝܐ ܕܪܡܝܢ ܗ̱ܘܘ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܡܼܢ ܓܒܐ ܡܿܢ ܣܰܒܝܼܟܘܬܗܘܢ ܚܠܝܼܨܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚ̈ܝܐ ܫܳܘܝܐ ܗ̱ܝ ܠܩܘܼܠܣܐ܆ ܘܡܢ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܙܳܡܪܐ ܘܙܳܥܩܐ ܗܰܦܟܝ̈ܬܐ ܢܳܨܘ̈ܦܳܬܐ ܒܐܕ̈ܢܐ ܥܪ̈ܝܼܡܬܐ.

ܨܰܚ ܣܒܪܢ ܘܥܫܢ ܚܘܒܢ ܘܪܦܬܘ ܣܘ̈ܟܝܝܐ ܕܝܠܢ ܒܣܥܘܪܘܬܢ ܕܠܩܠܝ̣ܪܝܩܝܬܐ. ܕܒܗܿ ܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܨܠܝܼܒܐ ܐܙܡܢ ܬܢܝ ܠܝ̈ܠܘܦܐ ܩܠܝܪ̈ܝܩܝܐ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܡܥܒܕܢܘ̣ܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܒܚ̈ܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܚܕܝܢܢ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܟܢܥܢ̈ܝܐ ܘܡܪܥܝ̣ܬܐ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ. ܘܚܡܫܐ ܩܘܪ̈ܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܐܩܝܡܢܢ ܒܥܕ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ. ܘܥܡܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܩܘ̈ܡܢ ܘܡܘ̣ܫ̈ܚܢ ܡܬܛܝܒ ܗ̱ܘܐ ܒܩܘܪ̈ܒܐ ܗܠܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܚܓ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܘܟܪܢܐ ܘܫܗܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܠܝܐܣ ܬܠܝܬܝܐ܆ ܡܬܡܗܢܐ ܗ̱ܘ ܒܕܝ̈ܠܝܬܗ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܠ̈ܒܳܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܫܗܪ̈ܐ ܘܕܘܟܪ̈ܢܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܪܳܓܫ ܕܠܡ ܥܝܪܘ̣ܬܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܬܐ ܘܰܡܛܝܒܘ̣ܬܐ ܠܒܳܢܳܝܬܐ ܕܫܟܝ̣ܚܐ ܨܳܒܝܐ ܠܡܩܒܠܘ̣ ܡܠ̈ܟܐ ܘܪ̈ܬܝܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܥܠܗ̇ܕܐ ܟܠ ܟܪ ܕܡܫܬܟܚܝܼܢ ܘܡܬܛܝܒܝܼܢ ܗ̱ܘܝܢ ܚܣܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܐܝܙܓܕܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܦܳܫܛ ܘܡܩܪܒ ܗ̱ܘܐ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܚܘܒܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܠܩܠܝܪܘܣ ܥܕܬܢܳܝܐ. ܘܡܰܫܡܰܥ ܗ̱ܘܐ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܐܣܪ̈ܝܗܘܢ ܕܥܡ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܒܬܘܕܝܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܟܳܪܙ ܗ̱ܘܐ ܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܡܥܰܦܩܢܝܼܬܐ ܘܚܰܝܘܣܬܳܢܝܬܐ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܗ̇ܝ ܕܓܳܒܠܐ ܡܨ̈ܥܝܐ ܘܦܘܪ̈ܣܐ ܛܒ̈ܐ ܡܛܠ ܡܘܼܠܳܝܐ ܕܣܢܝܼ̈ܩܘܬܐ ܦܘܪ̈ܢܳܣܳܝܳܬܐ ܕܡܫܬܟ̈ܚܢ ܒܥܕܬܐ ܓܘܢܐܝܬ ܘܗ̇ܝ ܕܗܢܕܘ ܕܝܠܢܐܝܬ. ܘܡܘܕܥ ܗ̱ܘܐ ܕܠܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܚܟܝܡܬܐ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܪܡܝܐ ܗ̱ܝ ܒܟܠܙܒܢ ܠܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܘܝܳܨܦܐ ܘܐܟܦܐ ܛܢܢܐܝܬ ܕܣܘ̣ܥܪ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܗܢܕܘ. ܘܟܕ ܡܬܚܦܛ ܘܡܬܠܒܒ ܗ̱ܘܐ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܡܩܪܚ ܘܐܡܿܪ ܗ̱ܘܐ: ܐܝܟ ܥܕܬܐ ܙܳܕܩ ܕܢܐܨܦ ܕܡܢܚܡܢܘ̣ܬ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܒܕ ܒܫܪܪܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܬܣܝܡ ܬܚܦܝܬܐ ܕܫܬܩܐ ܥܠ ܒܨܝܼܪܘܬܐ ܗ̇ܕܐ ܕܡܓܗܪܐ ܥܝ̈ܢܐ ܬܡܢ ܒܗܢܕܘ.

