Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ

ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ [1]

ܗܘܼܓܳܝܐ ܘܒܘܼܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܣܦܝܼܩ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܥܰܡܘܛܘܬܐ ܘܨܰܘܪ̈ܢܐ. ܘܟܠ ܓܡܝܼܪܘܬܐ ܕܰܫܟܝܼܚܐ ܒܚ̈ܝܐ ܬܢܳܢ̈ܝܐ ܐܰܣܝܼܪܐ ܗ̱ܝ ܒܚܰܣܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܩܒܝܼܥܐ ܒܗܿ. ܥܠܗܕܐ ܦܘܼܪ̈ܫܢܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܐ܆ ܨܒܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܡܪܝܐ. ܘܟܳܪܙܝܢ ܣܢܝܼܩܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܚܕܕ̈ܐ ܡܛܠ ܓܘܼܪܳܓܳܐ ܕܟܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܗܢܐ ܕܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܗܘ̣ ܒܪܢܫܐ ܢܬܗܦܟ ܥܡ ܒܪܒܣܪܗ ܟܐܡܬ ܥܡ ܗܿܘ «ܐܚܪܢܐ» ܐܟ ܢܦܫܗ. ܘܢܝܩܪ ܙܕܩ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܕܝܠܗ. ܘܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܢܳܒܥ ܡܼܢ ܫܰܝܳܐ (dignity, haysiyet) ܝܗܝܼܒܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܘܡܼܢ ܫܪܪܐ ܗܿܘ ܕܐܡܪ: ܐܝܟ ܐܝܬܝܐ܆ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܗܝܟܠܐ ܗ̱ܘ ܦܐܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܙܕܩ̈ܐ ܗܠܝܢ ܪ̈ܝܫܳܝܐ ܢܳܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܐܘܣܝܐ ܕܫܰܝܐ ܗܢܐ.

ܐܣܪܐ ܥܰܡܝܼܩܐ ܘܥܰܫܝܼܢܐ ܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܒܝܢܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ. ܘܐܣܪܐ ܗܢܐ ܩܐܡ ܥܠ ܫܬܐܣ̈ܐ ܕܪܕܝܘܬܐ ܘܬܐܪܬܐ ܘܫܰܦܝܼܪܘܬ ܙܢܝ̈ܐ ܘܟܢܝܟܘܬܐ ܕܘܒܳܪܝܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܬܐ. ܘܡܓܪܓ ܩܘܼܒܳܠܐ ܪܥܝܳܢܝܐ ܕܐܣܝܪ ܒܰܣܢ̈ܝܼܩܘܳܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܫܘܪܪܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܛܝܒܘ̈ܬܗܿ.

ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܫܪܪܐ ܗ̱ܝ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ܆ ܐܠܐ ܡܥܒܕ̈ܢܘܳܬܗܿ ܚܒ̈ܫܢ ܐܦ ܫܪܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܚܳܙܝܐ ܒܘܨܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܫܳܝܛܐ ܘܠܐ ܚܳܣܡܐ. ܘܪܳܚܩܐ ܡܼܢ ܕܝܢ̈ܐ ܕܚܶܣܕܐ ܘܡܰܣܠܝܳܢܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܚܳܝܪܐ ܒܰܥܒ̈ܝܕܬܐ܆ ܐܠܐ ܚܳܙܝܐ ܐܘܣܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܰܡܓܰܢܝܐ ܒܨܝܼܪ̈ܬܐ ܒܪܘܚܐ ܡܒܰܢܝܳܢܝܼܬܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ. ܘܐܦ ܨܳܒܝܐ ܕܢܬܒܢܘܢ ܐܣܪ̈ܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܐ ܘܟܢܘܫ̈ܝܝܐ ܒܢܝܫܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܘܩܘܝܡܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܕܚ̈ܝܐ.   

ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܙܰܕܩܐ ܘܒܳܥܝܐ ܪܕܝܘܬܐ ܘܫܰܦܝܼܪܘܬ ܙܢܝ̈ܐ ܕܐܠܨܝ̈ܢ ܡܛܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܬܰܩ̈ܢܐ ܘܟܢܫܐ ܡܫܰܝܢܐ ܘܡܘܼܙܓܐ ܒܗܝܼܠܐ. ܘܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܒܳܥܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܦܳܩܕܐ ܘܰܡܚܰܦܛܐ ܬܘܩܢܐ ܗܢܐ ܝܰܡܝܼܢܳܝܐ ܘܡܓܪܓܐ ܠܟܠܡܿܢ ܕܪܟܝܒ ܪܗܛܗ ܘܫܩܝܠ ܨܦܬܗ. ܘܢܝܫܐ ܡܪܢܝܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܐܢ ܡܰܚܝܳܢܘܼܬܐ ܘܰܡܗܰܒܒܳܢܘܼܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝܳܨܦܐ ܕܩܘܼܝܡ ܚܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܳܥܝܐ ܢܨܚܢ ܕܪܓܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܡܫܬܪܪܐ ܘܡܫܬܕܟܐ ܟܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܰܦܪܝܐ ܘܒܳܢܝܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܘܫܘܝܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ. ܘܡܬܗܒܒܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܝܰܡܝ̈ܢܳܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܢܳܨܚܐ ܒܰܥܒ̈ܕܝܗܿ ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܒܗܿܘ ܡܐ ܕܡܰܨܡܚ ܠܪܥܝܢܐ ܕܡܬܬܪܣܐ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܘܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ. ܘܡܫܬܰܩܝܐ ܘܡܬܒܣܡܐ ܘܡܣܬܪܥܦܐ ܒܡܬܪܰܚܩܳܢܘܬܐ ܕܡܼܢ ܡܰܥܒ̈ܕܢܘܳܬܐ ܘܢܰܩܝܼܦ̈ܘܳܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܙܠܝ̈ܡܐ ܕܨܳܒܝܢ ܒܫܘܼܠܛܢܐ ܡܫܰܥܒܕܢܐ ܘܛܪܘܢܘܬܐ ܡܫܬܰܥܠܳܢܝܼܬܐ.   

