ܫܘܼܒܳܚܐ ܕܚܝ̈ܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܫܘܼܒܳܚܐ ܕܚܝ̈ܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܫܘܼܒܳܚܐ ܕܚܝ̈ܐ

ܫܘܼܒܳܚܐ ܕܚܝ̈ܐ [1]

ܒܫܘܪܝ ܟܠ ܡܠܬܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ. ܘܗܝ ܡܠܬܐ ܪܘܚܐ ܗ̱ܘܬ. ܘܪܘܚܐ ܐܠܗܐ. ܘܟܬܝܒ ܗ̱ܘ ܕܠܡ «ܕܠܐ ܗ̱ܘܐ ܒܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ ܚܝܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܒܟܠ ܡܠܐ ܕܢܦܩܐ ܡܼܢ ܦܘܡܐ ܕܐܠܗܐ» (ܡܬܝ ܕ: ܕ). ܒܚܝ̈ܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܣܢܝܼܩܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܠܬܐ ܗ̱ܘܬ. ܘܠܝܬ ܗ̱ܘܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܠܚܡܐ. ܕܒܘܼ̈ܣܡܐ ܘܡܒܘ̈ܥܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܠܐ ܡܬܚܡܝܼܢ ܗ̱ܘܘ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܪܥܐ ܒܗܿܝ ܕܡܬܚܡܝܼܢ܆ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܠܬܐ܆ ܣܢܝܼܩ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܚܡܐ. ܘܠܚܡܐ ܬܢܢ ܣܘܟܠܐ ܫܐܝܠܐ ܩܢܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܣܢܝܩ ܗ̱ܘ ܥܠܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡ ܚܝ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܝܡܝܢܝܘܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܫܘܼܒܳܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܫܰܘܝܘܬܐ ܕܢܶܙܠܐ (ܟܐܡܬ ܫܘܼܢܙܳܠܐ) ܒܝܢܬ ܡܠܬܐ ܘܠܚܡܐ. ܘܟܕ ܢܳܬܥܐ ܟܰܦܬܳܐ ܕܠܰܚܡܐ܆ ܡܠܬܐ ܡܙܕܰܠܠܐ ܡܬܥܰܛܠܐ. ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܟܕ ܢܳܬܥܐ ܟܰܦܬܐ ܕܡܠܬܐ܆ ܠܚܡܐ ܡܫܬܪܬܚ ܘܡܬܬܘܣܦ.

ܡܪܕܘܬܐ ܪܘܼܚܢܝܬܐ ܡܩܠܣܐ ܘܡܢܨܚܐ ܠܡܨܠܚܢܘܼܬܐ ܘܟܫܝܪܘܬܐ ܘܡܦܪܝܢܘܬܐ. ܘܡܝܬܪܘܬܐ ܚܫܒܐ ܠܡܓܙܝܘܬܐ ܘܨܪܝܟܘܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܡܫܕܓܪ ܡܼܢ ܚܘܼܟ̈ܡܐ ܕܡܫܐܠܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܚܒܒܢܐ. ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܗܿܘܐ ܡܦܪܝܢܐ ܘܒܥܐ ܕܢܫܒܘܩ ܥܩ̈ܒܬܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܚܩܠܐ ܕܡܬܕܝܠܢܝܘܬܗ. ܘܝܗܒ ܘܡܩܪܒ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܣܬܟܐ ܡܢܗ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܰܒܢܢ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܡܰܣܟܰܢ. ܕܣܓܝ ܫܦܝܪ ܡܦܣ ܒܗܳܝ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܡܿܢ ܕܒܒܣܪ ܙܳܪܥ܆ ܡܼܢ ܒܣܪܐ ܚܒܠܐ ܗ̱ܘ ܚܨܕ. ܘܡܿܢ ܕܒܪܘܚ ܙܳܪܥ܆ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܢܚܨܘܕ» (ܓܠܛܝ̈ܐ ܘ:ܚ).           