ܩܘܼ̈ܒܳܠܐ ܘܙܰܘܚ̈ܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܐ ܕܡܬܥܰܒܕܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܡܥܙ̈ܙܢܐ ܘܡܚܣ̈ܢܢܐ ܗ̱ܘܘ. ܘܫܘܝܢ ܕܢܬܕܟܪܘܢ ܬܢܢ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܩܘܼܒܠܛܝܒܘܬܐ. ܒܚܘ̣ܒܐ ܘܒܗܝܡܢܘ̣ܬܐ ܪܒܬܐ ܙܳܝܚܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܘܢܳܦܩܝܼܢ ܠܐܘܪܥܢ ܘܠܩܘ̣ܒܠܢ. ܘܓܠܝܐ ܗ̱ܘܬ ܕܗܳܢܐ ܙܰܘܚܐ ܐܳܬܐ ܗ̱ܘܐ ܡ̣ܢ ܐܣܝ̣ܪܘ̣ܬܐ ܘܣܰܒܝܟܘ̣ܬܐ ܕܟܘ̣ܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܗ̇ܢܐ ܕܢܨܚܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܡܠܒܫ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܐ݀ܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܩܠܝ̣ܪܘ̇ܣ ܥܕܬܢܝܐ ܒܙܘܥܝ̈ܗܘܢ ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ.

ܒܪܝܫܢܘ̣ܬܗ ܕܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܛܝܒܢܢ ܒܦܘ̣ܬܚܐ ܘܒܘܪܟܐ ܘܩܘ̣ܕܫܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܒܝܬ ܝܬܡ̈ܐ ܘܡܓܙ̈ܝܐ ܕܐܬܟܰܢܝܰܬ ܒܫܡ ܟܺܐܦܰܐ (Kefa) ܘܡܕܫܢܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ. ܩܘܒܠܐ ܘܙܰܘܚܐ ܕܬܢܢ ܡܬܗܪ ܗ̱ܘܐ ܠܚܙ̈ܝܐ. ܘܕܝܼܠܝ̈ܬܗ ܓܪ̈ܦܢ ܒܪܢܫܐ ܠܒܘܠܗܝܐ ܘܠܰܬܘܰܗܬܐ. ܥܕܢܐ ܗ̱ܘܐ ܡܫܚܠܦܐ ܡܛܠܬܝ. ܐܟܡܢ ܕܛܘܪ̈ܐ ܘܢܰܚ̈ܠܐ ܘܫܠܒ̈ܐ ܘܐܝܠܢ̈ܐ ܘܦܩܥ̈ܬܐ܆ ܘܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ: ܟܠܗܘܢ ܟܐܦ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܘܩܘܼ̈ܠܥܐ ܕܚܩ̈ܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦܘ ܗ̱ܘܘ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܨܰܘܬܐ ܕܢܥܡ̈ܬܐ ܘܩ̈ܠܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܕܡܢ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܕܠܒܘ̈ܬܐ ܡܬܐܡܪܝܢ ܗ̱ܘܘ܆ ܙܐܡ ܗ̱ܘܐ ܒܫܶܬܩܐ ܕܟܝܢܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܒܗܝܼܠܐ. ܘܰܚܠܶܐ ܗ̱ܘܐ ܨܰܘܬܐ ܗܢܐ ܗܢܝܐܐ ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܢܥܦܩ ܘܢܟܪܘܟ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܒܫܰܗܝܘܼܬܐ ܫܠܝܛܬܐ. ܘܐܢܐ ܐܟܡܢ ܕܛܒܝܥ ܗ̱ܘܝܬ ܒܚܠܡܐ ܡܕܡ ܕܡܘܒܠ ܠܝ ܠܫܰܦܪܐ ܥܡܝܩܐ ܕܡܫܝܼܚܝܘܼܬܐ. ܕܩܠܐ ܕܙܰܘܚܐ ܗܿܘ ܡܬܕܡܐ ܗ̱ܘܐ ܠܝ ܠܗܿܘ ܕܰܗܘܼܐ ܒܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܐܘܪܫܠܝܡ. ܘܡܣܬܟܠܢܘܼܬܐ ܘܡܬܒܰܝܢܢܘܼܬܐ ܕܓܰܘ̈ܝܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܚܣܝܐ ܨܠܝܒܐ܆ ܪܡܙܝܢ ܠܗܝ ܕܐܦ ܗܘܼ ܒܗܝܼ ܟܕ ܗܝܼ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܚܘܼ̈ܫܒܐ ܪܡܐ ܗ̱ܘܐ ܒܥܕܢܐ ܗܿܘ.