 ܗܿܝ ܓܝܪ «ܕܗܕܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ» ܡܫܰܘܕܥܐ ܕܠܡ ܐܘܣܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܼܚܳܝܬܐ ܩܳܝܡܐ ܥܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܝܬܐ. ܗܝܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܡܘܕܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܘܠܦܘܬ ܣܘܟܠܐ ܗܢܐ ܟܠܗܘܢ ܫܘܼܬܐܣ̈ܐ ܐܢ ܦܘܠܝ̈ܛܝܩܝܐ܆ ܐܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܐܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ܆ ܐܢ ܝܘܠܦ̈ܢܝܐ ܗܕܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܕܚܕ ܓܘܼܫܡܐ. ܘܐܝܩܪܗܘܢ ܐܣܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܬܫܡܫܬܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܓܘܫܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܡܬܩܰܝܡ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܐܝܩܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܢܫܘܼܬܐ. ܕܙܕܩ ܕܢܬܢܨܚܘܢ ܒܫܘܼܡܠܝ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܘܣܢܝܼܩܘ̈ܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܥܡ ܙܢܝ̈ܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܕܐܝܬ܆ ܐܢܗܘ ܕܢܬܬܩܢܘܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܪ̈ܝܼܫܳܝܐ ܕܢܳܦܚܝܼܢ ܪܘܚܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܒܪ̈ܝܫܘܳܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܘܬܪܝܨܘܬܐ܆ ܗܘ̣ ܒܪܢܫܐ ܥܳܠܐ ܠܕܪܓܐ ܘܓܰܘܐ ܣܳܠܩ ܠܫܰܘܝܘܬܐ ܐ̱ܳܢܫܳܝܬܐ ܡܢܰܨܚܳܢܝܼܬܐ ܘܡܣܬܟܝܳܢܝܼܬܐ. ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܝܬܝܗܿ ܒܠܚܘܕ ܡܫܡܥܢܘܬ ܪ̈ܥܝܢܐ ܘܚܘܼܫ̈ܒܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܐܘ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܪܝܪ̈ܬܐ ܘܫܘܼܡܠܝ ܣܘܥܪܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܳܥܝܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܘܗܘ̈ܦܟܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܢܩܘܘܢ ܐܣܝܼܪ̈ܐ ܒܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܪܘܚܢܝܐ: ܒܕܡܘܬ ܕܒܘܪܝܬܐ ܗܿܝ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܟܰܝܢܐ ܟܟܪܝܬܗܿ ܡܼܢ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘܡ̈ܝܐ ܕܦܩ̈ܚܐ ܘܗܒ̈ܒܐ ܘܐܕܫ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܠܥܕ ܪܛܢܐ ܘܦܘܼܚܳܡܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܐ ܡܰܚܣܪܢܐ.  

ܟܕ ܡܼܢ ܓܒܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܡܬܬܚܝܼܪ܆ ܗܝܼ ܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܒܚܰܝܠܗܿ ܡܨܰܝܒܢܐ ܡܛܟܣܐ ܠܟܢܫܐ ܘܠܚ̈ܝܠܐ ܘܝܰܗ̈ܠܐ ܕܓܰܘܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܡܳܝܫܐ ܒܨܝܼܪܘܬܐ ܘܚܳܙܝܐ ܠܐ ܫܰܘܝܘܬܐ ܕܫܟܝܼܚܐ ܒܝܢܬ ܗܕ̈ܡܐ ܕܓܰܘܐ. ܘܰܡܫܰܘܝܐ ܫܒܝ̈ܠܐ ܕܣܢܝܩܘ̈ܬܐ ܘܡܬܒܰܥܝ̈ܢܝܬܐ ܘܕܳܪܫܐ ܐܘܪܚܐ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܗܘܢ. ܘܦܳܪܣܐ ܢܘܗܪܐ ܩܕܡ ܡܕ̈ܥܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܟܠܢܫ ܢܗܘܐ ܝܳܕܥ ܘܡܦܣ ܒܙܕܩܘ̈ܗܝ ܘܬܚܘܡ̈ܘܗܝ ܘܒܡܬܬܚܝܼܒܳܢ̈ܘܬܐ ܕܟܰܟܪ̈ܘܗܝ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܡܬܩܒܠܐ ܥܰܡܘܕܐ ܪܝܫܝܐ ܕܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܙܢܳܢܳܝܬܐ. ܘܚܰܝܠܗܿ ܢܳܬܘܦܐ ܘܕܳܚܘܩܐ ܡܬܩܪܝܐ ܘܡܬܝܕܥܐ.