ܒܩܛܝܪ ܡܼܢ ܫܘܘ̈ܫܛܐ ܘܛܘܘܪ̈ܐ ܕܡܫܬܰܡܫܝܼܢ ܘܦܳܪܣܝܼܢ ܟܢܦ̈ܝܗܘܢ܆ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܬܬܢܝܼܚ ܒܛܰܝܘܦܘܬܐ ܕܫܟܝܼܚܐ. ܕܠܐ ܦܘܪܬܟ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܚܝܠܐ ܡܢܗܪܢܐ ܘܰܡܚܰܝܠܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܛܝܘܦܘܬܐ ܕܠܚܡܐ ܠܥܡܝܩܘܬܐ ܕܡܠܬܐ: ܗܕܐ ܕܒܦܫܝܛܘܼܬܗܿ ܒܣܝܼܡܬܐ ܘܢܝܼܚܬܐ ܘܡܟܝܼܟܬܐ ܡܗܒܒܐ ܠܚܝ̈ܐ. ܟܠ ܛܢܢܐ ܝܡܝܢܝܐ ܘܡܬܒܩܝܢܘܬܐ ܘܛܒܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܡܢܨܚܢܐ ܘܠܘܡ̈ܕܐ ܘܟܢܘܼ̈ܫܝܐ ܘܗܪ̈ܓܐ ܘܗܘܼ̈ܓܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܘܼܦ̈ܛܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܘܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܐ ܕܡܬܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܡܬܦܩܚܢܘܼܬܐ ܘܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܡܠܬܐ܆ ܦܳܫܚܝܼܢ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ ܛܝܘ̈ܦܐ ܘܫܚܝܼ̈ܡܐ ܘܦܳܫܘܪ̈ܐ ܘܡܨܝܒܝܢ ܠܗ ܠܘܬ ܚܝ̈ܐ ܥܰܡܝܼ̈ܩܐ ܘܥܪ̈ܝܼܡܐ ܘܬܡܝܼ̈ܡܐ. ܘܬܪܒܝܼܬܐ ܘܦܳܠܚܘܼܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܟܗܢܘܬܐ ܐܣܝܼܪܐ܆ ܐܠܐ ܒܟܠܢܫ. ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܒܐ ܘܒܟܠ ܩܰܘܡ̈ܢ ܘܡܘܼ̈ܫܚܳܢ. ܘܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ ܡܬܒܥܝܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܐܚܘ̈ܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ܆ ܕܢܬܚܦܛܘܢ ܒܫܘܼܡܠܳܝ ܗܠܝܢ ܕܐܣܝܼܪܝܼܢ ܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܕܠܚܡܐ ܘܦܳܠܚܘܼܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܪܘܳܙܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܕܡܬܬܪܣܐ ܡܼܢ ܗܠܝܢ܆ ܡܰܥܒܕܢܐ ܡܬܚܙܐ ܒܕܝܼ̈ܠܝܳܬܗ ܒܫܘܼܒܳܚܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܒܗܕܐ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܼܢ ܝܘܩܪܐ ܘܰܢܗܳܓܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܬܘܙܒ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܩܳܢܐ ܢܦܐܫܐ ܡܼܢ ܕܘܼ̈ܚܳܠܐ ܘܣܘܪ̈ܕܐ ܕܡܦܪܟܠܝܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܡܫܬܘܙܒ ܐܦ ܡܼܢ ܐܢܢܝܘܬܐ ܣܡܝܼܡܬܐ ܘܩܳܪܒ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܢܝܼܚܐ ܘܡܟܝܼܟܐ ܘܒܣܝܼܡܐ ܒܚܘܒܐ ܘܪܘܚܐ ܕܡܠܬܐ.

ܩܕܝܫܐ ܐܓܘܣܛܝܢܘܣ ܐܡܿܪ: «ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܙܕܩ ܕܢܒܥܐ ܐܠܗܐ ܛܒ ܚܰܠܝܐܝܬ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܟܚ ܘܢܗܘܐ ܐܝܬ. ܘܙܕܩ ܕܢܫܟܚ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܟ ܐܝܬܝܐ ܝܬܝܪ ܥܙܝܙܐܝܬ ܢܫܬܟܚ ܘܢܬܒܥܐ».