ܚܓ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬ ܡܘܙܳܪܐ ܗ̱ܘܘ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܗܰܘܢܳܢܝܐ ܡܛܠܬܢ. ܕܡܢܗܘܢ ܫܶܪܬ ܠܝ̣ ܕܠܡ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܝܙܓܕܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܙܝ̣ܥܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܢܕܘ. ܒܛܟܣܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܡܪܓܫ ܒܪܢܫܐ ܕܠܡ ܡܕܥܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܬܚܝܕ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܛܝ̈ܦܢ ܘܓܳܡܪ̈ܢ ܘܡܙ̈ܝ̣ܥܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܠܩܰܘܡܐ ܚܕ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܥܝܳܕܐ. ܘܬܢܢ ܐܬܓܠܝܬ݀ ܠܝ ܩܪܝܚܐܝܬ ܗܘ̣ ܒܪܢܫܐ ܐܢܗܘ̣ ܕܡܰܬܩܰܢ ܫܦܝܪܐܝܬ ܒܗ̇ܠܝܢ ܕܡܰܕܥܐ܆ ܡܬܛܝܒ ܐܦ ܠܡܬܩܢܘ̣ ܗܘ̣ ܠܗ ܒܗ̇ܠܝܢ ܕܐܠܗܐ. ܘܗ̇ܟܢ ܡܫܬܦ̈ܥܢ ܒܠܒܗ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡܫܝ̣ܚ̈ܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ: ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ. ܗ̇ܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܚܘܪܐ ܓܰܘܳܢܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܝܬ ܚܰܘܪܐ ܡܫܝ̣ܚܳܝܐ ܕܝܢ ܬܶܢܝܳܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܘܡܫܬܘܬܦܢܘ̣ܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܩ̈ܠܐ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘ̣ܬܐ ܥܬܝ̣ܩܬܐ ܡܨܝܒܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܠܘܬ ܛܘܒܬܢܘ̣ܬܐ ܚܕܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܟܢܘܫܝܝܬܐ ܕܡܓܪܕܝܐ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܕܫܘܼܥܠܝܐ ܘܡܬܩܒܠܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܐܠܐ ܙܕܩ ܠܝ ܠܡܩܪܚܘ̣ ܕܠܡ ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ܆ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܫܪܪܐ ܬܘܟܠܢܐ ܝܳ݀ܬܢܳܝܐ ܘܕܳܒܪܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܠܡܣܥܪ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܥܫܝ̈ܢܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܐܦ ܬܢܢ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܘܩܒܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̇ܕܐ ܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܩܒܝ̣ܥܐ ܕܡܢܗ̇ ܢܳܒܥܝ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܫܦܘܪܬܢܘܬܐ ܘܫܘܒܚܐ ܣܪܝ̣ܩܐ.