ܡܬܟܝܢܝܢ ܓܝܪ ܚܝ̈ܐ ܠܦܘܬ ܡܬܬܚܝ̈ܒܳܢܘܳܬܐ ܕܥܠܡܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܗܿܘ ܦܰܓܪܳܢܳܝܐ. ܘܗܝ ܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܡܫܬܪܫܐ ܘܡܫܬܘܫܛܐ ܒܦܰܛܢܘܬܐ ܘܫܘܼܡܠܝܐ ܕܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܥܠܡ̈ܐ. ܘܡܬܚܦܛܐ ܠܡܚܝܘ ܘܠܡܥܫܢܘ ܫܕܟ̈ܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܝܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܣܘܼܠܳܩܐ ܐ̱ܢܫܝܐ.

ܘܒܪܕܝܐ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܨܝܼܪ ܘܩܳܪܝܐ ܣܢܝܼܩܘܬܗ ܝܰܬܝܪ ܡܬܠܫܢ ܘܡܬܬܫܡܥ. ܘܕܠܐ ܦܘܫܟ ܟܐܢܘܬܐ ܚܕܐ ܗ̱ܝܼ ܡܼܢ ܛܘ̈ܟܢܐ ܕܣܓܝ ܕܪܝܼܫܐ ܘܡܫܬܡܥܐ ܒܝܢܬ ܥܡܐ ܘܣܦܝܪ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܡܬܒܰܥܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܐܠܨܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܐ ܡܼܢ ܫܘܪܝܐ ܐܓܘܢܐ ܣܕܝܪ ܘܡܣܬܕܪ ܚܠܦܝܗܿ ܠܡܥܦܩܘ ܚܝ̈ܐ ܒܒܣܝܡܘܬܗܿ. ܐܦܢ ܥܡܝܼܠ ܗ̱ܘ ܘܰܥܣܩ ܕܘܒܪܗܿ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܒܪܗܛܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܓܰܘ̈ܝܳܬܐ ܕܣܘܟ̈ܠܝܗܿ ܘܢܒܗ̈ܝܗܿ ܘܙܘ̈ܥܝܗܿ ܡܓܰܪ̈ܓܳܢܐ ܘܰܡܠܒ̈ܒܢܐ ܐܢܘܢ ܕܪ̈ܥܝܢܐ. ܠܐ ܕܪܝܼܫܘܬܗܿ ܬܩܢܐܝܬ܆ ܥܰܣܩ̈ܬܐ ܘܰܒܨܝܪ̈ܬܐ ܡܫܰܟܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܫܰܪܒܗܿ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܚܘܼܦܛܐ ܡܫܰܘܫܛܢܐ ܬܘܕܝܬܢܐܝܬ ܘܟܢܘܫܝܐܝܬ ܘܝܘܠܦܢܐܝܬ ܘܦܘܠܝܛܝܩܐܝܬ.

ܠܦܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܟܐܢܘܬܐ ܡܫܪܝܐ ܒܥܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܥܝܼܪܘܼܬܐ ܪܘܼܚܢܳܝܬܐ ܕܡܰܢܗܪܐ ܘܡܣܰܟܡܐ ܘܡܥܦܩܐ ܫܒܝ݂ܠܐ ܕܚܝ̈ܐ.ܐܠܝܨܐ ܗ̱ܝ ܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܘܥܰܡܝܼܩܐ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܠܐ ܥܳܪܝܐ ܒܥܢܝ̈ܢܐ ܘܣܘ̈ܕܐ ܝܰܘܡ̈ܝܐ. ܘܡܫܬܪܪܢܘܬܗܿ ܫܳܓܪܐ ܚܝܠܐ ܒܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܥܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܡܰܫܩܠܐ ܗ̱ܝ ܕܣܢܝܩ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܚܘܕܬܐ ܪܥܝܢܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ. ܕܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ܆ ܐܘܪܚܐ ܗ̱ܝ ܕܚܘܒܐ ܗܿܝ ܕܕܰܠܝܠܐܝܬ ܘܒܨܝܪܐܝܬ ܡܬܓܰܒܝܐ. ܘܐܘܪܚܐ ܗ̱ܝ ܕܡܫܐܠܘܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܘܡܬܥܕܪܢܘܬܐ. ܘܐܘܪܚܐ ܗ̱ܝ ܐܦ ܕܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܘܡܬܩܰܒܠܢܘܬܐ ܕܡܘܗܒ̈ܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܦܢ ܙܥܘܪ̈ܝܢ. ܘܐܘܪܚܐ ܗ̱ܝ ܕܡܝܩܪܢܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܘܡܦܪܝܢܘܬܗܿ ܘܡܝܩܪܢܘܬ ܦܬܝܼܟܘܬܐ ܘܰܙܢܳܢܳܝܘܬܐ ܟܢܘܫܝܳܝܬܐ.

ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܬܦ̈ܬܚܳܢ ܘܡܬܪ̈ܨܦܳܢ ܘܡܬܕܪ̈ܫܳܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܗܠܝܢ ܒܥܠܡܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܘܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܡܬܬܩܢܢܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܒܰܪܳܝܐ ܘܰܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ. ܥܠܗܕܐ ܙܕܩ ܕܢܬܗܠܟ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܰܪ̈ܘܚܳܢ ܐܘܦ̈ܩܐ ܪ̈ܥܝܳܢܳܝܐ ܘܰܡܫܰܘ̈ܫܛܢ ܚܰܘܪܐ ܦܳܪܘܫܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ. ܡܘܪܒܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܘܪܥܝܢܐ ܘܡܘܪܒܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܨܝܐ ܕܢܒܪܘܢ ܦܰܪܰܕܺܝܓܡܰܐ ܚܕܰܬܐ ܘܢܰܦܬܘܢ ܘܢܪܘܚܘܢ ܥܩܘ̈ܠܐ ܣܒܝ̈ܣܐ ܕܥܝܼܩܘܬܐ ܘܐܠܝܼܨܘܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܗܕܐ.                   

ܓܘ̈ܠܳܠܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܝܐ ܘܡܰܚܫܘ̈ܠܐ ܡܡܰܫܚ̈ܘܼܬܢܳܝܐ (ܐܝܩܘܢܘܡ̈ܝܟܳܝܐ) ܘܦܘܠܝ̈ܛܝܩܝܐ ܕܡܫܩܦܝܢ ܣܦܝܢ̱ܬܐ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܪܡܙܝܢ ܠܗܿܝ ܕܙܕܩ ܕܢܫܬܟܚ ܐܘܪܚܐ ܚܕܿܬܐ: ܐܘܪܚܐ ܕܣܳܒܠܐ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܐ ܕܠܰܚܡܐ ܠܗܿܘ ܣܘܼܟܳܠܳܝܐ ܟܐܡܬ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܡܫܬܟܚܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܪܨܝܼܦܐ ܒܟܐܦ̈ܐ ܕܛܢܢܐ ܡܢܰܨܚܢܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܗܿܝ ܕܡܥܦܩܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢܕܪܝܫ ܟܕ ܡܰܢܗܪܐ ܘܰܡܫܰܘܝܐ ܫܒܝ̈ܠܘܗܝ. ܘܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܟܡܐ ܕܢܫܟܚ ܗܘ ܠܗ܆ ܘܰܟܡܐ ܕܡܬܩܪܒ ܠܢܦܫܗ܆ ܣܳܡܘܟܐ ܗܿܘܐ ܠܡܫܬܰܕܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܬܬܩܢܢܘܬܐ ܕܫܬܐܣ̈ܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ. ܘܫܘܼܓܢܳܝܐ ܘܫܘܼܚܠܦܐ ܘܫܘܼܘܫܛܐ ܕܪܶܢܝܐ ܘܪܶܥܝܢܐ ܚܰܝܠܐ ܐܢܘܢ ܬܩܝܦܐ ܘܪܝܼܫܳܝܐ ܡܛܠ ܡܫܬܪܪܢܘܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܢܳܨܚܐ ܒܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܡܕܪܟܢܘܼܬܐ ܕܪܝܼܫܬܐ. ܘܝܳܪܒܐ ܒܥܒܕܐ ܚܕܬܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܟܠܗܝܢ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܘܡܬܥܰܕܪ̈ܢܘܳܬܐ ܘܡܣܬܡ̈ܟܳܢܘܳܬܐ ܕܡܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܘܡܬܥ̈ܒܕܢ ܠܫܘܼܪܪܐ ܘܕܘܡܳܣܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܳܝܬܐ܆ ܐܓܪܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܐܢܘܢ ܚܠܦ ܚ̈ܝܐ ܕܚܳܝܐ ܒܪܢܫܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܳܒܘܪܐ. ܘܡܩ̈ܢܝܢ ܚܝܠܐ ܠܒܘܝܢܗܿ. ܘܡܬܚܙܝܐ ܚܘܒܗܿ ܒܦܘܠܓܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܘܒܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܒܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܡܼܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܫܘܥܒܕܐ. ܘܗܝܼ ܗܝܡܢܘܬܐ ܙܕܩ ܕܬܬܚܦܛ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܪܝܒܐ ܙܪܝܙܐܝܬ ܘܣܘܥܪܢܐܝܬ ܡܛܠ ܡܬܚܰܝܠܢܘܬܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܡܣܬܟܝ̈ܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ. ܕܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܪܝܒܐ ܦܘܩܕܢܐ ܗ̱ܘ ܪܒܐ ܘܚܰܘܪܐ ܗ̱ܘ ܟܢܘܫܝܝܐ. ܕܚܘܒܐ ܗܢܐ ܡܝܩܪ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܙܕ̈ܩܝܗܘܢ. ܘܡܓܪܓ ܒܪܢܫܐ ܕܢܬܠ ܡܼܢ ܕܝܠܗ ܗܘܠܢܐܝܬ ܘܣܘܟܠܐܝܬ.

ܪܕܝܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܳܝܬܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܢܘܛܪܐ ܕܗܢܝܢܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܘܰܕܪܝܼܫܘܬܐ ܕܟܠ ܡܐ ܕܦܐܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܬܡܠܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܟܝ̈ܠܐ ܕܬܪܝܨܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܪܪܐ ܕܰܡܙܰܝܚ ܢܨܚܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܗܢܐ ܫܪܪܐ ܡܙܕܩ ܠܙܕܩ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܗܠܝܢ ܕܫܟܝܼܚܝܼܢ ܘܩܰܕܝܼܡܝܢ ܠܟܢܫܐ ܘܓܰܘܐ. ܘܙܕܩ ܕܢܬܩܒܠܘܢ ܡܢܗ. ܘܙܕܩ̈ܐ ܗܠܝܢ ܫܬܐܣܬܐ ܐܢܘܢ ܐܝܬܝܩܳܝܬܐ ܘܢܳܡܘܣܳܝܬܐ ܕܟܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢܘܬܐ. ܘܓܰܘܐ ܡܿܢ ܕܒܢܡܘܣܗ ܝܰܡܝܼܢܳܝܐ ܠܐ ܢܳܛܪ ܐܝܩܪܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܗܠܝܢ ܘܒܬܚܘܡܗ ܕܐܫ ܐܢܘܢ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܒܢܐ ܟܐܢܘܬܗ ܟܢܘܫܝܝܬܐ.

ܓܳܡܪܐ ܘܡܫܬܰܡܠܝܐ ܘܡܬܗܰܒܒܐ ܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܒܪ̈ܝܼܫܘܳܬܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܬܐ. ܘܚܕܐ ܡܼܢܗܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܢܩܒܠ ܒܪܢܫܐ ܒܪ ܓܢܣܗ ܘܒܪ ܒܣܪܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ ܒܠܥܕ ܦܘܪܫܢܐ. ܘܢܬܚܦܛ ܒܰܡܟܳܢ̈ܘܳܬܐ ܘܰܫܒ̈ܝܠܐ ܡܬܩܒ̈ܠܢܐ ܕܣܳܒܠܝܢ ܒܪ ܒܣܪܐ ܠܨܰܘܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܢܨܝ̈ܚܐ. ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܰܢܩܰܒܠ ܒܪܢܫܐ ܒܪ ܓܢܣܗ ܘܒܪ ܒܣܪܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ ܘܢܚܙܝܘܗܝ ܐܝܟ ܩܪܝܒܗ ܘܢܫܡܫܝܘܗܝ ܩܰܢܝܐ ܣܘܟܠܐ ܪܒܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܰܣܢܝܼ̈ܩܘܳܬܐ ܕܚܰܘܪܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܐ. ܕܐܡܝܼܪܐ ܓܝܪ «ܕܟܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܐܚ̈ܝ ܙܥܘܪ̈ܐ ܠܝ ܗܘ ܥܒܰܕܬܘܢ» (ܡܬܝ 25. 40).

ܙܥܘܪܘܬܐ ܗܪܟܐ ܩܰܢܝܐ ܣܘܟܠ ܐܚܘܬܐ ܐܠܐ ܩܒܝܼܥܐ ܒܗܿ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܘܚܰܣܝܼܪܘܬܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܡܫܘܕܥܐ ܕܠܡ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܡܬܝܠܕ ܟܕ ܠܐ ܩܢܶܐ ܟܠܗܘܢ ܡܨ̈ܥܝܐ ܡܰܢܗܪ̈ܢܐ ܘܫܒ̈ܝܠܐ ܡܢܰܨ̈ܚܢܐ ܘܰܡܟܳܢܘ̈ܳܬܐ ܡܫܰܘܫ̈ܛܳܢܝܳܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܐܦܠܐ ܡܳܛܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܬܒܰܥܝ̈ܢܝܳܬܐ ܕܩܘܼܝܡܗܝܢ. ܥܠܗܕܐ ܒܐܡܝܢܘ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܬܢܢ ܦܘܪܫܢܐ ܟܰܣܝܐ ܗ̱ܘ ܒܩܰܠܘܛܘܬܐ ܘܰܫܦܝܥܘܬܐ ܣܘܟܳܠܳܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܒܣܳܦܩܘܼܬܗ ܦܰܓܪܢܝܬܐ ܘܗܰܘܢܳܢܳܝܬܐ ܘܐܝܼܬܝܼܩܳܝܬܐ ܘܒܦܪܘܫܘܬܐ ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܕܟܟܪܐ ܕܝܗܝܒܐ ܠܗ. ܐܘ ܛܡܪ ܘܡܛܫܐ ܟܟܪܗ ܐܘ ܡܰܘܣܦ ܘܡܬܬܰܓܰܪ ܒܗܿ. ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܗ̱ܝ ܕܡܘܗܒ̈ܬܐ ܘܟܰܟܪ̈ܐ ܠܐ ܒܫܰܘܝܘ ܦܠܝܼ̈ܓܢ ܘܝܗܝ̈ܒܢ: ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܘܣܦܩܘܬܗ. (ܡܬܝ 25. 14). ܘܡܢܗܝܢ ܕܡܘܗ̈ܒܬܐ ܝܗܝ̈ܒܳܬܐ ܐܢܝܢ ܘܡܢܗܝܢ ܡܬܩܰܢܝ̈ܢܝܳܬܐ. ܘܦܘܪܫܢܐ ܗܢܐ ܕܡܘܗܒ̈ܬܐ ܘܟܰܟܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܬܐ ܨܒܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܡܪܝܐ ܗܢܐ ܕܨܳܒܐ ܒܪܘܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ. ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܢܚܙܐ ܘܢܫܡܠܐ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܗ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܝ ܣܳܦܩܘܬܐ ܘܡܘܗܒܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܙܕܩ ܕܬܫܚܪ ܛܒ̈ܬܗܿ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܟܐ ܡܫܬܪܪܐ ܕܠܡ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܡܘܗܒ̈ܬܐ ܙܕܩ ܕܢܬܩܒܠܘܢ ܡܛܠ ܡܬܠܒܒܢܘܬܐ ܘܡܬܚܦܛܢܘܬܐ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܫܬܰܥܠܝܢܘܬܐ ܘܡܫܰܩܠܘܬܐ. ܘܢܗܘܘܢ ܡܛܠ ܬܩܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܦܰܪܝܳܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܒܳܪܝܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܠܘܼܒܛܐ ܘܩܘܼܠܣܐ ܘܫܘܼܒܩܢܐ ܒܕܘܒܪܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܐ. ܘܐܝܬܘܬܗܘܢ ܘܫܟܝܼܚܘܬܗܘܢ ܕܦܘܪ̈ܫܢܐ ܗܠܝܢ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܥܠܬ ܦܪܝܐ ܘܡܫܬܪܬܚܢܘܬܐ ܕܥܬܝܪܘܬܐ ܚܕܐ ܕܠܐ ܨܳܒܝܐ ܒܚܰܘ̈ܓܐ ܥܰܩܪ̈ܐ[2] (vicious circles, kısırdöngü) ܘܪܕܦܐ ܘܕܳܚܩܐ ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܡܣܰܚܦܳܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܪ̈ܝܼܫܳܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ.