ܘܐܢܿܐ ܡܿܢ ܐܡܿܪ ܐ̱ܢܐ: ܚܝ̈ܐ ܣܝܼܡܬܐ ܐܢܘܢ ܪܒܬܐ ܕܐܫܬܰܟܢܘ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܡܫܬܰܟܚܳܢܘܼܬܐ ܕܗܕܐ ܣܝܼܡܬܐ ܠܐ ܗܳܘܝܐ ܘܠܐ ܡܬܓܰܡܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܣܬܰܟܠܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܓܰܘܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܚܰܦܛܝܼܢ ܠܡܣܬܟܠܘ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܘܡܦܣܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܘܳܠܝ̈ܬܐ ܕܟܟܪܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܕܠܐ ܦܘܪܬܟ ܣܝܼܡܝܼܢ ܘܰܫܟܝܼܚܝܼܢ ܒܠܒܐ ܕܣܝܼܡܬܐ ܗܕܐ. ܘܚܕܘܐ ܕܝܠܗܘܢ ܓܰܘܳܝܐ ܘܒܰܪܳܝܐ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܢܩܘܡܘܢ ܒܡܘܼܙܳܪ̈ܐ ܬܪ̈ܥܝܼܬܢܳܝܐ ܚܠܝܼܨ̈ܐ ܘܡܣܝܼ̈ܡܢܐ ܒܡܠܬܐ ܘܒܥܒܕܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܘܚܘܒܐ ܘܛܘܘܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܝܼܡܬܐ ܝܼܚܝܼܕܳܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܬܰܟܠܝܢ ܥܠ ܫܰܒܪܘܬ ܝܕܥܬܗܘܢ. ܘܠܐ ܒܳܥܝܢ ܕܢܦܩܘܢ ܠܒܪ ܡܼܢ ܫܒܝܼܠܐ ܕܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ. ܗܿܘ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܟܚ ܠܐ ܫܳܒܩ ܕܚܠܬܐ ܘܩܢܛܐ. ܘܠܐ ܒܳܥܝܢ ܕܢܣܛܘܢ ܡܼܢ ܫܪܪܐ ܕܟܰܝ̈ܠܐ ܓܰܘ̈ܢܳܝܐ. ܘܠܐ ܨܒܝܢ ܕܢܥܠܘܢ ܒܓܝܓܠܐ ܥܕܝܼܠܬܐ ܕܫܰܦܘܼܪܬܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐ. ܘܡܢܣܝܢ ܕܢܥܘܕܘܢ ܝܨܪ̈ܐ ܕܙܝܙ̈ܢܐ ܢܦܫܢ̈ܝܐ ܡܼܢ ܚܩܠܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܗܘܢ ܓܰܘܝܐ. ܘܒܓ̈ܦܐ ܣܚܝܼ̈ܚܬܐ ܕܡܠܬܐ ܛܝܣܝܢ ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܡܒܢܝ̈ܢܐ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ. ܘܰܡܦܰܬܫܝܼܢ ܥܠ ܐܕܫ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܫܳܩܠܝܼܢ ܡܢܗܘܢ ܗܿܘ ܕܛܒ ܘܚܳܫܚ ܠܩܘܼܝܳܡܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ. ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܘܪܢܣܗܘܢ ܡܠܬܢܐ ܗ̱ܘ ܟܐܡܬ ܪܘܚܢܝܐ. ܕܚܳܟܡܝܼܢ ܗܿܘ ܠܰܚܡܳܢܳܝܐ ܦܰܟܝܗ ܘܰܡܓܝܓ ܘܰܡܬܰܚܰܡ. ܘܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܕܫܝܠܘܚܐ ܙܘܥܐ ܗܘܝܢ ܕܫܘܼܚܠܦܐ ܘܫܘܼܓܢܳܝܐ ܡܛܠ ܗܘ̈ܢܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܩܪ̈ܝܣܐ. ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܠܗܿܝ ܕܐܡܼܪܐ: «ܗܝܼ ܘܪܕܐ ܠܘ ܡܛܠ ܡܬܚܰܒܒܳܢܘܼܬܗܿ ܝܳܗܒܐ ܪܝܼܚܐ ܒܣܝܼܡܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܪܝܼܚܐ ܒܣܝܼܡܐ ܕܡܦܝܼܚܐ ܡܬܚܰܒܒܐ ܘܡܬܢܨܪܐ».

ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܘܩܒܝܼܥ ܫܘܼܒܳܚܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܟܝܢܗܘܢ ܠܐ ܝܼܕܝܥܐ. ܘܛܥܝܼܡܘܼܬܐ ܘܒܣܝܼܡܘܼܬܐ ܬܰܠ̈ܝܢ ܒܕܝܼܠܳܝ̈ܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗܢܐ. ܕܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܨܦ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ: ܕܐܝܟ ܠܒܝܒܘܬܐ ܘܛܢܢܐ ܡܛܟܣܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܚܘܼܡܣܢܐ ܘܥܘܼܙܝܐ ܘܫܪܝܪܘܬܐ ܘܬܪܝܨܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܬܘܼܟܠܢܐ ܝܳܬܢܳܝܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ ܡܼܢ ܟܝܢܐ ܕܙܒܢܐ܆ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܢܳܨܚ ܒܡܰܨܠܚ̈ܢܘܳܬܗ ܘܪܘܝܼܚܘܼܬ ܬܪܥܝܬܗ ܘܝܘܠܦܢܗ. ܕܡܬܚܦܛ ܘܝܳܨܦ ܠܡܒܪܐ ܫܪ̈ܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܩܛܪ̈ܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܚܝܼܠܘܼܬܐ ܘܰܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܒܡܰܨܠܚܢܘܼܬܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ ܕܕܪܫܝܢ ܐܘܪܚܐ ܠܡܨܪܐ ܘܠܡܫܪܐ ܦܘܼܪ̈ܟܠܐ ܘܰܦܟܳܪ̈ܐ ܕܡܕܘܕܝܢ ܘܡܫܚܩܝܼܢ ܒܪܢܫܐ ܩܨܬ ܡܓܰܙܝܘܼܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܳܢܝܐ ܘܐܝܬܝ̈ܩܳܝܐ.

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܠܘ ܡܫܟܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܒܦܓܥܐ ܡܬܦܪܢܣܝܼܢ. ܐܠܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܪܘܼܚܢܝܐ: ܐܠܗܐ. ܘܗܘܼ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܘ ܒܗܠܝܢ ܕܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܢܰܦܰܫ ܘܡܬܬܢܝܼܚ. ܐܠܐ ܒܟܠܗܝܢ ܝܡܝܢ̈ܝܬܐ ܕܢܦܩ̈ܢ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܕܡܠܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܐܣܪ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܝܡܝܢ̈ܝܐ ܒܬܰܪܥܝܬܐ ܛܒܬܐ ܕܡܥܦܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܓܰܘܢܝܐ܆ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܡܬܥܕܪ ܡܼܢ ܫܪܪܐ ܘܛܢܢܐ ܘܚܝܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܡܦܪܢܣܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܐܢ ܢܝܫܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܘܣܘܥܪܢܗܿ ܩܘܼܝܡܐ ܘܒܢܝܢܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܝܼ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܳܒܕܐ ܘܡܦܪܢܣܐ ܗܕܐ ܒܙܒܢܐ ܥܳܗܢܐ ܘܒܥܕܢܐ ܡܩܰܒܠܐ. ܘܒܟܠܙܒܢ ܚܝܠܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܘܫܘܼܒܳܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܚܒܝܼܨ ܘܪܒܝܼܨ ܒܪܘܚܐ ܕܬܪܥܝܬܐ. ܘܗܝܼ ܪܘܚܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܟܕ ܡܫܬܰܒܠܐ ܡܼܢ ܦܰܛܢܘܬܐ ܪܘܚܢܳܝܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܗܰܘܢܢܝܬܐ ܕܡܥܦܩܐ ܠܚܘܒܐ ܘܪ̈ܚܡܐ܆ ܡܫܬܰܓܢܝܐ ܠܢܘܗܪܐ ܓܫܝܼܡܐ ܕܨܳܡܚ ܘܡܰܨܡܚ ܒܙܰܠܓܘ̈ܗܝ ܠܗܘܼܒܳܒܐ ܦܬܝܼܟܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܓܰܘܢܝ̈ܐ. ܘܡܫܬܚܠܦܝܼܢ ܠܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ ܘܥܣܩ̈ܬܐ ܕܣܳܒܠ ܒܪܢܫܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܪܪܐ ܘܢܘܛܪܐ ܘܣܘܼܬܳܪܐ ܕܝܰܡܝܼ̈ܢܝܬܐ ܘܝܘܼܬܪܢܐ ܓܰܘܢܳܝܐ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܕܙܪܝܼܥܝܼܢ ܒܥܘܼ̈ܡܩܝ ܡܠܬܐ ܕܪܘܚܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡܫܰܡܫܝܼܢ ܘܣܳܡܟܝܢ ܠܗ ܒܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܐ ܠܰܚܡ̈ܢܳܝܐ.

ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܢܒܥܝܢ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܿܘ ܕܡܦܣ ܒܫܘܼܒܳܚܐ ܕܚܝ̈ܐ: ܩܕܡܝܐ ܡܿܢ ܚܘܒܐ ܗ̱ܘ ܘܢܘܗܪܐ ܕܢܣܒ ܡܼܢ ܪܘܚܐ (ܐܠܗܐ). ܘܦܳܪܣ ܘܡܳܙܓ ܠܗܘܢ ܒܚ̈ܝܐ ܠܰܚܡ̈ܢܳܝܐ ܠܦܘܬ ܣܦܩܘܬܗ ܘܡܠܝܼܛܘܼܬܗ ܒܠܥܕ ܒܘܼܠܒܠܐ ܘܚܘܼܠܛܢܐ ܘܰܕܠܘܼܚܝܐ. ܘܬܪܝܢܐ ܗܘܼ ܟܕ ܗ̱ܘ ܚܝܠܐ ܗ̱ܘ ܕܦܳܪܣ ܘܡܳܙܓ ܠܗ ܒܚܝ̈ܐ ܠܰܚܡ̈ܢܳܝܐ ܥܡ ܒܘܼܠܒܠܐ ܘܚܘܼܠܛܢܐ ܘܕܠܘܼܚܝܐ ܣܡܝܼܡܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܐܢܢܝܘܬܐ.

ܐܠܐ ܓܘܪܓܐ ܘܠܘܒܒܐ ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܪ̈ܓܫܐ ܡܒܰܢ̈ܝܢܐ ܘܡܢܨ̈ܚܢܐ ܐܝܟ ܐܩܣܝܓܢ ܗܿܘܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܗܿܘ ܕܡܬܚܦܛ ܕܢܦܪܘܣ ܡܘܙܓܐ ܒܣܝܡܐ ܕܚܘܒܐ ܘܢܘܗܪܐ ܒܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܢܣܝܒܐ ܠܗ. ܘܒܪܢܫܐ ܗܢܐ «ܠܐ ܪܢܐ ܒܗܝ ܕܡܘܢ ܡܨܐ ܕܢܣܒ. ܐܠܐ ܒܗܝ ܕܡܘܢ ܡܨܐ ܕܢܬܠ». ܕܝܕܥ ܚ̈ܝܐ ܡܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܘܡܬܩܝܡܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܳܗܒ ܘܦܳܠܓ ܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܗܕܐ ܕܡܫܪܪܐ ܚܘܒܗ ܕܠܐܦ̈ܝ ܐܠܗܐ ܘܩܪܝܼܒܐ. ܘܡܬܓܘܪܪ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܐ: ܡܰܓܢ ܢܣܝܒ ܠܝ. ܥܠܗܕܐ ܐܦ ܐܢܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܙܕܩ ܠܝ ܠܡܬܠ. ܘܟܕ ܡܬܚܦܛ ܒܪܢܫܐ ܠܡܣܬܟܠܘ ܗܠܝܢ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܥܘܒܐ ܕܣܘܟܠܐ ܗܢܐ܆ ܡܚܕܐ ܪܳܓܫ ܕܠܡ ܐܢܗܘ ܕܡܬܩܢ ܢܦܫܗ ܘܡܕܥܗ ܠܦܘܬ ܪ̈ܝܼܫܘܳܬܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܢܳܗܪ ܘܡܬܚܣܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܩܢܝܢ ܫܪ̈ܝܐ ܠܩܛܪ̈ܐ ܘܰܦܟܳܪ̈ܐ ܘܦܘܼܪ̈ܟܳܠܐ. ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܫܬܪܪܘ ܐܠܐ ܐܢ ܕܗܝܼ ܪܘܚܐ ܬܗܘܐ ܡܣܰܘܣܝܳܢܝܼܬܐ ܘܡܕܒܪܢܝܬܐ ܠܝܨܪ̈ܐ. ܘܗܕܐ ܡܨܰܝܒܐ ܒܪܢܫܐ ܠܘܬ ܛܘܒܬܢܘܬܐ ܚܕܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܟܢܘܫܝܝܬܐ ܕܡܓܪܕܝܐ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܡܬܩܒܠܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܕܡܫܪܪܐ ܬܘܟܠܢܐ ܝܳ݀ܬܢܳܝܐ ܘܡܨܝܒܐ ܒܪܢܫܐ ܠܡܣܥܪ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܥܫܝ̈ܢܐ.

ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܐܘܪܚܐ ܪܝܼܫܳܝܬܐ ܕܢܳܩܠܐ ܒܪܢܫܐ ܠܘܬ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܫܘܼܒܳܚܐ ܘܢܝܼܫܐ ܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܡܬܓܰܠܓܳܢܘܬܐ ܕܬܚܦܝܬܐ ܗܕܐ ܡܬܰܪܣܝܐ ܘܡܙܰܘܕܐ ܫܘܘ̈ܫܛܐ ܡܬܩܰܠܣ̈ܢܐ ܕܢܳܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܚܫܐ ܘܡܘܼܙܪܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܡܟܐ ܝܳܥܝܐ ܘܝܳܪܒܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܗܿܝ ܕܫܒܩܐ ܕܢܚܫܘܒ ܗܘ ܠܗ ܗܕܡܐ ܦܪܝܫܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܕܡܘܬ ܐܝܠܢܐ ܘܦܐܪܐ. ܐܠܘܠܐ ܐܝܠܢܐ ܠܝܬ ܦܐܪܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܦܐܪܐ ܠܐ ܡܫܬܰܡܠܐ ܐܝܠܢܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܦܐܪܐ ܚܙܐ ܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ ܦܐܪܐ܆ ܘܠܐ ܪܓܫ ܒܐܣܝܪܘܬܗ ܕܥܡ ܐܝܠܢܐ܆ ܗܝܕܝܟ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܩܦܘܣ ܗܘ ܠܗ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ: ܦܰܩܚܐ ܗ̱ܘܝܬ. ܘܗܘܝܬ ܙܪܥܐ ܘܗܒܒܐ. ܘܐܫܬܰܪܢܩܶܬ ܘܐܬܡܠܝܬ ܘܐܬܡܗܝܬ. ܘܠܚܪܬܐ ܫܝܥܐܝܬ ܗܘܝܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐ.

ܗܘܼ ܚܘܫܒܐ ܗܢܐ ܡܕܰܘܕܢܐ ܓܳܪܦ ܒܪܢܫܐ ܠܫܚܘܩܝܐ ܘܡܥܝܼܣ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܼܢ ܗܕܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܢܡܛܐ ܠܒܫܝܠܘܬܐ ܗܿܝ ܪܥܝܢܝܬܐ ܕܡܩܢܝܐ ܠܗ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܒܗܿ ܚܳܙܐ ܗܘܼ ܠܗ ܡܢܬܐ ܒܟܘܠܐ ܕܐܝܠܢܐ. ܘܗܟܢ ܡܬܒܰܣܡ ܘܪܘܙ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܢܬܠܰܣܛܪ ܡܼܢ ܥܕܠܝܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܫܚܩܢܐ ܕܡܕܘܕ ܗ̱ܘܐ ܐܝܬܘܬܗ. ܗܝ ܗܟܘܬ ܒܪܢܫܐ܆ ܒܐܝܢܐ ܕܪܓܐ ܕܢܗܘܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܪܓܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܦܪܝܫܐ ܒܓܘܼܫܡܐ ܕܒܗ ܡܫܡܫ܆ ܠܐ ܡܬܒܣܡ ܒܣܘܼܟܠܐ ܛܥܝܼܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ.

ܐܝܠܢܐ ܘܦܐܪܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܫܰܡܫܝܢ ܘܡܬܪܣܝܢ ܚܕ ܠܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܢܐ ܚܝܠܐ ܟܝܢܝܐ ܩܒܝܼܥ ܗ̱ܘ ܒܟܠܢܫ. ܐܠܐ ܩܪܝܡ ܗ̱ܘ ܒܰܫܥܝܼܢܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܕܐܢܢܳܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܬܢܰܩܕ ܫܥܝܼܢܐ܆ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܥܒܳܕܐ ܩܛܝܼܪܝܐ ܥܳܪܩܐ ܘܫܳܒܩܐ ܕܘܟܬܗܿ ܠܪܘܚܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܨܒܝܢܝܐ ܡܛܠ ܡܘܠܝ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܕܐܝܠܢܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܡܫܡܠܐ ܘܠܝܬܐ ܕܦܐܪܐ ܒܣܘܼܟܠܐ ܟܝܢܝܐ ܘܪܘܚܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܩܐܡ. ܥܳܬܪ ܘܡܰܥܬܰܪ. ܡܥܰܕܪ ܘܡܬܥܕܪ. ܡܫܰܡܠܐ ܘܡܫܬܰܡܠܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܩܢܐ ܪܘܚܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܗܕܐ܆ ܒܐܘܪܚܐ ܥܩܝܼܡܬܐ ܘܫܢܝܼܙܬܐ ܩܐܡ ܡܕܰܠܩܒܳܢܝܼܬܐ ܕܟܝܢܐ. ܘܦܳܝܫܐ ܐܘܪܚܗ ܙܠܝܼܡܬܐ ܘܦܳܗܐ ܒܬܘܫܐ ܕܥܩܘ̈ܠܝܗܿ ܣܒܝ̈ܣܝܗܿ ܥܕܡܐ ܕܢܬܬܥܝܪ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܰܙܩܘ̈ܬܐ ܕܡܠܬܐ ܗܿܝ ܕܡܢܼ ܒܪܝܫܝܬ ܫܘܪܝܐ ܛܒܐ ܘܫܘܒܳܚܐ ܡܢܳܦܨܢܐ ܫܟܢܬ ܠܚܝ̈ܐ.