ܒܩܛܝܪ ܡܼܢ ܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܘܰܡܓܙܝܘܼܬܐ ܘܡܣܟܢܘܼܬܐ ܕܦܳܪ̈ܣܢ ܟܢܦ̈ܝܗܝܢ܆ ܛܰܝܘܦܘܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܬܢܢ ܡܫܬܚܠܦܐ ܠܥܰܡܝܼܩܘܼܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܗܰܒܒܐ ܒܦܫܝܛܘܼܬܐ ܒܣܝܼܡܬܐ ܘܢܝܼܚܬܐ. ܩܘܪ̈ܒܐ ܘܠܘܡ̈ܕܐ ܘܟܢܘܼ̈ܫܝܐ ܘܗܪ̈ܓܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܦܝܼ̈ܛܘܳܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܬܐ ܕܡܬܥܒܕܝܢ ܬܚܝܬ ܕܬܛܠܝܠܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܦܳܫܚܝܼܢ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ ܛܝܘ̈ܦܐ ܘܫܚܝܼ̈ܡܐ ܘܦܳܫܘܪ̈ܐ ܘܡܨܝܒܝܢ ܠܗ ܠܘܬ ܚܝ̈ܐ ܥܰܡܝܼ̈ܩܐ ܘܥܪ̈ܝܼܡܐ ܘܬܡܝܼ̈ܡܐ. ܘܬܪܒܝܼܬܐ ܘܦܳܠܚܘܼܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܟܗܢܘܬܐ (ܩܫܝܼ̈ܫܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܚܣܝ̈ܐ) ܐܣܝܼܪܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܒܨܝܪ̈ܐ ܘܒܟܠ ܩܰܘܡ̈ܢ ܘܡܘܼ̈ܫܚܳܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܐܚܘ̈ܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ܆ ܡܢܰܣܝܢ ܠܡܬܚܦܛܘ ܒܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܣܝܼܪܝܼܢ ܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܦܳܠܚܘܼܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܪܘܳܙܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܡܰܥܒܕܢܐ ܡܬܚܙܐ ܒܕܝܼ̈ܠܝܳܬܗ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܼܢ ܝܘܩܪܐ ܘܰܢܗܳܓܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܬܘܙܒܝܼܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܩܳܢܝܢ ܢܦܐܫܐ ܡܼܢ ܕܘܼ̈ܚܳܠܐ ܘܣܘܪ̈ܕܐ ܕܡܦܪܟܠܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܡܫܬܘܙܒܝܼܢ ܐܦ ܡܼܢ ܐܢܢܝܘܬܐ ܣܡܝܼܡܬܐ ܘܩܳܪܒܝܼܢ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܗܘܘܢ ܢܝܼܚ̈ܐ ܘܡܟܝܼ̈ܟܐ ܘܒܣܝܼ̈ܡܐ ܘܒܗܝܼ̈ܠܐ ܒܚܘܒܐ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܕܝܼ̈ܠܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܘܡܥܝܼܪ̈ܢ ܒܚܘܼ̈ܫܒܝ ܦܟܝܼܪ̈ܐ ܐܝܕܝ̈ܐ ܗܿܢܝܢ ܕܒܠܒܐ ܐܫܝܼܕܐ ܘܙܥܳܩ̈ܬܳܐ ܘܙܶܩ̈ܬܐ ܓܰܘ̈ܝܬܐ ܡܬܦܫ̈ܛܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܠܫܡ̈ܝܐ ܒܙܒܢ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܫܘܦܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܡܙܝܼܥ ܗ̱ܘܐ ܐܢܝܢ ܠܐܝܕ̈ܝܐ܆ ܓܳܠܐ ܗ̱ܘܐ ܩܪܝܼܚܐܝܬ ܨܰܗܝܘܬܐ ܘܣܰܘܝܘܼܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܠܚ̈ܝܐ ܡܳܪ̈ܢܳܝܐ ܡܫܝܼ̈ܚܝܐ.