ܪܝܫܢܘܬܐ ܡܿܢ ܘܟܐܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܒܦܘܪܢܣܗܿ ܕܘܒܳܪܝܐ ܡܳܬܩܐ ܘܡܳܨܐ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘܡ̈ܝܐ ܘܰܡܠ̈ܳܛܐ ܪ̈ܥܝܳܢܝܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܐ ܣܘܼܟܳܠܝܐ ܕܐܡܿܪ  «ܡܿܢ ܕܨܒܐ ܒܟܘܢ ܕܢܗܘܐ ܪܒܐ܆ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܫܡܫܢܐ» (ܡܬܝ 20: 26)܆ ܠܐ ܡܬܗܦܟܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܡܕܒܪܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܐܘ ܐܘܪܓܢܘܢ ܡܬܒܥܝܢܐ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܕܦܘܼܠܚܢܐ. ܐܠܐ ܡܬܩܪܒܐ ܠܗܘܢ ܘܚܳܝܪܐ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܗܕܡܐ ܦܪܝܫܐ ܕܢܛܪ ܐܡܝܢܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܠܗ ܡܒܰܝܬܰܝ ܘܠܗ ܡܫܰܡܰܫ.

ܘܠܝܬ ܣܢܝܼܩܘ ܠܡܕܟܪܘ ܕܠܡ ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܡܥܰܫ̈ܢܢ ܠܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܘܥܰܪ̈ܩܐ ܕܣܳܡܟܝܢ ܡܬܕܡܣܢܘܬܐ ܘܡܫܬܪܪܢܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܛܥܝܢܝܢ ܡܫܐܠܘܬܐ: ܟܐܡܬ ܓܒܪ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܦܘܠܝ̈ܛܝܩܝܐ ܘܓܒܪ̈ܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܘܡܨ̈ܥܝܐ ܕܡܶܕܝܰܐ ܕܫܶܡܥܐ ܘܰܚܙܳܝܐ ܙܕܩ ܕܢܰܫܡܥܘܢ ܘܢܟܪܙܘܢ ܡܰܗܡܝܢܘܬܐ ܘܡܰܕܫܢܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܘܣܘܥܪܳܢܳܝܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܡܪ̈ܗܳܛܐ ܘܡܰܫ̈ܛܳܚܐ ܕܚ̈ܝܐ.

ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܥܙܝܙܐ ܕܩܳܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܰܟܝܢ ܘܕܳܠܚܝܢ ܒܣܝܡܘܬܗ ܕܪܘܚܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܗܘ ܒܪܢܫܐ ܒܪܕܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ ܠܥܣ̈ܩܬܐ ܘܢܛܒܥ ܒܡܰܚܫܘ̈ܠܝܗܘܢ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܒܐܡܝܢܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܦܳܪܘܫܬܐ ܘܠܚܘܼܕܬܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܘܪܘܼܚܳܢܳܝܐ. 

ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܠܝܬܘܢ ܟܘܠܢܐܝܬ ܒܘܠܒ̈ܠܐ ܘܩܛܪ̈ܐ ܕܢܳܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܕܚܘܬܚ̈ܳܬܐ ܦܘܠܝܼܛ̈ܝܩܳܝܐ ܘܣܳܣܝܳܠܘܓ̈ܝܩܳܝܐ ܘܓ̰ܝܽܘܓܪܰܦܺܝܳܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܳܢܝܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܬܚܦܛܝܼܢ ܕܢܪܡܘܢ ܘܢܫܕܘܢ ܠܗܠ ܠܕܘܒܪ̈ܐ ܡܢܰܟܪ̈ܝܢܐ ܘܰܡܬܰܚ̈ܡܳܢܐ ܘܡܚܣܪ̈ܢܐ ܘܰܡܣܰܚ̈ܦܳܢܐ܆ ܘܢܣܝܡܘܢ ܘܢܬܩܢܘܢ ܚܠܦܝܗܘܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܪ̈ܡܝܣܐ ܘܟܢܝܼ̈ܟܐ ܘܢܟ̈ܦܐ ܘܒܣܝ̈ܡܐ ܕܪܘܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܘܫܘܼܒܩܢܐ܆ ܒܳܨܪ̈ܢ ܘܙܳܥܪ̈ܢ ܡܰܥܒܕ̈ܢܘܳܬܐ ܡܪ̈ܝܡܳܢܝܳܬܐ ܕܡܬܚ̈ܘܝܢ ܘܰܙܠܝܼܡ̈ܬܐ ܕܡܬܚ̈ܙܝܢ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܕܟܐܢܘܼܬܐ ܟܢܘܫܝܳܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܐܘܣܝܐ ܕܪܘܚܗܿ ܫܪܝܪܬܐ ܡܢܗܪܐ ܨܰܘܪ̈ܢܐ ܘܚܫܘ̈ܟܬܐ ܘܡܚܕܬܐ ܥܬܝ̈ܩܬܐ. ܘܦܳܪܣܐ ܘܐܫܕܐ ܢܘܗܪܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܥܝܪܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܢܬܥܰܪܙܠ ܒܕܰܩ̈ܕܩܳܬܐ ܡܚܰܣ̈ܕܳܢܝܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܘܪ̈ܒܬܐ ܡܢܰܨܚ̈ܢܝܬܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܥܒܕܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܳܚܫܐ ܩܶܛܡ̈ܢܝܬܐ ܘܡܫܟܢܐ ܘܝܗܒܐ ܚܝܠܐ ܣܦܩܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܒܗ ܢܕܰܩܪ ܗܰܦܟܳܝ̈ܬܐ ܡܰܟܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܘܢܬܥܰܙܐ ܠܘܩܒܠ ܕܩܳܪ̈ܐ ܕܒܳܠܥܐ ܪܘܚܐ.

ܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܥܰܡܝܼܩܐ ܛܡܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܡܬܠܐ ܕܰܓܦܶܬܐ ܘܰܫܒܫܬܐ. ܘܡܐܪܙ ܕܠܡ ܝܘܬܪܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܩܒܝܥ ܗ̱ܘ ܒܗܿܘ ܓܰܘܳܢܝܐ. ܕܫܒܫܬܐ ܠܐ ܡܬܪܛܒܐ ܘܠܐ ܡܣܬܪܥܦܐ ܒܦܐܪ̈ܝܗܿ܆ ܐܢ ܠܐ ܡܟܰܬܪܐ ܟܕ ܐܣܝܪܐ ܒܰܓܦܬܐ ܘܬܫܡܫܬܗܿ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܢܰܟܪܝܳܢܘܬܐ ܘܡܩܕܡܘܬ ܕܝܢܐ ܘܫܦܘܪܬܢܘܬܐ ܘܕܚܠܬܐ ܘܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܝܰܨܪ̈ܢܝܐ ܚܬܝܼܪ̈ܐ ܛܥܝ̈ܢܝ ܗܢܝܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܟܳܠܝܢ ܘܩܳܝܡܝܢ ܒܐܦ̈ܝ ܡܬܬܩܢܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܟܢܘܫܝܳܝܐ. ܘܠܝܬ ܚܝܠܐ ܣܦܩܐ ܕܰܢܥܘܕ ܘܶܢܥܫܘܦ ܙܝܙ̈ܢܐ ܪ̈ܥܝܢܝܐ ܡܼܢ ܒܝܢܬ ܚ̈ܛܐ. ܘܕܘܒܪܐ ܗܘܿ ܕܡܩܒܠ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗ ܘܡܢܨܚ ܐܝܩܪܗ܆ ܥܨܳܒܐ ܗ̱ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܒܡܰܪܥܐ ܗܢܐ. ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ܆ ܕܡܳܬܩܳܐ ܡܠ̈ܘܐܐ ܙܘܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܐܝܬܝܩܝ ܗܕܐ ܡܫܰܡܫܐ ܒܪܘܚܐ ܡܙܰܝܚܳܢܝܼܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܡܫܐܠܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ.