                    

ܚܙܘ̈ܩܝܐ ܬܪ̈ܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܓܰܘܝ̈ܐ ܘܡܘܼܙܪ̈ܐ ܗܘܢ̈ܢܝܐ ܫܒܩܼܝܢ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܬܒܕܩ ܚܟܡܬܐ ܕܕܟܝܼܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ̈ܦܨܢ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܟܠ ܙܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܬܪܥܝܼܬܐ ܡܬܰܚܰܡܬܐ. ܘܥܡ ܗܝ ܕܦܳܬܚܝܼܢ ܐܘܼܦ̈ܩܐ ܚܕ̈ܬܐ܆ ܐܦ ܢܳܩܠܝܼܢ ܐܘܪܚܐ ܠܘܬ ܨܰܘܒܐ ܕܬܘܟܠܢܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܝܼܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܒܥܐ ܕܢܙܕܝܢ ܘܢܬܚܣܢ ܒܫܘܼܒܳܚܐ ܗܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܦܬܘܚ ܥܝܢܐ ܘܗܘܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܢܫܓܘܪ ܚܝܠܐ ܘܕܡܐ ܒܫܪ̈ܝܢܐ ܘܫܒ̈ܝܼܠܐ ܕܪܘܙܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܗܟܢ ܢܳܗܪ ܘܝܳܠܦ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܬܛܘܪ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܚܳܟܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܒܫܬܐ ܕܓܦܬܐ ܕܡܝܬܝܐ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ (ܝܘܚܢܢ ܝܗ: ܐ. ܘ).

ܘܝܳܕܥ ܕܐܢ ܠܐ ܡܩܘܐ ܥܡ ܫܒܫܬܐ܆ ܡܬܟܣܚ ܘܕܟܒܪ ܕܝܢ ܡܬܦܫܰܚ ܘܡܫܬܕܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1]  ܬܪܝܢ ܣܘ̈ܟܠܐ ܩܰܢܝܐ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܘܼܒܳܚܐ. ܩܕܡܝܐ ܡܿܢ ܣܘܼܟܠܐ ܗ̱ܘ ܕܪܝܫܐ ܘܚܫܝܼܫܐ. ܫܰܒܰܚ: ܫܘܼܒܳܚܐ ܟܐܡܬ ܩܠܣ. ܐܘܪܒ. ܗܕܪ. ܪܡܪܡ. ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ ܣܘܼܟܠܐ ܗ̱ܘ ܦܪܝܼܫܐ ܕܠܐ ܕܪܝܼܫ ܘܰܚܫܝܼܫ ܐܠܐ ܐܢ ܒܣܝ̈ܡܐ ܐܒܗ̈ܝܐ. ܘܒܣܘܟܠܐ ܗܢܐ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܘܼܒܳܚܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܪܩܘܢܐ ܕܥܠܝܗܿ ܟܬܒ ܐܣܝܐ ܫܡ ܣܡܡ̈ܢܐ ܡܛܠ ܡܪܥܐ ܘܟܪܝܗܐ. ܒܠܫܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܡܿܢ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܘܒܳܚܐ reçete ܡܬܩܪܝܐ. ܘܒܐܢܓܠܝܫܝܐ ܕܝܢ prescription ܡܬܝܕܥܐ..  


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com