ܐܡܿܪ ܩܕܝܫܐ ܐܓܘܣܛܝܢܘܣ: «ܥܠܡܐ ܡܿܢ ܣܶܦܪܐ ܗ̱ܘ ܬܗܝܼܪܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܦܰܪܫܝܼܢ ܣܟ ܡܼܢ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܩܳܪܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܛܪܦܐ ܚܕ ܡܼܢ ܗܢܐ ܣܶܦܪܐ».

ܐܟܡܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܙܠܥܬ ܠܝ ܡܼܢ ܓܰܘܝ̈ܬܐ ܘܣܘ̈ܟܠܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܗܕܐ ܕܗܢܕܘܝ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܦܨܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܕܗܘܼܐ ܠܝ ܓܕܐ ܠܡܚܙܐ ܐܬܪܐ ܕܓܰܢܕܝ ܗܢܐ ܕܒܝܕ ܡܘܟܟܗ ܠܒܝܒܐ ܘܚܠܝܨܐ ܩܰܕܝ ܚܐܪܘܬܐ ܕܗܢܕܘ. ܘܐܝܟܐ ܕܛܐܦ ܗ̱ܘܝܬ ܡܢܣܐ ܗ̱ܘܝܬ ܠܡܬܓܘܪܪܘ ܫܪܪܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܗܿܝ ܕܐܡܝܼܪܐ ܠܓܰܢܕܝ «ܚܝܼܝ ܚܝ̈ܐ ܐܟܡܐ ܕܒܿܥܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܐ ܐܢܘܢ». ܬܘܕܝ ܡܕܝܢ ܠܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܐܙܝܥܬ݀ ܚܝܠܐ ܘܪܘܚܐ ܠܡܫܡܠܝܘ̣ ܣܥܘܪܘܬܐ ܗܕܐ ܕܡܠܝܐ ܗ̱ܘܬ ܥܘܗܕ̈ܢܐ ܘܣܘ̈ܟܠܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܐ ܡܬܢܫܝ̈ܢܐ ܣܒܝܼ̈ܣܝ ܚܕܘܐ ܘܪܘܙܐ ܒܪܡ ܠܐܘܬܐ ܪܒܬܐ.

ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܡܛܠܬܝ ܐܝܟ ܚܙܘܼܩܝܐ ܓܰܘܝܐ ܗ̱ܘܬ. ܐܟܡܢ ܕܠܐ ܒܗܢܕܘ ܩܐܡ ܗ̱ܘܝܬ. ܐܠܐ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܐ ܗܶܕܣܳܢܳܝܬܐ ܥܰܡܝܩܬܐ. ܡܼܢ ܓܒܐ ܚܕ ܟܕ ܫܛܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܒܝܢܬ ܕܪ̈ܥܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܚܕ ܓܰܘܳܝܐ ܒܣܝܼܡܐ ܡܬܛܝܒ ܗ̱ܘܝܬ ܙܪܝܙܝܐܝܬ ܒܩܘܪ̈ܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܡܼܢ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܗܝܟܠܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܗܢܐ ܡܘܼܙܳܪ̈ܐ ܬܪ̈ܥܝܼܳܬܢܳܝܐ ܥܳܒܕ ܗ̱ܘܝܬ.

ܐܣܝܐ ܗܿܘ ܣܘܪܝܝܐ ܕܟܠ ܝܘܡ ܡܥܕܪ ܡܐܘ̈ܬܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܘܡܪ̈ܥܐ ܒܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܛܘܦܣܐ ܗ̱ܘ ܛܒܐ ܠܗܕܐ. ܕܪܢܐ ܒܗܝ ܕܡܘܢ ܡܨܐ ܕܢܬܠ ܘܠܐ ܒܗܝ ܕܡܘܢ ܡܨܐ ܕܢܶܣܒ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܚ̈ܝܐ ܡܿܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܳܗܒܝܼܢܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܘܦܳܠܓܝܼܢܢ ܥܡܗܘܢ. ܘܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܪܝܼܫܘܼܬܐ ܗܕܐ ܕܡܫܪܪܐ ܚܘܒܗ ܕܠܐܦ̈ܝ ܐܠܗܐ ܘܩܪܝܼܒܐ ܐܡܪ ܗ̱ܘܐ ܠܢ ܒܒܝܬܗ ܟܕ ܣܡܝܟܝܢܢ ܦܬܘܪܗ ܡܫܪܬܚܐ: ܐܠܗܐ ܡܓܢ ܝܗܒ ܠܝ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܓܢ ܝܳܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ.