ܘܠܐ ܟܣܝܐ ܡܼܢ ܣܦܝܪ̈ܐ ܕܠܡ ܡܫܬܘܫܛܢܘܬܐ ܘܡܬܗܒܒܢܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܢܘܼܫܝܝܬܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܡܬܚܰܠܡܢܘܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܘܰܒܫܰܠܡܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܬܩܢ̈ܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܗܘ ܒܪܢܫܐ ܢܬܚܦܛ ܠܡܫܘܫܛܘ ܗܘ ܠܗ ܘܠܡܪܘܚܘ ܐܘܦܩ̈ܘܗܝ ܟܕ ܡܳܙܓ ܗܿܘ ܕܥܰܬܝܩ ܘܐܰܒܳܗܳܝ ܒܡܰܕܪܟܢܘܬܐ ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܒܥܐ ܕܢܶܙܕܝܢ ܘܢܶܬܚܰܣܢ ܒܬܰܨܒ̈ܝܼܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ܆ ܙܕܩ ܕܢܦܬܘܚ ܥܝܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܢܫܓܘܪ ܕܡܐ ܒܫܪ̈ܝܢܐ ܘܫܒ̈ܝܼܠܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܚܰܕܘܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܕܓܰܘܐ. ܘܢܕܥ ܐܝܩܪܗ ܘܢܚܟܘܡ ܚܘܒܗ ܘܣܳܦܩܘܬܗ. ܘܢܗܘܐ ܡܦܣ ܒܬܚܘ̈ܡܘܗܝ. ܘܢܗܘܐ ܝܳܕܥ ܕܠܡ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܟܚ ܠܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܦܳܠܚ ܒܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܕܢܦܠܘܓ ܛܒ̈ܬܗ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܥܡ ܒܪ ܓܢܣܐ ܘܒܪ ܒܣܪܐ. ܘܒܟܠܙܒܢ ܢܙܝܚ ܪܘܚܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܟܕ ܢܳܦܚ ܒܗܿ ܪܘܚܐ ܕܚܘܒܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܘܗܘܦ̈ܟܘܗܝ. ܘܠܐ ܢܡܠܘܛ ܒܠܐ ܕܝܠܗ ܘܢܩܒܠ ܘܢܝܩܪ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗ. ܘܢܗܘܐ ܡܦܣ ܕܠܡ ܫܰܘܝܘܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܰܢܛܘܪܝܐ ܟܘܠܳܢܳܝܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܙܕ̈ܩܐ ܕܢܳܒܥܝܢ ܡܼܢ ܢܨܚܢܐ ܕܫܰܝܳܐ ܗܢܐ. ܘܒܡܬܥܰܡܩܢܘܬܐ ܘܒܡܣܬܰܟܠܢܘܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ ܕܫܪܒܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܛܠ ܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ ܕܩܪܝܡܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܢܟܦ̈ܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܟܢܝܟ̈ܐ ܘܡܝܬܪ̈ܐ....

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1] ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܥܙܝܼܠܐ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܡܫܝܼܚ̈ܝܐ. ܘܰܙܩܝܼܪܐ ܒܡܰܟܘ̈ܟܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܪܡ ܒܓܰܪܕܐ ܘܚܰܘܪܐ ܟܢܘܫܝܳܝܐ. ܟܬܝܒܐ ܘܩܰܪܝܐ ܒܝܰܬܒܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܐܣܝܪ ܗ̱ܘܐ ܒܫܪܒܗܿ ܘܢܝܫܗܿ ܒܠܘܡܕܐ ܕܐܬܩܛܪ ܗ̱ܘܐ ܒܫܰܪܒܐ «ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܐܘܪܚ ܫܘܪܪܗܿ ܒܚ̈ܝܐ» ܒܣܝܩܘܡ 13-14  ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ 2012 ܒܡܕܝܢܬ ܐܣܛܢܒܘܠ. ܘܐܬܛܝܒ ܗ̱ܘܐ ܒܠܘܡܕܐ ܗܢܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܕܥܡܪܬܐ ܪ̈ܝܫܢܐ ܦܘܠܝܛܝ̈ܩܝܐ ܘܢܗܝܪ̈ܐ ܘܣܦܝܪ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܝܐ ܘܓܒܪ̈ܐ ܕܬܘܕܝ̈ܬܐ ܘܒܘ̈ܟܢܐ ܘܪ̈ܝܫܢܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ. 

[2] ܬܗܘܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܡ ܘܚܘܼܫܳܚܐ ܗܢܐ ܛܟܢܳܝܐ ܬܘܠܕܬܐ ܗ̱ܝ ܕܝܠܝ. ܘܐܰܥܠܬܗ ܘܕܪܰܫܬܗ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܠܫܢܢ. ܛܟܢܐ ܗܢܐ ܚܕܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܚܰܘܓܐ ܥܰܩܪܐ: ܐܢܓܠܝܫܐܝܬ ܘܬܘܪܟܐܝܬ ܝܳܗܒ  ܣܘܟܠ (vicious circles, kısırdöngü). ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܣܝ̈ܡܐ ܐܒܗ̈ܝܐ ܒܣܘܼܟܠܐ ܕܪܝܼܫܐ ܘܕܟܝܪܐ. ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܫܦܪ ܠܡܠܦ̈ܢܐ ܘܣܦܝܪ̈ܐ ܘܣܝܘ̈ܡܐ ܘܝܰܠܝܼ̈ܦܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܚܝܡܐ. 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com