ܘܟܕ ܡܬܚܦܛ ܗ̱ܘܝܬ ܠܡܣܬܟܠܘ ܗܠܝܢ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܥܘܒܐ ܕܡܠܬܗ ܘܦܫܪ ܗ̱ܘܝܬ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܛܥܝܼ̈ܡܬܐ ܕܦܬܘܪܗ܆ ܡܢܫܠܝ ܕܠ ܒܝ ܪܥܝܢܐ ܕܠܡ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܐܢܗܘ ܕܡܬܩܢ ܢܦܫܗ ܘܡܕܥܗ ܠܦܘܬ ܪ̈ܝܼܫܘܳܬܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܢܳܗܪ ܘܡܬܚܣܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܩܢܝܢ ܫܪ̈ܝܐ ܠܩܛܪ̈ܐ ܘܰܦܟܳܪ̈ܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܫܬܪܪܘ ܐܠܐ ܐܢ ܕܗܝܼ ܪܘܚܐ ܬܗܘܐ ܡܣܰܘܣܝܳܢܝܼܬܐ ܘܡܕܒܪܢܝܬܐ ܠܝܨܪ̈ܐ. ܕܪܘܚܐ ܡܿܢ ܡܬܝܼܩܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܕܡܝܐ ܗ̱ܝ ܠܩܪܘܣܛܠܘܣ ܣܓܝ ܙܳܘܝ̈ܬܐ. ܘܗܘܠܐ ܕܝܠܗ ܚܘܒܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܩܪܘܣܛܠܘܣ ܗܢܐ ܩܪܝܼܡ ܗ̱ܘ ܒܰܫܥܝܼܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܩܪܐ «ܐܢܐ ܟܐܡܬ ܐܢܢܝܘܬܐ». ܘܚܝ̈ܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗܿܝ ܕܢܬܢܰܩܕ ܩܪܘܣܛܠܘܣ ܡܼܢ ܫܥܝܼܢܐ ܗܢܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܢܩܕܘܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܘܣܝܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܐ ܨܳܡܚܐ. ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܢܰܩܕܘܼܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܓܳܡܪܐ ܘܨܰܡܘܼܚܘܼܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܐ܆ ܠܐ ܡܬܗܒܒ ܘܠܐ ܢܳܨܚ ܠܗ ܚܘܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܝܳܩܕܐ ܥܠܝܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܫܟܚܘ ܢܦܫܗܘܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܐܨܠܚܘ ܒܢܰܩܕܘܬܐ ܕܫܥܝܼܢܐ ܕܐܢܢܝܘܬܗܘܢ ܒܡܨܛܡܚܳܢܘܼܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܗܕܐ܆ ܓܡܝܼܪ̈ܐ ܡܬܚܫܒܝܢ܆ ܘܩܳܢܝܢ ܗܝܝܘܬܗܘܢ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܬܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܡܠܬ ܡܫܝܼܚܐ ܠܘ ܠܒܰܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܢܨܚܝܼܢ ܘܡܝܩܪܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܓܰܘܝܐ. «ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܗܠܝܢ ܕܡܼܢ ܠܒܪ ܥܐܠܝܼܢ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܼܢ ܠܓܘ ܢܳܦܩܝܼܢ ܐܢܘܢ ܕܡܣܰܝܒܝܼܢ ܠܒܪܢܫܐ» (ܡܪܩܘܣ7-18) . ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܢܦܫܗܘܢ ܪܘܚܢܝܬܐ܆ ܗܿܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܢܩܕܘ ܫܥܝܼܢܐ ܕܐܢܢܝܘܬܗܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܐܦܢ ܪ̈ܒܐ ܢܗܘܘܢ܆ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܬܚܫܒܝܼܢ ܒܬܘܠܡܕܗܘܢ. ܘܩܳܢܝܢ ܗܝܝܘܬܗܘܢ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܩܰܢܝܘܬܗܘܢ ܘܒܛܘܼܝܳܡܐ ܕܒܰܪ̈ܝܳܬܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܝܘܚܢܢ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ: «ܡܠܠ ܒܠܚܘܕ ܗܿܠܝܢ ܕܝܘܬܪܢܐ ܘܒܢܝܢܐ ܕܐܚܘܟ. ܘܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܬܰܩܦ ܠܗܕܐ. ܕܗܘ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܢܝܫܐ ܗܢܐ ܝܗ̱ܒ ܠܟ ܦܘܡܐ ܘܠܫܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܣܩ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܰܬܒܰܢܐ ܒܗ ܠܐܚܘܟ.»

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܒܕܡܘܬ ܡܚܙܝܼܬܐ ܐܢܘܢ. ܘܡܚܙܝܬܐ ܒܙܒܢ ܡܛܰܠܫܬܐ ܗ̱ܝ ܘܒܙܒܢ ܡܪܝܩܬܐ. ܘܡܚܘܝܢ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܒܪܢܫܐ ܐܟܡܐ ܕܒܥܐ ܕܢܚܙܐ ܐܢܘܢ. ܒܗܢܕܘ ܚܙܝܬ ܐܢܿܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܨܳܒܐ ܗ̱ܘܝܬ ܠܡܚܙܐ. ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܫܪܝܪܐ܆ ܐܠܨܝܐ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܕܡܢܦܨܝܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܟܠ ܙܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܬܪܥܝܼܬܐ ܡܬܰܚܰܡܬܐ. ܘܥܡ ܐܘܦܩܐ ܪ̈ܘܝܼܚܐ ܕܦܳܬܚܝܢ ܐܦ ܢܳܩܠܝܢ ܐܘܪܚܐ ܠܘܬ ܨܰܘܒܐ ܕܐܚܝܕܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܥܰܫܢܳܢܝܼܬܐ ܘܰܡܚܰܣܢܢܝܬܐ.

ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܒܩܰܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܗܕܐ ܒܗܠܝܢ ܕܒܠܘܝܬܐ܆ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܐܠܐ ܡܰܥܒ̈ܕܢܘܳܬܗܿ ܓܰܘ̈ܝܳܬܐ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܡܛܠܬܝ ܐܢܐ ܠܘ ܛܪܦܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܝܟ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ ܗ̱̈ܘܝ.

ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܣܩ ܠܪܰܘܡܐ ܘܠܥܶܠܝܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܨܝܐ ܠܟܘܢ ܬܬܢܣܘܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܒܬܢܘܝ ܕܬܦܬܚܘܢ ܥܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܘܫܒܝܼ̈ܠܐ ܕܪܘܙܐ ܕܝܠܟܘܢ ܓܰܘܳܝܐ. ܕܗܘ ܒܪܢܫܐ ܟܡܐ ܕܡܬܛܝܠ ܘܟܳܪܟ ܒܪ̈ܘܡܐ ܘܥ̈ܠܝܐ ܗܠܝܢ ܢܳܗܪ ܘܝܳܠܦ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܬܛܘܪ. ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܣܦܩܘܬܐ ܠܡܚܟܡ ܗܿܝ ܕܐܡܝܼܪܐ ܠܪܰܒܺܝܢܕܪܰܢܰܬ ܬܰܓܳܪܶܐ ܐܡܘܪܐ ܪܒܐ ܗܢܕܘܝܐ:

«ܕܶܡܟܶܬ܆ ܘܒܚܠܡܝ ܚܙܝܬ ܕܚܝ̈ܐ ܚܰܕܘܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܼܪܬ܆ ܐܣܬܰܟܠܬ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܫܡܫܬܐ. ܘܟܕ ܫܰܪܝܬ ܠܡܦܠܚ܆ ܡܚܕܐ ܡܳܫܶܬ ܕܐܦ ܬܫܡܫܬܐ ܗܳܘܝܐ ܚܕܘܐ».

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com